16
Ezoqa Yesu-qa umingiap matev qeivi-qa gigoam
(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)
16:1 Met 12:38; Luk 11:16Yaq Felisi ezoqam neka Sadusi ezoqam ndozáv, Yesu-te. Matemateam-qa mbogoám. Gimbo-einim, “Umingiap matev qómatanám. Yaq tàbati-nøtén av nqægo, qo Mbumbukiam ndokhofotāq.”
Geté Yesu gezø-qavøiu, “Khaiya køkouk tøgoat, khøuwa gemøsinanɨn, yaq zo mø̀zøte-zøtezɨ́n, khaiya eqeieqeí segení-goát. Yaq khaiya kikis neka bøivun tøgoat, qanaqanus qando-paveɨn, zo mø̀zøte-zøtezɨ́n, qæ ndǿlanqá. Zo khaiya qazo-qeivimin, zo mø̀zøte-zøtezɨ́n, khaiya ande āv khanégoāt. Geté zo matev nqazo-qeivi, av ndakin nqæfakhanumit, yaq zo taqa mokho upøgimáv. 16:4 Met 12:39; Luk 11:29Zo ezoqa ndakin nqazoyage, zo ezoqa soqøsoqá neka zo Mbumbukiam-te tøkebeáv. Yaq ndakin, zo umingiap matev qeivi-qa mba zøgó. Geté zo matev nøme zóqeivimák. Sa ndǿgo tozóqeivím, av Ziona qambøe-fakhan.”
Yaq Yesu sègeziváz, vø̄wav.
Yesu Felisi neka Sadusi ezoqam-qa nømendim matev, flawa poponøvem nonqo ge꞉khamas
(Mak 8:14-21)
Yesu-gi paev ezoqam, kewan yaq-keoqa gimøqa, flawa upøzoateáv. Manqa mate zømbo-navøém.
16:6 Luk 12:1Yaq Yesu gezø-ein, “Aiyá qagó. Felisi neka Sadusi ezoqam, tiqa flawa poponøvem nonqo, gèmbøe-feazoát.”
Yaq ndigu paev ezoqam, ekeza mokho-mba gibond, “Yesu nqanek manqat ekeqa ndǿgo tene-eín, ni flawa upøzoateav qazigoam.”
Yesu é-møndæ-otév, ndigu gekha manqat mē꞉bondat. Yaq gezø-ein, “Zo gekha zapâ, flawa-qa yaq-te nqazøte-fofogeap? Zoqa unimanqatin Mbumbukiam-te khapémbá. 16:9 Met 14:17-21Gê, zo mokho ndapeâv? Zo tozombó-matavap, no flawa faev, ndigu faev taosen ezoqam qatezøkef? Yaq yakhav andē gekhâm qazo-nqeitømem, lou ndøgo qamøvea? 10  16:10 Met 15:34-38Neka gê, zo tozombó-matavap, no flawa seven, fo taosen ezoqam qatezøkef? Neka yakhav andē gekhâm qazo-nqeitømem, lou ndøgo qamøvea? 11 Zo gekha zapâ, noqa manqa mokho qeiviav ndozogo? No ambá av nqǣgo, lou-qā yaq-tē qazømbe-eīn. Geté no Felisi neka Sadusi ezoqam-qa flawa poponøvem nonqo nøte-eín. Zo ndǿgo tozombøé-feazotát.”
12 Yaq ndakin, Yesu-gi paev ezoqam, manqa mokho tinømbo-ndapém ndǿgo, ndego ambá flawa poponøvem nonqo me꞉-eīn, ndøgo flawa-te toqotu-nqagim. Geté ndego Felisi neka Sadusi ezoqam, tiqa nømendim matev-qa yaq-té gene-eín.
Pita gematøvem, Yesu, ndego Mesayā
(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21)
13 Yaq Yesu, Sæzalia-Filipai taon avønin-té genøwáv. Yaq ekeza paev ezoqam gezøbevap, “Gê, Ezoqam-ge Yo, ezoqam gekha mé꞉vewe?”
14  16:14 Met 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8Yaq gimbo-qavøinam, “Ezoqa nøme ndimanqate, qo Zión, ndego ibøkha iz etoam ezoqam. Neka nøme ndimanqate, qo Ilaizá. Neka nøme ndimanqate, qo Zelemayá, o Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqá nømé, ndigu ibugukhokhof giyageapam.”
15 Yaq Yesu gezøbevap, “Gemâ zo? No gekha ezoqām zøténæna?”
16  16:16 Zion 6:69Yaq Saemon Pita gembo-qavøiu, “Qo Mesayá. Khandi Mbumbukiam-gé Yó.”
