3
Evezøza-qa Manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Sadis taon-te giyagam
3:1 Veve 1:4, 16Yaq Evezøza manqat nøme genø-ein, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Sadis taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat ndégo temanqaté, ndego Mbumbukiam-ge Nqova seven neka nduku seven ndimbogo. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
No zoqa matev mø̀tenøtén, av zo ndøzøte-matanam. Ezoqa āv gini-manqaté nqǽgo: Zo ndozoyâgé. Geté zo mòzo-pakhaéz. É-mozosúz. Zoqa unimanqatin matev-qase, zua ndøzøgo, é-bezømbo-føgøføgakhám. Soqaín ndøgo, ate nonqo sa tømøzø-navøem. Zapa ndǿgo, no āv qateqeiví nqǽgo: Matev ndøgo, zo ndozo-matanam, noge Mbumbukiam-qa bøi-te, ndaføyamba-qapé mbá. 3:3 Met 24:43-44; Veve 2:5; 16:15; 1 Tes 5:2Gèmbo-mataváp, av Mbumbukiam-qa Manqat gi꞉zømesimam, manqat ndøgo, zo qazoyogem. Gèmbo-paevém, neka vø̀ndo-qambúz. Zo tiaweav tøgoat, yaq no andé aqonam ezoqam me nøtégeáv. Neka zo zøtézøtezák, gekha khøuwa-tē, no tøtøndonav.
3:4 Zud 23Geté ezoqa kopokopo, zo Sadis Klisten bawan mokho-te, ndigu tiqa ndabua-te, khavim mbaín. Yaq ndigu no namba nití-okhoát, ndabua papaqa-papaqa vǿ-uzupāt. Matev av nqægo eqeieqeí. Zapa ndǿgo, ndigu manqa-zapazapa mbaín. 3:5 Exo 32:32-33; Met 10:32; Luk 12:8Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, ndego ndabua papaqa, āv tené-uzupát. Neka no teqa iz, khandi mbuk-te ndøpeawap, nombó-evøzamák. Yaq no teqa yaq-te, noge Tat-qa bugug-te neka tegi enzol ezoqam-qa bugug-te, āv qaté-unimanqatín nqǽgo: Ndego nogé ezoqám.
Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.”
Evezøza-qa Manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Filadelfia taon-te giyagam
3:7 Isa 22:22Yaq Evezøza manqat nøme genø-ein, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Filadelfia taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat ndégo temanqaté, ndego ezoqa ndaføyamba-qape neka unimanqatin-qape, ndego Deivid-gi mboqog mboqogim nonqo ndegeazoat. Gekha mboqōg ndigu, temboqozo, ezoqa kopømba mbaín, nqawa tetokaz. Neka gekha mboqōg ndigu, tetokaz, ezoqa kopømba mbaín, nqawa temboqozo. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
3:8 1 Ko 16:9No zoqa matev mø̀tenøtén, av ndøzøte-matanam. No mø̀tenøtén, zo bazaføgakh khapémbá. Geté zo noqa nømendim manqat, mòzombo-pavám neka noqa yaq-te naopøteáv. Yaq nqáe! No zo mboqog, mø̀ezø-mboqozó. Yaq ezoqa kopømba mbaín, nqawa tetokaz. 3:9 Veve 2:9Nqáe! Ezoqa ndigu, Saitan-gi bawan ezoqam ndigu, gete ndi꞉khavozam neka ekeza kha Zu ezoqam ndi꞉vewe, no ndigu ezoqam, zo-té qatøndó-khofotáz, ekeza kha, zoqa zenda tokhotapak-qa megemege-te, manqei betēlaem. Yaq ndigu ndø̀matøvemém, av nqægo, no kukú zo-te. 10  3:10 Luk 21:19; 2 Tim 2:12Zo noqa manqat mòzombo-pavám, av qazømbe-ein nqægo, bazaføgakh-us tozo-waniapat. Yaq nqanek viniv-qape manqei-qape-te tøfakhan, ndøgo manqei-qape ezoqam ate ndi꞉gu tækhamasimat, no zo ndæ̀khandí꞉z.
