7
Nøkenøkem-qa yaq-te
Taqa yaq-te ndøgo, zoqa pepa-te qazøtøndo-bevøpem, noqa qavøiwat nqánek: Ezoqa sæva okɨeav tøgoat, ndøgo qanimáv. Geté soqaín ndøgo, ezoqa andé mambe matev-te vǿe-o꞉āz. Yaq nakémbá, anganeam, ekeza zas bèmbogó, neka sævam ekeza zivis bembōgo.
Anganeam ekeza kha-te khafeap betòve᷄, zas-te. Yaq matev até kopó. Até sævám-a, ekeza kha-te khafeap betòve᷄, zivis-te. Zas ekeza kha kawaevateáv. Geté zivis mo꞉kawaevát. Yaq até kopó, zivis ekeza kha kawaevateáv. Geté zas mo꞉kawaevát. Zo bezømbo-qasì꞉va᷄p, yaqyaq-a. Geté zo manqat tozo-kopo꞉nem, av nqægo, khøuwa ande gekham tizi-qovezamat, ni matev zīgoāk, getē ni zīguligulimāt, yaq ndøgo kopømbá. Geté ta khøuwa ndigu timø-nasinimat, yaq nango vø̀tøkuanemát. Soqaín ndøgo, zo zøkeza kha nøzøgim-qa amba tøzøtegoat, yaq zo Saitan manqa-zapa-te te-itub. No nqanek manqat, zo tøke nonqo nøzø-manqaté. No ambá av nqǣgo, zo nøkenøkem matev-qa yaq-te khafeap nozømbovē. Unimanqatín. No nqæmatavap, zo Klisten ezoqam ate ndøzøte꞉go, nøkepøteav tøgonɨn, av no nqate꞉go, ndøgo ambá qanimáv. Geté Mbumbukiam, teqa kuku matev-te, ni matev vinivinimbá ndini-etoam. Ezoqa nøme viní-a, ezoqa nøme vini.
Neka ti-te ndigu, nøkepøteav ndigu, neka ngængæm, tigi angana gizø-pakhaez, noqa manqat nqánek: Ndigu yakhapus-mba tiyagat, av no nqateyage, ndøgo qanimáv. 7:9 1 Tim 5:14Geté ndigu ekeza poev matev amba ti꞉nøzøgimat, ság, sà benøkɨ́m. Soqaín ndøgo, tiqa poev matev ande lou me tøzømbe-lonqotumit.
10  7:10 Met 5:32Neka zo ndozo-nøkɨap, noqa manqat zo-te nqánek. Geté unimanqatín. Nqanek noqá manqat mbá mbá. Evezøza-qá manqát. Manqat av nqǽgo: Zo até vønøkɨáp. Sævam zivis be-ìva᷄v. 11 Geté sævam ndugu, anganeam ē-møndø-ivāv, ndugu até begó, ngæmam, o nango zivis-té guabenø-qaván, te namba bemø̄-khakheinømem. Yaq anganeam, até kopó, ndego zas be-ìva᷄v.
12 Ndigu ezoqa nøme-qa yaq-te, tigi angana o sakheis, Yesu unimanqatinteav ndigu, Evezøza manqat einiáv. Geté ti-te ndigu, noqa manqat nqánek: Qogu sævam, Yesu unimanqatinteav ndugu, yaq ndugu qo namba yage-te poev zua mbogō, qo nanduv sævam ndø-ìva᷄v. 13 Neka qo sævam, qoge anganeam Yesu unimanqatinteav ndego, yaq ndego qo namba yage-te poev zua mbogō, qo nandev anganeam ndø-ìva᷄v. 14 Zapa ndǿgo, anganeam ndego Yesu unimanqatinteav ndego, Klisten sævam namba ndi꞉nøkeap, yaq até ndegó-a, Mbumbukiam-gé, zas zapaya. Neka até sævám-a, ndugu Yesu unimanqatinteav ndugu, Klisten anganeam namba ndi꞉nøkeap, até ndugú-a, Mbumbukiam-gú, zivis zapaya. Amba vini tøgonɨn, yaq zogi nakheis ambá ndaføyambá mbá, Mbumbukiam-qa bøi-te. Geté ndigu ndaføyamba-qapí.
