21
Yesu Zelusalem taon-te, ande kawa ezoqam me ge꞉-on
(Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Zion 12:12-19)
Yesu ekeza paev ezoqam namba, Zelusalem taon gi꞉khatoat, yaq Betfage vemiav avønin-te, Oliv manqei pøyat-te ndøgo, ndego paev ezoqa menas tène-khofotáz, gezø-ein, “Tozonǿzáv ndǿgo, vemiav zoqa megemege-te ndo꞉go. Yaq zo ndaføyambá, donki evo zomǿ-ometám, nakhasam namba. Gémoposupát. Yaq zónqovosám, no-te sasa zotøndó-itūb. Ezoqa manqat tezø-ein, yaq zo āv qazømbøé-einím nqǽgo, ‘Evezøza mbopóe, nginik.’ Yaq ndego zo segezǿták.”
Nqanek matev qafakhan, zapa ndǿgo. Manqat ndøgo, Mbumbukiam tege manqa vevezam ezoqam mokho-te ge-ein, tàbete-unimanqatín. Manqat nqánek,
21:5 Zech 9:9Zayon ezoqam, ndigu Zelusalem taon-ak, gèzø-eín,
“Nqáe! Zoge kawa ngégeav.
Ndego khambuvap matev mbaín.
Donki-qá zita-té gonoqotáv, donki ndugu ndakinak-qapu.”
Yaq ndigu paev ezoqa menas gizav, matev āv tini-matønømém, av Yesu gezømbe-ein. Yaq donki nakhasam, evo namba, Yesu-té ginø-itúb, ndabua vøzømbō-khafuzam, yaq Yesu sasa mo꞉qom. Yaq ezoqa kopoav-qapé, Yesu-qa megemege-te, ekeza ndabua mo꞉møtagát, nakhoa-te, neka ezoqa nøme vuv vøndōqogaz, sasa mo꞉møtag. 21:9 Psa 118:25-26; 148:1Yaq ezoqa bawan-qape, Yesu-qa megemege-te vō꞉megetam-a, nøme vøndōpavam, ndigu āv gini-akhaemát nqǽgo, “Hosána! Iké꞉ te-te, Deivid-ge Zeo! Mbumbukiam ngenek ezoqam bèkhakheinøvém, Evezøza-qa iz-te ngegeav! Hosána! Iké꞉ te-te, ndego uni ova-in ngo꞉yage!”
10 Yaq Yesu Zelusalem taon-te gemø-on, ezoqa ewaqape nqova zøndáf, gibevøpem, “Gekha ezoqâm, ngenek?”
11 Yaq ndigu ezoqa kopoav-qape, Yesu namba gi꞉geavun, gindu-qavøinam, “Ngenek Yesú. Nazalet vemiav-ák. Gelili plovins-té gendowáv. Ngenek Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqám.”
Yesu Mbumbukiam-qa khoev-te gegoam
(Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Zion 2:13-22)
12 Yesu Mbumbukiam-qa khoev uta-te ge-on, yaq até gendego, ezoqam ndigu gigiap gu꞉wiat, gèngeasám, neka lou-qasis vøzø̄-nqagim, ndigu møni gi꞉-enendtat neka ndigu kuvøkuvu, Mbumbukiam-te løvusam nonqo, vø̄wiat. 13  21:13 Isa 56:7; Jer 7:11Yaq gezø-ein, “Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, ‘Noqa khoev, guliguli khoev ndǿgoát.’ Geté zo Mbumbukiam-qa khoev zò-enendtēt, vømǿ-aqonam-ezoqam-qa-pebam-khōev.”
14 Yaq bøi waev mbain neka kagi ezoqam ndozáv, Yesu-te, ndøgo Mbumbukiam-qa khoev uta mokho-te. Yaq gèkhakheinøvém. 15 Geté Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, umingiap matev giqeivim, Yesu gematønumat neka vø̄yogem, av nakheis Mbumbukiam-qa khoev uta mokho-te gi-akhaemam, av nqægo, “Hosána! Iké꞉ te-te, Deivid-ge Zeo,” yaq ndigu qaqa ndøgoném.
