5
Yesu kewan-qasi-te, ezoqa gekhakheinøvem
Taqa zita-te, Zu ezoqam-qá pindap khøuwa kandambaqape ndøgoám. Yaq até Yesú-a, Zelusalem taon-te vø̄qavig. Zelusalem taon-te ndøgo, kewan-qasi ndîgú. Taon mboqog ndigu, Sip mboqog ndimbo-akhayam, avønin-té gigú. Iblu manqat-te, nginik kewan-qasi-qa iz, Betesda* 5:2 Iz nøme “Betsata” mbo-akhaemám mbo-akhayám. Yaq nginik kewan-qasi-te, lou-qasis ndøløvøtupám. Fáev qaløvøtupam. Kewan-qasi mba ndøkhøogavát. Ta lou-qasis-te ndøgo, enqoni-us ezoqa mo꞉sømbiapát. Kopoav-qapí. Nøme ndigu, bøi waev mbain ezoqám, neka nøme ndigu, kagi ezoqám, neka nøme ndigu, kha zøwauwauám. 5:3 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: Nginik ezoqam, ibøkha wa qaev-qa mo꞉kewagám. 4Zapa ndǿgo, khøuwa kopokopo-te, Evezøza-gé enzol ezoqam ndowavɨ́n, ibøkha kha vømbō-khanazɨn. Yaq ate av-té, ibøkha wa tæqavat, yaq gekha enqoni-us ezoqām ndego, bugukhokhof gebafɨn, ndego enqoni sègembo-navøemɨ́n. Yaq enqoni-us ezoqa nøme mø̀ndøgoám. Ndego enqoni nupøkhán mbá qambogo. Viav 38́. Yesu ngenek ezoqam ge-omet, geqeiam, ndego mø̀ndæ-otév, ngenek enqoni nupøkhán mbá qambogo. Yaq Yesu āv gembøebeváp nqǽgo, “Gê, qo eqeieqeiqat-qa qógo?”
Yaq ndego enqoni-us ezoqam gendo-qavøiu, “Khanánqa. No eqeieqeinat-qa nqæ̂gó. Geté no ezoqam mbaín, ibøkha-te vǿendapān, ibøkha wa tøqavat. No bafe-qa tøtegoat, ezoqa nøme é-møndøbafɨ́n.”
5:8 Met 9:6Yaq Yesu gembo-ein, “Ság. Mòqo-itán, kita vø̄khazo, okho sasa ndøngaz!” Yaq nqova mbaín. Ndego ezoqam, sège-eqeieqei-év, kita vø̄khazo, okho sasa ndøngaz. Ta khøuwa-te ndøgo, matev qafakhan, Sabat khøuwá. 10  5:10 Jer 17:21-22; Neh 13:19Yaq Zu megetapak, ndego ezoqam gekhakhæv, āv gimbøe-einím nqǽgo, “Nqægo khaiya, Sabat khøuwá. Khafeáp nandav, Sabat khøuwa-te, kita nandoqo-ndapavet.”
11 Geté ndego gezø-qavøiu, “Ndego ezoqam, no gekhakheinømbem, āv genømbe-eín nqǽgo, ‘Kita vø̀khazó, okho sasa ndøngaz!’ ”
12 Yaq gimbo-bevøpem, “Ndego gekha ezoqâm, geqa-ein av nqægo, ‘Kita vø̀khazō, okho sasa ndøngaz!’?” 13 Geté ndego ezoqam, ge-eqeieqei-ev, otevateáv. Zapa ndǿgo, Yesu é-møndøwáv. Yaq gèmbøe-navøém. Ezoqa khàpumu-khouwéz, ta manqei-te ndøgo. 14 Vaev-te, Yesu ndego ezoqam, enqoni qambogoam, Mbumbukiam-qá khoev-té ge-omét, gembo-ein, “Nqáe! Qo ndakin mòqo-eqeieqei-éq. Geté manqa-zapa matanam qó-iváv. Soqaín ndøgo, matev soqaqape nøme mba tømøqa-fakhan.” 15 Taqa zita-te, ndego ezoqam, Zu megetapak-té genøwáv. Yaq āv gemezømás nqǽgo, “Ezoqam ndego, no gekhakheinømbem, Yesú.”
Yesu, ndego khandi zapá
16 Yesu Sabat khøuwa-te, matev av nqægo gego, yaq Zu megetapak, ngi꞉wat matev ndøngazém, te-te.
17 Geté Yesu āv gezømbe-eín nqǽgo, “Noge Tat oskia ndøsasaeát. Até ndakín-a. Yaq até nó-a, no oskia nosasaeát.”
18  5:18 Met 26:4; Zion 7:1; 10:30Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndigu Zu megetapak, qaqa nøme mba zømboløwáz. Yaq ambá gelaemɨ́n. Zapa ndǿgo, ndego ambá av nqǣgo, Sabat khøuwa khafeap mba ndønqawá. Geté ndego Mbumbukiam ekeza eve me꞉veó. Yaq av nqægo, ndego ekezan, Mbumbukiám namba sugumu-víam.
19  5:19 Zion 5:30Taqa yaq-te, Yesu āv gezømbe-eín nqǽgo, “No unimanqatín nqazø-manqate. Yo kopømba mbaín, ekeza mokho-mba, matev tematanam. Ndego sa ndǿgo tématønumát, av Eve nde-omete, ndematanam. Eve ande āv kené-matanām, Yo āv tené-matanám. 20 Eve kukú Yo-te. Ndego matev ate ndægo mø̀ndæ-ometimatún, av ekezan nde꞉matanam. Yaq ndego matev kandakanda nøme mba mó꞉-ometimít. Ndøgo ndø̀mø-løvuám, av ndakin qazøte-qeivim. Yaq zo nqova zǿndafát, matev tozo-qeivimat. 21 Kopømba ande av eve, løvøte ezoqam ndetiæzoat neka khandi ndēzø̄-ētōām, até Yó-a, ezoqa khandi zǿ-etoumát, av ekezan ndømbøe-poev. 22  5:22 Zion 5:27; Kel 10:42Neka nøme nqánek: Eve ndego, ezoqam-qa manqa ovøyam yogeapáv. Geté manqa ovøyam matev ate ndægo, Yo-qá zenda-té genøvé. 23  5:23 Filip 2:10-11; 1 Zion 2:23Mbumbukiam tenegó ndǿgo: Ezoqa Yo āv tiabembøe-vizáp, av Eve ndimbøe-vizap. Gekha ezoqām ndego, Yo vizøpøteav tøgoat, ndego até Evé-a, gembó-vizapák, ndego Yo gendo-khofotav.