17  16:17 Gal 1:15-16Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Saemon, Ziona-ge yo, qo khanakhanakh mbá qanegó. Zapa ndǿgo, nqanek matavap, qo ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam qaveāz. Geté nogé Tat qaveáz, ndego yan-te ngo꞉yage. 18  16:18 Zion 1:42; Ef 2:20Neka no nqataqá-manqate. Qo Pitá. Taqa manqa mokho, ‘Nandí.’ Yaq ta nandi-qape-te nginik, no ndigu ezoqam, no ndi-unimanqatinat, tiqa bawan andé khoev me notó꞉wév. Nqova soqaqape-qa bazaføgakh kopømba mbaín, nqanek bawan tøtømbua. 19  16:19 Met 18:18; Zion 20:23No Mbumbukiam-qa Megeat Matev mboqogim nonqo nøtaqá-etoám. Gekha matēv ndøgo, qo nqanek manqei-qape-te toqotø-tokimat, até yan-té-a, āv tønétokát. Neka gekha matēv ndøgo, nqanek manqei-qape-te toqo-mboqogimat, até yan-té-a, āv tøné-mboqovát.”
20 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam manqa āv gezømbe-løvuá nqǽgo, “Zo ezoqa nøme zø̀-ei᷄n, av nqægo, no Mesayā.”
Yesu ekeza løvøte neka nango khandi꞉vat-qa yaq-te, ande ge꞉zømas
(Mak 8:31-33; Luk 9:22)
21 Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu ekeza paev ezoqam, teqa løvøte-qa yaq-te zømesim ndøngáz. Gezø-ein, “No Zelusalem taon-té qabatønáv, nqosøgeap kandambaqape bamø̄ndap, ti-te ndigu, megetapak neka Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, neka bemø̄lambem. Geté khøuwa timønø-misika-ez ndøgo, Mbumbukiam no nqawa ndø̀khandí꞉n.”
22 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq Pita até gendego, sègekható, vø̄gugu, gembo-ein, “Evézøza. Āv taoká! Matev av nqægo, betaqa-fàkha᷄n.”
23 Geté Yesu, gèndoqambún, Pita vømbō-ein, “Mòqoqáv qo, Saitan! Qo qònømbø-khazét. Qoqa matavap nandav, ambá av nqǣgo, Mbumbukiam-tē qandowāv. Geté manqei-qape ezoqam-té qandowáv.”
Yesu-te paev-qa toqogoat
(Mak 8:34–9:1; Luk 9:23-27)
24  16:24 Met 10:38; Luk 14:27Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, no-te paev-qa ndego, ndego ekeza poev matev zitá geabetewuá, neka ekeza tae mutui bē-eqa, neka no sasa benøndopaev. 25  16:25 Met 10:39; Luk 17:33; Zion 12:25Unimanqatín. Gekha ezoqām ndego, ekeza yage tendapet, ndego ndæ̀khambuá. Geté gekha ezoqām ndego, no zapaya ekeza yage te꞉khambua, ndego ndø̀møqeív. 26  16:26 Met 4:8-9Gèmbo-mataváp. Ezoqa manqei-qape gigiap ate nqægo tømbogawam, yaq ekeza yage gēkhambuā, ta gigiap ate ndægo áv khambøé-tøkē? Neka gê, ngenek ezoqam, gekha fia ndǿgō, yage nango temendap?
27  16:27 Met 25:31; Psa 62:12; Prov 24:12; Lom 2:6; Veve 22:12Ezoqam-ge Yo tendoqavan, enzol ezoqám namba mé꞉geáv. Eve-qa waev neka bazaføgakh namba mé꞉geáv, neka ezoqa ewaqape yaq-fia vøzǿ-etoām, av ndigu matev ndi꞉matanam. 28 No unimanqatín nqazø-manqate. Zo ezoqa nøme nqazo-waniap, naqanøká zópakhaezák. Geté Ezoqam-ge Yo ndòzotøkhæ-ometám, teqa Megeat Matev namba te꞉geav.”

16:1 16:1 Met 12:38; Luk 11:16

16:4 16:4 Met 12:39; Luk 11:29

16:6 16:6 Luk 12:1

16:9 16:9 Met 14:17-21

16:10 16:10 Met 15:34-38

16:14 16:14 Met 14:1-2; Mak 6:14-15; Luk 9:7-8

16:16 16:16 Zion 6:69

16:17 16:17 Gal 1:15-16

16:18 16:18 Zion 1:42; Ef 2:20

16:19 16:19 Met 18:18; Zion 20:23

16:24 16:24 Met 10:38; Luk 14:27

16:25 16:25 Met 10:39; Luk 17:33; Zion 12:25

16:26 16:26 Met 4:8-9

16:27 16:27 Met 25:31; Psa 62:12; Prov 24:12; Lom 2:6; Veve 22:12