14
Yesu Sabat khøuwa-te, ezoqa gekhakheinøvem
Sabat khøuwa nøme, Yesu lou Felisi iz akhae ezoqam-qá khoev-té gemølóg. Yaq ndigu bøi mba mbotakém, ande gekha matev me ndǿmatanām.
Yaq nqáe! Ezoqa tendowáv ndǿgo, Yesu-qa megemege-te vō꞉-itan. Ndego bov neka pingim gèmbo-boqotám. 14:3 Luk 6:9Yaq Yesu ndigu Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Felisi ezoqam, āv gezømbe-beváp nqǽgo, “Gê, kopømbâ, Sabat khøuwa-te ezoqa toqo-khakheinøvem, ó, khafeâp?”
Geté ndigu yaq qavøiwateáv. Yaq Yesu ngenek ezoqam, zenda mbøevé, vø̄khakheinøvem, sasa ndøkhofotav.
14:5 Met 12:11; Luk 13:15Yaq Yesu gezø-ein, “Zonømbé-einīm. Zo nqazo-qonøve, ezoqa kopo, Sabat khøuwa-te, yo o kao ibøkha ozu-te tumbøe-van, yaq gê, ndego sa ndǿ-ivav? Āv taoká. Geté nakhamas-té genǿliváv. Até ndøgó-a, Sabat khøuwa-te tøgoat.”
Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndigu kopømba mbaín, manqat vømbøé-qavøinām.
Qo qakeza iz toqovoa, yaq Mbumbukiam ndø̀-eqoqó
Yesu nqanek lou loge-te gegoam, yaq ezoqa tezømét ndǿgo, ndigu ezoqa kandakanda-qá qonam nonqo-té gimøqonám. Yaq Yesu yaya zø-etá, taqa yaq-te, gezø-ein, 14:8 Prov 25:6-7“Qo ezoqa sakhei etoam lou loge-te tekhatoq, yaq ezoqa kandakanda-qa qonam nonqo-te ndòqo᷄m. Soqaín ndøgo, ezoqa iz-akhae-qape tendowav, yaq ndego ezoqam, ma qo ge꞉khatoq, teqa-ein, ‘Qoqa qonam nonqo, ngēnek qombō-etoām,’ yaq qo mivi voqóndāp, khokho ezoqam-qa qonam nonqo-te sasa qomǿqōm. 10 Geté ezoqa lou loge-te tekhatoq, yaq khokho ezoqam-qá qonam nonqo-té qamøqóm. Yaq ndego ezoqam, qo ma ge꞉khatoq, tendówáv ndǿgo, qo vøqá-eīn, ‘Nǿfu. Nqánek qoqonǿ-qóm, ezoqa kandakanda-qa qonam nonqo-te.’ Yaq av nqægo, qoqa iz gó꞉-eqatát, ezoqa ewaqape-qa bøi-te, ndigu qo namba lou-qase-te tiqonavat.”
11  14:11 Met 23:12; Luk 18:14Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Unimanqatín. Gekha ezoqām ndego, ekeza iz te-eqatat, teqa iz gévoatát. Neka gekha ezoqām ndego, ekeza iz tevoatat, teqa iz gó꞉-eqatát.”
Kopømba mbaín, ti-mba toqozø-tøkeat ndigu, yaq tiqa-qavøitat
12 Yaq Yesu ndego ezoqam, ma lou loge-te ge꞉khato, āv gembøe-eín nqǽgo, “Qo lou loge kandambaqape toqo-khakheinam, khøuwa muin o khagus, qo ambá av nqǣgo, qogi qafuap o namba-qaniap o qakeza ezoqa nøme o gigiap eve ezoqam, ndigu khoev avønin ndiqapuate, ti-mba ndígu toqókhatōb. Av toqotegoat ndægo, yaq ndigu qo até tiqá lou loge-té-a, segé-khatoqabém. Yaq qoqa yaq-fia sa ndǿgo tøqágoát. Yaq-fia nøme mbaín. 13 Geté lou loge toqo-khakheinam, yaq gigiap-av ezoqam neka bov o pingim soqøsoqa ezoqam neka kagi ezoqam neka bøi waev mbain ezoqam qókhatób. 14  14:14 Zion 5:29Av toqotegoat ndægo, qo kopømbá, khanakhanákh. Zapa ndǿgo, ndigu kopømba mbaín vøqambé-qavøinām. Geté yaq-fia ndǿgo toqomǿndáp, ezoqa eqeieqei løvøte-te tindusuz.”
Yaya etæ manqat, lou loge kandambaqape-qa yaq-te, ezoqa qazømbo-qasi
(Met 22:1-10)
15  14:15 Luk 13:29Ezoqa nøme, ndego lou namba gi꞉logat, nqanek manqat ge-ewag, yaq ndego Yesu āv gembøe-eín nqǽgo, “Ezoqa khanakhanakh mbá giabitigú, ndigu Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, lou loge kandambaqape-te ndøgo, lou timølog.”
16 Geté yaq Yesu gembo-qavøiu, “Unimanqatín. Geté qoté-ewāg, nqanek emanqat:
Ezoqa mø̀ndøgoám. Ndego lou loge kandambaqape ndøkhakheinám. Yaq ndego ezoqa kopoáv gezø-akhayam, teqa lou loge-te tinduzav. 17 Yaq lou loge khøuwa qamø-khantaz, ndego tege sasae ezoqam ndøkhofotáv, ti-te ndigu, vømøzø̄-ein, ‘Mòzotøndozáv. Lou mø̀ndømu-khakheinám.’
18 Geté ndigu ezoqa ewaqape, tanakh manqat mbo-einím. Kopømba mbaín vøndézāv. Nøme ndego gendo-ein, ‘No manqei nowí. Yaq bàmønáv, bamø̄qeiv. Tanakhambá. Kopømba mbaín, vøtøndénāv.’