24  5:24 Zion 3:15-18No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, noqa manqat te-ewagat neka ndego vǿ-unimanqatintāt, ndego no gendo-khofotan, ndego khandi miavmiav mø̀ndøndáp. Ndego yaq-fia nqosøgeap gemǿndapák. Geté ndego løvøte mø̀ndø-iváv, khandi vø̄ndap. 25 No unimanqatín nqazø-manqate. Khøuwa nqágeav. Yaq ta khøuwa-te ndøgo, løvøte ezoqam, Mbumbukiam-gé Yo-qá manqat ndǿyogém. Yaq gekha ezoqām ndigu, tiyogimat, khandi ndǿndapemát. Nginik khøuwa mø̀ndø-fakház.
26 Av Eve ekeza mokho-te khandi ndømbøego, ndego até Yó-a, khandi mø̀ndømbo-etoám. Yaq até Yó mokho-té-a, khandi ndø̂ugú. 27 Eve até manqa ovøyam matév-a, Yo-qá zenda-té genøvé. Zapa ndǿgo, ndego Ezoqam-gé Yó.
28 Zo nqova bezø̀nda᷄f, taqa yaq-te. Khøuwa nqâgeáv. Yaq løvøte ezoqam ate ndi꞉gu, tiqa manqei ozap-te, teqá manqat ndǿyogém, 29  5:29 Dan 12:2; Met 16:27; Kel 24:15neka vøndó-fakhāz. Gekha ezoqām ndigu, matev eqeieqei gimatønumam, ndigu tisuz, yaq khandi ndǿndapém. Geté gekha ezoqām ndigu, matev soqøsoqa gimatønumam, ndigu tisuz, ndigu manqa ovøyam-té genǿwán, yaq-fia nqosøgeap vǿndapēm.
30  5:30 Zion 5:19; 6:38No nakhapus-mba, kopømba mbaín, matev kopo tæmatanam. No manqa ovøyam sa ndǿgo tæyogé, av Tat ndenømbe-manqate. Noqa manqa ovøyam matev, eqeieqeí. Zapa ndǿgo, no ambá av nqǣgo, nøkeza poev mba nombopaēv. Geté no teqá poev mba nombopavét, ndego ma gende-khofotan.”
Yesu ndego uni Mbumbukiam-gé-Yo-ín
31 Yaq Yesu manqat nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “No nøkezan-qa yaq-te manqat tøte-manqatat, yaq ezoqa kopømba mbaín, ti꞉zøtez av nqægo, noqa manqat unimanqatín tøpøtégo-a. 32 Geté ezoqa nøme ndêgó, ndego noqa yaq-te manqat nde꞉manqate. Yaq no mø̀tenøtén, manqat ndøgo, ndego noqa yaq-te nde꞉manqate, unimanqatín.
33 Zo Zion-te, u-anim zokhofotáz. Yaq ndego zo noqa yaq-te, unimanqatin manqat me꞉zømás. 34 Geté no ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam benøgō, ndego noqa yaq-te, ezoqa te꞉zømesimat. No nqanek manqat sa ndǿgo tæzømbe-eín, zo tø̀ne-khandí꞉z. 35 Zion andé lampa me me꞉goám, ezoqa waev vøzø̄-etoam. Zo elavøqase mø̀ndøzø-gawám, nqanek waev. Khøuwa khapémbá.
36  5:36 Zion 3:2; 14:11Geté matev nøme ndø̂gó, noqa yaq-te ndæmanqate. Ta matev ndøgo mø̀ndøløvú, Zion-qa manqat. Matev nqánek, sasae, no Tat genø-etoam, tægo. Matev vinivinimba, no nqæmatanam, ndǿgo tøne-zømesím, av nqægo, no Tat ndokhofotān. 37  5:37 Met 3:17; Zion 5:32; 8:18Até Tát-a, ndego no ma gende-khofotan, noqa yaq-te, manqat ndemanqâté. Zo teqa manqa wag yogeáv neka bugug qeiviáv. 38 Zoqa mokho-te, teqa manqat mbaín. Zapa ndǿgo, zo ndego unimanqatinteáv, ndego Mbumbukiam gendo-khofotav. 39  5:39 Luk 24:27Zo Mbumbukiam-qa Manqat mòzo-geve꞉matún. Zapa ndǿgo, zo āv qazøte-matavupatún nqǽgo: Ndøgo zo khandi miavmiav zøtéqeivím. Ta manqat ndøgo, noqá yaq-té qane-manqaté. 40 Geté zo gèzømbo-qasí꞉v, no-te tozotøndozav, khandi miavmiav vozóndapēm.
41 No ambá av nqǣgo, ezoqam-qa nogō, ndigu noqa iz ti-eqatāt. 42 Geté zo viní. No mø̀tenøtén, zo andē gekha ezoqām. Neka no mø̀tenøtén, zoqa mbøni mokho-te, zo Mbumbukiam-te poev mbaín. 43 No Tat-qá iz-té qatøgeavún. Yaq zo no zosanqambém. Geté ezoqa nøme, ekeza iz-te tendowav, zo ndòzo-khatowém. 44 Zo no unimanqatinteav ndǿgo tøzøtegó, zoqa poev nqánek. Zoqa iz, ezoqa ndǿ-eqatát. Geté Mbumbukiam zoqa iz te-eqatat, ndøgo zo gèzømbo-qasí꞉v.
45 Geté zo ndømatàva᷄p, av nqægo, ezoqam nō, Tat-qa megemege-te, zoqa manqa tæsøkus. Āv taoká. Geté zoqa manqa, Mozes ndøsøkús, ndego zo ndozoto-vintøzat. 46  5:46 Kel 3:22Zo Mozes amba uni tøzøte-unimanqatinimin, yaq zo no ndòzo-unimanqatinimín. Zapa ndǿgo, ndego mø̀ndø-peawám, noqa yaq-te. 47 Geté zo teqa manqat unimanqatinteáv. Yaq nakémbá, zo até noqá manqát-a, unimanqatinimáv.”

