24
Pol manqa ovøyam-te giveem
Khøuwa faev-qa zita-te, ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, Ananayas, megetapak neka manqa ovøyam otevat ezoqam namba, Titulus, Sæzalia taon-té ginøzáv, gaman ezoqam-te, Pol-qa manqa vømǿ-søkuzømēm.
Yaq Pol gimbo-akhaem, vøndō-on, Titulus teqa manqa søkuzam manqat, āv genengáz nqǽgo, “Nigi kandambaqape, Filiks. Qo mokho-te, ni nupøkhán mbá, sambi-té qeitøyagé. Enend matev vinivinimba ndøgo, qoqa matavap loloakh-te qafakhan, ezoqa ewaqape zøtøkeé, niqa manqei-te. Ni ezoqa ate nqati꞉gu, nqanek manqei-te nqeiyage, oskia nimanqatatún, taqa yaq-te. Neka ni ike kandambá qo-te. Geté soqaín ndøgo, noqa manqat khape tæseke, qogi khøuwa vǿe-sisindøvēm. Ta-mba nqánek qataqambé-viám. Niqa manqat-qase nqanek, qó-ewág.
24:5 Kel 17:6Ni āv qatiqatém nqǽgo, ngenek ezoqam manqa-zapa-ús. Ndego manqei-qape-te ate nqægo, Zu ezoqam mokho-te, qaqa ndøngazungazumatún. Nazalin bawan, ni-te giqataz, megeat ezoqam ngének. 24:6 Kel 21:28-30Neka ndego ambá bawan vini-ak ndo-itubín, Mbumbukiam-qa khoev-te, taqa khakheitap vø̄ngiuin. Yaq ni ndǿgo teitø-møvøinám.* 24:6 Ibugukhokhof Baebol gipeaomem, manqat sa nqánek qagoám. Geté vaev-te, manqat nøme āv gini-mønøzém nqǽgo: Ni nikezan, manqa ovøyam-qa nimbogoám, av Mozes-qa guguna manqat qæ-ein. 7 Geté ndego nakhag kawa ezoqam kandambaqape, Lisias, gèvimbám, niqa zenda-te gegoam. 8 Yaq āv ginimbi-eín nqǽgo. Ni qo-té qabatøndu-niáv, teqa yaq-te, manqat banī-søkuzømem. Qo ngenek toqombo-sinøzam, yaq qo qakezan ndòqote-qatéq, manqat ate ndægo unimanqatín, ni ngenek manqa ovøyam-te nqeiveet.”
Yaq Zu ezoqam ate gi꞉goam, namba gi꞉geavun, teqa manqa søkuzam manqat mø̀ndø-unimanqatiním.
Pol Filiks-te manqa ge-ovøyam, ndego gaman ezoqam
10 Yaq ndego gaman ezoqam, Pol bøi mba mbokhouwá, av nqægo: Manqat yà bemanqaté. Yaq Pol gendo-ein, “No qatenøten, av nqægo, qo nqanek manqei-te, viav kandamba ezoqam-qa ovøyam manqat nqoqoyoge, yaq no khanakhanákh, qo-te manqat tæ-ovøyam. 11 Ndakin khøuwa tuelv mbá gimø-nasinim, no Zelusalem taon-te qæmat, Mbumbukiam-qa iz eqawat nonqo. Ezoqa toqozø-bevap, yaq geqá-unimanqatiním. 12 Ezoqa no nømendeáv, av nqægo, Mbumbukiam-qa khoev-te, ezoqa namba niti-ponqombēm, o Zu ezoqam-qa guliguli khoev vinivinimba-te o taon mokho-te, ezoqa qaqa nøzøløwāz. 13 Manqat nqanek, no-te ngi-møvøet, kopømba mbaín ti꞉qamekhem, av nqægo, ndøgo unimanqatīn. 14 Geté, unimanqatin nqánek: No nigi atanakha-zapazapa-za-ge Mbumbukiam, nqánek qambøe-vizáp: No Yesu-qá Nakhoa nombopáev, ndøgo ezoqa nøme soqain ndivewe. No Mozes-qa guguna manqat ate ndægo neka manqat ndøgo, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam gipeaomem, mø̀e-unimanqatín. 15  24:15 Zion 5:28-29Matev ndøgo, taqa yaq-te no Mbumbukiam-te nqatotana, até kopó, av ndigu te-te nduotaza. Ni te-te taqa yaq-te nqánek qeitotaná: Løvøte ezoqa ewaqape gékhandí꞉z, ndigu matev eqeieqei vø̄goam-a, matev soqøsoqa vø̄goam. 16 Yaq nakémbá, no bazaføgakh oskia nø-asøzú. Noqa mbøni mokho-te, manqa-zapa mbaín, sà begó, Mbumbukiam-qa bøi-te neká ezoqam-qa bøi-te.