19 Ezoqa nøme ndego gendo-ein, ‘No kao nowí. Ate gi꞉goam tén. Avøe manqei khayam nonqó. Yaq ndakin nømé-khamasím. Tanakhambá. Kopømba mbaín, vøtøndénāv.’
20  14:20 1 Ko 7:33Ezoqa nøme gendo-ein, ‘No sævam no-okɨ́. Yaq kopømba mbaín, vøtøndénāv.’
21 Yaq ndego sasae ezoqam gèndoveséz, ekeza kawa ezoqam, manqat vømømbō-ein. Ngenek nqanek manqat ge-ewag, yaq qaqa ndøgó, ekeza sasae ezoqam vømbō-ein, ‘Ság. Nakhoa kandakanda neka khasøkhasis-té soqóqáv, taon-te ndøgo. Nakhamas-té. Yaq gigiap-av ezoqam neka bov o pingim soqøsoqa ezoqam neka bøi waev mbain ezoqam neka kagi ezoqam qotøndó-khatób, voqotøndó-itūb.’
22 Yaq ndego sasae ezoqam matev gumugu, av kawa ezoqam gembøe-ein, nango vøndōqavan, yaq āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Káwa ezoqam. No ezoqa mø̀tøndo-khatób, av manqat qoqonømbe-ein ndægo. Geté qonam nonqo nøme, ndøløvûzáp.’
23 Yaq kawa ezoqam gembo-qavøiu, ‘Taon bavokhó qonǿqáv, ta nakhoa vinivinimba-te ndo꞉go. Yaq ezoqa qomøzǿ-pouwá. Bètøndozáv. Noqa khoev-te, ùni betetøváb. 24 No nqazǿ-manqate: Ndigu ezoqam, no bugukhokhof qazø-akha, qazømbo-qasi, ndigu ezoqa kopo, noqa lou loge kandambaqape-te, gemǿ-onák.’ ”
Vø̀khæ-matøvém, Yesu paev-qa toqombo-goat
(Met 10:37-38)
25 Khøuwa nøme, ezoqa bawan-qape kandambá, Yesu namba nakhoa-te gi-apat. Yaq ndego tènøqambún ndǿgo, ndigu gimbopavam, vøzø̄-ein,
26  14:26 Luk 9:23“Gekha ezoqām ndego, no-te tendowav, gete ndego ekeza eve neka evo neka zas neka nakheis neka namba-qaniap sanqabeav tøgoat neka atē ekeza yagé-a, sanqaweav vǿgoāt, ndego kopømba mbaín, noge paev ezoqam tegoat. 27 Neka gekha ezoqām ndego, ekeza tae mutui eqawateav tøgoat, no vønøndó-paēv, ndego kopømba mbaín, noge paev ezoqam tegoat.
28 Gèmbo-mataváp. Zo ezoqa kopo, khoev eqawat-qape weve-qa tegoat, ndego bugukhokhof bètøkho-matøvém, av nqægo, taqa fia gekhâm, até vømúkhōu. 29 Soqaín ndøgo, ndego sement mba tezav o uk mba te-asaz, yaq ndego kopømba mbain tøgoat, khoev sasae ate ndægo temøkhou, zapa ndø̄go, moni mbaīn. Av tægoat ndægo, yaq ezoqa ewaqape, khoev timbo-qeivimat, gévøngi꞉namát, 30 sasa ndǿ-einimāt, av nqægo, ‘Ngenek ezoqam khoev sasae amba me꞉ngáz. Geté kopømba mbaín, vǿekhōu.’
31 Neka nøme nqánek: Kawa ezoqam tegoat, yaq ndego tegi nakhag ezoqam ten taosen namba, nakhag gone-qa tegoat, kawa ezoqa nøme namba, ndego nakhag ezoqam tuenti taosen ndimbugu, yaq ndego bètøkhæqóm, vǿmatøvēm, av nqægo, teqa khagua pemé-eqā, penømakhaya. 32 Geté teqeiv av nqægo, kopømba mbaīn, yaq ndego u-anim bekhofotáz, kawa ezoqa nøme-te, ndego ate av-té qambaqape te꞉goat. Yaq ndigu sambi manqat manqate-qa bemømbo-viømém.”
33 Yesu nqanek yaya etæ manqat qamømbøe-navøem, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zó-a, kopó. Gekha ezoqām ndego, ekeza gigiap ate ndægo, zita wuøeav tegoat, ndego kopømba mbaín, noge paev ezoqam tegoat.”
Ngalam-qa yaya etæ manqat
(Met 5:13; Mak 9:50)
34 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Ngalam gigiap qanimáv. Geté mokhov tømømbo-navøem, yaq nqawa áv kiní-ngalam-mokho-mba-ēz? 35 Ngalam av ngi꞉gu, mokho mbaín. Até ndøgó-a, manqei namba toqote-qambua, avøe ewa etoam nonqo, kopømba mbaín. Soqó-ogizó.
Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat neka yoge kopømba vømbógoāt, yà beyogé!”

14:3 14:3 Luk 6:9

14:5 14:5 Met 12:11; Luk 13:15

14:8 14:8 Prov 25:6-7

14:11 14:11 Met 23:12; Luk 18:14

14:14 14:14 Zion 5:29

14:15 14:15 Luk 13:29

14:20 14:20 1 Ko 7:33

14:26 14:26 Luk 9:23