11
Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, tegi paev ezoqam, Yesu-te gekhofotaz
(Luk 7:18-35)
Yesu tegi paev ezoqam tuelv manqa løvuat qamømbøe-navøem, yaq ta vemiav ndøgo gè-iváv. Yaq vemivemiav nøme-té genøwáv, Gelili manqei-te ndøgo, ezoqa vømē-zømesim.
Ta khøuwa-te ndøgo, Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, ndimbula-té ge-utavám. Yaq manqat ge-ewag, av Keliso matev ge꞉matønumam, ndego ekeza paev ezoqa nøme ndokhofotáz, te-te. Yaq Yesu āv gimbøe-bevøpém nqǽgo, “Qonimbí-eīn. Ezoqam qô, Mbumbukiam ge꞉manqatam, tendo-khofotav? Ó, ezoqa vini-qa nitó-kewagāt?”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Zion-te nqawa tozovesez, yaq āv qazømømbøé-einím, av zo manqat nqazøte-yoge neka matev nqazøte-qeivi. 11:5 Isa 35:5-6; 61:1Ezoqam ndigu bøi waev mbain qagoam, ndakin gèkeogé. Neka ezoqam ndigu kagi gigoam, ndakin gè-okhó. Neka ezoqa ndigu kha sisi-us gigoam, kha sisi mø̀ndøzø-navøém. Neka ezoqa ndigu gea kandøgeap gigoam, ndakin gèyogé. Neka ezoqa ndigu gipakhaetat, nango mø̀ndø-khandí꞉z. Neka gigiap-av ezoqam, Mbumbukiam-qá Manqat Mbomambaqape ndøyogé. Neka gekha ezoqām ndigu, no-te nakeapav ndigu, ndigu khanakhanakh mbá giabitigú.”
Zion-gi paev ezoqam gi꞉qavaz, yaq Yesu Zion-qa yaq-te manqa manqate ndøngáz, ezoqa ewaqape-te, gezø-ein, “Gê, zo Zion-te qazo-apat, leg-av manqei-te ndøgo, zo gekha qeivi-qa zó-apat? Gê, zo ezoqa omete-qa zó-apat, ndego kopømba ande av gagayag ndægo, sa tøpovøemet, yaq vǿepovēt, yaq vǿepovēt, khamøe sa tøqambuvøemet? O gê, qazo-apat, zo ezoqa ndabua eqeieqei uzap omete-qa zó-apat? Nqáe! Ezoqa ndabua eqeieqei ndi-uzap, ndigu kawa ezoqam-qá khoev-té giyageáp. Geté zonømbé-einīm. Zo gekha qeivi-qa zó-apat? Mbumbukiam-gê manqa vevezam ezoqam omete-qa zó-apat? Unimanqatín. Ndego Mbumbukiam-gé manqa vevezam ezoqám. Geté no nqazǿ-manqate. Ndego Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam ate ndi꞉gu, mø̀ndø-løvubám. 10  11:10 Mal 3:1; Luk 1:76Zapa ndǿgo, ezoqam ngének, teqa yaq-te Mbumbukiam-qa Manqat av nqæpeawap nqægo,
‘Nqáe! Noge u-anem notó-khofotáv, qoqa megemege-te.
Ndego nakhoa møqá-khakheinám.’
11 No unimanqatín nqazø-manqate. Zion, ndego ibøkha iz etoam ezoqam, ndego kandambaqapé. Ndego ezoqa ewaqape, nqanek manqei-qape-te gifakhatat, mø̀ndø-løvubám. Geté até ezoqa khasøkhasís-a, Mbumbukiam-qa Megeat Matev mokho-te, ndigu Zion mø̀ndø-løvu꞉mém.
12  11:12-13 Luk 16:16Ta khøuwa-te ndøgo, Zion manqa manqate ge꞉ngaz, atema ndakin, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, bazaføgakh-us ndøkhouwevtét. Geté ezoqa keføkefak ngi꞉wat-qa mbógo. 13 Qageavun, atema꞉ Zion vø̄fakhan, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam ate gi꞉goam neka Mozes-qa guguna manqat, ndǿgo tini-manqatám, matev zo ndakin nqazo-qeivi. 14  11:14 Mal 4:5; Met 17:10-13; Mak 9:11-13Oskiá ndøgo, zo tozo-unimanqatinim o unimanqatinteav tøgoat: Ndigu manqat gi-einim, av nqægo, Mbumbukiam Ilaiza ndōkhofotāv, ndigu Zion me꞉manqatám. 15 Gekha ezoqām ndego, gea tømbogoat, yà beyogé.
