2
2:1 1 Ko 4:21Yaq nakémbá, no matavap āv qategó nqǽgo: No notøndó-navák, zo-te. Soqaín ndøgo, ni mbøni nqawa tøniva. No mbøni vaev tæzø-etoam, yaq no ezoqa nøme mbaín, khanakhanakh tinø-etøomem. Zapa ndǿgo, no khanakhanakh zo mba zønø-etoám. Yaq nakémbá. Manqat ndøgo, no bugukhokhof qazøndo-peawam, ta zapaya nqánek qazønde-peawám: Zoqa matev ambá bugukhokhof zokhakheinømemɨ́n. Soqaín ndøgo, no tøtøndonav, yaq mbøni nǿvā. Geté no khanakhanakh ndape-qa nogó, zo namba. No nqæmatavap, no khanakhanakh tønøgoat, yaq até zó-a, zo ate ndøzøte꞉go, khanakhanakh søzøtumú-goát, no namba.
2:4 Kel 20:31No zo pepa bugukhokhof fofogeap-us neka mbøni nqosøgeap-us neka eiv-us nopeaumát. Ta manqat mokho-te ndøgo, no zo ambá av nqǣgo, mbøni vaev etoam-qa nøzøgoām. Geté no zo zøtezat-qa nøzøgoám, no kuku kandambá zo-te.
Ndego ezoqam, manqa-zapa gego, teqa manqa-zapa, sà bezømbo-navøém
Ndego ezoqam, ndego mbøni vaev matev gengaz, ndego ambá av nqǣgo, mbøni vaev matev no nø-etoām. Geté ndego zo ezoqa ewaqape zø-etoám. Unimanqatín, ezoqa ewaqape-té mbá. Soqaín ndøgo, no manqat tækhouwevtet. Yaq-fia ndøgo, zo ezoqa bawan-qape qazombotaem, ndøgo ság. Matev nøme, bègo᷄. Geté zo teqa manqa-zapa, ndakin sà bezømbo-navøém. Neka gèmbo-tøkeém. Soqaín ndøgo, mbøni uni tømbøeva, yaq ndego gemø̄-sanqawām. Yaq nakémbá, no nqazǿ-pouwe: Āv qane-ometém: Zo kukú te-te.
No ta pepa ndøgo, nqánek qate-peawám: No nøtenat-qa nøgoám, av nqægo, zo bazaføgakh-us tøpøzøté-waniap-a, neka noqa manqat ate ndægo, o-mba tøpøzøté-ndape-a. 10 Gekha ezoqām ndego, zo teqa manqa-zapazapa, sa tøzømbo-navøemat, yaq até nó-a, segenømbó-navøemát. Manqa-zapa tøgoat, ndego ezoqam gego, no amba sa tønømbo-navøemɨn, ság, no zo zapaya, Keliso-qa bøi-te, mø̀ndønømbo-navøém. 11  2:11 Luk 22:31No ndǿgo, tøté-matanám. Soqaín ndøgo, Saitan ni tinimbi-khavozam. Zapa ndǿgo, ni teqa pøogeap, mìzi꞉nøtén.
Pol Taitus-qa amba ge꞉vao
12  2:12 Kel 14:27; 1 Ko 16:9No Tloas taon-te qæmø-fakhan, ezoqa Manqat Mbomambaqape, Keliso-qa yaq-te zømesim-qa, no Evezøza mboqog nømbe-mboqozó. 13  2:13 Kel 20:1Geté no nòfofogeapám. Zapa ndǿgo, noge nøfu Taitus, no amba nømbøe-vawám. Geté kha qeiviáv. Yaq no ndigu ezoqam, ouo manqat mba nøzø-eín, Masedonia plovins-te sasa nønav.
Keliso-gi u-anim, Mbumbukiam-qá bazaføgakh-té ginø-sasaeát
14 No ike kandambá, Mbumbukiam-te. Zapa ndǿgo, teqa khagua gò꞉-eqawát. Keliso mokho-té qane-eqá. Ndego khanakhanakh-us nde-okho, ezoqa ewaqape teqa khagua eqawat-qa yaq-te nde꞉zømesim, ndego ni oskia nifikí. Yaq ni mokho-te, nøtenat Keliso-qa yaq-te, manqei-manqei ate ndægot, andé gigiap sisip mbomambaqape me me꞉panqavøemét. 15 Zapa ndǿgo, ni Mbumbukiam-te, andé Keliso-qá gigiap sisip mbomambaqape me nitigú. Nqanek sisip sège-panqavøemét, ti-te ndigu, ndikhandi꞉zat-a, ndigu ndīsōqōētēt. 16  2:16 Luk 2:34; 2 Ko 3:5-6Ti-te ndigu, unimanqatinteav ndigu, ta sisip ndøgo, andé peakha vøvánq. Løvøte-té qanø-ituzá. Geté ti-te ndigu, khandi ndindapet, ta sisip ndøgo, mbomambaqapé. Khandi zø-etoám.
Yaq gê, gekha ezoqâm, kopømba ndego, nqanek sasae tego? Khàpumu-føgákh. 17 Ni āv tiuká, av ezoqa nøme ndi꞉gu, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat nømendim mokho-te, moni qaqasam-qa mba ndigu. Āv taoká. Ni nqanek sasae, Mbumbukiam ni-etoám. Neka ni ezoqa khavozumáv. Ni Keliso-gí sasae ezoqám. Ni ezoqa nqati-zømesim, Mbumbukiam-qá bøi-té qeito-manqaté.

2:1 2:1 1 Ko 4:21

2:4 2:4 Kel 20:31

2:11 2:11 Luk 22:31

2:12 2:12 Kel 14:27; 1 Ko 16:9

2:13 2:13 Kel 20:1

2:16 2:16 Luk 2:34; 2 Ko 3:5-6