2
Mbumbukiam-qa manqa ovøyam matev eqeieqeí
2:1 Met 7:1-2; Zion 8:7Qo gekha ezoqam, ezoqa nøme-te manqat ndoqo-møvøyam, qo kopømba mbaín toqo-matavupat, av nqægo, qo qakezan, manqa-zapa mbaīn. Zapa ndǿgo, matev nøme, taqa yaq-te, qo ezoqa nøme-te manqat ndoqo-møvøyam, qo qakezan mòqogoatún, av ndigu ndi꞉matanam. Yaq até qó-a, manqa-zapa-ús. Ni mìzi꞉nøtén, Mbumbukiam ti-te ndigu, yaq-fia ndetawat, ndigu matev soqøsoqa ndimatanam, ndøgo eqeieqeí. Yaq ge qô, ndoqo-matavap, qo qakezan matev av ndoqote-matanam, av ezoqa nøme-te manqat ndoqote-møvøyam, yaq qo Mbumbukiam-qa yaq-fia taev-te, ndoqóvuaq? Āv taoká. Qóvuaqák. 2:4 Ef 1:7; 2 Pita 3:15Neka ge qô, Mbumbukiam-qa kuku matev kandambaqape neka tanøtanakh matev neka aiyaiyav matev qo-te, geqambó-qasi꞉v? Neka qo qeiviâv, av nqægo, Mbumbukiam qo teqa kuku matev mokho-te, qambuqan-qa ndeqago. Geté qo ùni qote-føgakhǽq neka gèqambo-qasí꞉v, toqoqambuq. Yaq ta matev mokho-te, qo Mbumbukiam-qa qaqa, qo-te ndømbogo, qòkhouwevtét. Yaq ndego, ta khøuwa-te ndøgo, teqa qaqa tøndovea, qo-te yaq-fia āv tenétá. Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa ewaqape tinǿqeivím ndǿgo, teqa manqa ovøyam matev eqeieqeí. 2:6 Psa 62:12; Prov 24:12; Met 16:27; 2 Ko 5:10Mbumbukiam ezoqa ewaqape, yaq-fia āv tezømbé-etoám, av ndigu ndi꞉matanam. Ti-te ndigu, matev eqeieqei matanam-te bazaføgakh ndi-asøzu, neka yage qanimav-qape-qa ndivawe, Mbumbukiam namba, neka megemege-te ndo꞉go, iz akhae kandambaqape neka khandi vaev mbain ndape-qa ndigu, ti-te ndigu, Mbumbukiam khandi miavmiav zǿ-etoám. 2:8 2 Tes 1:8Geté ti-te ndigu, ekeza kha mba ndi꞉qeivi neka unimanqatin manqat ndisanqawe neka matev soqøsoqa ndimbopaev, Mbumbukiam qaqa zǿgó neka yaq-fia vǿtā. Ezoqa ewaqape, ndigu manqa-zapazapa ndimatanam, viniv-qape neka mbøni vaev matev zǿfakhanám. Bugukhokhof Zu ezoqám. Geté até bawan vini-ák-a. 10 Geté ti-te ndigu, matev eqeieqei ndimatanam, Mbumbukiam yage qanimav-qape neka iz akhae matev neka sambi matev zǿ-etoám. Bugukhokhof Zu ezoqám. Geté até bawan vini-ák-a. 11 Zapa ndǿgo, Mbumbukiam, ndego manqa ovøyam ezoqam eqeieqeí. Ndego ambá av nqǣgo, yaq-mbā genøwavɨ̄n.
12 Matev av nqǽgo: Gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam-qa guguna manqat mbain ndigu neka manqa-zapa ndimatanam, ndigu gésoqoéz, oskiá ndøgo, guguna manqat mbain ndigu. Neka gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam-qa guguna manqat ndøzøgo neka manqa-zapa ndimatanam, yaq Mbumbukiam ekeza guguna manqat mbópáev. Yaq yaq-fia āv tezømbé-etoám. 13 Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa bøi-te, ndaføyamba ambā ndígu tīgu, teqa guguna manqat sa ndiyoge. Geté ndaføyamba ndígu tigú, teqa guguna manqat ndimbopaev. 14  2:14 Kel 10:35Bawan vini-ak, ndigu Mbumbukiam-qa guguna manqat mbaín. Geté ndigu ezoqa nøme, matev sège-matønumatún, av guguna manqat ndæmanqate. Zapa ndǿgo, oskiá ndøgo, ndigu Mbumbukiam-qa guguna manqat zøtezateav ndøgo, ndigu guguna manqat ndøzø̂gó, tiqa mokho-te. 15 Tiqa matev ni āv qaninømánd nqǽgo: Mbumbukiam-qa guguna manqat, tiqa mbøni-té qanu꞉-peawáp. Manqa-zapa gigoatun, yaq ekeza matavap ndøgo, soqøsoqa me꞉zæbɨ́n. Geté matev eqeieqei gigoatun, ekeza matavap ndøgo, ezoqa eqeieqei vø̄ezæbɨn. 16 Mbumbukiam-qa manqa ovøyam kandambaqape-te, bavokhó qandó-fakhán, ta khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam Yesu Keliso-qa mokho-te, ezoqam-qa matev tegevea, khonoam-te ndimatanam. Manqat Mbomambaqape, no ezoqa nqate-zømesim, āv tøne-manqaté.
