10
Yesu ekeza paev ezoqa seventi-tu gekhofosam
10:1 Mak 6:7Taqa zita-te, Evezøza paev ezoqa seventi-tu nøme ndøvevesám. Yaq teqá megemege-té genø-khofosám. Ezoqa menømenas ndøkhofosumát, ndøgo taon neka vemivemiav ate qægoam, ma ekeza okho-qa gembøegoam. 10:2 Met 9:37-38; Zion 4:35Yaq ndego manqa zøløvuá, gezø-ein, “Khae-te avøe gigiap kandambá qakhatøkhatoam. Geté sasae ezoqam khapímbá, vøndé-peanēm. Yaq nakémbá. Khae eve, zombó-vi꞉mát, Mbumbukiam. Yaq sasae ezoqam, tèabetønde-khofotáz, teqa avøe gigiap qakhatøkhatoam ndøgo, betøndō-peanem. 10:3 Met 10:16Mòzozáv. Nqáe! Zo andé sip nakheís. Geté zo gaqo khobokhobos-té qatø-khofosumít. 10:4 Met 10:7-14; Mak 6:8-11; Luk 9:3-5Moni neka moqos neka tamak ndø-upø̀gi᷄m. Ezoqa tozomø-qasat nakhoa-te, yaq ti namba manqa manqate-te, khøuwa iziz khapekhapé me꞉khòuba᷄m. Khoev-te tozomø-ozat, zo bugukhokhof manqat nqánek qazozǿ-einát, ‘Sambí zo-te, zo nqanek khoev-te nqazoyage.’ Ndigu ezoqam, sambi-anim tigoat, zo vǿkhatobāt, yaq zoqa sambi manqat, até gégoát ti-te. Geté ndigu zo khatobeav tøgoat, zoqa sambi nango ndø̀zø-vesezát. 10:7 1 Ko 9:6-14; 1 Tim 5:18Zo ezoqa khoev tizø-einat, ta khoev-te ndøgo, até vøsøkhoé. Lou neka ibøkha vø̀logé, ndigu tizø-etoumat. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, ndesasaeat, ndego teqa yage nonqo gigiap yà bembo-etoám. Sa ndøyàgea᷄p, khoev nøme-te, khoev nøme-te.
10:8 1 Ko 10:27Gekha vemiav-tē ndøgo, tozomø-fakhazat, ndigu zo tikhatobat, yaq lou sège-logemát, zoqa megemege-te timøvøemat. Enqoni-us ezoqam zókhakheinøvemát, neka ezoqa āv qazozømbé-manqatát nqǽgo, ‘Mbumbukiam-qa Megeat Matev, mø̀ndø-fakhán zo-te.’ 10 Geté zo vemiav nøme-te tozomø-fakhazat, yaq ezoqa zo khatobeav tøgoat, yaq nakhoa-té qazonǿ-wanát, ta vemiav-te ndøgo. Yaq āv qazozømbé-manqatát nqǽgo, 11  10:11 Kel 13:51; 18:6‘Até pakhákh-a, niqa zenda tokhotapak-te nqatøkeap, zoqa vemiav-te qei-okhoam, ni nìpomoemét. Yaq zo tøzøté-zøtéz ndǿgo, zo manqa-zapa zogoném. Geté zo vø̀ezøtéz, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, mø̀ndø-fakhán.’ ”
12  10:12 Gen 19:24-25; Met 10:15; 11:24Yaq Yesu tegi paev ezoqam gezø-ein, “No nqazǿ-manqate. Manqa Ovøyam Khøuwa Kandambaqape timø-khantaz, ndigu vemiav-ak-te unimé꞉-soqá. Yaq-fia nqosøgeap ndøgo, ndigu tindapem, ndø̀mø-løvuám, av Sodom taon-ak timindapem.”
Mø̀ndø-soqoéz, ndigu Keliso gisanqawem
(Met 11:20-24)
13 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Zo mòzo-soqoéz, zo Kolazin-ak neka Betsaida-yak. Zapa ndǿgo, no umingiap matev, zo mokho-te qæmatønumam, ambā Taya neka Saedon taon mokho-te tæmatanamɨn, ndigu ambá nupøkhán mbá, Mbumbukiam-te é-ndo꞉qambuzɨ́n, neka tiqa manqa-zapazapa zapaya, ndabua soqøsoqa vø̄-uzamɨn neka pakhakh-te vø̄qonavɨn. Geté zo qambuzaneáv. 14 Manqa ovøyam khøuwa timø-khantaz, zo-te unimé꞉-soqá. Yaq-fia nqosøgeap ndøgo, zo tozomø-ndapem, ndø̀mø-løvuám, av Taya neka Saedon taon-ak timindapem.
15 Neka ge zô, Kapenaum taon-ak? Zo, yan-té ginǿ-eqazō, av zo ndøzøte-matavap? Āv taoká. Zo gøinam-té ginǿ-nqagevém.”