16 Nginik ezoqam, ndakin ngiyage, andé gekha me nøtékhamās? No nakheis nøtékhamás, maket manqei-te ndi-otam. Ndigu yaqyaq-a, āv gini-akhayám nqǽgo, 17 ‘Ni zo pøinda nizø-khambøemám. Khanakhanakh-ús. Geté zo ogipøteáv. Neka ni osombo ouv nizø-qaqaemám. Geté zo eivøpøteáv.’ 18 Zó-a, até kopó. Gekha matēv ndøgo, zo ndozoqeivi, zo khanakhanakh mbaín. Zion gefakhan, lou logemav matev gegoam, neka waen izumav vø̄goam, yaq ezoqa ewaqape āv gimbøe-manqatám nqǽgo, ‘Ngenek nqova soqa mbøigú!’ 19  11:19 Met 9:14Geté ndakin Ezoqam-ge Yo gefakhan, ngenek lou mø̀ndø-logatún, neka waen vø̄-izumatun. Yaq ezoqam āv gimbøe-manqaté nqǽgo, ‘Ngenek ezoqam zøté-ometām. Lou loge møqǽ, neka waen izam møqǽ. Neka ngenek teks moni upøgim ezoqam neka manqa-zapazapa-us ezoqam-gí zifú.’ Ezoqa av nqægo ambá gini-manqaté. Geté Mbumbukiam-qa matev, ni āv qaninømánd nqǽgo, teqa matavap loloakh, unimanqatín.”
Mø̀ndø-soqoéz, ndigu Keliso gisanqawem
(Luk 10:13-15)
20 Vemivemiav nøme-te, Yesu umingiap matev kopoáv gematønumam. Geté ndigu vemiav-ak, Mbumbukiam-te qambuzaneáv. Yaq Yesu gèzøponqóm, vøzø̄-ein, 21  11:21-22 Isa 23; Ezek 26–28; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Zech 9:2-4“Zo Kolazin-ak neka Betsaida-yak, zo mòzo-soqoéz. Zapa ndǿgo, no umingiap matev, zo mokho-te qæmatønumam, ambā Taya neka Saedon taon mokho-te tæmatanamɨn, ndigu ambá nupøkhán mbá, Mbumbukiam-te é-ndo꞉qambuzɨ́n, neka tiqa manqa-zapazapa zapaya, ndabua soqøsoqa vø̄-uzamɨn neka pakhakh vø̄geɨn. 22 No nqazǿ-manqate: Manqa ovøyam khøuwa kandambaqape timø-khantaz, zo-te unimé꞉-soqá. Yaq-fia nqosøgeap ndøgo, zo tozomø-ndapem, ndø̀mø-løvuám, av Taya neka Saedon taon-ak timindapem.
23  11:23 Isa 14:13-15; Gen 19:24-28Neka ge zô, Kapenaum taon-ak? Zo, yan-té ginǿ-eqazō, av zo ndøzøte-matavap? Āv taoká. Zo gøinam-té ginǿ-nqagevém. No umingiap matev, zo mokho-te qæmatønumam, ambā Sodom taon-te tæmatanamɨn, yaq ndigu ambá Mbumbukiam-té ginø-qambuzín. Yaq ta taon ndøgo, gøinam-te ambá gélonqotamák. Geté ambá oskia ndøgonɨ́n. 24  11:24 Met 10:15; Luk 10:12No nqazǿ-manqate: Manqa ovøyam khøuwa kandambaqape-te, yaq-fia ndøgo, zo tozomø-ndapem, ndø̀mø-løvuám, yaq-fia, av Sodom taon-ak timindapem.”
Qàndozáv nqanek, Yesu-te, pusa vø̄ta
(Luk 10:21-22)
25  11:25 1 Ko 1:26-29Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu āv gene-guligulím nqǽgo, “Tat, qo yan neka manqei-qape-ge Evezøza ndoqogo. No ike kandambá qo-te. Zapa ndǿgo, qoqa matavap qòkhonáo, ti-te ndigu, ekeza kha zøtezat neka matavap loloakh-us ezoqam ndizæza. Geté qo ti-te ndígu toqonø-vevezám, ezoqam ndigu ande av nakhei nqonqon ndi꞉gu. 26 Unimanqatín. Tat. Qoqā poev, āv tønegoám.”
27  11:27 Met 28:18; Zion 3:35; 17:2; 1:18; 10:15Yaq Yesu manqat nøme ge-ein, “Gigiap neka matev ate ndægo, Tat noqá zenda-té genøvé. Ndego yakhapús, Yo ge꞉-otev. Ezoqa nøme, ndigu Yo mè꞉zøtezák. Neka ezoqa Eve mè꞉zøtezák. Yo mba me꞉-otév, neka ndigu vǿezøtēz, Yo Eve-qa yaq-te vevezam-qa ndezøgo.”
28  11:28 Jer 31:25“No-té qandozáv, zo ezoqa ewaqape, qazø-ewez neka viniv-qape ndozo-eqatet. No pusup nøzǿ-etoám. 29 Kopømba ande av kao nduigu, tae monqo-te toqombøe-ve, yaq gigiap gēlīv, zo noqá viniv zóndapém, neka zøtezat vozóndapēm, no-te. Yaq zoqa yage-te, zo pusa zótá. Zapa ndǿgo, no matev aiyav-té qatø-matanám. Neka no nøkeza iz eqawatáv. 30  11:30 1 Zion 5:3Viniv ndøgo, no ezoqam-te totove, tákh. Taqa viniv khapémbá.”

11:5 11:5 Isa 35:5-6; 61:1

11:10 11:10 Mal 3:1; Luk 1:76

11:12 11:12-13 Luk 16:16

11:14 11:14 Mal 4:5; Met 17:10-13; Mak 9:11-13

11:19 11:19 Met 9:14

11:21 11:21-22 Isa 23; Ezek 26–28; Joel 3:4-8; Amos 1:9-10; Zech 9:2-4

11:23 11:23 Isa 14:13-15; Gen 19:24-28

11:24 11:24 Met 10:15; Luk 10:12

11:25 11:25 1 Ko 1:26-29

11:27 11:27 Met 28:18; Zion 3:35; 17:2; 1:18; 10:15

11:28 11:28 Jer 31:25

11:30 11:30 1 Zion 5:3