Zu ezoqam-qa yaq-te, ndigu Mozes-qa guguna manqat ndimbopaev
17 Gebâ qo, Zu ezoqam, qo Mozes-qa guguna manqat-te ndoqoto-taqa neka Mbumbukiam-qa yaq-te ndoqote-khambuvap? 18 Qo Mbumbukiam-qa poev mòqote-qatéq, neka qo mòqote-qatéq, gekha matēv ndøgo, eqeieqei. Zapa ndǿgo, qo Mozes-qa guguna manqat, mø̀ndæ-qamákh. 19 Qo āv qoqote-mataváp nqǽgo: Qo bøi waev mbain ezoqam-gí ituza ezoqám neka tiqá waév, ndigu bøivun-te ndiyage. 20  2:20 2 Tim 3:5Neka qo ndoqo-matavap, qo matavap mbain ezoqam-gí ovøyam ezoqám neka qo zøtezat mbain ezoqam-gí nømendim ezoqám. Qo Mozes-qa guguna manqat nandaqago, yaq qo āv qoqote-mataváp nqǽgo: Qo matev ate ndægo mòqote-qatéq neka unimanqatin manqat ate ndægo ndaqâgó.
21  2:21 Met 23:3-4Ge qô, ezoqa nøme ndoqote-zømesim, qo qakeza nømendim matev toqombó-paev? Qo ezoqa ndoqozø-manqate av nqægo, “Ndø-aqòna᷄m,” gebâ qakezan, moqó-aqonumatun? 22 Neka qo ezoqa nøme ndoqo-guguza av nqægo, “Nøkenøkem matev ndøngì꞉wa᷄t,” gebâ qakezan, nøkenøkem matev moqó-ngi꞉tatun? Neka qo tae khøuwiap ndoqo-sanqawe, gê, qo tae khøuwiap khoev-te, taqa gigiap fia kandakanda moqó-aqonumatun? 23 Qo āv qoqote-khambuváp nqǽgo, “Ni Mbumbukiam-qa guguna manqat nqanîgú.” Geté qo sòqo-møkuimatún, neka ta mokho-te, Mbumbukiam-qa iz voqō-voaɨn. 24  2:24 Isa 52:5Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-peawáp nqǽgo, “Zo Zu ezoqam zapayá, bawan vini-ak, Mbumbukiam-qa iz ndingi꞉wat.”
25 Qo Mbumbukiam-qa guguna manqat toqombo-pavat, yaq qoqa ngusum kepøtøzat matev, mokho-ús. Geté toqonqawa, qo andé ngusum kepøtøzateav ezoqam me qote꞉gó. 26  2:26 Gal 5:6Bawan vini-ak, ndigu ngusu qogøzat matev mbaín. Geté ndigu Mbumbukiam-qa guguna manqat timbopavat, yaq Mbumbukiam ndigu andé ngusu qogøzat ezoqam me me꞉zæzá. 27 Ndigu bawan vini-ak, ndigu ngusu qogøzat matev mbain ndigu, gete Mbumbukiam-qa guguna manqat sa ndimbopaev, ndigu qo Zu ezoqam, manqa-zapa-us mé꞉qǽq, qo ngusu qogøzat matev nandaqago neka guguna manqat uni ndoqote-qateqat, gete qoqo-møkuiatun.
28 Zu ezoqam-anim, ambá ndēgo, ndego ngusum-te ndego, neka tegi ngusum vø̄kepøtøzem. 29  2:29 Deut 30:6; Kol 2:11Geté Zu ezoqam-anim ndégo, ndego ekeza mbøni-te Zu ezoqam ndego. Neka unimanqatin ngusu qogøzat matev, ambá ndø̄go, ezoqam-qa kha-te gigoatun, av Mozes-qa guguna manqat nqæpeawap. Geté unimanqatin ngusu qogøzat matev ndǿgo, Mbumbukiam-ge Nqova, ezoqam-qa mbøni-te gegoatun. Ezoqam av ngi꞉gu, ambá av nqǣgo, iz akhae matev ezoqam-tē gi-upøgimatūn, geté ndigu iz akhae matev, Mbumbukiam-té gi-upøgimatún.

2:1 2:1 Met 7:1-2; Zion 8:7

2:4 2:4 Ef 1:7; 2 Pita 3:15

2:6 2:6 Psa 62:12; Prov 24:12; Met 16:27; 2 Ko 5:10

2:8 2:8 2 Tes 1:8

2:14 2:14 Kel 10:35

2:20 2:20 2 Tim 3:5

2:21 2:21 Met 23:3-4

2:24 2:24 Isa 52:5

2:26 2:26 Gal 5:6

2:29 2:29 Deut 30:6; Kol 2:11