19
Sakhei zøuvis-qa yaq-te
(Mak 10:1-12)
Yesu nqanek manqa manqate qamømbøe-navøem, Gelili plovins tène-iváv. Yaq Zudia plovins-té genøwáv, ndøgo Zoden kea yaq-keoqa. Ezoqa mø̀ndømbo-pavát, bawan-qape kandambá, neka ndego enqoni-us ezoqam vø̄khakheinøvemat.
Yaq Felisi ezoqam ndozáv, Yesu-te. Ambá gembo-matemateømemín, gimbo-einim, “Gê, Mozes-qa guguna manqat, áv khané-ein? Ezoqa kopømbâ, sævam sa te-ivav, ndego poev tømbogoat, ó, kopømba mbaîn?”
19:4 Gen 1:27; 5:2Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Ge zô, Mbumbukiam-qa Manqat mozó-geveømem, av qæ-ein nqægo? ‘Mbumbukiam ezoqa ande ge꞉khakheinøvem, anganeam neká sævam, tèkhakheinøvém.’ 19:5 Gen 2:24; Ef 5:31Yaq Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo, ‘Yaq nakémbá, anganeam eve neka evo géziváz. Yaq zās namba mé꞉tøkuaném, yaq ndigu ezoqa menas, vømǿ-kha-kopo-ēz.’ Yaq ndakin ndigu ambá av nqǣgo, kha menās, av bugukhokhof gi꞉goam. Geté kha kopó. Ndigu Mbumbukiam ndøtøkuzú. Yaq ezoqa beqatø̀zo᷄.”
19:7 Deut 24:1-4; Met 5:31Yaq Felisi ezoqam gimbo-einim, “Av tægoat ndægo, yaq gekha zapâ, Mozes-qa guguna manqat av qæ-ein av nqægo? Anganeam sævam ivøve-qa tegoat, ndego sakhei zøuvis pepa bepeawám, bembō-etoam, sasa bekhofotav.”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Mozes sakhei zøuvis matev sa gezøtak, zapa ndǿgo: Zo khàpe zøtesapí꞉z. Geté Mbumbukiam ezoqa ande ge꞉khakheinøvem, av me꞉matøvemák, av ndægo. 19:9 Met 5:32; 1 Ko 7:10-11No nqazǿ-manqate: Gekha ezoqām ndego, sævam te-ivav, getē ndugu mambe okhoeāv, yaq sævam vini vǿ-okɨ̄, ndego nøkenøkem matev ndǿngiú neka mambe mé꞉wáv.”
10 Yaq Yesu-gi paev ezoqam gimbo-einim, “Av tægoat ndægo, anganeam kopømba mbain tøgoat, sævam sa te-ivav, yaq qanimav ndǿgo, nøkenøkem tiá, sà biziyagé.”
11 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Nandav manqat, nøkenøkem mbain-qa yaq-te, ezoqa ewaqape-qá mbá. Geté tiqa mba ndígu, Mbumbukiam matev tezø-etoam. 12 Ezoqa sakhei zøkemav ndigu, zapazapa vinivinimbá. Nøme ndigu āv tiniqáz. Neka ezoqa nøme, zapa ndǿgo: Ezoqa āv tizømbe-matanám. Geté ezoqa nøme, sakhei zøkemav ndigu, Mbumbukiam-qá Megeat Matev zapayá.
Gekha ezoqām ndego, kopømba tegoat, nqanek nømendim matev tendap, sà bendáp.”
Yesu nakhei nqonqon zenda gezømbø-awam
(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)
13 Yaq ezoqa nøme, Yesu-te, nakheis ndo-upøgím. Ndigu mø̀ndøzøpoé, Yesu ambá zenda zømbø-awamɨ́n neka vøzø̄-guligulimɨn. Geté tegi paev ezoqam gèzømbe-khafén, ndigu ezoqam.
14  19:14 Met 18:2-3Geté Yesu gendo-ein, “Nakheis bègeáv, no-te. Zømbo-khakhàza᷄m. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, tiqa ndígu, av nakheis ngi꞉gu.”
15 Yaq Yesu até gendego, nakheis zenda vøzømbø̄-awam neka vøzø̄-guligulim. Yaq qamømbøe-navøem, tènewáv.
Gigiap kopoav ezoqa ndakinak, Yesu-te gendowav
(Mak 10:17-27; Luk 18:18-27)
16 Khøuwa nøme, ezoqa tendowáv ndǿgo, Yesu-te, vømbō-ein, “Nøméndim ezoqam. Gekha matev eqeieqei nómatønumāt, khandi miavmiav vøténdāp?”
17  19:17 Lev 18:5; Luk 10:28Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Gekha zapâ, no matev eqeieqei-qa yaq-te, ndoqonømbe-bevap? Eqeieqei Mbumbukiam mba me꞉gó. Geté qo khandi miavmiav ndape-qa ndoqombogo, qo Mbumbukiam-qá guguna manqat qombópavát.”
