10
Yesu-gi u-anim tuelv-qa iziz
(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)
10:1 Mak 6:7; Luk 9:1Yesu ekeza paev ezoqam tuelv gèmøváb, neka bazaføgakh vøzø̄-etoam. Bazaføgakh tezømbe-etoám ndǿgo, ezoqa nqova soqøsoqa zǿngeasumát, neka enqoni soqøsoqa-us vinivinimba vǿe-khakheinøvemāt.
Nginik Yesu-gi u-anim tuelv, tiqa iziz nqánek: Bugukhokhof, Saemón. Iz nøme gimbo-akhaem, Pitá. Neka nøme Endlú. Pita neka Endlu, ndigu evenáp. Neka nøme Zéms, neka nøme Zión. Até ndigu ezoqa menás-a, evenáp. Zebedi-gí nakheís. Nøme Filíp. Nøme Batolomeú. Nøme Tomás. Neka nøme Metiú. Metiu, ndego teks moni upøgim ezoqam ndøgoám. Neka nøme Zéms. Zems, ndego Alfius-gé yó. Neka nøme Tadiés. Neka nøme Saemón nømé. Ngenek Saemon, Zelot ezoqam ndøgoám. Neka nøme Zudas Iskaliót, ndego vaev-te Yesu sa gemboqambun, tegi qaqa ezoqam-qa zenda-te geve.
Yesu ekeza u-anim tuelv, manqa gezø-løvua, gekhofosam
(Mak 6:7-13; Luk 9:1-6)
Yaq Yesu nginik ezoqa tuelv gèkhofosám. Manqa mø̀ndøzømbøkhæ-løvuá, gezø-ein, “Zo manqei vini ezoqam-te o Samalia bawan-ak-qa vemivemiav-te ndø̀za᷄v. 10:6 Jer 50:6Geté Izlael manqei-ak-té qazonǿ-okhoát, ndigu kopømba ande av sip ndi꞉gu ndiyoniapet. 10:7 Met 3:2; 4:17; Luk 10:9, 11Ti-te ndigu tozo-okhoat, manqat nqánek qazozǿ-manqatát, ‘Mbumbukiam-qa Megeat Matev avønín.’ Zo enqoni-us ezoqam vø̀khakhætét, neka løvøte ezoqam vø̄khandi꞉tet. Kha sisi-us ezoqam gèkhakheinøvemét, neka nqova soqøsoqa-us ezoqam, nqova soqøsoqa vøzø̄-ngeasumit. No nqanek bazaføgakh yaq-mbá sæzø-etoám. Yaq até zó-a, zo ezoqa yaq-mbá sozozǿ-tøkeét.
10:9 Luk 10:4Zo tozo-okhoat, moni ndø-upø̀gi᷄m. Gol moni mbaīn, neka silva moni mbaīn, neka kopa moni mbaīn. 10  10:10 Luk 10:7; 1 Ko 9:14Neka zo moqos namba me꞉-òkho᷄. Neka ndabua nøme o tamak nøme o tatuag ndø-upø̀gi᷄m. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, ndesasaeat, ndego teqa yage nonqo gigiap, yà bembo-etoám. 11 Zo taon-te o vemiav-te tozomø-fakhazat, matev eqeieqei ezoqam-qa vø̀møkho-vawemát, ndego zo khoev tezø-einat. Yaq nambá tøzøté-sokhoát ndégo, atema ta manqei nqawa vozó-ivøvemāt. 12  10:12 Luk 10:5-6Khoev-te tozomø-ozat, ezoqa manqat nqánek qazozǿ-einát, ‘Sambí, zo-te.’ 13 Yaq ndigu zo tikhatobat, zoqa sambi manqat até begó ti-te. Geté mbain tøgoat, zoqa sambi manqat nqawa zo-té qabenø-vesezát. 14  10:14 Luk 10:10-12; Kel 13:51Ezoqa zo khatobeav tøgoat neka zoqa manqat yogeav vǿgoāt, yaq ta khoev o vemiav ndøgo sège-ivøvemát. Yaq pakhakh ndøgo, zoqa zenda tokhotapak-te tøgoat, sozó-pomoememát. 15  10:15 Met 11:24; Zud 7No unimanqatín nqazø-manqate. Manqa ovøyam khøuwa kandambaqape timø-khantaz, ndigu vemiav-ak-te unimé꞉-soqá. Yaq-fia nqosøgeap ndøgo, ndigu tindapem, ndø̀mø-løvuám, av Sodom neka Gomola taon-ak timindapem.”
Yesu zapaya matev føgøføgakh tøfakhanam
(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)
16  10:16 Luk 10:3; Lom 16:19Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Nqáe! Zo andé síp. Geté zo gaqo khobokhobos-té qatø-khofosumít. Yaq nakémbá. Zo andé waza me me꞉gó. Matavap loloakh-ús. Neka zo andé kuvøkuvu me me꞉gó. Manqa-zapazapa mbaín. 17  10:17-20 Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15Geté gò꞉feazoát. Ezoqa zo manqa ovøyam-té ginǿ-abumát neka Zu ezoqam-qa guliguli khoev mokho-te vǿfebumāt. 18 Neka no zapaya, zo megetapak neka kawakawa-za-qá megemege-té ginǿ-abumát. Yaq zo kopømbaqapé, até ndigú-a neka bawan vini-ak, Manqat Mbomambaqape vøzøté-zømesimāt. 19 Zo manqa ovøyam-te ti-upøgimat, zo ndøfofògea᷄p, av nqægo, andē gekha manqat me zomǿ-einimāt, o ande āv khazøté-einimāt. Zapa ndǿgo, matev tøfakhanumat, yaq matavap Mbumbukiam zǿ-etoumát, zo andé gekha manqat me zøté-manqatāt. 20  10:20 Zion 14:26Yaq manqat ndøgo, zo tozo-manqatat, ndøgo ambā zoqa manqat, geté zogé Zøve-gé Nqova Mbomambaqape ndǿmanqatát, zoqa mokho-te.
21  10:21 Mica 7:6; Met 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16Ezoqa nøme, ekeza namba-qaniap løvøte-té ginǿ-abumát neka evøndipakha nøme, ekeza nakheis løvøte-te vǿ-abumāt. Neka nakheis nøme, ekeza evøndipakha segezǿ-qambuzát, løvøte-te vǿ-abumāt. 22 Ezoqa ewaqape zo gésanqabát neka qaqa vøzǿgoāt, no zapaya. Geté gekha ezoqām ndego, bazaføgakh-us teyat, atema vaev-te, ndego ndø̀mø-khandí꞉v. 23 Zo vemiav nøme-te tingiæzotat, yaq vemiāv nøme-té qazonǿ-khokhozát. No unimanqatín nqazø-manqate. Zo nqanek Izlael manqei-te, vemivemiav nqagot, sasae zókhouimák, atema Ezoqam-ge Yo vøndóqavān.
