7
Nøfuap mbomømboma! Mbumbukiam nqanek manqa mbusa mbomømboma ate ndægo gini-awam, yaq gekha manqa-zapazapā ndøgo, kha-te o matavap-te qazi-matønumatun, zí-ivøvém. Ni Mbumbukiam-qá mokho-té qabizu꞉gú. Vizap-ús. Neka bazaføgakh bizi-asøzú, Mbumbukiam-qa bøi-te eqeieqei bizīyage.
Taitus Kolin ezoqam-qa yaq-te emanqat gevotot, Pol khanakhanakh kandambá gendap
Ni zoqa mbøni, vø̀ni-mboqoá. Ni ezoqam-te manqa-zapazapa goneáv, neka ezoqa kopo ngi꞉wateáv. Neka ni ezoqam-te, gigiap aqonøpøteáv. No nqanek manqat, ambá av nqǣgo, zo vøozoat-qa nømanqatē. Āv taoká. No mø̀ezø-eín. Ni kuku kandambá zo-te, neka ni kuku até ginígoát, oskiá ndøgo, zo namba tizi꞉-pakhaen o zo namba tizi꞉yagat. No zo nò-unimanqatinát. Neka nø̀te-khambuváp, zo. No zoqa yaq-te nqate-matavap, niqa yage føgakh-qape mokho-te, no kha nømbe-føgakhát. Neka no khanakhanakh kandambá.
7:5 2 Ko 2:13Ni Masedonia plovins-te qeimø-fakhan, ni viniv kandambá, qani-fakhanumam. Pusup mbaín. Bavokho ndøgo, gìni-ponqomám, neka ni mokho-te, møe neka fofogeap vønīgoam. Geté Mbumbukiam, ndego ezoqa kha føgakh matev ndezø-etoam, ndigu mbøni ndøzøvaev, ndego kha føgakh ni-etoám, Taitus gendowav. Geté Mbumbukiam ni kha føgakh ta-mbá mbá ndøgo, gini-etoam, Taitus gegeavun, geté até ndøgó-a, ndego zoqa yaq-te manqat gini-ein, av matev mbomømboma qazømbøe-matønumam. Neka ndego nøme āv gene-eín nqǽgo: Zo vao kandambá no-te, neka zo tanakh zøgó, av qazøte-matønømem, neka no ndø̄zø̄nø̄mbō-vīgīm. No nqanek manqat qæ-ewag, no khanakhanakh kandambá qændap.
8-9  7:8 2 Ko 2:4Ta pepa ndøgo, no bugukhokhof qatøndo-peawam, zo mbøni zømbevá. Unimanqatín, no qæmatavupam, zapá sætøndo-khofotáv. Geté no ndakin khanakhanákh, taqa yaq-te ndøgo, no qatøndo-khofotav. Zapa ndǿgo, zo mbøni vaev-qase ambá qazøte-ndapém. Geté ta mbøni vaev matev mokho-te, zo Mbumbukiam-té qazonø-qambúz. Zoqa mbøni vaev matev mokho-te, Mbumbukiam ndøsasaetám. Yaq av nqægo, noqa pepa mokho-te ndøgo, zo soqain-qase qeiviáv. 10  7:10 Met 27:3-5; Iblu 12:16-17Mbøni vaev matev av nqægo, Mbumbukiam-te ndøndo-fakhate, ndøgo ezoqa gèzøtøkeé, yaq ndigu Mbumbukiam-te vø̄-qambuzɨn, neka khandi vø̄ndapemɨn. Mbøni vaev matev av nqægo-qa yaq-te, tanakh mbain taqagoat, kopømbá. Geté manqei-qape mbøni vaev matev, ezoqa løvøte-té qanø-ituzá. 11 Nqáe! Zoqa mbøni vaev matev mokho-te, Mbumbukiam matev qaniqaním gezø-matønumam. Zo ndakin Mbumbukiam-qá poev matev paev-qa mba zombogó. Neka zo āv qazøte-matøvemém nqǽgo: Matev ndøgo, zo mokho-te qando-fakhan, soqaqapé. Neka zo mǿe. Soqaín ndøgo, manqa-zapa nøme av nqægo tøzøfakhan. Neka zo vao kandambá no-te. Neka zo ndego ezoqam, manqa-zapa gego, mòzo-guguím. Ta matev ate ndægo, zo ni āv qazøte-nømánd nqǽgo: Zo nakhoa eqeieqei geve-qa zogó.
12 Ta pepa ndøgo, no qatøndo-peawam, no ambá te zapaya ndēgo, tøtønde-peawām, ndego ezoqam, manqa-zapa gego o te zapaya ndego, manqa-zapa gembogo. Geté no nqanek pepa ndǿgo tøtønde-peawám: Zo Mbumbukiam-qa megemege-te, āv qane-vøndøzém nqægo: Zo kukú ni-te neka zo niqa manqat o-mba zotondapé. 13 Ni kha mø̀ndøni-føgákh, taqa yaq-te.
Geté taqa yaq-te mbá mbá. Ni kha nøme mba ndǿgo tønimbi-føgákh neka khanakhanakh vø̄indapem, Taitus manqat gini-ein, av nqægo, zo ate ndøzøte꞉go, qazombo-tøkeam neka mokho-te vozombō-eqeieqei-tam. 14 No Taitus-te, nø̀te-khambuvupám, zo zapaya. Yaq zo mòzo-vøndøzém, av nqægo, noqa manqat unimanqatín, neka zo ni mivi etopøteáv, taqa yaq-te. Manqat ate ndægo, ni zo qeizø-manqatam, unimanqatín. Yaq ndakin, até niqá khambuvap manqát-a, zoqa yaq-te Taitus qeimbo-einim, ndøgo mø̀ndø-unimanqatín. 15 Taitus zo-te gegeavun, yaq zo mòzo-khatowém, møe-ús neka vizap-ús, neka teqa manqat o-mba vøzømbø̄e-ndapem. Yaq matavap qambo-vesezɨn, ndego kuku kandambá zo-te. 16 No khanakhanakh kandambá. Zapa ndǿgo, no āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Zo matev eqeieqeí sozógót.

7:5 7:5 2 Ko 2:13

7:8-9 7:8 2 Ko 2:4

7:10 7:10 Met 27:3-5; Iblu 12:16-17