11
11:1 1 Ko 4:16Zo noqa matev, āv tozombøé-pavát, av no Keliso-qa matev nqæmbøe-paev.
Kawa gutam-qa yaq-te, guligulim-te
No khanakhanákh, zoqa yaq-te. Zapa ndǿgo, zo noqa manqat miavmiav zombo-mataváp, neka matev ate ndægo ndōzōmbō-pāēv, ndøgo no qate-zømesimam.
11:3 Gen 3:16; Ef 5:23Geté no zo zøtezat-qa nøzøgó. Keliso, ndego anganeam-gé kawá, neka anganeam, ndego sævam-gé kawá, neka Mbumbukiam, ndego Keliso-gé kawá.* 11:3 Manqat mokho nøme nqánek: Keliso, ndego anganeam-gé zapá, neka anganeam, ndego sævam-gé zapá, neka Mbumbukiam, ndego Keliso-gé zapá. Gekha anganeām ndego, teguligulim o Mbumbukiam-qa manqat tevevezam, ndego teqa kawa tegutav, ndego tege kawa mivi mbó-etoám, Keliso. Geté gekha sævām ndugu, tuguligulim o Mbumbukiam-qa manqat tuvevezam, yaq ndugu kawa gutøveav tugoat, ndugu ekeza kawa mivi mbó-etoám. Zapa ndǿgo, ndøgo andé izum me me꞉-agáz. Gekha sævām ndugu, kawa gutøveav tugoat, ndugu sà bemá, até izu bēqogaz. Geté sævam ndugu izum tuqogaz o tu-agaz, tu-te ndugu, mivi-ús. Yaq nakémbá, ndugu kawa yà begutáv.
11:7 Gen 1:26-27Geté anganeam kopømba mbaín, kawa tegutav. Zapa ndǿgo, ndego andé Mbumbukiam-qá bugug me me꞉keogé. Te mokho-te, andé Mbumbukiam-qá iz kandambaqape neka bazaføgakh qoteqeiví. Geté sævam mokho-te, andé anganeam-qá iz kandambaqape neka bazaføgakh qoteqeiví. 11:8-9 Gen 2:18-23Mbumbukiam ezoqam gekhakheinøvem, ndego ambá av nqǣgo, anganeam sævám gene-khakheinøvém. Geté ndego sævam, anganeam-qá khá gene-khakheinøvém. Neka Mbumbukiam ambá av nqǣgo, anganeam sævam zapayá gene-khakheinøvēm? Geté sævam anganeam zapayá gene-khakheinøvém. 10 Yaq ta zapaya ndøgo, neka enzol ezoqam zapaya, sævam kawa gutam nonqo be-uzú, tuqa kawa-te, Klisten wambap-te tuguligulim o Mbumbukiam-qa manqat tuvevezam. Ndøgo tuqá khakhatáp, av nqægo, ndugu iz ndømbôgó, av tuimatanam. 11:10 Nqanek manqat-qa mokho, elavøqase føgákh, Glik manqat-te. Ezoqa nøme, āv gini-mataváp nqǽgo: Kawa gutam nonqo, nqánek qane-manqaté. Até sakhéis-a, iz ndøndapém, guligulim-te Mbumbukiam-te tiguligulimat neka teqa manqat vǿvevezumāt. Geté ezoqa nøme ndimatavap, taqa mokho nqánek: Sævam anganeam mokho-té gunu꞉gú. Neka nøme ndimatavap, mokho nqánek: Sævam yakhapús, tømbo-pøovat, tuqa kawa tugutav o gutøveav tøgoat.
11 Gèmbo-mataváp. Evezøza mokho-te, sævam anganeam-té gunø-vintøvé, nekā anganeam sævam-te ndō꞉vīntø̄vē. 12 Unimanqatín. Sævam anganeam-qá khá guni-khakheinøvém. Neka anganeam, sævam-té gendo-fakhanɨ́n. Geté nginik ezoqa menas, Mbumbukiam ndøkhakheinøvém.
13 Zo zøkhapús sozombó-matøvemém. Gê, ndøgo eqeieqeî, sævam ndugu kawa gutøveav tøgoat, Mbumbukiam-te tuguligulim? 14 Até niqá matév-a, āv qaninømánd nqǽgo: Anganeam-te mivi-ús, izu loloakh timbogoat. 15 Geté sævam ndugu izu loloakh timbogoat, tu-te ndugu qanimáv. Zapa ndǿgo, tugi izum andé kawa gutam nonqo me mbøegó. 16 Geté zo ezoqa nøme, taqa yaq-te manqa itumbam-qa tozogoat, no sa nqánek qazǿ-eín: Ni neka Mbumbukiam-gi bawan vinivinimba, matev nøme mbaín, taqa yaq-te.
Evezøza-qa lou loge matev-qa yaq-te
(Met 26:26-29; Mak 14:22-25; Luk 22:14-20)
17 Matev nøme-qa yaq-te, no ndakin manqa tæzø-løvua, no khanakhanakh mbaín zo-te. Zapa ndǿgo, zo qazo-møvabɨn, zoqa matev soqaín. Ndøgo zo gèngiæzoát, ambá av nqǣgo, gèzøtøkeē. 18  11:18 1 Ko 1:10-12Bugukhokhof nqánek: No āv qate-ewág nqǽgo, zo qazo-møvabɨn, zo mokho-te iziz matev zømbu꞉gú. No nqæmatavap, manqat nøme qæ-ewag, taqa yaq-te, unimanqatín atøgó.
19 Unimanqatín, iziz matev nøme, zo mokho-te ndøfakhate, ndøgo eqeieqeí. Ndøgo ni tøninømánd ndǿgo, gekha ezoqām ndigu, nakhoa eqeieqei-te ndiwaniap.
20 Zo qazo-møvabɨn, lou vozōlogɨn, zo ambá av nqǣgo, Evezøza-qā lou loge matev zogonemɨ̄n. 21 Zapa ndǿgo, zo qazo-møvabɨn, ezoqa nøme lou loge sège-ngazemɨ́n. Yaq av nqægo, ezoqa nøme ifiifin-us oskia ndǿgoát. Geté nøme ndigu, lou khàpeme꞉-logɨ́n neka waen khape vø̄e-izamɨn, kawa vøzø̄-okɨ-in. 22 Gê, zo khoev mbaîn, ma lou tøzøte-logat neka ibøkha vøzøté-izumāt? Zo ndigu ezoqam, zo mokho-te gigiap mbain ndigu, mivi qazozø-etoumatun, zo Mbumbukiam-gi bawan ezoqam, khasøkhasis zøtezæzá. Ge zô, ndozo-matavap? No khanakhanakh manqat nøzǿ-eīn, taqa yaq-te? Āv taoká. No khanakhanakh mbaín, taqa yaq-te.
23 Manqat ndøgo, nigi Evezøza-te qændap neka zo qazø-etoam, nqánek:
Ta lova ndøgo, Evezøza Yesu, tege paev ezoqam kopo sa gemboqambun, flawā gendàpāz, 24 Mbumbukiam-te ike manqat vø̄-ein, sasa ndømbegim, gezø-ein, “Nqanek noqá khá. Ndøgo zo nonqó. Zo matev āv tønegó. Yaq no zonømbé-matøvememát.”
25  11:25 Exo 24:6-8; Iblu 8:8-13Yaq lou gumulog, até izam nonqó-a, vø̄ndap, waen-ús, sasa ndø-ein, “Nqanek waen, ndøgo Mbumbukiam-qá poev ndakinák, ndego tegi ezoqam namba, noqa kouk mokho-te ge-unimanqatin. Zo matev āv tønegó. Gekha khøuwā ndigu, zo nqanek ibøkha tozo-izumat, zo no zonømbé-matøvememát.”
26 Gekha khøuwā ndigu, zo nginik flawa tozolouzat neka nqanek waen vozó-izamāt, zo Evezøza-qá løvøte-qa yaq-té zøté-zømasát, atema ekezan vǿgeāv. 27  11:27 Iblu 10:29Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndego, ta matev-qa mokho-qa yaq-te matavapøteav tøgoat neka nginik flawa sa vǿlōuz-a, Evezøza-qa waen sa vǿ-īz, ndego Evezøza-qá kha neka kouk-qa yaq-te manqa-zapa ndøgót. 28 Yaq nakémbá, ezoqa ekeza matev bètøkhæ-geveá, váev nginik flawa telouz neka nqanek waen vǿ-īz. 29 Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, nginik flawa sa telouz o waen sa te-iz, neka Evezøza-qa kha-qa mokho matavapøteav vǿgoāt, ndego ekeza kha, manqa ovøyam-té genǿvé. 30 Yaq nakémbá, zo mokho-te nandav, ezoqa kopoáv, bazaføgakh mbaín neka enqoni-ús neka nøme ndigu mø̀ndø-pakhaéz. 31 Geté ni nikeza matev amba tizi-geveanemɨn, yaq ni Mbumbukiam viniv matev av nqægo ambá giní-etoamák. 32  11:32 Iblu 12:5-6Geté ta viniv matev mokho-te, ni nqazi-ndape, Evezøza ni gè꞉guguná. Ndego ni nakhoa eqeieqei-te ambam-qa nigú. Soqaín ndøgo, ni manqei-qape ezoqa nøme namba, manqa ovøyam kandambaqape-te, viniv kandambaqape tizimø-ndapem.
33 Yaq nakémbá, nogi nøfuap, zo tozo-møvabat, Evezøza-qa lou loge matev tozo-gonemat, ezoqa nøme-qa, vø̀zømbøkhæ-kewagát. 34 Geté gekha ezoqām ndego, ifi tømbovinat, ndego lou khoev-té geabetøndokhæ-lóg. Soqaín ndøgo, Mbumbukiam-qa manqa ovøyam tøzøfakhan, zoqa møvøna matev zapaya.
No ndakin taqa yaq-te, manqat nøme mbaín. Nøme ndǿgo tæzømbé-ovøyám, no zo-te tøtøndonav.

