28
Malta manqei bawa-te gigoam
Ni manqei-te qeimøqa, yaq ni āv qatiyogém nqǽgo: Nqanek manqei bawa, iz Maltá. 28:2 2 Ko 11:27Ndigu ezoqam, ta manqei-te ndøgo giyagam, matev eqeieqei nimatanám, vø̄khatomb. Yaq gøina niløvutím. Zapa ndǿgo, qæ ndølanqavát neka qozaq ndønqeivøém.
Pol gøina ndøpizumát. Yaq gøina geløvut, qawagim, te-tata ndøgo, wazeam ndongikáv, pingim-te vømbōtag. Wazeam av nge꞉go teqatag, yaq løvøte qóqeív. Yaq ndigu mo-manqei-anim, Pol gi-ometam, wazeam pingim-te gembo-følawam, āv ginibónd nqǽgo, “Ngenek pepen ezoqám as ndǿgoát. Unimanqatín. Ndego geoneáv, ibøkha-te. Geté ndakin, ndugu mbumbukiam nømu, ezoqam-te yaq-fia ndutaev, unimé꞉-laváo.”
28:5 Mak 16:18Geté Pol wazeam sège-vingitáv, gøinam-te sasa ndø-ogiu. Yaq ndego soqain-qase qeiviáv. 28:6 Kel 14:11Ezoqa āv gini-matavupám nqǽgo: Ndego ndø̀mbo-tøpuí, o segébøiáv, vǿnanīm. Yaq amba me꞉nqanqeitupám. Geté Pol-te matev-qase fakhaneav qagoam, yaq matavap gè-enendém, gi-einim, “Ngenek mbumbukiám nøme ategó.”
Ta manqei avønin-te ndøgo, manqei nøme mø̀ndøgoám. Ndøgo Publius-qá manqeí. Ngenek megeat ezoqam ndøgoám, ta manqei bawa-qase-te ndøgo. Yaq ngenek ni gèkhatómb, lou neka venanqei nonqo vønī-etoam. Khøuwa misiká. Publius-ge eve, enqoni mbovinumám. Ngusum tatas neka emu mbogoám. Venanqei nonqo-té gebuvám. Yaq Pol tenøwáv ndǿgo, zenda vømbø̄eve, sasa ndøguligulim. Yaq ndego enqoni, sègembo-navøém. Nqanek matev qafakhan, yaq até enqoni-us ezoqa nømé-a, manqei bawa-te giyagam, Pol-te vøndōzav. Yaq enqoni sègezø-navøém. 10 Ndigu ni vizap kandambá ginigu. Yaq ni manqei nqawa qei-ivøvem, gekha gigiāp ndøgo, ni mbain qeigoam, ndigu sègeni-etoám.
Pol Lom taon-te gemøfakhan
11 Ta manqei bawa-te ndøgo, palai khagua mø̀ndøbøetám. Khamøe viav qa-ogɨtat, ndǿgo tømbøegéz. Aleksandlia taón qandovuáo. Palai khagua-qa mege-te ndo꞉go, Mbumbuk Qaqangeap-qá nqovønqova mo꞉goám.
Yaq khamøe viav qame-navøem, ni tø̀tiketámb, vø̄i-søkuzim. Løvøyak misiká qeisokhoam, ta manqei bawa-te ndøgo. 12 Yaq ni Silakus taon-té qeimø-tokhotáv, khøuwa misika vøimø̄-qovezam. 13 Yaq nqawa qei-ivøvem, ni Legium taon-té qeitøteít, vøimø̄-tokhotav. Yaq nøme qandopave, khamøe sa zita-té qandofeá, vø̄søkutan. Yaq khøuwa menas mbá qati-teitát, Puteoli taon-te vøimø̄-fakhan. 14 Ta taon-te ndøgo, Klisten ezoqam mø̀ndøgoám. Ndigu gèkhatómb. Yaq ni pula kopó, ti namba qati꞉goam. Yaq nqawa qei-ivøvem, zapá qeitøniáv, atema Lom taon-te.
15 Ndigu Klisten ezoqam, Lom taon-te giyagam, manqat é-møndømø-yogém, av nqægo, ni Puteoli taon-te qeifakhan. Yaq ndigu ezoqa nøme, ni nømende-qa ndozáv. Andé qámbá, ginduzav. Nøme ndigu, ni Apius maket-té qeitø-qaqandám neka nøme, ta manqei-te ndøgo, vø̄i-qaqandam, Venanqei Nonqo Khoev Misika gimbo-akhaemam. Pol nginik ezoqa gezømet, yaq Mbumbukiam ike manqat mbo-eín, neka mbøni vømbōbøi.
Pol Lom taon-te, ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimat
16 Ni Lom taon-te qeimø-fakhan, yaq gaman ezoqam, Pol sègembo-takém, av nqægo, khoev eqeieqei-té géyagát. Geté nakhag ezoqa kopo mø̀ndømbo-goám, gembo-kewagam.
