18
Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, iz akhae gekha ezoqām ndǿgoāt?
(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)
18:1 Luk 22:24Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu-gi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, vømbō-bevøpem, “Gê, Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, iz akhae kandambaqape, gekha ezoqām ndǿgoāt?”
Yaq Yesu nakhasam mbo-akhá, tiqa mokho-te livin-mba ndøugu, vø̄ve. 18:3 Met 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17Gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Zo enendateav tøgoat, neka kopømba ande av nakhei nqonqon ndi꞉gu vozomǿgō, yaq zo Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, zomǿ-ozák. Gekha ezoqām ndego, ekeza kha tevoa, kopømba ande av nakhasam nge꞉go, kandambaqape ndégo tégoát, Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te.
18:5 Met 10:40; Luk 10:16; Zion 13:20Neka gekha ezoqām ndego, noqa iz-te, nakhasam av nge꞉go tekhato, ndego no ndǿkhatómb.”
Matev ndøgo, ezoqa manqa-zapa-te ndø-ituza
(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)
Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, nakhei nqonqon av ngi꞉gu, ndigu no ndi-unimanqatinat, manqa-zapa-te te-itub, teqa manqa-zapa kandamba tantáv. Ndego amba nandi-qape monqo-te timbo-møpøtøzemɨn, yaq anana-mba sasa mø-oginamɨn, vømø̄-geonɨn, yaq ta yaq-fia te-te ndego, ambá andé khapémbá. Geté yaq-fia kandambaqape ndǿgo, Mbumbukiam-te temøndap.
Manqei-qape ezoqam mø̀ndø-soqoéz, ndigu ezoqa nøme, manqa-zapa-te ndi-ituza. Unimanqatín. Khamasim matev, ndø̀fakhanám, ndøgo ezoqa manqa-zapa-te tø-itubat. Geté ndigu ezoqam ndø̀soqoéz, ndigu ezoqa nøme manqa-zapa-te ti-itubat.
18:8 Met 5:29-30Qoqa pingim o bov manqa-zapa-te tø-ituqabat, gèkepáz, vø̄-ogi. Pingim o bov kopo mba taqagoat, khandi miavmiav-te toqomø-oq, ndøgo kopømbá. Geté soqain ndǿgo, qoqa bov menas neka pingim menas namba, gøinam-te timø-ogeqænam, ndøgo miavmiav ndøwageap. Neka qoqa bøi manqa-zapa-te tø-ituqabat, gèkhofá, vø̄-ogi. Bøi kopo mba taqagoat, qo khandi miavmiav-te toqomø-oq, ndøgo kopømbá. Geté soqain ndǿgo, qo bøi menas taqagoat, yaq gøinam-tē gimǿ-ogeqænām.”
Sip kopo gu-ewan, yaq nqawa gufakhan, taqa yaya etæ manqat
(Luk 15:3-7)
10  18:10 Iblu 1:14Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo aiyá qagó. Zo ezoqa khasøkhasis, av nginik nakheis ngi꞉gu, khokho ezoqam me꞉zæ̀za᷄. No nqazǿ-manqate: Enzol ezoqam ndigu, nginik ezoqam ndizø-keoge, noge Tat-qá bugug-té giwaniáp, ndego yan-te ngo꞉yage.* 18:10 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 11Ezoqam-ge Yo, ezoqa khandi꞉zat nonqo ndøgeavún, ndigu gi꞉-ewaz. 18:11 Luk 19:10
12 Ge zô ndozo-matavap? Ezoqa sip wan andled timbogoat, yaq kopo gembō-ewān, yaq gê, ndego gekhā ndǿgō? Ndego ndigu nainti-nain nøme, segéziváz, ta manqei poyat-te ndøgo, gagayag gilogatun, nøme-qa vømǿvaō, ndugu gumbo-ewan. 13 No unimanqatín nqazø-manqate. Ndugu sip kopo tu-omet, ndego khanakhanakh kandambá tendap. Teqa khanakhanakh tu-ti ndugu, ndø̀mø-løvuám, av khanakhanakh, sip nainti-nain-te ndømbøego, ndigu yozaneav ndigu. 14 Yaq matev até kopó. Zoge Tat yan-te ngo꞉yage, ndego poeveáv, nginik ezoqa khasøkhasis, kopo te-ewan.”
Klisten qafu manqa-zapa tego qo-te
15  18:15 Luk 17:3; Gal 6:1Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Klisten qafu manqa-zapa tego qo-te, yaq vø̀mboqáv, teqa manqa-zapa vø̄e-omat, zo ezoqa menas zøkhapus-mba vø̄khakheinømem. Ndego qoqa manqat te-ewag, yaq nango mø̀ndøqa-Klisten-qafu-év. 16  18:16 Deut 19:15; Zion 8:17Geté ndego qoqa manqat yogeav tøgoat, yaq qo ezoqa kopo o menas namba zøtézáv, te-te. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-manqaté nqǽgo, ‘Manqa ovøyam tøgoat, yaq bøi vizu ezoqam menas o misika begó.’ 17 Geté ndego tiqa manqat te-ogi, yaq Klisten bawan ezoqam-té qanø-ndafém. Yaq ndego até tiqá manqát-a te-ogi, qo ndego bavokho-ak o teks moni upøgim ezoqam qotéveó.
