18
Yesu gimøvøinam
(Met 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Yesu nqanek manqat ate ndægo qamømbøe-navøem, yaq ekeza paev ezoqam namba, Zelusalem taon sège-iváv, Kidlon kea vømø̄tanqa. Yaq-keoqa ndøgo, khae ndøgoám. Oliv tae kháe. Yaq Yesu ekeza paev ezoqam namba, timø-óz ndǿgo. Zudas, ndego Yesu sa gemboqambun, mø̀ndæ-otév, nqanek khae. Zapa ndǿgo, Yesu ekeza paev ezoqam namba, tinø-wambamɨ́n ndǿgo. Yaq ndakin Zudas tendowáv ndǿgo, nakhag ezoqam neka Mbumbukiam-qa khoev vos keoge ezoqam vø̄-itub. Nginik, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Felisi ezoqam ndokhofotáz. Yaq ndigu nakhag gigiap neka mogenda neka lampa vøndō-upøgim, gigeavun.
Yesu é-møndæ-otév, matev ate ndægo, te-te tøfakhanam. Yaq ndego sègendo-veáo, vøzø̄-ein, “Zo gekha ezoqā zombóvawet?”
Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Ni Yesu nimbovawét, ndego Nazalet vemiav-ak.”
Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Ezoqa nó.”
Zudas, ndego Yesu sa gemboqambun, mø̀ndøgoám, ti namba.
Yesu nqanek manqat ge-ein, “Ezoqa nō,” yaq ndigu sègesináz, manqei-te vø̄-o꞉az.
Yaq Yesu nangó genøzø-beváp, “Zo gekha ezoqā zombóvawet?”
Yaq ndigu nqawa gindu-qavøinam, “Ni Yesu nimbovawét, ndego Nazalet-ak.”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “No mø̀ezø-eín. Ezoqa nó. Av tægoat ndægo, no ndozonø-vawet, yaq nginik ezoqa nøme, vø̀zøták. Bèzáv.” 18:9 Zion 17:12Yesu nqanek manqat tene-eín ndǿgo, manqat tàbete-unimanqatín, ndego bugukhokhof ge-ein, av nqægo, “Tát! No ezoqa kopo khambuiwateáv, ndigu no qoqonø-etoam.”
10 Saemon Pita, nakhag kaiya mø̀ndømbo-goám. Yaq ndego até gendego, segelìvāz, Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape-ge sasae ezoqam, nakeamo gea vømbōkawa. Ndego sasae ezoqam, teqa iz Malkús.
11  18:11 Met 26:39Geté Yesu Pita āv gembøe-eín nqǽgo, “Kaiya nandiv, nango vø̀-utáz, ma qoqotønde-livaz. Ge qô, ndoqo-matavap, no nqanek ibøkha khaqain-qape, no Tat genø-etoam, tæ-iz, nó-izāk? Āv taoká. Bànø-íz.”* 18:11 Ibøkha khaqain-qape, Yesu-qa nqosøgeap me꞉manqaté, ndego tendap.
Yesu Anas-te gi-ituim
12 Yaq nakhag ezoqam neka tigi kawa ezoqam neka Mbumbukiam-qa khoev vos keoge ezoqam, até gindigonem, Yesu vø̄-møvøinam, sasa mboløvønem. 13 Yaq bugukhokhof Anas-té ginø-ituím. Ta viav-te ndøgo, Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, Kayafas ndøgoám. Yaq ndego Anas, Kayafas-gé zimuí. 14  18:14 Zion 11:49-51Kayafas ndégo, bugukhokhof Zu megetapak gezø-ein, av nqægo, “Qanimav ndǿgo, ezoqa kopo tenanim, ezoqa ewaqape zapaya. Ambá ndø̄go, ezoqa ewaqape tipakhaez.”
Pita Yesu-qa yaq-te bugukhokhof go꞉nawam