16  10:16 Met 10:40; Luk 9:48; Zion 5:23Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, zoqa manqat tendap, ndego noqá manqat ndǿndáp. Neka gekha ezoqām ndego, zo tesanqab, ndego no ndǿsanqámb. Neka gekha ezoqām ndego, no tesanqamb, ndego até ndegó-a, ma no gende-khofotan, vǿsanqaō.”
Yesu-gi paev ezoqam seventi-tu, nango ginduqavaz
17 Yesu-gi paev ezoqam seventi-tu, nango ginduqavaz, ndigu khanakhanakh kandambá. Yaq gimbo-einim, “Evézøza. Até nqova soqøsoqá-ya, niqa manqat o-mba mo꞉ndapám, ni qoqa iz-te, manqat qeizø-manqatam.”
18  10:18 Zion 12:31; Veve 12:8-9Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No Saitan mø̀e-omét. Yan-té gendobøiáv. Andé vøiyam me me꞉bøí. 19  10:19 Psa 91:13; Mak 16:18Nqáe! No zo bazaføgakh mø̀ezø-etoám. Zo waza soqøsoqa neka lakalaka sozó-tokhonevemát, neka zoge qaqa ezoqam, Saitan, teqa bazaføgakh ate ndægo vozó-tokhonēm. Yaq zo-te matev-qase gemǿ-fakhanák. 20  10:20 Filip 4:3; Veve 3:5Geté zo ambá ta zapaya ndø̄go, khanakhanakh ndøgō, nqova soqøsoqa zoqa manqat o-mba nduondape, geté zo khanakhanakh ndǿgo tabezøgó, zoqa iziz yan-te ndo꞉peawap.”
Yesu khanakhanakh-us, Eve ike manqat gembo-ein
(Met 11:25-27; 13:16-17)
21 Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu Nqova Mbomambaqape mokho-te, khanakhanakh kandambá gendap. Yaq āv gene-guligulím nqǽgo, “Tat, qo yan neka manqei-qape-ge Evezøza ndoqoqo. No ike kandambá qo-te. Zapa ndǿgo, qoqa matavap qòkhonáo, ti-te ndigu, ekeza kha zøtezat neka matavap loloakh-us ezoqam ndivewe. Geté qo ti-te ndígu toqonø-vevezám, ezoqam ndigu ande av nakhei nqonqon me ndi꞉gu. Unimanqatín. Tát! Qoqa poev, āv tønegoám.”
22  10:22 Zion 3:35; 10:15Yaq Yesu manqat nøme ge-ein, “Gigiap neka matev ate nqægo, Tat noqá zenda-té genøvé. Ezoqa mè꞉zøtezák, ndego Yo gekha ezoqâm. Eve mba me꞉-otév. Neka ezoqa mè꞉zøtezák, ndego Eve gekha ezoqâm. Yo mba me꞉-otév, neka ndigu vǿezøtēz, Yo Eve-qa yaq-te vevezam-qa ndezøgo.”
23 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam-té genøqambún. Yaq ti-mba ndígu tezø-eín, “Zo khanakhanakh mbá qanegó, zo matev bøi nqazøte-qeivi, ndakin nqafakhanam. 24 No nqazǿ-manqate: Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam neka kawakawa-za kopoáv, matev qeivi-qa ndøgoám, zo ndakin nqazo-qeivi. Geté ndigu qeiviáv. Neka ndigu manqat yoge-qa vø̄goam, zo ndakin nqazoyoge. Geté ndigu yogeáv.”
Samalia ezoqam-qa yaya etæ manqat
25  10:25 Met 22:35-40; Luk 18:18Khøuwa nøme, Mozes-qá guguna manqat nømendim ezoqam ndowáv. Ndego Yesu ambá gembo-matemateamɨ́n, gembo-ein, “Nøméndim ezoqam. No gekha matēv nómatønumāt, khandi miavmiáv vøténdáp?”
26 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Gê, Mozes-qa guguna manqat áv khané-ein? Qo qoqo-geveam, gekha mokho qombóndap?”
27  10:27 Deut 6:5; Lev 19:18Yaq ndego gendo-qavøiu, “Mozes-qa guguna manqat, āv qane-eín nqǽgo, ‘Kuku betaqagó, Evezøza-te, ndego qoge Mbumbukiam, uni qoqa mbøni-te neka uni qoge nqova-te neka uni qoqa bazaføgakh-te neka uni qoqa matavap-te. Neka ezoqa nøme-te, kuku āv tabetaqambe꞉gó, av qakeza kha-te, kuku ndaqambe꞉go.’ ”