15  7:15 Lom 14:19Geté anganeam, ndego Yesu unimanqatinteav ndego, zas ivøve-qa tegoat, o sævam, ndugu Yesu unimanqatinteav ndugu, zivis ivøve-qa tugoat, ság, bèmatønømém. Qo anganeam o sævam, Yesu ndoqo-unimanqatinat, kopømbaqapé, soqombó-ták. Geté yaq sævam-a, yaq anganeam, poev sekemba tøzøgoat, até benøkɨáp. Zapa ndǿgo, ni Mbumbukiam, sambi yage-té genøni-akhá. 16  7:16 1 Pita 3:1Éisa, qo Klisten sævam, qeivis Keliso-té qopøté-itū penømakhaya, yaq Mbumbukiam vǿkhandī꞉v? Neka qo Klisten anganeam. Éisa, qo qayas Keliso-té qopøté-itū penømakhaya, yaq Mbumbukiam vǿkhandī꞉v?
Ni āv tabizi꞉-yagé, av Mbumbukiam ni ginimbi-akha
17 Zo ezoqa kopokopo ate ndøzøte꞉go, ta yage mokho-te ndøgo, av Evezøza gezømbe-etoam, até vøyageáp, ta yage ndøgo, zo qazogoam, Mbumbukiam zo gezø-akha, vozō-Klisten-ez. No Klisten bawabawan ate ndægot, ezoqa manqat āv tæzømbe-løvuát. 18 Mbumbukiam Zu ezoqam gemøndæ-akha, vø̄-Klisten-ev, ndego anganeam ngusum ē-møndømbo-kepøtøzēm, ndego matev nango evøzam-qa bègo᷄. Neka até kopó, ezoqa nøme, ndego ngusum kepøtøzateav gegoam, ge-Klisten-ev, ndego ngusum bekepø̀ta᷄z. 19  7:19 Lom 2:25; Gal 5:6; 6:15Zapa ndǿgo, ngusum mø̀ndømbo-kepøtøzēm, ō, kepøtøzateav tøgoat, nqanek gigiap-qapé mbá. Geté gigiap-qape nqánek, Mbumbukiam-qa manqat o-mba toqombøe-ndapat. 20 Ezoqa ewaqape, ta yage-te ndøgo, gigoam, gi-Klisten-ez, até begó.
21 Qo ezoqam-ge yaq-fia mbain sasae ezoqam qoqogoam, qoqo-Klisten-eq, ság. Mbomatàva᷄p. Até vøugú. Geté qogi kawakawa-za nqonqotøqat-qa tiqagonem, qanimáv. Sègeqáv. 22  7:22 Filem 16; 1 Pita 2:16Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, yaq-fia mbain sasae ezoqam gegoam, Evezøza gembo-akha, ndego ndakin nqonqotøvé, Evezøza mokho-te. Neka gekha ezoqām ndego, yaq-fia mbain sasae ezoqam goneav gegoam, Evezøza gembo-akha, ndego ndakin andé yaq-fia mbain sasae ezoqám. Zapa ndǿgo, ndego Keliso-gé. 23 Ndego zo fiá genewí. Fia kandambá gego. Yaq nakémbá, zo manqei-qape ezoqa bezømbo-kawàe᷄z. 24 Nǿfuap! Ta yage-te ndøgo, Mbumbukiam zo gezømbe-akha, zo até vøgó, Mbumbukiam namba.
Ngængæm-qa yaq-te
25 Tiqa yaq-te ndigu, qazonø-bevøpem, ndigu nøkepøteav ndigu, no Evezøza-qa manqa løvuat mbaín. Geté ndego, teqa tanakh matev mokho-te, no nøtenat nø-etoám. Yaq nakémbá, no nqæmatavap, noqa manqat unimanqatín, taqa yaq-te. 26 Ni ndakin føgakh-te nqaziwani, yaq no nqæmatavap, qanimav av nqǽgo: Zo ezoqam, nøkepøteav até vøgó. 27 Geté qo qoqo-oq, qo até vøyagé, av ndægo. Qogu sævam, ndø-ìva᷄v. Geté qo lousi khoev qeiviav tøgoat, qo sævam-qa ndø̀vao᷄. 28 Geté unimanqatín. Sævam toqo-okɨ, ndøgo kopømbá. Manqa-zapa mbaín. Até ndøgó-a, mbasønakam anganeam tundaf, ndøgo manqa-zapa mbaín. Geté gèmbo-mataváp. Ezoqam ndigu tinøkɨm, ndigu føgakh-té gíwanát. Geté no poeveáv, zo matev føgøføgakh av nqægo tøzø-fakhanam.
