9
9:1 Mak 13:30Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Zo ezoqa nøme, nqazo-waniap, naqanøká zópakhaezák. Geté Mbumbukiam-qa Megeat Matev ndòzotøkhæ-qeivím. Bazaføgakh-us ndǿgeáv.”
Yesu bugug qambo-enend
(Met 17:1-13; Luk 9:28-36)
9:2-7 2 Pita 1:17-18; Kel 3:22Yaq khøuwa siks-qa zita-te, Yesu, Pita neka Zems neka Zion, manqei poyat-qape-té genø-itúb, vømø̄-yakhapus-mba-ez. Yaq Yesu-te gi꞉kewagam, ndego bugug sògo-enendtát, tiqa bøi-te, neka teqa ndabua vømømbō-papaqa-qape. Bøi sanqatøve-ús. Manqei-qape-te ate nqægo, ezoqa kopømba mbaín, ndabua tezunguz, vǿpapaqā, kopømba ande av teqa ndabua qægoam. Yaq Ilaizā neka Mozes, sègezø-fakház. Yesu namba, manqat ndømanqatám.
Yaq Pita Yesu gembo-ein, “Nøméndim ezoqam. Qanimáv, ni nqeigu. Ni khoev-qasis misika nizǿpuán, qoqa kopo neka Mozes-qa kopo neka Ilaiza-qa kopo.” Pita nqanek manqat khokhó sege-eín. Ndego otevateáv gekha manqat ndǿ-eīn. Zapa ndǿgo, ndigu møe ndøgoném.
Yaq ozoz ndokawá, vø̄gutaz. Yaq ta ozoz-te ndøgo, manqat ndofakhán. Āv qande-eín nqǽgo, “Ngenek nogé Yó. No poev kandambá te-te. Zo teqa manqat gèyogé.”
Yaq ndigu amba me꞉qambuním. Geté ezoqa nøme zømeteáv. Yesu mba ndø-ometám, ti namba ge꞉goam.
Yaq manqei poyat-te gi꞉visat, Yesu manqa āv gezømbe-løvuá nqǽgo, “Matev nqanek, zo qazoqeivim, ezoqa nøme naqanøká me꞉zø̀ma᷄s. Geté Ezoqam-ge Yo, løvøte-te bètøndokhæ-khandí꞉v.”
10 Yaq ndigu teqa manqat gèkhatiwím. Geté yakhapus mokho-mba, āv ginibondát nqǽgo, “Ngenek løvøte-te khandi꞉vat-qa yaq-te, manqat ge-ein, taqa manqa mokho áv khanégo?”
11  9:11 Mal 3:1Yaq Yesu gèmbo-bevøpém, “Gekha zapâ ndøgo, Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam ndimanqate, av nqægo, ‘Ilaiza betøkho-fakhān.’?”
12  9:12 Mal 4:5-6; Psa 22:1-18; Isa 53:3Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Unimanqatín, Ilaiza bugukhokhof ndø̀kho-fakhán, gigiap ate ndægo vǿkhakheinām. Geté Ezoqam-ge Yo-qa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat nøme mozó-geveømem? Ndøgo āv qane-eín nqǽgo, ‘Ndego nqosøgeap kandambaqape ndǿqeív neka ezoqa gésanqawém.’ 13  9:13 Met 11:14Geté Ilaiza-qa yaq-te, no nqazǿ-manqate: Ndego mø̀ndø-fakhán. Yaq ezoqam ndego, āv timbøe-matønumát, av ndigu ekeza qazømbe-pøovam. Nqanek matev āv tønefakhán, av Mbumbukiam-qa Manqat teqa yaq-te qæ-ein.”* 9:13 Yesu Ilaiza-qa yaq-te manqat ge-ein, ndego Zion me꞉manqatám. Qotéqeīv: Met 11:14 neka 17:13
Yesu opønakam gekhakheinøvem, ndego nqova soqa gembøigoam
(Met 17:14-21; Luk 9:37-43a)
14 Yaq Yesu, Pita neka Zems neka Zion namba, tegi paev ezoqa nøme-te nango ginduqavaz, givisavun, yaq tizømét ndǿgo, ezoqa kopoáv giwaniapam ti-te. Neka ndigu Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam namba, manqa ndø-itumbumát. 15 Yaq ezoqa ewaqape, Yesu gi-ometam, ndigu nqova zøndáf. Yaq tinøbǿin ndǿgo, khaiya mboma manqat vømbō-einim.
16 Yaq Yesu gezø-ein, “Gekha zapayā zøté-ponqombupit?”
