17
Yesu bugug qambo-enend
(Mak 9:2-13; Luk 9:28-36)
Yaq khøuwa siks-qa zita-te, Yesu, Pita neka Zems neka tege namba qawan Zion, manqei poyat-qape-té genø-itúb, vømø̄-yakhapus-mokho-mba-ez. 17:2 2 Pita 1:16-18Yaq Yesu-te gi꞉kewagam, ndego bugug sògo-enendtát, tiqa bøi-te. Teqa bugug andé khøuwa waev me me꞉sanqatavavún, neka teqa ndabua ùnime꞉-papaqá. Andé wáev. Yaq nqáe! Mozes neká Ilaiza, sègezø-fakház. Yesu namba, manqat ndømanqatám.
Yaq Pita Yesu gembo-ein, “Evézøza. Qanimáv, ni nqeigu. Qo taqa-pøovat, no khoev-qasis misika nøzǿpuán, qoqa kopo neka Mozes-qa kopo neka Ilaiza-qa kopo.”
17:5 Psa 2:7; Isa 42:1; Met 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Deut 18:15Pita ate av-té manqat ge꞉manqatam, yaq ozoz ndøgutáz. Waev-ús. Yaq nqáe! Ozoz-te ndøgo, manqat ndofakhán. Āv qande-eín nqǽgo, “Ngenek nogé Yó. No poev kandambá te-te, neka no nø̀mbøe-khafuát. Zo teqa manqat gèyogé.”
Yaq ndigu paev ezoqam, nqanek manqat giyogem, møe kandambá gigonem. Yaq sège-o꞉áz. Bugug até manqei-té. Geté Yesu tendowáv ndǿgo, kha vøzø̄-khanøzam. Gezø-ein, “Mòzowán. Møe ndøgòne᷄m!”
Yaq kawa gi-eqagim, gikewag, Yesu mba ndø-ometám. Ezoqa nøme mbaín.
Manqei poyat-te nango gi꞉visat, Yesu manqa zøløvuá. Gezø-ein, “Matev nqanek, zo qazoqeivim, ezoqa nøme naqanøká me꞉zø̀ma᷄s. Geté Ezoqam-ge Yo, løvøte-te bètøndokhæ-khandí꞉v.”
10  17:10 Mal 4:5Yaq tegi paev ezoqam gimbo-bevøpem, “Gekha zapâ Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam ndimanqate, av nqægo, ‘Ilaiza betøkhæ-fakhān.’?”
11 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Unimanqatín, Ilaiza bugukhokhof ndø̀khæ-fakhán, gigiap ate ndægo vǿkhakheinām. 12  17:12 Met 11:14Geté no nqazǿ-manqate: Ilaiza mø̀ndø-fakhán. Geté ezoqa ndego matavapøteáv. Yaq matev āv timbi-matønømém, av ekezan qazømbe-pøovat. Yaq até Ezoqam-gé Yó-a, nqosøgeap ndǿndáp, tiqa zenda-te.”
13  17:13 Luk 1:17Yaq paev ezoqam, manqa mokho tinømbo-ndapém ndǿgo, Yesu Ilaiza ge꞉manqatam, ndego Zion me꞉manqatám, ndego ibøkha iz etoam ezoqam.
Yesu opønakam gekhakheinøvem, ndego nqova soqa gembøigoam
(Mak 9:14-29; Luk 9:37-43a)
14 Yesu paev ezoqa misika namba, manqei pøyat-te ginduvis, ezoqa bawan-qape mø̀ndøgoám. Yaq ezoqam tendowáv ndǿgo, teqa megemege-te katuk vø̄møkui. 15 Gembo-ein, “Evézøza. Noge yo tanakh gèmbogó! Gèmbo-qanavøém. Ùnime꞉-soqoevɨ́n. Nøme gøinam-té genø-bøiavɨ́n neka nøme ibøkha-te vø̄bafɨn. 16 No qogi paev ezoqam-te qændafat, ndigu amba me꞉khamasém. Geté ndego eqeieqeivateáv.”
17 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Zo matev køfigiap neka unimanqatin mbain ezoqam, zo ndakin nqazoyage, gê, no khøuwa andé gekhâm, zo namba tizi꞉yagat neka zoqa viniv vǿe-eqatāt? Geté ság! Opønakam vø̀ndo-ndafém.”
18 Yaq gindu-ndafem, Yesu nqova soqa gèmbøe-khafén, ndego opønakam-qa mokho-te gu꞉goam, yaq ndego vømbō-fakhan. Yaq opønakam, sège-eqeieqei-év.