24  10:24 Luk 6:40; Zion 13:16; 15:20Paev ezoqam kopømba mbaín, tege nømendim ezoqam teløvuam, neka sasae ezoqam kopømba mbaín, tege megeat ezoqam teløvuam. 25  10:25 Met 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15Paev ezoqam tege nømendim ezoqam namba ti꞉viit, ság. Neka sasae ezoqam tege megeat ezoqam namba ti꞉viit, ság. Ndigu no Saitan-qa iz Belzebul ginø-akhaemam, no ande khoev eve me nqate꞉go, yaq ndigu nogi ezoqam, iziz soqøsoqa nøme mba zømbó-akhayám.”
Møe Mbumbukiam-te mbá qazinǿgoát, ambá ndøgo, ezoqam-te
(Luk 12:2-7)
26  10:26 Mak 4:22; Luk 8:17Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo ezoqam-qa møe ndø̀go᷄. Zapa ndǿgo, gekha matēv ndøgo, ndøgutøve, bavokhó qandó-fakhanám. Neka gekha manqāt ndøgo, ndøkhonøwe, ndø̀ndo-veveám. 27 Manqat ndøgo, no lova nqazø-manqate, paveat zómanqatát. Neka manqat ndøgo, no gea-te nqazø-manqate, zo khoev ová qazøtøndó-manqatát, ezoqa ewaqape betēyogem. 28  10:28 Zems 4:12; Lom 8:31Zo ndigu møe zø̀go᷄, ndigu ezoqa pakhapakha sa ndikhanæ. Zapa ndǿgo, ndigu kha mba zǿngiú. Geté zoqa khandi kopømba mbaín, tizøngiu. Geté zo møe ndégo tozombó-goát, Mbumbukiam. Zapa ndǿgo, ndego kopømbaqapé, khā neka khandi, gøinam-te sugumú-ngiú.
29 Zo mø̀zøte-zøtéz. Pipisi nakheis-qa fia khapekhapémbá. Moni mokho kopo, menas soqotéwí. Pipisi, fia khasøkhasis ambá ginigú. Geté zoge Zøve ndezø-keôgé, ndigu. Pipisiam kopo, kopømba mbaín, manqei-te sa tubøiav, ndego poeveav tøgoat. 30 Geté gèmbo-mataváp. Zo-te até zogí izúm-a, zoqa kawa-te ate nandigu, Mbumbukiam mø̀ndø-gevebám. 31  10:31 Met 6:26Yaq nakémbá. Zo møe ndø̀go᷄. Zo Mbumbukiam-qa bøi-te, pipisi kopoav-qape ùni zøte-løvubám.”
Ni mivi bizìgu᷄, Yesu-qa yaq-te
(Luk 12:8-9)
32 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, ezoqam-qa bøi-te te-unimanqatintat, av nqægo, ‘No Yesu-gē ezoqām,’ teqa yaq-te, até nó-a, Tat-qa megemege-te, ndego yan-te ngo꞉yage, āv qaté-unimanqatín nqǽgo, ‘Ngenek nogē ezoqām.’ 33  10:33 Mak 8:38; Luk 9:26; 2 Tim 2:12Geté gekha ezoqām ndego, ezoqam-qa bøi-te noqa yaq-te to꞉nawam, teqa yaq-te, até nó-a, ndæ̀tonawám, Tat-qa bøi-te, ndego yan-te ngo꞉yage.”
Niqa kuku matev Yesu-te, yà bemøløvú, av kuku matev ezoqa nøme-te nqanimbi꞉gu
(Luk 12:51-53; 14:26-27)
34 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Zo ndømatàva᷄p, av nqægo, no nqanek manqei-qape-te, ezoqa sambi etoam nonqo nøgeavūn. Āv taoká. No ambá av nqǣgo, sambi etoam-qa nøgeavūn. Geté no nakhag kaiya nøndøpavavún. 35  10:35-36 Mica 7:6No ezoqa qaqaza-qa nøgeavún. Yo eve namba segé-qatøném, neka yu evo namba vǿ-qatønēm, neka ziwap zakhapuka namba sasa ndǿqatønēm. 36 Ezoqam-gi qaqa ezoqam ndígu timbógoát, te namba khoev kopo-te ndiyage.
37 Gekha ezoqām ndego, teqa kuku matev evøndipakha-te, kandambaqape ndømbogo, getē no-te andē khapēmbā, ndego kopømba mbaín, noge paev ezoqam tegoat. Neka gekha ezoqām ndego, teqa kuku matev nakhei angana-te o nakhei sakheis-te, kandambaqape ndømbogo, getē no-te andē khapēmbā, ndego kopømba mbaín, noge paev ezoqam tegoat. 38  10:38-39 Met 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Zion 12:25Neka gekha ezoqām ndego, ekeza tae mutui eqawateav tegoat neka no paeveav vǿgoāt, ndego kopømba mbaín, noge paev ezoqam tegoat. 39 Gekha ezoqām ndego, yage ekeza mokho-mba tendapet, ndego ndæ̀khambuá. Geté gekha ezoqām ndego, ekeza yage te꞉khambua, no zapaya, ndego ndø̀møqeív.”
Yesu-ge paev ezoqam toqombo-tøke, taqa yaq-te
(Mak 9:41)
40  10:40 Mak 9:37; Luk 10:16; Zion 13:20Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, zo tekhatob, ndego até nó-a, ndø̀khatómb. Neka gekha ezoqām ndego, no tekhatomb, ndego até Mbumbukiám-a, vǿkhatō, ndego no gendo-khofotan. 41 Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam tekhato, zapa ndøgō, ndego Mbumbukiam-gē manqa vevezam ezoqām, ngenek ezoqam yaq-fia āv teméndáp, av ndego Mbumbukiam-ge manqa vevezam ezoqam ekezan temendap. Neka gekha ezoqām ndego, matev eqeieqei ezoqam tekhato, zapa ndøgō, ndego matev eqeieqei ezoqām, ngenek ezoqam yaq-fia āv teméndáp, av ndego matev eqeieqei ezoqam ekezan temendap. 42 No unimanqatín nqazø-manqate: Gekha ezoqām ndego, noge paev ezoqa nøme tembotøke, oskiá ndøgo, ndego iz mbain ndego, neka gigiap-qase kopømba ande av ibøkha vatap ndægo tembo-etoam, ngenek ezoqam yaq-fia eqeieqei ndø̀møndáp.”