(Met 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Saemon Pita neka paev ezoqa kopo nøme, Yesu até gembopavát. Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, ndego paev ezoqa nøme, mø̀ndæ-otév. Yaq Yesu Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape-qa khoev uta mokho-te gi-ituim, ndego namba me꞉-óz. 16 Geté Pita uta mboqog-té sogo-itán. Yaq ndego paev ezoqa nøme, nangó gendoveséz, mbasønakam manqat vømbō-ein, ndugu uta mboqog gumbo-kewagam, yaq ndugu Pita vømbōtak, vø̄-on. 17 Yaq mbasønakam ndugu, mboqog-te guoyam, Pita āv gumbøe-eín nqǽgo, “Qo ngenek ezoqam-gé paev ezoqa nømé atoqogó?”
Geté Pita gembo-qavøiu, “Āv taoká. No tegé paev ezoqám mbá.”
18 Ta lova ndøgo, sasae ezoqam neka vos keoge ezoqam, gøinam ndøløvutím. Zapa ndǿgo, qozaq ndønqeivøém. Yaq gøinam gè-ogitøvém, kha vø̄qoqoutam. Yaq até Pitá-ya, ti namba vø̄ewan, kha sasa ndøqoqoutam.
Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape Yesu gembo-sinøzam
(Met 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Yaq Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, Yesu gèmbo-sinøzám. Tegi paev ezoqam neka teqa nømendim matev-qá yaq-té gembøebeváp.
20 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “No manqat ezoqa ewaqape-qá bøi-té qatø-manqatám. No oskia guliguli khoev vinivinimba-té neka Mbumbukiam-qa khoev-té qate-zømesimám, ma Zu ezoqam ate ndi꞉gu gi꞉pindumatun. No ezoqa khonoam-te zømesimáv. 21 Qo gekha zapâ, no nqoqonø-sinøzam? Toqozǿ-beváp ndígu, noqa nømendim manqat gi-ewagam. Nqáe! Ndigu mø̀ndæzøtéz, av no qate-zømesimam.”
22 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq vos keoge ezoqa nøme, ndego avønin geyam, até gendego, Yesu loko vømbōtøkub, gembo-ein, “Qo Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, manqat av nandægo mboqavø̀iwa᷄t!”
23 Yaq Yesu gendo-ein, “Manqat ndøgo, qæ-ein, soqain tøgoat, yaq vòkhæ-nømánd, taqa soqain-qa yaq-te. Geté manqat ndøgo, qæ-ein, unimanqatin tøgoat, yaq gekha zapâ, no loko qoqonø-tøkub?”
24 Yaq Anas Yesu Kayafas-té genø-khofotáv, ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape. Yesu até gembo-løvøetám.
Pita Yesu-qa yaq-te, qamømbo-menas neka qamømbo-misika go꞉nawam
(Met 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Pita ate av-té gøinam-te ge꞉yam, kha geqoqoutumat, yaq ezoqa nøme āv gimbøe-einím nqǽgo, “Gebâ qo? Qo ngenek ezoqam-gé paev ezoqa nømé atoqogó.”
Geté Pita gò꞉nawám, gendo-ein, “Mbaín. No tegé paev ezoqám mbá.”
26 Yaq Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape-ge sasae ezoqam kopo, ndego Pita gea gembokawa, tege ekeza ezoqam, gembo-ein, “Qo no andé møteqamékh, ndøgo khae-te.”
27  18:27 Zion 13:38Geté Pita nqawá genønawám.
Yaq ate av-té, manqat ge꞉manqatam, kokolok tùndi-ogeá.
Yesu Pailøt-te manqa ge-ovøyam, ndego Lom gaman ezoqam
(Met 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)
