2 Tesalonika
Pol-qa pepa qambo-menas, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Tesalonika taon-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Pol nqanek pepa nøme, Tesalonika taon Klisten bawan ezoqam-te gepeawam, ta khøuwa-te ndøgo, ndego Kolin taon-té gegoám.
Bugukhokhof khøuwa, Pol Tesalonika taon-te, mø̀ndøgoám, Mbumbukiam-qa Manqat vø̄e-zømesimam. Yaq ezoqa kopoáv, teqa manqat gè-unimanqatiním. Geté Zu ezoqa nøme, ta zapaya ndøgo, ova ndø-einím, Pol vø̄ngeatømem (Kel 17:1-10).
Yaq ndakin Pol manqat āv gene-ewág nqǽgo: Tesalonika Klisten ezoqa nøme, ndigu gèqavotumít, av nqægo, Yesu nqawa tendoqavan. Ndigu āv gini-mataváp nqǽgo: Yesu nqawa màndoqaván. Yaq ndigu sège-qovezám neka sasae gonemáv. Nqanek pepa mokho-te, Pol ndigu nqawá gene-zømesím, Yesu-qa qavane-qa yaq-te. Yaq ndego nøme āv gezømbe-peawám nqǽgo: Ndigu tiqa yage, bè-enénd, neka matev eqeieqei-té geabeyagé. Sasae yà begó.
1
Nqanek pepa no Pol neka Sailes neka Timoti, ni nipeaomít. Zo-té qeitø-peaomít, zo Klisten bawan ezoqam, Tesalonika taon-te ndozoyage, zo Mbumbukiam, nigi Tat, neka Evezøza, Yesu Keliso, tiqa mokho-te ndozotu꞉gu.
1:2 Lom 1:7Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev ndø̀goát, zo-te.
Yesu-qa qavøne khøuwa neka unimanqatin-te bazaføgakh-us waniap-qa yaq-te
Nǿfuap! Ni Mbumbukiam ike manqat oskia bambu-manqaté, zo zapaya. Matev av nqægo eqeieqeí. Zapa ndǿgo, zoqa unimanqatin kandambá qazømbe-khouwevtét, neka zoqa kuku matev, zo ate ndøzøte꞉go yaqyaq-a nandøzøgo, nāndø̄zø̄-khōūwēvtēt. 1:4 2 Ko 7:4; 1 Tes 2:19Yaq nakémbá, ni zo nìti-khambuvupatún, Mbumbukiam-gi Klisten bawabawan nøme mokho-te. Zapa ndǿgo, zo ambá gini-ngenøzoát neka zo matev føgøføgakh ambá qazøte-upøgím, geté zo sekembá sozo-apét, zoqa unimanqatin-te neka bazaføgakh-us ndōzōwānī.
Ta matev ate ndægo, zo-te ndøfakhanumit, Mbumbukiam, ni āv gininømánd nqǽgo: Teqa manqa ovøyam matev, ndaføyamba-qapé. Zo ndakin Mbumbukiam-qa Megeat Matev zapaya, ngenøgim matev ndozo-ndape, ndego zo eqeieqei mé꞉zǽb. Yaq zo kopømbaqapé, teqa Megeat Matev-te ndøgo, ndòzomø-óz. 1:6 Lom 12:19Mbumbukiam-qa matev eqeieqeí. Ndego yaq-fia ndǿtá, ti-te ndigu, zo ndingenøzoat. 1:7 1 Tes 3:13Geté zo ndakin ndingiæzoat, Mbumbukiam pusup zǿ-etoám, ni namba. Ta khøuwa-te ndǿgo tenǿgó, Evezøza Yesu tendoveao, ndego tegi enzol ezoqam bazaføgakh-us namba, yan-te tendovis, gøina wageap-us. 1:8 Isa 66:15Yaq ndego yaq-fia ndǿtá, ti-te ndigu, Mbumbukiam ndisanqawe neka ndigu Manqat Mbomambaqape, nigi Evezøza Yesu-qa yaq-te, manqa o-mba ndapeav ndigu. 1:9 Isa 2:10Yaq-fia teta, nqánek: Ndigu soqaqape-té gígoát. Miavmiáv. Neka ndigu Evezøza-te neka teqa waev bazaføgakh-us-te, géqatáz. 10  1:10 Kol 3:4Nqanek matev ta khøuwa-te ndǿgo tønéfakhán, ndego tendoqavan, neka iz kandambaqape vǿndāp, ta zapaya ndøgo, ndego ekeza ezoqam gezømbe-matanam. Neka gekha ezoqām ndigu, ndi-unimanqatinat, khanakhanakh mbá ginígoát te-te. Até zo-á, zo søzøtumú-goát, ti namba. Zapa ndǿgo, manqat ndøgo, ni zo qeizø-manqatam, zo mòzo-unimanqatiním. 11  1:11 Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3Yaq nakémbá, ni oskia niguligulimatún, zoqa yaq-te. Ni Mbumbukiam-te, āv qati-vi꞉matún nqǽgo: Ndego nigi Mbumbukiam, zo gezǿtøkeé. Yaq zo āv tøzøté-yagát, av ndego gezømbe-akha, zo tozoyagat. Yaq zo ambá av nqǣgo, matev eqeieqei gone-qa mba zógōt. Geté zoqa unimanqatin matev mokho-te neka Mbumbukiam-qa bazaføgakh-te, zo matev eqeieqei uni zøtégoát. 12 Yaq nigi Evezøza Yesu Keliso-qa iz, gé-eqatát, zo zapaya, yaq te mokho-te, até zoqá íz-a, vǿ-eqatāt. Nqanek matev ate ndægo, nigi Mbumbukiam neka Evezøza Yesu Keliso, tiqa kuku matev mokho-té qando-fakhaté.

1:2 1:2 Lom 1:7

1:4 1:4 2 Ko 7:4; 1 Tes 2:19

1:6 1:6 Lom 12:19

1:7 1:7 1 Tes 3:13

1:8 1:8 Isa 66:15

1:9 1:9 Isa 2:10

1:10 1:10 Kol 3:4

1:11 1:11 Kol 1:9; 1 Tes 1:2-3