17
Yesu tegi paev ezoqam-qa yaq-te ge꞉guligulim
Yesu nqanek manqa manqate qamømbøe-navøem, yaq yan-té genøqán, manqat sasa ndø-ein, “Tát! Khøuwa iz mø̀ndøndáp. Qoge yo-qa iz vø̀-eqá, yaq yo qoqa iz betē-eqa. Qo ezoqa ewaqape, teqá zenda-té qonø-áb. Yaq ndego khandi miavmiav bezømbē-etoam, ezoqam ate ngi꞉gu, ndego qoqombo-etoam. 17:3 1 Zion 5:20Khandi miavmiav nqánek: Ezoqa qo gé꞉zøtéz. Unimanqatin Mbumbukiam qo qakhapús. Neka ndigu Yesu Keliso vǿezøtēz, ndego qo qoqotøndo-khofotav.
17:4 Zion 4:34No qoqa iz mø̀e-eqá, nqanek manqei-qape-te. Sasae ndøgo, qoqonø-etoam tægo, mùtumukhóu. 17:5 Zion 1:1Yaq ndakin, Tat, no nqawa qo namba tøtegoat, no iz kandambaqape nqawa vø̀nø-etoám, av no oskia qategoam, qo namba, até ndøgó-a, manqei-qape khakheinøpøteav qagoam.
No nginik ezoqam mø̀tezømás, qoqa yaq-te, ndigu qo manqei-qape ezoqam-qa mokho-te qoqo-vevesam neka no voqonø̄-etoam. Ndigu qogí ezoqám. Yaq qo mòqonø-etoám ndigu. Yaq ndigu manqat o-mba qambo-ndapém. Ndigu ndakin mø̀ndæzøtéz, matev ate ndægo, no qoqonø-etoam, qo-té qandowáv. Manqat ndøgo, qoqonø-etoam, mø̀tezømás, neka ndigu vø̄ndapem. Ndigu mø̀ndæzøtéz, no unimanqatín qo-té qatøndonáv. Neka ndigu mø̀ndø-unimanqatiním, av nqægo, no qo qotøndo-khofotán.
No tiqa ndígu tøtaqambe-vi꞉mít. No ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam-qá qataqambe-vi꞉mīt, geté tiqa ndígu, no qoqonø-etoam. Zapa ndǿgo, ndigu qogí ezoqám. 10 Ezoqa ate nginømbi꞉gu, qogí. Neka ezoqa ate ngiqambi꞉gu, nogí. Yaq ti mokho-te, noqá iz me꞉-eqawát.
11 No ndakin qo-té qatøgeáv. No manqei-qape-te sekemba nógoák. Geté ndigu, nqanek manqei-qape-te até gégoát. Tát! Qo mbomambaqapé, neka ezoqa nøme mbaín, av qo ndoqote꞉go. No āv qataqambe-viám nqǽgo: Qoqa iz bazaføgakh-us mokho-te ndøgo, qoqonø-etoam, gèzø-keogé, ndigu ezoqam. Yaq ndigu kopo mé꞉goát, ate av-té, qo neka no kopo nqazi꞉gu. 12  17:12 Zion 6:39; 13:18No ti namba qatigoam, no qoqa iz bazaføgakh-us mokho-te ndøgo, qoqonø-etoam, mø̀ezø-kewagám. No eqeieqeí qazø-kewagam. Ezoqa kopo khambuiwateáv. Sate ndégo tøte-khambuiú, av Mbumbukiam-qa Manqat qæ-ein, ndego te-ewan. Nqanek manqat tàbete-unimanqatín.