11:1 11:1 1 Ko 4:16

11:3 11:3 Gen 3:16; Ef 5:23

*11:3 11:3 Manqat mokho nøme nqánek: Keliso, ndego anganeam-gé zapá, neka anganeam, ndego sævam-gé zapá, neka Mbumbukiam, ndego Keliso-gé zapá.

11:7 11:7 Gen 1:26-27

11:8 11:8-9 Gen 2:18-23

11:10 11:10 Nqanek manqat-qa mokho, elavøqase føgákh, Glik manqat-te. Ezoqa nøme, āv gini-mataváp nqǽgo: Kawa gutam nonqo, nqánek qane-manqaté. Até sakhéis-a, iz ndøndapém, guligulim-te Mbumbukiam-te tiguligulimat neka teqa manqat vǿvevezumāt. Geté ezoqa nøme ndimatavap, taqa mokho nqánek: Sævam anganeam mokho-té gunu꞉gú. Neka nøme ndimatavap, mokho nqánek: Sævam yakhapús, tømbo-pøovat, tuqa kawa tugutav o gutøveav tøgoat.

11:18 11:18 1 Ko 1:10-12

11:25 11:25 Exo 24:6-8; Iblu 8:8-13

11:27 11:27 Iblu 10:29

11:32 11:32 Iblu 12:5-6