28  10:28 Lev 18:5Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Qo unimanqatín ndoqo-manqate. Qo matev āv tønegó. Yaq qo khandi ndòqondáp.”
29 Geté ndego ezoqam, ekeza iz khakheinam-qa ndøgoám, yaq gendo-ein, “Gê, ezoqa nøme, gekha ezoqâm?”
30 Yaq Yesu gembo-qavøiu, emanqat me꞉votót, gembo-ein, “Ezoqa mø̀ndøgoám. Zelusalem taon-té gendowáv. Ambá Zeliko taon-té genø-visatɨ́n. Yaq nakhoa livin-qase ndøugu, pepen ezoqam ndøqás, vø̄-møvøinam, ndabua sasa mbokhofoem, vø̄zuim. Yaq sège-ivøvém. Ndego ambá vø̄nanimin. 31 Yaq ta khøuwa iz kopo-te ndøgo, nakhoa-te ge꞉veam, Mbumbukiam-gé iziz ezoqam ndøgeavún. Yaq ndego ngenek ezoqam ge-omet, geveam, ndego nakhoa yaq-keoqá genøqantáv, vø̄løvu. 32 Yaq matev até kopó, ta nakhoa-te ndøgo, Livai bawan-ak ndøgeavún. Yaq até ndegó-a, ngenek ezoqam ge-omet, geveam, ndego nakhoa yaq-keoqá genøqantáv, vø̄løvu. 33 Yaq vaev, Samalia bawan-ak ndowáv, ta nakhoa-te ndøgo, ngenek ezoqam vø̄-omet. Yaq ndego tanakh mbogó, 34 te-te vø̄wav, nqamav-te oil neka waen ande mulømula me vømbø̄e-qouzam, sasa mboløvønam, ekeza donki-qa zita-te vō꞉ve.* 10:34 Yaq Samalia ezoqam-a, yaq Zu ezoqam, qaqa matev zømbugoám. Geté ndego Samalia ezoqam, tanakh mbogó, ndego Zu ezoqam, vømbōtøke. Yaq okha ezoqam-qá venanqei nonqo khoev-té genøndáf, vømbō-kewagam. 35 Yaq khøuwa nøme qandopave, ndego silva moni mokho menas ndø-upøzó, ndego okha ezoqam-qa khoev keoge ezoqam vømbō-etoam. 10:35 Nginik moni mokho menas-qa fia, andé kandambá. Yaq āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Gèmbo-keogé, ngenek ezoqam. Yaq nango tøtøndo-qavan, qo fia nøme ande āv khoqoté-nqagivemēt, teqa kha-te, no fia ndæ̀gó.’ ”
36 Yesu nqanek emanqat gumuvotot, yaq ndego Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, āv gembøebeváp nqǽgo, “Ge qô ndoqo-matavap? Ezoqa misika mokho-te nginik, matev eqeieqei, gekha ezoqām ndǿmatanam, te-te ndego, pepen ezoqam gizuim?”
37 Yaq ndego Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam gendo-ein, “Ezoqam ndégo, tanakh gembogo, vømbōtøke.”
Yaq Yesu gembo-ein, “Nándav. Yaq até qó-a, matev āv toqotégoát.”
Yesu Mata neka Meli okha gezømat
38 Khøuwa nøme, Yesu ekeza paev ezoqam namba, nakhoa gigeveat, yaq vemiav nøme-té gimøfakház. Ta vemiav-te ndøgo, sævam mø̀ndøgoám. Tuqa iz Matá. Yaq ndugu Yesu khoev-té gunukható. 39  10:39 Zion 11:1; 12:2-3Ndugu yakhasuk mø̀ndømbo-goám. Tuqa iz Melí. Yaq ndugu Evezøza-qá zenda tokhotapak avønin-té gunøqóm. Nømendim manqat mbøe-ewagát. 40 Geté Mata ndugu, khanakhanakh mbaín, lou yakhapus gu-ifutat. Sasae khàpe mbøe-khouwév. Yaq ndugu tunøwáv ndǿgo, Yesu vømbō-ein, “Evézøza. Ge qô ndoqo-matavap, nqanek matev eqeieqeî, no nakhapus nqæsasaetet, yaq nogu nam, no tøkeeav ndøgo? Gèmbo-eín, nanduv, no yà benøtøké.”
41 Yaq Yesu gumbo-qavøiu, “Máta, Máta! Qo matev vinivinimba-qa yaq-te, khàpe qote-fofogeáp neka matavap khàpe qambe-khouwevát. 42  10:42 Met 6:33Geté matev kopo mba betaqambegó. Ngunuk Meli, matev mbomambaqape ndøndáp, noqa manqat ngu-ewaget. Yaq ezoqa kopømba mbaín, tuiviwam.”