17 Yaq ezoqa tendowáv ndǿgo, manqat vømbō-ein, “Nøméndim ezoqam. No nøkeza yo notøndo-ndáf qo-te. Ndego nqova soqa mbøigú, neka manqa khóu. 18 Nqova soqa gè-uvutumatún. Yaq manqei me꞉lavawɨ́n. Yaq køse møndæqouzín, teqa manqa-nqa-te, neka khaya vø̄vivisamɨn, neka kha vømbō-føgakhɨn. No qogi paev ezoqam, mø̀ezø-eín. Nqova soqa ambá gengeatømemɨ́n. Geté ndigu amba me꞉goném. Kopømba mbaín.” 19 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Zo unimanqatin mbain ezoqam, zo ndakin nqazoyage, gê, no khøuwa andé gekhâm, zo namba tizi꞉yagat neka zoqa viniv vǿe-eqatāt? Geté ság! Opønakam vø̀ndo-ndafém.”
20 Yaq opønakam vøndō-ndafem. Yaq nqova soqa Yesu ge-omet, ndego até gendego, nakhasam vø̄-uvutam. Kha sègembøi-wageapát. Yaq nakhasam manqei-té genø-ogiú. Sège-qambinimát, neka manqa-nqa-te køse vømbō-qounat.
21 Yaq Yesu eve gèmbobeváp, “Gekha khøuwā qambǿengaz?”
Yaq ndego gendo-ein, “Ndǿgo, khapelavøqase ge꞉goam, tø̀mbøe-ngáz. 22 Khøuwa nøme, nqova soqa, gøinam-té neka ibøkha-té genø-nqagevemám. Laelae-qa mbogoám. Geté qo kopømba toqogoat, ambá tanakh qoniguɨ́n neka voqonī-tøkein.”
23  9:23 Met 21:21; Mak 11:23Yaq Yesu gembo-ein, “Gekha zapâ, av nqoqote-manqate nqægo, ‘Qo kopømba toqogoat?’ Matev ate ndægo kopømbá, te-te ndego, nde-unimanqatinat.”
24 Yaq nakhamas-té, ndego nakhasam-ge eve, āv gene-akhá nqǽgo, “No mø̀e-unimanqatín. Gènøtøké. Yaq no kopømbaqapé, tæ-unimanqatin.”
25 Yaq Yesu geqeiv, av nqægo, ezoqa bawan-qape gèpindumīt, yaq ndego nqova soqa gèmboponqóm, gembo-ein, “Qo nqova soqa, manqa-khou neka gea kandøgeap, no nqataqá-manqate. Ngenek nakhasam mòqo-iváv, neka nango ndø̀-o᷄q, teqa mokho-te.”
26  9:26 Mak 1:26Yaq ngenek nqova soqa, gè-ogeá, neka nakhasam vø̄-uvutam. Kandambá ge-uvutam, sasa ndøfakhan. Yaq ndego nakhasam, andé løvøte bugug me me꞉kewagám. Yaq ezoqa nøme āv gini-einím nqǽgo, “Ndego mø̀ndønaním.” 27 Geté Yesu zenda mbogeá, sasa ndø-eqeiu, vø̄-itan.
28 Yaq vaev-te, Yesu khoev-te ge-on, ekeza paev ezoqam namba gimi-yakhapus-mba-ez, ndigu gèmbo-bevøpém, “Ni gekha zapâ ndøgo, nqova soqa amba qati-ngeatømem?”
29 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Nqova soqa av nge꞉go, guligulim mbá qoté-ngeatám.”
Yesu qambo-menas, ekeza løvøte neka nango khandi꞉vat-qa yaq-te ge꞉zømas
(Met 17:22-23; Luk 9:43b-45)
30  9:30 Zion 7:1Yesu ekeza paev ezoqam namba, nqanek manqei gi-ivøvem, yaq Gelili plovins mokho-té sugu-apát. Yaq ndego poeveáv, ezoqam ti꞉zøtez av nqægo, ndego gekham-tē gego. 31  9:31 Mak 8:31; 10:32-34Zapa ndǿgo, ndego ekeza paev ezoqam me꞉zømesimát. Gezø-ein, “Ezoqam-ge Yo, ezoqam-qá zenda-té ginǿveém, neka pakhapakha vømbó-khanøēm. Geté tenanim, yaq khøuwa misika-qa zita-te, nqawa ndø̀khandí꞉v.” 32  9:32 Luk 9:45Tegi paev ezoqam, nqanek manqat giyogem, ndigu manqa mokho ndapeáv. Geté møe ndøgoném, vømbøé-bevøpēm.
Yesu-gi paev ezoqam mokho-te, megeat ezoqam, gekha ezoqâm?
(Met 18:1-5; Luk 9:46-48)
33 Yaq Yesu, ekeza paev ezoqam namba, Kapenaum taon-té ginøzáv. Khoev-te gimø-oz ndøgo, yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo nakhoa-te ndøgo, gekha zapayá qazøté-ponqombem?” 34 Geté ndigu yaq manqat qavøiwateáv. Zapa ndǿgo, nakhoa-te ndøgo, taqa yaq-te ndǿgo tini-ponqombém, ti mokho-te, iz akhae kandambaqape, gekha ezoqām ndǿgo.
35  9:35 Luk 22:24-26; Met 20:25-27; Mak 10:43-44Yaq Yesu segeqóm ndǿgo, ekeza paev ezoqam tuelv, sasa ndømøvab, gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, megeat iz ndape-qa tegoat, ndego yà betøndo-páev, neka ndego ezoqa ewaqape-gé sasae ezoqam begó.”