16  21:16 Psa 8:2Yaq Yesu gimbo-einim, “Ge qô, toqóyoge, av nginik nakhei ndindi-akhayam?”
Yaq Yesu gendo-ein, “No nqazøyôgé. Gê, zo Mbumbukiam-qa Manqat mozó-geveømem, av qæ-ein nqægo? ‘Qoqa iz, nakheis neka nakhei nqonqon ndø-eqatét.’ ”
17 Yaq Yesu sègeziváz, neka Zelusalem taon vø̄-ivav. Yaq Betani vemiav-té genøwáv, ta lova ndøgo, vømø̄buv.
Yesu fig tae manqat mba gembo-ein, sa qakusi
(Mak 11:12-14, 20-24)
18 Khøuwa nøme qandopave, lovølova-ús, Yesu Zelusalem taon-te nqawa ge꞉vesezat, ndego ifi mbovín. 19 Yaq nakhoa keoqa-te ndøgo, ndego fig tae ndøqeív. Geté avønin-te gewav, nanga-qa gemøkewag, esokho mba ndøqeív. Tae nanga mbaín. Yaq Yesu até gendego, fig tae manqat vømbō-ein, “Qo tae nanga nqawa qóviamák.” Yaq ndaføyambá, ndøgo fig tae sègekusí.
20 Yaq tegi paev ezoqam, nqanek matev giqeivim, ndigu nqova ndafe kandambá. Yaq gimbo-bevøpem, “Áv khanégo, nqanek fig tae nakhamas-te qakusi?”
21  21:21 Met 17:20; Luk 17:6; 1 Ko 13:2; Zion 14:12Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No unimanqatín nqazø-manqate. Zo tozo-unimanqatintat neka nakeap mbain vozógoāt, zo kopømbaqapé, matev āv tøzøté-matønumát, av no fig tae qambøe-matanam. Geté ta-mbá taoká. Zo nqanek manqei pøyat tozombo-einim, av nqægo, ‘Mòqo-itān. Yaq ibøkha-tē qanøbāf,’ yaq matev segéfakhán. 22  21:22 Met 7:7-11; 18:19Gekha matēv ndøgo, Mbumbukiam tozombo-viømemat, zo tozo-unimanqatintat, tozo-guligulimemat, yaq zo ndòzo-upøgimemát.”
Yesu gimbo-bevøpem, gekha ezoqam-qâ iz-tè, ndego matev gematønumat
(Mak 11:27-33; Luk 20:1-8)
23 Yesu Mbumbukiam-qa khoev uta mokho-te nqawa ge-on, ezoqa vømē-zømesim, yaq Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Zu megetapak ndozáv, te-te, gimbo-einim, “Qo gekha ezoqam-qâ iz-tē qonǿgot, nandav matev nandoqo-matønumit? Iz gekha ezoqām qá-etoam?”
24 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Até nó-a, bevap kopo nqanø̂gó, zo-te. Zo yaq tozonø-qavøinam, yaq até nó-a, ndæ̀zø-eín, av nqægo, no matev gekha ezoqam-qâ iz-tē qatø̄-matønumit. 25 Noqa bevap manqat nqánek: Gê, Zion, ndego ezoqam ibøkha iz gezø-etoumam, ndego iz gekha ezoqam-tē géndap? Mbumbukiam-tê, ó, manqei-qape ezoqam-tè?”