17 Yaq khøuwa misika-qa zita-te, Pol Zu megetapak zø-akhayám. Yaq gindupindam, ndego āv gezømbe-eín nqǽgo, “Tát-za neka ata-za. Noqa yaq-te, manqat nqánek: No manqa-zapa-qase goneáv, nigi ezoqam-te neka nigi atanakha-zapazapa-za-qa matev-te. Geté Zu ezoqam, no sège-møvønonám, Zelusalem taon-te. Yaq no Lom ezoqam-qá zenda-té ginøveém. 18  28:18 Kel 26:31Geté Lom ezoqam ginø-sinøzumem, ndigu no nqonqotønat-qa ndøgoám. Zapa ndǿgo, ndigu no-te manqa-zapa-qase qeiviáv, ta zapaya ndøgo, ezoqa løvøte-te ndi-abam, av Zu ezoqam noqa yaq-te qazømbe-pøovam. 19  28:19 Kel 25:11Geté Zu ezoqam, tiqa manqat gèsanqawém. Yaq no nakhoa nøme qeiviáv. Yaq no āv qazømbe-eín nqǽgo: Ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape, Siza, ekezan be-ewág, noqa manqa ovøyam manqat. Geté no ambá av nqǣgo, nøkeza ezoqam manqa nømøzø̄-søkuzām. 20  28:20 Kel 26:6-7No zo ta zapaya nqánek qazømbe-akhá, nqanek manqat tæzø-ein. No nginik auli sen, te zapaya ndégo tinømbe-løvønøzat, ni Izlael ezoqam, Mbumbukiam-te nqazio-tana, tendo-khofotav, ni tekhandi꞉n.”
21 Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Zudia ezoqam, ni qoqa yaq-te pepa khofotøveáv. Neka nigi ezoqa kopo okhoeáv, ni-te, manqa vøqā-søkuzim, o qo zapaya, manqat soqain vønī-ein. 22  28:22 Kel 24:14Geté ni qakeza manqat yoge-qa nigú, ande āv khoqotē-matavap. Zapa ndǿgo, ni āv qatiyogé nqǽgo: Manqei-manqei ate ndægot, ezoqa nqanek bawan ndakinak, manqa mbogeve꞉matún.”
23 Yaq ndigu Pol namba, khøuwa nøme ndøzavém. Yaq ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa kandambá gindupindam, Pol ma ge꞉qotam. Yaq khøuwa gemat, qanaqanus atéma khagus, Pol Mbumbukiam-qá Megeat Matev-qá yaq-té gene-zømesimát. Ndego āv gezømbe-ovøemát nqǽgo: Mozes-qa guguna manqat neka Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam-qa manqat mokho-te, Yesu-qa yaq-te, mø̀ndø-peaomém. Yaq ndego ndigu Yesu-te khatoza-qa ndøgoám. 24 Ezoqa nøme, mø̀ndø-unimanqatiním, Pol-qa manqat. Geté nøme ndigu, unimanqatinteáv.
25 Yaq ndigu ekeza mokho-mba, ponqombap ndønqazém. Yaq sègezáv. Geté Pol ndigu bugukhokhof, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Manqat ndøgo, Nqova Mbomambaqape zogi atanakha-zapazapa-za gezø-ein, Aezaya mokho-te, ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam, nqanek manqat unimanqatín. Ndøgo āv qane-eín nqǽgo,
26  28:26-27 Isa 6:9-10; Kel 25:13; 26:2, 6; 27:24; Lom 1:5‘Vø̀qáv, ndigu ezoqam vømøzø̄-ein:
Zo ndòzo-ewagát.
Geté manqa mokho zombó-ndapemák.
Zo ndòzo-kewagát.
Geté zóqeivimák.
27 Zapa ndǿgo, nginik ezoqam,
mbøni gèzø-føgøføgakhám,
neka gea gèzø-tokeáp,
neka bǿi ndīkōpø̄ītāp.
Zapa ndǿgo, ndigu poeveáv,
bøi ti꞉qeivat neka gea ti꞉-ewagat,
neka mokho tindapem,
yaq no-te vøndé-qambūz,
no vøté-khakheinøvēm.’ ”
28 Yaq Pol nøme gezø-ein, “Zo vø̀ezøtéz. Mbumbukiam nqanek khandi manqat, ndakin até bawan vini-ak-té genø-khofotáv. Yaq ndigu ndø̀ndapém.”* 28:28 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 29 Pol nqanek manqat ge-ein, yaq Zu ezoqam sègezáv. Izuizu manqa ndø-itumbumát. Manqa itumbam kandambá gigoat.
30 Ta khoev-te ndøgo, Pol viav menás geqotam, fia vø̄-aumam. Yaq gekha ezoqām ndigu, gindu-okhoam, sège-khatobɨ́n. 31 Ndego ezoqa Mbumbukiam-qa Megeat Matev neka Evezøza Yesu Keliso-qa yaq-té gene-zømesimám. Ndego manqat sège-manqatám. Ezoqam-qa møe goneáv. Neka ezoqa kopo ndego khazeáv.

28:2 28:2 2 Ko 11:27

28:5 28:5 Mak 16:18

28:6 28:6 Kel 14:11

28:18 28:18 Kel 26:31

28:19 28:19 Kel 25:11

28:20 28:20 Kel 26:6-7

28:22 28:22 Kel 24:14

28:26 28:26-27 Isa 6:9-10; Kel 25:13; 26:2, 6; 27:24; Lom 1:5

*28:28 28:28 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 29 Pol nqanek manqat ge-ein, yaq Zu ezoqam sègezáv. Izuizu manqa ndø-itumbumát. Manqa itumbam kandambá gigoat.