26
Yesu gimbo-voqoem
(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Zion 11:45-53)
Yesu nqanek manqa manqate ate qægoam qamømbøe-navøem, yaq ekeza paev ezoqam gezø-ein, 26:2 Exo 12:1-27; Met 20:18“Zo mø̀zøte-zøtéz, khøuwa menas mba mui-ozá, niqa Pasova khøuwa kandambaqape tizi-khantøzem. Yaq Ezoqam-ge Yo gémøvøinám, tae mutui-te vǿtøkewēm.”
Ta khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Zu megetapak, gèmøváb. Kayafas-qá khoev-té ginømøváb, ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape. Yaq matavap āv giniveém nqǽgo: Yesu gémøvøinám, khonoam-té, vǿlaēm. Geté āv gini-einím nqǽgo, “Ni khøuwa kandambaqape-te, bizi-matønø̀me᷄m. Soqaín ndøgo, ezoqa qaqa tigonem ni-te, yaq nøfe kandambaqape ndǿfakhān, ti mokho-te.”
Sævam tae et sisip mbomambaqape, Yesu-qa kha-te gumbøe-qouz
(Mak 14:3-9; Zion 12:1-8)
Yesu Betani vemiav-te gegoam, Saemon-qá khoev-té geqotám. Ngenek Saemon, bugukhokhof kha sisi-us ndøgoám. 26:7 Luk 7:37-38Yaq Yesu ate av-té lou ge꞉logat, sævam kopo tunduwáv ndǿgo, botol-qase vøndōndap. Tae et sisip qanimav-qape mu꞉nqeitavám. Taqa fia kandamba tantáv. Yaq ndugu até gundigu, Yesu, kawa-té gumbøe-qóuz. Tegi paev ezoqam, nqanek matev giqeivim, ndigu khanakhanakh mbaín, gi-einim, “Gekha zapâ, ngunuk nqanek tae et fia kandambaqape, sa ngungiitit? Ngunuk ambá gewiín, fia kandambaqape vø̄qasɨn, yaq ni moni gigiap-av ezoqam vizizø̄-etoamɨn.”
10 Yesu é-møndæ-otév, av manqat gi꞉manqatam, yaq gezø-ein, “Gekha zapâ, zo ngunuk sævam viniv nqazombøe-veet? Ngunuk matev mbomambaqapé gunø-matanam. 11  26:11 Deut 15:11Zo gigiap-av ezoqam namba oskia zøté-yageapát. Geté no namba, oskia zí꞉yageák. 12 Ngunuk nqanek tae et sisip mbomambaqape, noqa kha-te guoqouz, ndugu no otønat nonqo me꞉khakheinømbém. 13 No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha manqei-tē ndøgo, ezoqa nqanek Manqat Mbomambaqape ti꞉zømesimat, manqei-qape-te ate nqægo, ezoqa ngunuk sævam-qa yaq-te mé꞉manqatát, matev mbomambaqape av guimatanam, neka ngunuk vømbøé-matavupāt.”
Zudas Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda namba, manqa gi꞉kopo꞉nem, Yesu tiqa zenda-te teve
(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)
14 Taqa zita-te ndøgo, ndigu Yesu-gi paev ezoqa tuelv, ezoqa kopo, iz nqambogo, Zudas Iskaliot, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda-té genøwáv, 15  26:15 Zech 11:12; Zion 11:57vøzø̄-ein, “Yaq-fia gekha zønǿ-etøomēm, ndego Yesu zoqa zenda-te tæve?” Yaq ndigu até gindigonem, moni mokho 30 vø̄gevebømem, sasa mbo-etøomem. 16 Yaq Zudas ndakin nakhoa-qa ndøváo, Yesu tiqa zenda-te ande āv kenévē.
Yesu tegi paev ezoqam namba, Pasova lou gilog
(Mak 14:12-21; Luk 22:7-13, 21-23; Zion 13:21-30)
17  26:17 Exo 12:14-20Zu ezoqam-qa khøuwa kandakanda qangaz, ndøgo flawa poponøvemav gilouzatun, ta bugukhokhof khøuwa-te ndøgo, Yesu-gi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, vømbō-bevøpem, “Gê, qoqa poev gekhâm? Ni Pasova lou gekham-tē qeimøqá-khakheinømēm?”