28 Yesu Kayafas-qa khoev-te gegoam, yaq qanaqanus lovølova-us, ndego Lom gaman ezoqam-qá khoev-té ginø-ituím. Geté ndigu Zu megetapak ozaneáv, khoev-te ndøgo. Zapa ndǿgo. Soqaín ndøgo, ndigu Mbumbukiam-qa bøi-te ande khavim-us me ti꞉goat, ndigu bawan vini-ak-qa khoev-te timø-oz, yaq kopømba mbaīn vǿgoāt, Pasova khøuwa kandambaqape-qa lou tilog.
29 Yaq ta zapaya ndøgo, Pailøt bavokhó gendo-fakhán, vøzø̄bevap, “Ngenek gekha manqa-zapā zombó-qeivim?”
30 Yaq gindu-qavøinam, “Nandev amba manqa-zapa goneav tøgonɨn, yaq ni ambá nitøndí-ndafemák qo-te.”
31  18:31 Zion 19:6-7Yaq Pailøt gezø-ein, “Av tægoat ndægo, zo zøkeza ndøndafém, neka matev vømømbō-gonem, av zøkeza guguna manqat qæ-ein ndægo.”
Geté ndigu gimbo-qavøinam, “Nakhoa mbaín. Lom-qa khafeap ni takeáv, ni ezoqam løvøte-te tei-abumat.”
32  18:32 Zion 3:14; 12:33Nqanek matev tønefakhán ndǿgo, Yesu-qa manqat tàbete-unimanqatín, ndøgo bugukhokhof ge-ein, ndego ande āv kenénanīm.
33 Yaq Pailøt nangó genø-ón, khoev mokho-te, Yesu vømbō-akha, vø̄-on. Yaq āv gembøebeváp nqǽgo, “Gê, qo Zu ezoqam-gê kawà?”
34 Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Gê, nandav bevap qoqâ matavap-tē qandó-fakhate, ó, ezoqā nøme qá-ein, noqa yaq-te?”
35  18:35 Zion 1:11Yaq Pailøt gendo-qavøiu, “No Zu ezoqám mbá. Qo noqa zenda-te, qogi qakeza ezoqam neka Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda ndøveém. Ge qô, gekha manqa-zapa qómatanam?”
36 Yaq Yesu gendo-ein, “Noqa Megeat Matev, ambá nqanek manqei-qape-tē qando-fakhatē. Amba nqanek manqei-qape-te tøndo-fakhanɨn, yaq nogi sasae ezoqam, ambá nøfe-qape ndøngazemɨ́n, no zapaya, yaq ezoqa ambá kopømba mbaín, no Zu ezoqam-qa zenda-te tiveemɨn. Unimanqatín. Noqa Megeat Matev, ambá nqānek qando-fakhatē.”
37 Yaq Pailøt gembobevap, “Av tægoat ndægo, yaq ge qô, kawa ezoqâm?”
Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Nándav, av qo ndoqote-manqate. No kawá. No nqánek qateqán neka no nqanek manqei-qape-te nqánek qatefakhán, ezoqam unimanqatin manqat nøtézømás. Gekha ezoqām ndego, unimanqatin manqat-te tenøzan, ndego noqa manqat gé-ewagát.”
38 Yaq Pailøt gembo-ein, “Gê, unimanqatin manqat ākhanégo?”
Pailøt manqa gevøovam, Yesu tae mutui-te titøkewem
(Met 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Pailøt nqanek manqat ge-ein, yaq nqawa bavokhó genøfakhán, Zu ezoqam-te, vøzø̄-ein, “No teqa manqa-zapa qeiviáv. 39 Zo mø̀zøte-zøtéz. No zoqa Pasova khøuwa kandambaqape-te, ndimbula ezoqa kopo nøzø-nqonqotavɨ́n, av zoqa poev ndægo. Yaq ndakin zo gekhā zǿpoev? No ngének qazǿ-nqonqotāv, ngenek Zu ezoqam-ge kawa?”
40 Geté ezoqa ewaqape sùgumu-tøkúz, gindu-akhaemem, “Mbaín. Teoká nandev. Geté Balabas qónqonqotáv.” (Balabas, ndego pepen ezoqam ndøgoám.)

18:9 18:9 Zion 17:12

18:11 18:11 Met 26:39

*18:11 18:11 Ibøkha khaqain-qape, Yesu-qa nqosøgeap me꞉manqaté, ndego tendap.

18:14 18:14 Zion 11:49-51

18:27 18:27 Zion 13:38

18:31 18:31 Zion 19:6-7

18:32 18:32 Zion 3:14; 12:33

18:35 18:35 Zion 1:11