Yaq ndigu ekeza mokho-mba gibond, “Áv khazí꞉-einīm? Tizimbo-einim av nqægo, ‘Ndego iz Mbumbukiam-tē gendāp,’ yaq ndego ni āv ginimbí-eín nqǽgo, ‘Av tægoat ndægo, yaq gekha zapâ, zo Zion unimanqatinteav qazogoam?’ 26  21:26 Met 14:5Geté tizimbo-einim av nqægo, ‘Zion, iz, manqei-qape ezoqam-tē gendāp,’ yaq nginik ezoqa bawan-qape, qaqa nígú. Zapa ndǿgo, ezoqa ewaqape āv gini-unimanqatinát nqǽgo: Zion, ndego Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqám.”
27 Yaq Yesu āv gimbøe-qavøinám nqǽgo, “Ni nìtinøtenák.”
Yaq Yesu gezø-ein, “Av tægoat ndægo, yaq até nó-a, nøzǿ-einák, no gekha ezoqam-qā iz-tē qatø̄got, nqanek matev.”
Yaya etæ manqat, nakhei angana menas-qa yaq-te
28 Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Ge zô, nqanek emanqat-qa yaq-te, no ndakin tæzømbe-votot, áv khazømbøé-matøvemēm?
Qàgoám. Ezoqam mø̀ndøgoám. Nakhei angana menás gimbogoam. Khøuwa nøme, eve, yo-khøuwa, āv gembøe-eín nqǽgo, ‘Ndáe. Nqægo khøuwa, khae-té qomǿsasáe.’ 29 Yaq gembo-qavøiu, ‘Tía. No gènømbo-qasí.’ Geté vaev-te, ndego matavap gè-enénd, sasa ndøwav, vømø̄sasae. 30 Yaq eve, até eveqase-té-a, vø̄wav, manqat kopo vømømbō-ein. Yaq ndego gendo-qavøiu. ‘Tát! Qanimáv. Ndæ̀náv.’ Geté ndego okhoeáv.”
31 Yesu nqanek emanqat gumuvotot, yaq āv gezømbe-beváp nqǽgo, “Ge zô, ndozo-matavap? Nakhei menas ndigu, eve-qa manqat gekha ezoqām ndǿndap?”
Gindu-qavøinam, “Ndégo, yo-khøuwa.”
Yaq Yesu gezø-ein, “No unimanqatín nqazø-manqate. Matev soqøsoqa-us ezoqam, av teks moni upøgim ezoqam neka sakheis, ekeza kha giwiatun, ndigu zo ndø̀løvubám, neka Mbumbukiam-qa Megeat Matev-te vømó꞉-ōz. 32  21:32 Luk 3:12; 7:29-30Zapa ndǿgo, Zion gegeavun, neka zo ge꞉zømas, eqeieqei ande āv khazøté-yagāt, zo ndego unimanqatinteáv. Geté teks moni upøgim ezoqam neka sakheis ekeza kha giwiatun, ndigu mø̀ndø-unimanqatiním. Zo tiqa matev ambá qazøte-qeivím. Geté até ndøgó-a, zo qambuzaneáv neka Zion unimanqatinteáv.”
Yaya etæ manqat, waen khae keoge ezoqam-qa yaq-te
(Mak 12:1-12; Luk 20:9-19)
33  21:33 Isa 5:1-2Yaq Yesu manqat nøme ge꞉zømas, gezø-ein, “Nqanek yaya etæ manqat nøme, zøtéyogēm:
Qàgoám. Ezoqam mø̀ndøgoám. Khae evé. Ndego waen khae ndøkhá, uta vø̄-ogi, neka waen nanga pesegim nonqo, manqei vø̄-oz, neka khae qeivi nonqo, khoev eqawat-qape vø̄wev. Yaq khae ndøgo, ezoqā nøme-qá zenda-té genøvé, timbøe-kewagat, ekezan manqei nøme-te vø̄wav. 34 Yaq waen nanga khata viav qamøkhanaz, ndego khae eve, sasae ezoqam ndøkhofotáz, ti-te ndigu, ma khae gimbøe-kewagam. Ekeza waen nanga upøgim-qa ndøgoám. 35 Geté ndigu khae keoge ezoqam, gègavém. Ezoqa nøme gèzuím, neka nøme vø̄laem; neka nøme nandí gini-pouwím, vø̄nanim. 36 Yaq ndego khae eve, sasae ezoqa nøme mba mo꞉khofotáz. Geté ndigu khae keoge ezoqam, matev āv tizømbe-matanám, av ezoqa nøme gizømbe-matanam.