*5:2 5:2 Iz nøme “Betsata” mbo-akhaemám

5:3 5:3 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: Nginik ezoqam, ibøkha wa qaev-qa mo꞉kewagám. 4Zapa ndǿgo, khøuwa kopokopo-te, Evezøza-gé enzol ezoqam ndowavɨ́n, ibøkha kha vømbō-khanazɨn. Yaq ate av-té, ibøkha wa tæqavat, yaq gekha enqoni-us ezoqām ndego, bugukhokhof gebafɨn, ndego enqoni sègembo-navøemɨ́n.

5:8 5:8 Met 9:6

5:10 5:10 Jer 17:21-22; Neh 13:19

5:18 5:18 Met 26:4; Zion 7:1; 10:30

5:19 5:19 Zion 5:30

5:22 5:22 Zion 5:27; Kel 10:42

5:23 5:23 Filip 2:10-11; 1 Zion 2:23

5:24 5:24 Zion 3:15-18

5:29 5:29 Dan 12:2; Met 16:27; Kel 24:15

5:30 5:30 Zion 5:19; 6:38

5:36 5:36 Zion 3:2; 14:11

5:37 5:37 Met 3:17; Zion 5:32; 8:18

5:39 5:39 Luk 24:27

5:46 5:46 Kel 3:22