18 Yaq Yesu manqa gezø-qavøiu, ezoqam-qá iz zø-etoám, gezø-ein, “Zelusalem taon mokho-té qazonǿzáv, ngenek ezoqam manqat vømømbó-einīm. Āv qazømbøé-einím nqǽgo, ‘Nømendim ezoqam, āv gene-eín: Noqa khøuwa iz mø̀ndøndáp. No paev ezoqam namba, Pasova lou, qoqá khoev-té qeitǿlóg.’ ”
19 Yaq paev ezoqam āv tini-matønømém, av Yesu gezømbe-ein, Pasova lou vømø̄-khakheinømem.
20 Yaq qakhagus ndøgo, Yesu tegi paev ezoqam tuelv namba tinøpindám ndǿgo, lou loge-te vø̄qonav. 21 Yaq ate av-té lou gi꞉logat, Yesu āv gezømbe-eín nqǽgo, “No unimanqatín nqazø-manqate: Zo ezoqa kopo segenǿ-qambún, neka no qaqa ezoqam-qa zenda-te vǿvē.”
22 Yaq ndigu mbøni zøvá, nqanek manqat giyogem. Mbøni vaev kandambá. Yaq ezoqa kopokopo ate gi꞉goam āv gimbøe-bevupát nqǽgo, “Evézøza. Éisa. Qo ekeqá no qote-manqaté.”
23  26:23 Psa 41:9Yaq gezø-qavøiu, “Ezoqam ndégo tégoát, ndego no namba lou yaf-te sa qeitumu-afønam. 24 Ezoqam-ge Yo ndø̀naním, av Mbumbukiam-qa Manqat qæ-ein. Geté te-te ndego, unimé꞉-soqá, ndego Ezoqam-ge Yo sa temboqambun, neka qaqa ezoqam-qa zenda-te vǿvē. Ngenek ezoqam qaneav tøgonin, ambá qanimáv te-te.”
25 Yaq Zudas, ndego Yesu sa gemboqambun, āv gembøe-eín nqǽgo, “Nøméndim ezoqam. Éisa. Qo ekeqá no qote-manqaté?”
Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Nándav, av qo ndoqote-manqate.”
Evezøza-qa lou loge matev ande qæfakhan
(Mak 14:22-26; Luk 22:14-20; 1 Ko 11:23-25)
26 Ndigu ate av-té lou gi꞉logat, yaq Yesu flawa ndøndapáz, Mbumbukiam-te ike manqat vø̄-ein, sasa ndømbegim, ekeza paev ezoqam vøzø̄-etoam, gezø-ein, “Mòzo-upøgím, neka vø̄louz. Nqanek noqá khá.”
27 Yaq izam nonqo ndøndáp, waen-ús, Mbumbukiam ike manqat vømbō-ein, ekeza paev ezoqam vøzø̄-etoam, gezø-ein, “Mòzo-izám, zo ate ndøzøte꞉go. 28  26:28 Zech 9:11; Exo 24:8; Jer 31:31-34; 1 Ko 10:16Nqanek noqá kóuk. Mbumbukiam poev mé꞉-unimanqatín, tegi ezoqam namba. Noqa kouk, ezoqam kopoav zapayá qanéwá. Manqa-zapazapa zømbé-sunguzát. 29 No nqazǿ-manqate: No waen tae nanga-qa et, nqawa naqanøká nǿ-izák. No sa ndǿgo tømé-íz, ta khøuwa-te ndøgo, zo namba Tat-qa Megeat Matev-te, waen ndakinak tizimø-izømem.”
30  26:30 Luk 22:39; Zion 18:1Lou gumulog, Mbumbukiam-te ouv sasa ndøqaem, yaq Oliv manqei pøyat-té ginøzáv.
Yesu Pita gembo-vøndøyam, ndego teqa yaq-te to꞉nawam
(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Zion 13:36-38)
31  26:31 Zech 13:7; Zion 16:32Yaq Yesu ekeza paev ezoqam gezø-ein, “Nqægo lova, zo ate nqazøte꞉go, møe zóbøín. No sozó-nøuvøném. Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, ‘No sip keoge ezoqam nólaváo. Yaq sip segemǿ-panqaním.’ Yaq ndakin matev āv tønéfakhán, av ndǽgo.
32  26:32 Met 28:7, 16Geté no løvøte-te tøtøndo-khandi꞉n, yaq Gelili plovins-té qatǿnáv. No é-ndøto꞉má ndøgo, zoqa megemege-te.”
33 Yaq Pita gendo-ein, “Ezoqa ewaqape, qo ambá giní-qouvøqém. Geté no, nóqouvaqák.”
34  26:34 Met 26:69-75Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No unimanqatín nqataqa-manqate: Nqægo lova kokolok naqanøká gé-ogeayák. Qo noqa yaq-te ndòqotøkhæ-nawám. Misiká toqoto-nawam.”
35 Geté Pita gembo-qavøiu, “Āv taoká. Oskiá ndøgo, qo namba tøtenanim. No notó-nawamák, qoqa yaq-te.”
Yaq até tegi paev ezoqa nømé-a, manqat kopó, āv tini-manqatám.