17 No viav kandambá, qæ-ewambam. Yaq no Zelusalem taon-te ndǿgo tøteveséz. No ndigu nogi bawan ezoqam, moni etoam-qa nogoám, tigi Klisten zifuap gindu-khofotøzem, gigiap-av ezoqam tøke nonqo, neka no Mbumbukiam-te etoam matev gone-qa vø̄egoam. 18  24:18 Kel 21:17-28Ta khøuwa-te ndøgo, no ezoqa nøme Mbumbukiam-qa khoev-te ginømendam, no Zu ezoqam-qa matev mùtumugú, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei fakhane nonqo. Neka ezoqa kandambá mbá, no namba, neka no qaqa matev goneáv. 19 Zu ezoqam, no ginømendam, Esia manqei-ák. Amba ndígu tinduzavɨ́n, qo-te noqa manqa vø̄søkuzømemɨn, ndigu unimanqatin noqa manqa-zapazapa tiqeivimin. 20 O ngínik giabetaqa-einím, ngiwaniap, no-te gekha manqa-zapa ndø̄qeivim, no tiqa manqa ovøyam-te qæ-itan. 21  24:21 Kel 23:6Ndigu khanakhanakh mbain, ekeqá taqa yaq-te nqánek qazømbegó, no tiqa megemege-te, manqat-qase qæ-akha. No sa nqánek qæ-akhá, ‘No manqa ovøyam-te ta zapaya nqánek qate-itán, no Mbumbukiam nqæ-unimanqatinat, ndego løvøte ezoqam nango tekhandi꞉z.’ ”
22  24:22 Kel 23:26Filiks, ndego otevat andé kandambá, Yesu-qa Nakhoa-qa yaq-te. Yaq Pol teqa manqat qame-navøem, Filiks nqanek manqa ovøyam sègetók, ge-ein, “Lisias tefakhan, ndego nakhag kawa ezoqam kandambaqape, yaq no matavap ndǿgo tøtǿvé, zoqa manqa ovøyam-qa yaq-te.” 23 Yaq nakhag kawa ezoqam-te, ndego Pol gembo-kewagam, ndego āv gembøe-eín nqǽgo, “Ngenek até vømbo-keogé. Geté elavøqase vø̀mbo-mboqoaném. Yaq tegi ezoqam kopømbá, tindu-okhoat, vømbó-tøkemāt.”
Pol Filiks neka Dlusila, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømas
24 Khøuwa nøme, Filiks, zas namba ndezáv. Tegu zas, Dlusila, ndugu Zu bawan-ák. Yaq ndego manqat ndøkhofotáv, Pol bètøndo-ituím. Yaq Pol taqa yaq-te ndøgo ge꞉manqatat, Keliso Yesu ande āv khoqoté-unimanqatīn, ndego yoge eqeieqei mbogó. 25 Geté yaq Pol matev eqeieqei neka qakeza kha nøzøgim matev neka Mbumbukiam-qa manqa ovøyam khøuwa-qa yaq-te gendo-ein, ndøgo tøgeav, yaq Filiks møe ndǿgo, gembo-ein, “Ság! Vø̀khæqaváq. No nango tøtaqambé-akhá ndǿgo, khøuwa eqeieqei tæzømet.”
26 Filiks Pol-te, khøuwa andé kopoáv, manqat gekhofotumam, tendo-okhoat, yaq manqat vø̄-einimat. Zapa ndǿgo, ndego moni ndøpazat-qa mbogoám. Yaq Pol ndego amba moni tembo-etoamɨn, yaq amba gènqonqotavɨ́n.
27 Viav menas qame-navøem, yaq Filiks-qa iziz, Posius Festus ndøndáp, gaman ezoqam tegoat. Geté Filiks gewav, yaq Pol ndimbula-te sège-iváv. Zapa ndǿgo, ndego Zu ezoqam khanakhanakh etoam-qa ndøgoám.

24:5 24:5 Kel 17:6

24:6 24:6 Kel 21:28-30

*24:6 24:6 Ibugukhokhof Baebol gipeaomem, manqat sa nqánek qagoám. Geté vaev-te, manqat nøme āv gini-mønøzém nqǽgo: Ni nikezan, manqa ovøyam-qa nimbogoám, av Mozes-qa guguna manqat qæ-ein. 7 Geté ndego nakhag kawa ezoqam kandambaqape, Lisias, gèvimbám, niqa zenda-te gegoam. 8 Yaq āv ginimbi-eín nqǽgo. Ni qo-té qabatøndu-niáv, teqa yaq-te, manqat banī-søkuzømem.

24:15 24:15 Zion 5:28-29

24:18 24:18 Kel 21:17-28

24:21 24:21 Kel 23:6

24:22 24:22 Kel 23:26