10:1 10:1 Mak 6:7; Luk 9:1

10:6 10:6 Jer 50:6

10:7 10:7 Met 3:2; 4:17; Luk 10:9, 11

10:9 10:9 Luk 10:4

10:10 10:10 Luk 10:7; 1 Ko 9:14

10:12 10:12 Luk 10:5-6

10:14 10:14 Luk 10:10-12; Kel 13:51

10:15 10:15 Met 11:24; Zud 7

10:16 10:16 Luk 10:3; Lom 16:19

10:17 10:17-20 Mak 13:9-11; Luk 12:11-12; 21:12-15

10:20 10:20 Zion 14:26

10:21 10:21 Mica 7:6; Met 10:35; Mak 13:12; Luk 21:16

10:24 10:24 Luk 6:40; Zion 13:16; 15:20

10:25 10:25 Met 9:34; 12:24; Mak 3:22; Luk 11:15

10:26 10:26 Mak 4:22; Luk 8:17

10:28 10:28 Zems 4:12; Lom 8:31

10:31 10:31 Met 6:26

10:33 10:33 Mak 8:38; Luk 9:26; 2 Tim 2:12

10:35 10:35-36 Mica 7:6

10:38 10:38-39 Met 16:24-25; Mak 8:34-35; Luk 9:23-24; 17:33; Zion 12:25

10:40 10:40 Mak 9:37; Luk 10:16; Zion 13:20