29 Nǿfuap! No nqanek manqat qæ-ein, zapa ndǿgo: Manqei-qape-gi khøuwa khapímbá ngu꞉yoza. Yaq nakémbá, ndakin khøuwa-te nqanek, gekha ezoqām ndigu, ndinøkɨap, tiqa matavap nøkenøkem-qa yaq-te mba bezø̀go᷄. 30 Neka gekha ezoqām ndigu, mutøkhop ndiwaniap, tiqa matavap mutøkhop-qa yaq-te mba, bezø̀go᷄. Neka gekha ezoqām ndigu, khanakhanakh ndøzø-asøtøve, tiqa matavap khanakhanakh-qa yaq-te mba bezø̀go᷄. Neka gekha ezoqām ndigu, gigiap giwiin, tiqa matavap gigiap-qa yaq-te mba, bezø̀go᷄. 31  7:31 1 Zion 2:17Neka gekha ezoqām ndigu, manqei-qape gigiap ndøzømbo-ngetageapet, tiqa matavap manqei-qape gigiap-te mba bezø̀go᷄. Zapa ndǿgo, manqei-qape-qa bugug, av ndakin nqazi꞉-qeivi, ndø̀mø-navøém.
32 No āv qanømbe-poév nqǽgo: Zo fofogeap-áv, sozóyagát. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, sæva okɨeav ndego, ndego Evezøza-qá sasae mba mbomataváp. Ndego Evezøza khanakhanakh-qa mbogó. 33 Geté gekha ezoqām ndego, sævam-us ndego, ndego manqei-qape gigiap mbomataváp. Zapa ndǿgo, ndego zas khanakhanakh-qa mbogó. 34 Matev menás tø-itu꞉mat. Yaq matev até kopó, ngæmam o mbasønakam, tuqa matavap, Evezøza-qá sasae-te mbá qambogót. Ndugu āv qambøepoév nqǽgo: Ndugu ndaføyamba-qapu ndǿgoát, neka tuqa kha neka tugu nqova, Mbumbukiam-qa vǿgoāt. Geté sævam ndugu, zivis-us ndugu, ndugu manqei-qape gigiap mbomataváp. Zapa ndǿgo, ndugu zivis khanakhanakh-qa mbogó. 35 No nqanek manqat, zo tøke-qa nøzø-manqaté. No ambá av nqǣgo, zo toke-qa nøzøgō. Geté noqa poev kandambaqape nqánek: Zo matev eqeieqei-té qazógoát neka Evezøza-qa vozóyagāt. Soqaín ndøgo, zo matev menas tø-itubumat.
36 Ezoqam mbasønakam-te søvøta gimbogonem, geté yaq ndego matavap geve, av nqægo, tiā, no sæva nō-okɨāk, geté ndakin ndego gematøvem, av nqægo, ndøgo eqeieqeī mbā, no ndugu okɨeav tøgoat, zapa ndø̄go, ndugu nakhei tonqogim khøuwa avønīn gemømbō-nasinīm, av tægoat, ság, ndego yà begó, av ndømbøe-poev. Ndigu yà benøkɨ́m. Ndøgo manqa-zapa mbaín. 37 Geté ndego ekeza matavap uni ge꞉ve, av nqægo, no sæva nō-okɨāk, neka ezoqa ndego taqa yaq-te tøpøtøveav vǿgoāt, neka ndego ekeza kha-qa poev to꞉kawaevtat, neka ndego uni te꞉-unimanqatin av nqægo, ndøgo kopømbā, no ndugu okɨeav tøgoat, yaq ság. Kopømbá. Ndego sæva be-òkɨ᷄. 38 Nakhoa menás eqeieqei, qo sæva toqo-òkɨ̄, o, okɨeav tøgoat. Geté qanimav ndǿgo, qo sæva okɨeav tøgoat.
39  7:39 Lom 7:2-3Sævam zivis zua ndemboyage, ndugu zivís namba me꞉tøkuát. Geté zivis tembonanim, ndugu kopømbaqapé, anganeam nøme tundaf. Khafeap mbaín. Geté ndego Klisten ezoqam begó. 40 Geté no nqæmatavap, tuqa khanakhanakh ndø̀møløvú, ndugu ngæmam sekemba tugoat. Nqanek noqá mataváp. Geté até nó-a, Mbumbukiam-ge Nqova ngenømbû꞉gú, no mokho-te.

7:9 7:9 1 Tim 5:14

7:10 7:10 Met 5:32

7:15 7:15 Lom 14:19

7:16 7:16 1 Pita 3:1

7:19 7:19 Lom 2:25; Gal 5:6; 6:15

7:22 7:22 Filem 16; 1 Pita 2:16

7:31 7:31 1 Zion 2:17

7:39 7:39 Lom 7:2-3