18  19:18 Exo 20:13-16; Deut 5:17-20Yaq ndego gendo-ein, “Gekha guguna manqat nombópavāt?”
Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Guguna manqat nqánek qoqombó-pavát: Qo ezoqa pakhapakha zøkhanèa᷄m. Neka nøkenøkem matev ndøngì꞉wa᷄t. Neka ndø-aqòna᷄m. Neka meakha manqat ndømanqàte᷄. 19  19:19 Exo 20:12; Lev 19:18Qave neká qavo, gèzøvizáp. Ezoqa nøme-te, kuku āv tabetaqambe꞉gó, av qakeza kha-te kuku ndaqambe꞉go.”
20 Yaq ngenek ezoqa ndakinak gendo-ein, “Nqanek guguna manqat ate ndægo nqæmbôpáev. Yaq gekha matev nøme ndǿgò, no matønumav ndøgo?”
21 Yaq Yesu gembo-ein, “Qo ndaføyamba-qape gone-qa toqogoat, vø̀khæqáv, qoqa gigiap ate ndægo, vømø̄wi. Yaq moni ndigu toqoqas, gigiap-av ezoqam qozǿ-etoám. Av toqotego ndægo, yaq qo gigiap qaniqanim yan manqei-té qoqonǿ-møvøemét. Yaq vø̀ndoqáv. No qonøndó-páev.”
22 Yaq ndego ezoqa ndakinak, nqanek manqat ge-ewag, sègewáv. Avus-mba mbovoé. Zapa ndǿgo, ndego gigiap kopoáv qambogoam.
23 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Ezoqam ndego gigiap kopoav tømbogoat, te-te ndego unimé꞉-føgákh, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-te te-on. 24 Unimanqatín. Kemol ndugu, søvakha gigiap kandambaqapu, mil nqa-te one-qa tugoat, tu-te ndugu, føgakh andé mbaín, av gigiap kopoav ezoqam-te føgakh ndægo, ndego Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te one-qa tegoat.”
25 Yaq paev ezoqam nqanek manqat giyogem, ndigu nqova ndafe kandambá, yaq gimbo-bevøpem, “Av tægoat ndægo, yaq gekha ezoqām ndǿkhandī꞉v?”
26  19:26 Job 42:2Yaq Yesu ti-te gekewag, gezø-ein, “Matev av nqægo, ezoqa kopømba mbaín. Geté Mbumbukiam kopømbaqapé. Gekha matēv ndøgo, ndego gone-qa ndembogo, kopømbá, segégó.”
Yesu toqombo-pavet, taqa yaq-fia
(Mak 10:28-31; Luk 18:28-30)
27 Yaq Pita gembo-qavøiu, “Nqáe! Ni gigiap ate qanimbi-goam, zitá qati-wuøém, qo nqeitaqambe-paev.”
28  19:28 Met 25:31; Luk 22:30; Veve 3:21Yaq Yesu gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Gigiap neka matev ate ndægo tøndakinak, yaq Ezoqam-ge Yo iz kandambaqape tendap, neka kawa ezoqam-qa qonam nonqo qanimav-qape-te vó꞉qotāt, yaq até zó-a, zo ezoqa tuelv, no nqazonøndo-paev, zøkeza kawa ezoqam-qá qonam nonqo-té qazotó-qonavát, neka Izlael khagua bawan tuelv vozozømbó-kawaeztāt. 29 Gekha ezoqām ndego, khoev te-ivav, o namba-qaniap o eve o evo o nakheis tezivaz, o khae te-ivav, no zapaya; ndego Mbumbukiam nøme mba mbøé-etoám, kopoav-qapé, wan andléd ate tægoat, yaq ndego khandi miavmiav vømǿndāp. 30  19:30 Met 20:16; Luk 13:30Geté ezoqa kopoáv, ndigu ndakin nduo-megetap, gendópavát. Neka ezoqa kopoav, ndigu ndakin ndindopaev, gó꞉megetát.”

19:4 19:4 Gen 1:27; 5:2

19:5 19:5 Gen 2:24; Ef 5:31

19:7 19:7 Deut 24:1-4; Met 5:31

19:9 19:9 Met 5:32; 1 Ko 7:10-11

19:14 19:14 Met 18:2-3

19:17 19:17 Lev 18:5; Luk 10:28

19:18 19:18 Exo 20:13-16; Deut 5:17-20

19:19 19:19 Exo 20:12; Lev 19:18

19:26 19:26 Job 42:2

19:28 19:28 Met 25:31; Luk 22:30; Veve 3:21

19:30 19:30 Met 20:16; Luk 13:30