36 Yaq Yesu nakhasam ndo-itú, tiqa mokho-te livin-mba ndøugu vø̄ve, sasa ndøngenøtam, gezø-ein, 37  9:37 Met 10:40“Gekha ezoqām ndego, noqa iz-te, nakhasam av nge꞉go tekhato, ndego no ndǿkhatómb. Neka gekha ezoqām ndego, no tekhatomb, ndego no mba gékhatombák, geté até ndegó-a, Mbumbukiam, no gendo-khofotan.”
Ezoqam ni sanqaupav ndigu, ndigu nigí
(Luk 9:49-50)
38 Zion Yesu gembo-ein, “Nøméndim ezoqam. Ni ezoqam mø̀i-ometám. Ndego nqova soqøsoqa ndøngeasumatún. Qoqá iz-té genøgoatún. Yaq ni ndego nìmbøe-khafeném. Zapa ndǿgo, ndego ni namba okhomáv.”
39 Geté yaq Yesu gezø-qavøiu, “Mbøe-khafèa᷄p, ndego. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, noqa iz-te umingiap matev ndematanam, ndego noqa iz nakhamas-te géngiuák. 40  9:40 Met 12:30; Luk 11:23Gekha ezoqām ndego, ni-te sanqaupav ndego, ndego nigí. 41  9:41 Met 10:42No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha ezoqām ndego, zo noqa iz-te, ibøkha-qase tezø-etoam, zapa ndø̄go, zo Keliso-gē ezoqām, ngenek ezoqam yaq-fia eqeieqei ndø̀møndáp.”
Matev soqøsoqa ndøgo, unimanqatin matev ndøngi꞉wat
(Met 18:6-9; Luk 17:1-2)
42 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Gekha ezoqām ndego, nakhei nqonqon av ngi꞉gu, ndigu no ndi-unimanqatinat, manqa-zapa-te te-itub, teqa manqa-zapa kandamba tantáv. Ndego amba nandi-qape monqo-te timbo-møpøtøzemɨn, kewan-te sasa mø-oginamɨn, yaq ta yaq-fia te-te ndego, ambá andé khapémbá. Geté yaq-fia kandambaqape ndǿgo, Mbumbukiam-te temøndap.
43  9:43 Met 5:30Qoqa zenda kopo, manqa-zapa-te tø-ituqabat, sègekepáz. Zenda kopo mba taqagoat, khandi miavmiav-te toqomø-oq, ndøgo kopømbá. Geté soqain ndǿgo, qo zenda menas taqagoat, yaq gøinam-tē qonǿqāv, ta gøinam ndøgo, khouvøemav ndøgo. 9:43 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 44Ta gøinam-te ndøgo, nonqou ndigu, ezoqam-qa kha ndiloge, nasiniapáv, neka gøinam khouvøemáv.
45 Neka qoqa zenda tokhotapak kopo, manqa-zapa-te tø-ituqabat, sègekepáz. Zenda tokhotapak kopo mba taqagoat, khandi miavmiav-te toqomø-oq, ndøgo kopømbá. Geté soqain ndǿgo, qo zenda tokhotapak menas taqagoat, yaq gøinam-tē gimǿ-ogeqænām. 9:45 Até nqanék-a, Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 46Ta gøinam-te ndøgo, nonqou ndigu, ezoqam-qa kha ndiloge, nasiniapáv, neka gøinam khouvøemáv.
47  9:47 Met 5:29Neka qoqa bøi kopo, manqa-zapa-te tø-ituqabat, sègekhofá. Qo bøi kopo mba taqagoat, Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te toqomø-oq, ndøgo kopømbá. Geté soqain ndǿgo, qo bøi menas taqagoat, yaq gøinam-tē gimǿ-ogeqænām. 48  9:48 Isa 66:24Ta gøinam-te ndøgo, nonqou ndigu, ezoqam-qa kha ndiloge, nasiniapáv, neka gøinam khouvøemáv.
49 Mbumbukiam-gi iziz ezoqam, te-te søvakha gigiap giløvusamɨn, gøinam-te, ndigu ngalam mo꞉geemɨ́n. Yaq ndǿgo, søvakha gigiap sège-eqeieqei-ín, Mbumbukiam-qa bøi-te. Yaq matev até kopó, matev føgøføgakh yà betøndo-fakhaté, ezoqa ewaqape-te, ndigu bemø̄-eqeieqei-ez, Mbumbukiam-qa bøi-te.
50  9:50 Met 5:13; Luk 14:34Ngalam gigiap qanimáv. Geté mokhov tømømbo-navøem, yaq áv khoqotégō, nqawa ti-mokhov-us-ez? Zo ngalam bezømbu꞉gú, zo mokho-te. Neka sambi matev-té qanøyagé, yaqyaq-a.”

