5
Ni Klisten ezoqam waev-té qabizi-yagé
5:1 Met 5:48Zo Mbumbukiam-gi nakheis ndozogo, ndego kuku ndømbogo zo-te, zo matev eqeieqei mba ndømatanám, av ekezan nde꞉go, matev eqeieqei ndematanam. 5:2 Iblu 10:10; Exo 29:18Neka kuku matev-té qayagé, ate av-té, Keliso kuku qambøegoam ni-te, neka ekeza kha ni zapaya vø̄nqonqotav, kopømba ande av ezoqa søvakha gigiap Mbumbukiam-te gi꞉løvusumatun. Keliso ekeza kha ge-etoam, ndøgo sisip qanimáv, Mbumbukiam-te. Yaq ndego khanakhanákh, taqa yaq-te.
Zo Mbumbukiam-gi ezoqam mokho-te, matev soqøsoqa elavøqase bezømbù꞉gu᷄, av mambe okho matev ndægo neka gekha matev soqøsoqa av nqægo nøme ndøgo neka gigiap qovet matev. Zapa ndǿgo, matev av nqægo, gemǿ-tøkuayák, Mbumbukiam-gi ezoqam namba. Neka zo mambe okho manqat ndømanqàte᷄, neka ezoqam ngenøgim matev-te ndø-àba᷄m, neka gekha emanqat soqøsoqa nøme ndøgo, me꞉votòta᷄p. Geté zo Mbumbukiam-te, ike manqat mba ndømanqaté. 5:5 1 Ko 6:9-10; Kol 3:5Zo vø̀ezøtéz: Gekha ezoqām ndigu, mambe ndi-okho o matev soqøsoqa nøme av nqægo ndimatanam o gigiap qovet matev møqæ ndøzøya, ndigu Mbumbukiam-qa neka Keliso-qa Megeat Matev-te, gemǿ-ozák. Gigiap qovet matev, ndøgo andé batae-te ogiam matév. 5:6 Kol 2:4, 8; Lom 1:18Zo gò꞉feazoát! Soqaín ndøgo, ezoqam-qa khavozam manqat, zo manqa-zapa-te tø-itub. Zapa ndǿgo, nqanek matev soqøsoqa zapaya, Mbumbukiam-qa qaqa ndǿgeáv, ti-te ndigu, teqa manqat o-mba ndapeav ndigu. Yaq nakémbá, ezoqam ndigu matev soqøsoqa ndimatanam, zo ti namba, me꞉tøkùa᷄t.
5:8 Ef 2:13; Kol 1:13; 1 Pita 2:9; Zion 12:36Zo ibugukhokhof, bøivun-té qazogoám. Geté zo ndakin Evezøza-gí ezoqám neka zo waev-té qazoyagé. Zo waev-te ndozoyage, yaq zo matev eqeieqei-te mbá qayagé. Waev-te toqoyagat, yaq mokho ndøgo, ndøndo-fakhate, nqánek: Matev mbomømbomá neka matev ndaføya-ndaføya neka unimanqatin manqat. 10 Zo gèvawé neka gè꞉zøtezát, gekha matēv ndøgo, Evezøza ndømbøe-khaneat. 11 Ezoqa ndigu bøivun-te ndiyage neka ti-te mokho soqøsoqa mba ndøndo-fakhate, zo ti namba, me꞉khokhòmba᷄p, tiqa matev matanam-te. Geté zo ezoqa gè꞉zømesím, matev av nqægo soqaín. Bematàna᷄m. 12 Unimanqatín, matev nøme ndøgo, ezoqa khonoam-te ndimatanam, mivi-ús, toqote-manqatat. 13  5:13 Zion 3:20-21Geté gekha matēv ndøgo, waev-te tøfakhan, yaq soqóqeív, av nqægo, eqeieqeī o soqain. 14  5:14 Isa 26:19; Lom 13:11Gigiap o matev, waev-te tøfakhatat, yaq segemǿ-waév. Yaq nakémbá, ouv nøme āv gini-qaqaematún nqǽgo,
“É-moqosuzám,
qo venanqei nandoqo-buvit.
É-moqo-khandí꞉q,
qo løvøte-te nandoqogo.
Yaq qo waev-té qoqógoát,
ndøgo Keliso-te qandowav.”
15  5:15-16 Kol 4:5Yaq nakémbá, zo gèqeiví, zo ande áv khazøté-yagāt. Zo matavap livilivis ezoqam-qa, me꞉qeìvi᷄. Geté zo matavap loloakh ezoqam zógoát. 16 Khøuwa khokho ndøngiæzòa᷄t. Matev eqeieqei mba ndøgó. Zapa ndǿgo, matev soqøsoqa khàpumu-khouwév, ndakin nqaziyage. 17 Zo ande kandaniap ezoqam me ndø̀go᷄. Geté zo ùnime꞉-vawé, gekha matēv ndøgo, Evezøza ndømbopoev. 18  5:18 Luk 21:34Neka zo ibøkha soqa khapekhapé me꞉-ìza᷄m, andé kawa vøzømbé-okɨ̄. Matev av nqægo, segé-ngiæzó. Geté zoqa kha, Nqova Mbomambaqapé qabezømbe-tønøyám. 