13 No ndakin qo-té qatøgeáv. Geté nqanek manqat, no ndakin nqæmanqate, no manqei-qape-te zua nqægo, no ndǿgo tøte-manqaté, noqa khanakhanakh tàbete-tøvá, ti mokho-te. 14 No qoqa manqat mø̀te-zømesimám. Geté manqei-qape ezoqam, gèsanqazá ndigu. Zapa ndǿgo, ndigu manqei-qape-gí mbá, ate av-té, no nqate꞉go, manqei-qape-gē mbā. 15  17:15 Met 6:13; 2 Tes 3:3No nøtaqá-viamák, av nqægo, vø̀ndo-upøzō, ndigu manqei-qape-te ngiyage. Geté no āv qataqambe-viám nqǽgo: Gèzø-keogé. Andé nqova soqaqape vǿe-ngiæzō. 16 Ndigu manqei-qape-gí mbá, ate av-té, no nqate꞉go, no manqei-qape-gē mbā. 17 Qo vø̀ndo-nøzøzó, qakezan-te, ndigu ezoqam. Yaq ndigu bemø̄-uni-Mbumbukiam-gi-nakheis-ez. Unimanqatin manqát qande-nøzøzó. Unimanqatin manqat ndǿgo, qoqa manqat. 18  17:18 Zion 20:21No ndigu manqei-qape-te, āv tøte-khofotáz, av qo no nqanek manqei-qape-te qoqotønde-khofotan. 19 No ti zapaya, nøkeza kha, qoqá zenda-té qatǿvé. No tøtégoát ndǿgo, yaq até ndigú-a, ekeza kha qoqa zenda-te tìabiti-veém, neka unimanqatin qogi ezoqam bēgo.
20 No ambá av nqǣgo, tiqa yaq-te mbā qataqambe-vi꞉mīt, ndigu ndakin no namba ngi꞉gu, geté até tiqá yaq-té-a, ndigu tiqa manqat zapaya, no ti-unimanqatinim. 21 Tát! No āv qataqambe-viám nqǽgo: Ndigu kopo betegó. Av qo no mokho-te nqoqote꞉go neka no qo mokho-te nqatu꞉gu, yaq até ndigú-a, ni mokho-té giabetu꞉gú. Yaq manqei-qape ezoqam, tìabiti-unimanqatiním, av nqægo, no qo qotøndo-khofotān. 22  17:22 Kel 4:32No iz kandambaqape nøzø-etoám, ate av-té, qo iz kandambaqape qoqonømbe-etoam. Yaq ndigu kopo tìabitigú, ate av-té, qo neka no kopo nqazi꞉gu. 23 No ti mokho-té qatu꞉gú neka qo no mokho-té qoqotu꞉gú. Yaq até ndigú-a, kopo betegó. Yaq manqei-qape ezoqam, tìabiti-unimanqatiním, av nqægo, no qo qotøndo-khofotān neka qoqa kuku ti-te, āv tøqambegó, av qo no-te kuku ndaqambe꞉go.
24 Tát! No āv qanømbe-poév nqǽgo: Ndigu ezoqam, no qonø-etoam, no namba nitígoát, no ande āv khatégoāt. Yaq ndigu tìabiti-qeivím, av nqægo, qo no iz kandambaqape qonø-etoám. Zapa ndǿgo, qo kuku é-møndøqambe-goám no-te, nqanek manqei-qape khakheinøpøteav qagoam. 25 Tat ndaføyamba-qape! Manqei-qape ezoqam, qo mè꞉zøtezák. Geté no qo mø̀tenøtén. Neka nginik paev ezoqam, mø̀ndæzøtéz, av nqægo, no qo qotøndo-khofotān. 26 No ndigu mø̀ezø-ovøyám, qoqa yaq-te. Yaq no até nøzǿ-ovøemát. Yaq kuku matev ndøgo, qo no-te nqaqago, ti mokho-té qabezøgó. Neka até nó-a, ti mokho-té qabatu꞉gú.”

17:3 17:3 1 Zion 5:20

17:4 17:4 Zion 4:34

17:5 17:5 Zion 1:1

17:12 17:12 Zion 6:39; 13:18

17:15 17:15 Met 6:13; 2 Tes 3:3

17:18 17:18 Zion 20:21

17:22 17:22 Kel 4:32