18  18:18 Met 16:19; Zion 20:23No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha matēv ndøgo, zo nqanek manqei-qape-te tozoto-tokimat, até yan-té-a, āv tønétokát. Neka gekha matēv ndøgo, nqanek manqei-qape-te tozo-mboqogimat, até yan-té-a, āv tøné-mboqovát.
19  18:19 Mak 11:24; Zion 15:7Neka nøme nqazǿ-manqate: Nqanek manqei-qape-te, zo mokho-te, ezoqa menas manqat tikoponemat, yaq Mbumbukiam sasa mbóviømemāt, noge Tat, yan-te ngo꞉yage, matev ndø̀matanám ti-te. 20 Zapa ndǿgo, ezoqa menas o misika noqa iz-te timøvab, no ndæ̀goát, ti namba.”
Yaya etæ manqat, qo ezoqam-qa manqa-zapazapa sa navøepøteav tøgoat
21 Yaq Pita tendowáv ndǿgo, Yesu vømbō-ein, “Evézøza. Noge Klisten nøfu, no-te manqa-zapazapa sekemba tegoat, yaq gê, no andé gekhâm tæmbo-geveam, sa tønømbo-navøem? Até tægoat sevên?”
22  18:22 Luk 17:4Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Ambá av nqægo, seven mbā. Ndøgo khapémbá. Geté sà betaqambo-navøemát. Seven até tægoat seventí, sa tøqambo-navøemat. 23 Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, kopømba ande av nqǽgo: Kawa ezoqam mø̀ndøgoám. Ndego moni upøgim-qa ndøgoám, tegi sasae ezoqam te-te qazømbo-løfokam. 24 Yaq ndego moni tonqogim gengaz, sasae ezoqa nøme tindu-ndafém ndǿgo. Ndego moni milión, qambøe-løfokam. 25 Geté ndego moni mbaín, tege kawa ezoqam vømbøé-etoām. Yaq kawa ezoqam, manqat āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Av tægoat ndægo. Gigiap ate ndaqambe꞉go, qówí. Até qogu sævam neka nakheís-a, voqówī. Yaq fia qotégó, no-te.’ 26 Yaq ndego sasae ezoqam, kawa ezoqam-qa megemege-te, ekeza kha, manqei me꞉laváo, vømbō-ein, ‘Káwa ezoqam. Tanakh gènøgó. Até vøkhæ-keogé. Fia ate ndægo, nqanømbo-løfoke, ndø̀taqa-etoám.’ 27 Yaq ndego kawa ezoqam, tanakh mbogó, gembo-ein, ‘Ság! Fia nø-ètoa᷄m.’ Yaq sègemboták, vø̄wav.
28 Geté ndego sasae ezoqam gendo-fakhan, sasae kopømba ezoqam mba mo꞉qát. Ndego moni mbøe-løfokám, te-te. Khapímbá. Geté yaq até gendego, sège-khoteiú. Monqo mba mbøegeá, gembo-ein, ‘Fia qonǿ-etoám, no-te ndaqambo-løfoke.’
29 Yaq ndego sasae ezoqa nøme, katuk ndømøkuí, teqa megemege-te, gembo-ein, ‘Tanakh gènøgó. Até vøkhæ-keogé. Yaq fia ndæ̀gó.’ 30 Geté ndego gèmbøeqasí. Yaq até gendego, ndimbula-te vø̄-utav. Yaq ndego até gú꞉goát ndøgo, atema yaq-fia vǿgō.
31 Yaq sasae ezoqa nøme, nqanek matev giqeivim, ndigu mbøni zønqosøgím. Yaq kawa ezoqam-té ginøzáv, emanqat ate ndægo vømømbō-vototem.
32 Yaq ndego kawa ezoqam, ngenek sasae ezoqam, gèmbo-akhá. Gembo-ein, ‘Qo ezoqa soqaqapé. Moni kandambaqapi ate ndi꞉gu, no-te qaqambo-løfokam, no sø̀taqaták, qo qoqonø-viam. 33 Geté gekha zapâ, qo sasae kopømba ezoqam-te tanakh goneav qagoam, av no tanakh qataqambego?’ 34  18:34 Met 5:25-26Yaq ndego kawa ezoqam, qaqa kandambá gego. Yaq até gendego, ngenek sasae ezoqam ndimbula-te vø̄-utav. Yaq ndego até gú꞉goát ndøgo. Neka yaq-fia nqosøgeap ndǿ-upøgimát, atema fia ate ndægo vømúgū.”
35  18:35 Met 6:15; Mak 11:25; Ef 4:32; Kol 3:13Yesu nqanek yaya etæ manqat qamømbøe-navøem, nøme āv gene-eín nqǽgo, “Noge Tat, ndego yan-te ngo꞉yage, zo-te matev até kopó, āv tenégó, zo ezoqa nøme-te, tiqa manqa-zapazapa, sa navøepøteav tøgoat.”

18:1 18:1 Luk 22:24

18:3 18:3 Met 19:14; Mak 10:15; Luk 18:17

18:5 18:5 Met 10:40; Luk 10:16; Zion 13:20

18:8 18:8 Met 5:29-30

18:10 18:10 Iblu 1:14

*18:10 18:10 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 11Ezoqam-ge Yo, ezoqa khandi꞉zat nonqo ndøgeavún, ndigu gi꞉-ewaz.

18:10 18:11 Luk 19:10

18:15 18:15 Luk 17:3; Gal 6:1

18:16 18:16 Deut 19:15; Zion 8:17

18:18 18:18 Met 16:19; Zion 20:23

18:19 18:19 Mak 11:24; Zion 15:7

18:22 18:22 Luk 17:4

18:34 18:34 Met 5:25-26

18:35 18:35 Met 6:15; Mak 11:25; Ef 4:32; Kol 3:13