19  5:19 Kol 3:16Zo ouv gèqaqayám, yaqyaq-a, kopømba ande av Sams ouv ndægo, o ouv nøme ndøgo, Mbumbukiam-qa iz ndø-eqawat, o ouv ndøgo, Nqova Mbomambaqape nde꞉zømesim. Zo ouv khanakhanakh-us zóqaqaemát, Evezøza-te, zoqa mbøni mokho-te. 20  5:20 Kol 3:17Neka Mbumbukiam, nigi Tat, ike manqat oskia zombó-etoumát, Yesu Keliso-qa iz-te, ndego nigi Evezøza, matev ate ndægo, ndego zo-te ndematanam.
Angana neka sakheis, eqeieqei ande āv kiníyagāt
21  5:21 1 Pita 5:5Zo Keliso ndozombo-vizap, zo izuizum mokho-té qanu꞉gú.
22  5:22 Kol 3:18; 1 Pita 3:1Zo sakheis, zøkeza angana-qá mokho-té qanu꞉gú, ate av-té, zo Evezøza-qa mokho-te ndozotu꞉gu. 23  5:23 1 Ko 11:3; Ef 1:22Zapa ndǿgo, anganeam sævam-gé kawá, ate av-té, Keliso ni Klisten bawan ezoqam-ge kawa nde꞉go, ndego ni gekhandi꞉n, ni teqa kha nqazigu. 24 Ate av-té, ni Klisten bawan ezoqam, Keliso-qa mokho-te nqazu꞉gu, yaq sakheis ekeza angana-qa mokho-te, āv tiabitu꞉gú, matev ate ndægo.
25  5:25 Kol 3:19; 1 Pita 3:7Zo angana, zo zøkeza sakheis-te, kuku āv tabezømbe꞉gó, av Keliso Klisten bawan ezoqam-te, kuku qambøegoam, neka ekeza kha sa vø̄nqonqotav, ti zapaya. 26  5:26 Tait 3:5Ndego tene-matanám ndǿgo: Ni Klisten bawan ezoqam, ndego ni teqa manqat mokho-te, ande ibøkha me ge꞉sungutan, Mbumbukiam-gi mba zígoát. 27  5:27 2 Ko 11:2; Kol 1:22 Keliso āv qambøe-pøovám nqǽgo: Ni Klisten bawan ezoqam ate nqazi꞉gu, ndaføyamba zígoát, teqa bøi-te, ate av-té, sævam bugug keoge eqeieqei neka mbomambaqapu neka soqain-qase mbain ndu꞉gu, anganeam tundaf. 28 Yaq matev até kopó. Angana ekeza sakheis-te, kuku āv tabezømbe꞉gó, av ekeza kha-te kuku ndøzømbe꞉go. Unimanqatín. Gekha ezoqām ndego, ekeza zas-te kuku tømbogoat, ndego até ekeza kha-té-a, kuku ndømbôgó. 29 Gèmbo-mataváp: Ezoqa ekeza kha, sanqaupáv. Geté ndigu eqeieqei ndø-okefatún, neka keoge eqeieqei vømbōgoatun. Ate av-té, Keliso ni Klisten bawan ezoqam nginimbi-keoge. 30 Zapa ndǿgo, ni Klisten ezoqam, ni teqá khá. 31  5:31 Gen 2:24; Met 19:5Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-eín nqǽgo, “Yaq nakémbá, anganeam eve neka evo géziváz. Yaq zās namba mé꞉tøkuaném, yaq ndigu ezoqa menas, vømǿ-kha-kopo-ēz.” 32  5:32 Veve 19:7Taqa manqa mokho, igian kandambá. No Keliso neka ni Klisten bawan ezoqam nøte-manqaté. 33 Geté nqanek manqat, até ni ezoqam-té-a, ni-té qando-manqaté. Angana ate ndi꞉gu, ekeza sakheis-te, kuku āv tabezømbe꞉gó, av ekeza kha-te kuku ndøzømbe꞉go. Neka sakheis, ekeza angana, yà bezøvizáp.

5:1 5:1 Met 5:48

5:2 5:2 Iblu 10:10; Exo 29:18

5:5 5:5 1 Ko 6:9-10; Kol 3:5

5:6 5:6 Kol 2:4, 8; Lom 1:18

5:8 5:8 Ef 2:13; Kol 1:13; 1 Pita 2:9; Zion 12:36

5:13 5:13 Zion 3:20-21

5:14 5:14 Isa 26:19; Lom 13:11

5:15 5:15-16 Kol 4:5

5:18 5:18 Luk 21:34

5:19 5:19 Kol 3:16

5:20 5:20 Kol 3:17

5:21 5:21 1 Pita 5:5

5:22 5:22 Kol 3:18; 1 Pita 3:1

5:23 5:23 1 Ko 11:3; Ef 1:22

5:25 5:25 Kol 3:19; 1 Pita 3:7

5:26 5:26 Tait 3:5

5:27 5:27 2 Ko 11:2; Kol 1:22

5:31 5:31 Gen 2:24; Met 19:5

5:32 5:32 Veve 19:7