2 Kolin
Pol-qa pepa qambo-menas, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Kolin taon-te giyagam
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pol nqawa, Kolin taon Klisten bawan ezoqam-té genø-peawám.
Ta pepa-te ndøgo, Pol bugukhokhof gezø-khofotav, ndego gèzøponqóm. Yaq taqa zita-te, ndego Taitus ndøkhofotáv, ti-te. Ndego tiqa yage matev, tèabete-qeiví, yaq teqavan, Pol tiqa yaq-te emanqat bembøē-votot. Yaq Taitus geqavan, ndego emanqat, āv gembøe-votót nqǽgo: Kolin Klisten ezoqam, Pol-qa manqat mø̀ndø-ndapém, neka tiqa manqa-zapazapa-te vøndō-qambuz. Geté ezoqa nøme, Pol-qa manqat, gèsanqawém, neka ndigu poeveáv, Pol tigi Klisten megeat ezoqam tezøgoat. Ndigu āv gini-manqatám nqǽgo: Pol ndego unimanqatin Keliso-ge u-aném mbá. Yaq ndakin nqanek pepa mokho-te, Pol mø̀ndæzømás, av nqægo, ndego unimanqatin Keliso-gé u-aném. Neka manqat nøme gepeawam, nqánek: Moni ndigu, Klisten gigiap-av ezoqam nonqo gipisam, ta pisam matev ndøgo, ùni bete-khouím. Yaq kopømbaqapé, ti-te ndigu tikhofosam.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Keliso Yesu-gé u-aném. Ndøgo Mbumbukiam-qá poév. Nqanek pepa nigi Klisten nøfu Timotí namba niti-peaomít.
Zo-té qeitø-peaomít, zo Mbumbukiam-gi Klisten bawan ezoqam, nandav Kolin taon-te ndozoyage, neka zo Mbumbukiam-gi ezoqa ate ndøzøte꞉go, Akaya plovins-te nandozo-yageap. Mbumbukiam, nigi Tat, neka Yesu Keliso, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka sambi matev, ndø̀goát, zo-te.
Pol-qa ike manqat Mbumbukiam-te, teqa tøke-qa yaq-te
1:3 Lom 15:5Ni Mbumbukiam-qa iz, zí-eqatát, ndego nigi Evezøza Yesu Keliso-ge Eve, ndego tanakh møqæ Tat, te mokho-te ni kha oskia ndinimbi-føgakhat. Gekha vinīv ndøgo, tøni-fakhanumat, ndego ndø̀ni-tøkeát, ni kha vønimbí-føgakhāt. Yaq ta kha føgakh matev mokho-te ndøgo, Mbumbukiam ni ndini-etoam, ni kopømbaqapé, ezoqa nøme zizǿ-tøkeát, viniv matev tøzø-fakhanumat, yaq até ndigú-a, kha vøzǿ-føgakhāt. 1:5 Psa 34:19Keliso matev føgøføgakh kandambá ge-upøgim. Yaq ndakin até ní-a, matev føgøføgakh kandambá nqazi-upøgim, av ndego ge꞉-upøgim. Geté te mokho-te, ni tøke kandambá nqazi-ndape, ni kha ndīnīmbī-fø̄gākhāt. Ni matev føgøføgakh nqei-upøgim, ndøgo zoqá tøke nonqó neka khandi ndape nonqó. Geté Mbumbukiam ndinitøke, neka niqa kha ndæføgakhat, yaq ndøgo até zó-a, ndø̀zøtøké, neka zo kha vøzømbé-føgākh. Yaq zo kopømbaqapé, bazaføgakh-us zówaniapát, matev føgøføgakh tøzø-fakhanumat, av ni nqanimbi-fakhanam. Yaq nakémbá, ni zoqa yaq-te, Mbumbukiam-te mbá qeitøtaná. Zapa ndǿgo, ni mø̀tinøtén, zo matev føgøføgakh ndozo-upøgim, av ni nqati-upøgim, zo até Mbumbukiam-qá tøké-a, ndōzō-ndāpē, av ni nqati-ndape, neka zoqa kha vøzǿføgakh.
1:8 Kel 19:23; 1 Ko 15:32Nǿfuap. Ni zo zøtezat-qa nizøgó, av nqægo: Ni Esia plovins-te ndøgo, matev føgøføgakh kandambá qani-fakhanumam. Khàpumu-khouwév. Ni amba niti-eqaném. Yaq ni qeimatavupam, ndèipakhaén. Unimanqatín. Matev bugug āv qambøe-kewagám nqǽgo: Ni avønīn nīpakhaēn. Geté ndøgo tø̀nimbi-fakhán ndǿgo: Ni ambá av nqǣgo, nikeza kha-tē qeitōtanā, geté Mbumbukiam-te mbá qabatio-taná, ndego ezoqa løvøte-te ndekhandi꞉zat. 10  1:10 2 Tim 4:18Ndego ni mø̀ndøni-tøké neka vø̄khandi꞉n, løvøte avønin-te qeigoam. Até megemege-té-a, Mbumbukiam giní-tøkeát, ni vǿkhandi꞉ntāt. Ni te-te mbá qeitøtaná. Ndego ni nqawa ndø̀khandi꞉ntát. 11 Até zó-a, zo niqa yaq-te ndøzøte-guligulim, zo zòni-tøkeé. Yaq zo ezoqa nøme kopoav, niqa yaq-te tøzøte-guligulimat, yaq ezoqa kopoáv, Mbumbukiam ike manqat mbómanqatát, ni zapaya, ta matev ate ndægo-qa yaq-te, Mbumbukiam ni gini-tøkeam.