9:1 9:1 Mak 13:30

9:2 9:2-7 2 Pita 1:17-18; Kel 3:22

9:11 9:11 Mal 3:1

9:12 9:12 Mal 4:5-6; Psa 22:1-18; Isa 53:3

9:13 9:13 Met 11:14

*9:13 9:13 Yesu Ilaiza-qa yaq-te manqat ge-ein, ndego Zion me꞉manqatám. Qotéqeīv: Met 11:14 neka 17:13

9:23 9:23 Met 21:21; Mak 11:23

9:26 9:26 Mak 1:26

9:30 9:30 Zion 7:1

9:31 9:31 Mak 8:31; 10:32-34

9:32 9:32 Luk 9:45

9:35 9:35 Luk 22:24-26; Met 20:25-27; Mak 10:43-44

9:37 9:37 Met 10:40

9:40 9:40 Met 12:30; Luk 11:23

9:41 9:41 Met 10:42

9:43 9:43 Met 5:30

9:43 9:43 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 44Ta gøinam-te ndøgo, nonqou ndigu, ezoqam-qa kha ndiloge, nasiniapáv, neka gøinam khouvøemáv.

9:45 9:45 Até nqanék-a, Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 46Ta gøinam-te ndøgo, nonqou ndigu, ezoqam-qa kha ndiloge, nasiniapáv, neka gøinam khouvøemáv.

9:47 9:47 Met 5:29

9:48 9:48 Isa 66:24

9:50 9:50 Met 5:13; Luk 14:34