10:1 10:1 Mak 6:7

10:2 10:2 Met 9:37-38; Zion 4:35

10:3 10:3 Met 10:16

10:4 10:4 Met 10:7-14; Mak 6:8-11; Luk 9:3-5

10:7 10:7 1 Ko 9:6-14; 1 Tim 5:18

10:8 10:8 1 Ko 10:27

10:11 10:11 Kel 13:51; 18:6

10:12 10:12 Gen 19:24-25; Met 10:15; 11:24

10:16 10:16 Met 10:40; Luk 9:48; Zion 5:23

10:18 10:18 Zion 12:31; Veve 12:8-9

10:19 10:19 Psa 91:13; Mak 16:18

10:20 10:20 Filip 4:3; Veve 3:5

10:22 10:22 Zion 3:35; 10:15

10:25 10:25 Met 22:35-40; Luk 18:18

10:27 10:27 Deut 6:5; Lev 19:18

10:28 10:28 Lev 18:5

*10:34 10:34 Yaq Samalia ezoqam-a, yaq Zu ezoqam, qaqa matev zømbugoám. Geté ndego Samalia ezoqam, tanakh mbogó, ndego Zu ezoqam, vømbōtøke.

10:35 10:35 Nginik moni mokho menas-qa fia, andé kandambá.

10:39 10:39 Zion 11:1; 12:2-3

10:42 10:42 Met 6:33