11 No avønín notøndónáv. Até vøgeawát ndøgo, ndøzøgo. Soqaín ndøgo, ezoqa zoqa yaq-fia, ndøgo Mbumbukiam zo etoam-qa ndezøgo, te꞉vibam. 12  3:12 Isa 62:2; 65:15; Veve 14:1; 21:2Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, no ndego noge Mbumbukiam-qa khoev-te, nandi uk nówuáo. Ndego ma gé-ivavák. Ezoqa kopømba mbaín tendaf, ma nde꞉wuowe. Yaq no te-te, noge Mbumbukiam-qa iz, notó-peawám, neka noge Mbumbukiam-qa taon-qa iz, vøtó-peawām, ndøgo Zelusalem taon ndakinak, noge Mbumbukiam-te, yan-te tøndovis, neka noqa iz ndakinak vøtó-peawām.
13 Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.”
Evezøza-qa Manqat, Klisten bawan ezoqam-te, ndigu Laodisia taon-te giyagam
14 Yaq Evezøza manqat nøme genø-ein, “Klisten bawan ezoqam, ndigu Laodisia taon-te ndiyage, tigi enzol ezoqam, pepa āv qoqombøé-peawám nqǽgo:
Nqanek manqat, ndégo temanqaté, ndego unimanqatin ezoqam ndego, ndego ‘Amen’ ndimbo-akhayam. Ndego bøi vizu ezoqam eqeieqeí, neka manqat ate ndægo, ndemanqate, unimanqatín. Ndego gigiap ate nqægo-qá zapá, Mbumbukiam gekhakheinam. Ndego āv gene-manqaté nqǽgo:
15  3:15 Lom 12:11No zoqa matev mø̀tenøtén, av zo ndøzøte-matanam. No mø̀tenøtén, zoqa Klisten matev-te, zo tatás mbá, neka zo até vatáp mbá. Noqa poev nqánek: Zo uni tatas-in ndøgó, o, zo uni vatap-in vø̄go. 16 Geté zo livin-qasé qazotu-waní. Zo ambá av nqǣgo, tatas o vatap. Yaq nakémbá, no nóqozáb, zo. Zoqa mokhov, soqaín, no-te. 17  3:17 1 Ko 4:8; Luk 12:21Zo āv qazøte-manqaté nqǽgo, ‘Ni kopømbá. Ni andé gigiap kopoav ezoqám. Ni khakhambaenteáv.’ Geté zo viní. Zo khakha-mbá. Zo qámbá, Mbumbukiam-te. Zo andé gigiap-av ezoqám. Neka zo andé bøi kopøitáp neka andé ndabua-yáv. Geté zo zøkezan matavapøteáv. 18  3:18 Isa 55:1Yaq nakémbá, noqa guguna manqat zo-te, nqánek: Zo vø̀ndozáv, andé gol me zøtéwiím no-te, gol ndigu gøinam-te uni gi꞉-bæbæs-ez. Yaq zo uni gigiap-kopoav-ezoqam-in zógoát. Neka até ndabua papaqa-papaqá-ya, vozówī. Yaq zo nqanek ndabua tozo-uzam, zo mivi sekemba zógoák, zo ndabua-yav nandozogo. Neka até mulømula, bøi-te gɨam nonqo vozówiīm. Yaq zo kopømbaqapé, tozo-kewagat. 19  3:19 1 Ko 11:32; Iblu 12:6; Veve 2:5Gekha ezoqām ndigu, no kuku nqanøgo ti-te, no nø̀zø-ponqomatún, neka manqa nqāzø̄-lø̄vūāt. Yaq nakémbá, zo vø̀qambúz, neka tatas ndøgó, Klisten matev-te. 20  3:20 Zion 14:23Nqáe! No mboqog tambáv qatoyá neka nqató-khaneam. Gekha ezoqām ndigu, noqa khaneam tiyogem neka mboqog vønømbó-mboqozonām, no ndø̀tøndo-ón, neka lou namba vøtílōg.
21 Ezoqam ndego, manqa-zapa tetømbua, av no qate-tømbua, no ndego kawa iz nombó-etoám. Yaq ndego no namba kawa ezoqam-qa qonam nonqo-té qeitó-qonavát, ate av-té, no Tat namba, kawa ezoqam-qa qonam nonqo-te nqati-qonøve.
22 Gekha ezoqām ndego, gea ndømbogo, ndego yà beyogé, av Mbumbukiam-ge Nqova, Klisten bawan vinivinimba-te nde꞉manqate.”

3:1 3:1 Veve 1:4, 16

3:3 3:3 Met 24:43-44; Veve 2:5; 16:15; 1 Tes 5:2

3:4 3:4 Zud 23

3:5 3:5 Exo 32:32-33; Met 10:32; Luk 12:8

3:7 3:7 Isa 22:22

3:8 3:8 1 Ko 16:9

3:9 3:9 Veve 2:9

3:10 3:10 Luk 21:19; 2 Tim 2:12

3:12 3:12 Isa 62:2; 65:15; Veve 14:1; 21:2

3:15 3:15 Lom 12:11

3:17 3:17 1 Ko 4:8; Luk 12:21

3:18 3:18 Isa 55:1

3:19 3:19 1 Ko 11:32; Iblu 12:6; Veve 2:5

3:20 3:20 Zion 14:23