Pol gekha zapā, Kolin taon-te okhoeav qagoam
12 Ni nqánek qati-khambuváp: Ni mø̀tinøtén, matev nqanek manqei-qape-te nqeimatanam, neka zo mokho-te vø̄i-matønumam, ndøgo ndaføyambá neka mbomambá, ate av-té, av Mbumbukiam ndømbøe-poev. Ni matev ambá av nqǣgo, manqei-qape-qā matavap loloakh-tē qeitø-matanām. Geté ni Mbumbukiam-qá kuku matev-té qeitø-matanám. 13-14  1:13-14 2 Ko 5:12; Filip 2:16Manqat ndøgo, ni nqeipeawam, ndaføyamba-qapé. Zo kopømbaqapé, mokho tozombo-ndapem. Ta mokho-te ndøugu, mokho manqat nøme mbaín. Zo niqa manqat nøme-qa mokho, mòzondapém. Yaq no tototaná ndǿgo: Vaev-te, zo mokho ate ndægo uni zombøé-ndapém. Yaq nigi Evezøza Yesu-qa Khøuwa Kandambaqape-te, até zó-a, kopømbaqapé, niqa yaq-te zøté-khambuvømém, ate av-té, ni zoqa yaq-te nqati-khambuvap.
15-16  1:15-16 1 Ko 16:5-6No qæmatavupam, zo khanakhanákh atozogó, noqa yaq-te. Yaq no āv qatepøotám nqǽgo: No Masedonia plovins-te tænav, no bugukhokhof, ambá zo-té qatøndo-navɨ́n. Yaq nango tøtøndo-qavanɨn, zo nqawa vø̄ezømetin. Yaq av nqægo, no zo namba tizi꞉gonɨn, ambá genø-menasɨ́n, neka zo khanakhanakh nøme vozō-ndapemɨn. Yaq no amba Zudia manqei-te tæmatɨn, zo ambá zonø-tøkemɨ́n.
17 Ge zô, ndozo-matavap? No matavap sǽ-enendtatun? Neka no qæpøoaɨn, no manqei-qape-qá matev-té qatǿ-pøogeapatun? Neka no khokhó sǽmanqatatun, av nqægo, no matev nōgō, gete matev nōgoāk? Āv taoká. 18 Mbumbukiam, ndego unimanqatín. Ndego mø̀ndæ-otév, ni ambá av nqǣgo, manqat khokhō seizø-manqatatūn, getē matev vini nimatønumatūn. 19  1:19 Kel 18:5Até Yesu Kelisó-a, ndego Mbumbukiam-ge Yo, teqa yaq-te Sailes neka Timoti neka no qati-zømesimam, ndego ambá av nqǣgo, manqat khokhō sege-manqatām, yaq matavap gè-enendtām. Āv taoká. Geté matev ndøgo, ndego ge-einin, tego, ndego ùnime꞉-gonɨ́n. 20  1:20 Veve 3:14Gekha manqa mbusa kopoav-qapē ndøgo, Mbumbukiam ge-aumat, Yesu mø̀ndø-unimanqatintát. Matev mø̀ndø-matønumám. Yaq nakémbá, ni te mokho-te, āv qazi꞉-manqaté nqǽgo, “Amén. Nqanek manqat unimanqatín,” neka Mbumbukiam-qa iz bembøē-eqawat. 21 Zo neka ni, bazaføgakh Mbumbukiam ni-etøomít, niqa unimanqatin-te Keliso-te bazaføgakh-us tizi-waniapat, neka ndego Nqova Mbomambaqape ande oil me vønimbō-qouz. 22  1:22 Ef 1:13-14; 2 Ko 5:5Neka ndego ni-te mbusa ndømøpá, av nqægo, ni tegí. Nqova Mbomambaqape, ndego gini-etoam, ni mokho-te teyagat, ndego andé khakhatáp, av nqægo, Mbumbukiam ni vaev-te, nøme mba nimbó-etoám.
23 No Kolin taon-te okhoeav qagoam, av bugukhokhof qatepøoa, zapa ndǿgo. No poeveáv, zo viniv nøme tæzø-etoam, neka zoqa matev-qa yaq-te vøzǿ-ponqōm. No nqanek manqat Mbumbukiam-qá bøi-té qato-manqaté. Ndego mø̀ndæ-otév, noqa manqat unimanqatín. 24  1:24 1 Pita 5:3Ni ambá av nqǣgo, zo kawaenat-qa nizøgō, zoqa unimanqatin-qa yaq-te. Geté ni zó namba zi꞉sasaeát. Zo khanakhanakh etoam nonqó. Ni mø̀tinøtén, zo bazaføgakh-us zowaniáp, zoqa unimanqatin-te.

1:3 1:3 Lom 15:5

1:5 1:5 Psa 34:19

1:8 1:8 Kel 19:23; 1 Ko 15:32

1:10 1:10 2 Tim 4:18

1:13-14 1:13-14 2 Ko 5:12; Filip 2:16

1:15-16 1:15-16 1 Ko 16:5-6

1:19 1:19 Kel 18:5

1:20 1:20 Veve 3:14

1:22 1:22 Ef 1:13-14; 2 Ko 5:5

1:24 1:24 1 Pita 5:3