37 Yaq vaev-te, ndego khae eve, ekeza yo ndøkhofotáv, ge-ein, ‘Ngenek nogé yó. Ndego ndø̀mbo-vizumém.’
38  21:38 Met 27:18Geté ndigu khae keoge ezoqam, khae eve-ge yo gi-ometam, ekeza mokho-mba, āv gini-einím nqǽgo, ‘Ngenek khae eve-gé yó. Waen khae ngének genó-kawa-év. Zílaém. Yaq khae nqanek, ni zíndapém.’ 39  21:39 Iblu 13:12Yaq até gindigonem, gèmøvøinám, khae bavokho sasa ndø-ituim, pakhapakha vømømbō-khanøem.”
40 Yesu nqanek yaya etæ manqat qamømbøe-navøem, yaq gezø-ein, “Ge zô, ndozo-matavap? Ndego khae eve tendowav, gekha matev zǿmatanām, ndigu khae gimbo-kewagam?”
41 Yaq gindu-qavøinam, “Ndego, ndigu ezoqa soqøsoqa ndø̀zitág, vø̄pakhaez. Yaq khae ndøgo, keoge ezoqa vini-qá zenda-té genǿvé. Tiqá zenda-té tenǿvé ndígu, khata viav-te, tegi waen nanga timbo-etoumat.”
42  21:42 Psa 118:22-23; Lom 9:33; 1 Pita 2:6-8Yaq Yesu gezø-ein, “Ge zô, Mbumbukiam-qa Manqat mozó-geveømem, av qæ-ein nqægo?
‘Nandi-qapi ndigu, khoev puanam ezoqam gisanqabem,
ndigu mø̀ndømø-gigiap-qape-éz, khoev puanam nonqo.
Nqanek matev, Evezøza ndømatanám.
Ndøgo qanimav tantáv, niqa bøi-te.’
43 Yaq nakémbá, no nqazǿ-manqate: Mbumbukiam teqa Megeat Matev, zo-te nandøgo, gévibám. Yaq ezoqa ta bawan ndígu tezǿ-etoám, ti-te mokho eqeieqei ndøfakhate.”* 21:43 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 44Gekha ezoqām ndego, nginik nandi-te to꞉bøiav, ndego keqaniáp. Neka nandi ndigu, teqa kha-te to꞉bøiaz, ndego peseinøváp.
45 Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Felisi ezoqam, nqanek yaya etæ manqat giyogem, ndigu sògo-matøvemém, ngenek ni me꞉manqatē. 46 Yaq ndigu ambá gimøvøinamɨ́n, ndimbula-te vø̄-utøvemɨn. Geté ndigu ezoqa bawan-qape-qá møe ndøgoném. Zapa ndǿgo, ezoqa ewaqape, Yesu Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqam me꞉vewám.

21:5 21:5 Zech 9:9

21:9 21:9 Psa 118:25-26; 148:1

21:13 21:13 Isa 56:7; Jer 7:11

21:16 21:16 Psa 8:2

21:21 21:21 Met 17:20; Luk 17:6; 1 Ko 13:2; Zion 14:12

21:22 21:22 Met 7:7-11; 18:19

21:26 21:26 Met 14:5

21:32 21:32 Luk 3:12; 7:29-30

21:33 21:33 Isa 5:1-2

21:38 21:38 Met 27:18

21:39 21:39 Iblu 13:12

21:42 21:42 Psa 118:22-23; Lom 9:33; 1 Pita 2:6-8

*21:43 21:43 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 44Gekha ezoqām ndego, nginik nandi-te to꞉bøiav, ndego keqaniáp. Neka nandi ndigu, teqa kha-te to꞉bøiaz, ndego peseinøváp.