19  17:19 Met 10:1Taqa zita-te, tegi paev ezoqam, Yesu namba gimi-yakhapus-mokho-mba-ez, gèmbo-bevøpém, “Ni gekha zapâ, nqova soqa amba qambøi-ngeatømem?”
20  17:20 Met 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Ko 13:2Yaq gezø-ein, “Zapa ndǿgo, zoqa unimanqatin khapémbá. No unimanqatín nqazø-manqate: Zoqa unimanqatin Mbumbukiam-te, kopømba ande av masted tae nanga-qasis ndægo tøgonɨn, yaq zo ambá kopømbá, manqei poyat nqanek ambá āv qazømbøe-einimín nqǽgo, ‘Manqei nøme-té qonǿqáv.’ Yaq ndøgo ambá segewavɨ́n. Matev ate ndægo, zo ambá kopømbá tozo-matønømemɨn.”* 17:20 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 21Geté nqova soqøsoqa av ngi꞉gu, kopømba mbaín sa toqo-ngeasam. Geté sa ndǿgo toqoté-ngeasám, Mbumbukiam-te toqovi꞉mat neka lou logemav matev voqógoāt.
Yesu qambo-menas, ekeza løvøte neka nango khandi꞉vat-qa yaq-te ge꞉zømas
(Mak 9:30-32; Luk 9:43b-45)
22  17:22 Met 16:21Khøuwa nøme, Yesu tegi paev ezoqam namba, Gelili plovins-te gipindam, Yesu āv gezømbe-eín nqǽgo, “Ezoqam-ge Yo, avønín, ezoqam-qá zenda-té ginǿveém, 23 neka vǿlaēm. Geté khøuwa timømbo-misika-ez ndøgo, ndego Mbumbukiam nango ndø̀khandí꞉v.” Ndigu paev ezoqam, nqanek manqat giyogem, yaq mbøni zøvá. Mbøni vaev kandambá.
Teks moni abam-qa yaq-te, Mbumbukiam-qa khoev nonqo
24  17:24 Exo 30:13; 38:26Yesu tegi paev ezoqam namba, Kapenaum taon-te gimøfakhaz, yaq teks moni upøgim ezoqam ndozáv, ndigu Mbumbukiam-qa khoev teks moni gi-upøgimatun. Pita-té ginduzáv, gimbo-einim, “Gê, zoge nømendim ezoqam, teks moni møndǿ-abumatun, Mbumbukiam-qa khoev nonqo?”
25 Yaq Pita gendo-qavøiu, “Mø̀ndø-abumatún.”
Yaq Pita khoev-te gendoqavan, ambá Yesu mbo-einín, taqa yaq-te. Geté Yesu ekezan, é-mando-eín, “Sáemon. Qoqa matavap áv khané꞉go? Manqei-qape-gi kawakawa-za, teks moni gekha ezoqam-tē gindú-upøgimatun? Ekeza ezoqam-tê, ó, ezoqa vini-tè?”
26 Yaq Pita gendo-ein, “Ezoqa vini-té gindu-upøgimatún.”
Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Unimanqatín. Kawakawa-za-gi ezoqam, teks moni gé-abamák ti-te. 27 Geté, ság, soqaín ndǿgo, nginik teks moni upøgim ezoqam, qaqa tizizø-løwaz. Yaq nakémbá. Kewan-té qanø-ová, vømø̄-faleam. Yaq zongøyam ndego, bugukhokhof toqo-tøkhatav, manqa-nqa qombó-mboqoá. Yaq moni mokho toqózømét ndǿgo. Yaq ndigu moni mokho, teks moni upøgim ezoqam-té qonǿ-ndapáz. Yaq qo neka no, nigi teks moni nándiv.”

17:2 17:2 2 Pita 1:16-18

17:5 17:5 Psa 2:7; Isa 42:1; Met 3:17; Mak 1:11; Luk 3:22; Deut 18:15

17:10 17:10 Mal 4:5

17:12 17:12 Met 11:14

17:13 17:13 Luk 1:17

17:19 17:19 Met 10:1

17:20 17:20 Met 21:21; Mak 11:23; Luk 17:6; 1 Ko 13:2

*17:20 17:20 Baebol kopokopo nøme-te, Glik manqat-te gipeaomem, manqat nøme ndø̂gó. Ta manqat nqánek: 21Geté nqova soqøsoqa av ngi꞉gu, kopømba mbaín sa toqo-ngeasam. Geté sa ndǿgo toqoté-ngeasám, Mbumbukiam-te toqovi꞉mat neka lou logemav matev voqógoāt.

17:22 17:22 Met 16:21

17:24 17:24 Exo 30:13; 38:26