Yesu Getsemani manqei-te, Mbumbukiam-te gemø-guligulim
(Mak 14:32-42; Luk 22:39-46)
36 Yaq Yesu ekeza paev ezoqam namba, khae manqei-té ginøzáv. Taqa iz, Getsemaní. Yaq gimøfakhaz ndøgo, tegi paev ezoqam, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Até vo꞉qonøvé nqanek. No elavøqase nøme nǿnáv. Nomǿ-guligulím.”
37 Yaq ndego ti-mba ngínik gekhatób, namba gi꞉zav, Pita neka Zebedi-gi nakhei menas. Yaq Yesu mbøni vaev matev mbongáz. Viniv kandambá gembo-ewag. 38  26:38 Zion 12:27Yaq gezø-ein, “Noqa mbøni kandambá qanevá. No avønín, nǿnaním. Até vøgó nqanek, neka até vo꞉tiawét, no namba.”
39 Yaq Yesu elavøqase nøme vø̄wav. Khapémbá. Yaq ekeza kha, manqei me꞉laváo, bugug até manqei-té, Mbumbukiam-te sasa ndøviam. Āv gene-guligulím nqǽgo, “Tát! Kopømba tøgoat, nqanek nqosøgeap kandambaqape, ndøgo ande ibøkha khaqain-qape me tønømbe-fakhan, ambá qøndapɨ́n. Geté matev āv tabete-fakhán, av qoqa poev ndægo. Ambá ndø̄go, av no nqanømbe-poev.”
40 Yaq ndego tegi paev ezoqa misika-te gevesez, tezømét ndǿgo. Gèsømbiám. Yaq Yesu Pita gembo-ein, “Ge zô, kopømba mbaîn, no namba elavøqase tøzøte-tiawet? 41 Até vo꞉tiawét, neka gèguligulimít. Soqaín ndøgo, khamasim matev tøndowav zo-te, yaq zo zō-o꞉āz. Unimanqatín. Nqova poev ndømbôgó. Geté kha, bazaføgakh mbaín.”
42 Yaq Yesu nangó genøwáv, vømø̄-guligulim, ge-ein, “Tát! Nakhoa nøme mbain tøgoat. Qo taqa-pøovat, no nqanek ibøkha khaqain-qape sa tæ-iz, ság. Qoqa poev matev sà befakhán.”
43 Yaq tegi paev ezoqa misika-te nango gendovesez, gezømet, ndigu nqawá ginø-sømbiám. Kopømba mbaín, to꞉tiawet.
44 Yaq Yesu sègezø-iváv, nango vø̄wav. Yaq gèmømbo-misiká, geguligulimat. Manqat ge-ein, até kopó, av bugukhokhof ge꞉manqatam.
45 Yaq tegi paev ezoqam-te nango gendovesez, gezø-ein, “Zo sekembā sozó-sømbiapet neka pusa zótavet? Nqáe! Khøuwa iz mìzi-khanøzém. Ezoqam-ge Yo, manqa-zapazapa-us ezoqam-qá zenda-té ginǿveém. 46  26:46 Zion 14:31Mòzosúz. Bìziniáv. Ngé! Ezoqam ngének, no ezoqam-qa zenda-te teve!”
Yesu gimøvøinam
(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Zion 18:3-12)
47 Yesu ate av-té manqat ge꞉manqatam, Zudas tènefakhán. Tegi paev ezoqa tuelv, ezoqa nøme ndégo tegoám. Ezoqa kopoáv, namba me꞉geavún, ndigu kaiya neka ndawa vøndō-upøgim. Nginik Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Zu megetapak ndokhofotáz. 48 Zudas, manqa é-møndøzø-eín, av nqægo, “Ezoqam ndégo, no tængenøtam. Ndégo tozó-møvøinám.”
49 Yaq Zudas até gendego, Yesu-té genøwáv, gembo-ein, “Nøméndim ezoqam. Lova mbomá.” Neka sasa ndøngenøtam.
50 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “Nǿfu. Matev vø̀matanám, ma qoqombøe-geavun.”
Yaq ndigu ezoqa nøme tinduzáv ndǿgo, Yesu vø̄-møvøinam.
51  26:51 Zion 18:26Yaq nqáe! Ezoqa kopo, Yesu namba ge꞉goam, até gendego, kaiya mba ndøliváz, Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, tege sasae ezoqam, gea vømbōkawa.
52  26:52 Gen 9:6; Veve 13:10Geté Yesu gembo-ein, “Kaiya nandiv, nango vø̀-utáz, ma qoqotønde-livaz. Ezoqam ndigu kaiya ti꞉khanæmat, kaiyá gimí-pakhaéz. 53 Ge qô, qateqateâv, av nqægo? No amba tønø-poevɨn, yaq no ambá kopømbá. Ambá Tat nombo-akhaɨ́n, tøke-qa. Yaq ndego até tendegonɨn, enzol ezoqam vøndō-khofotazɨn, no vønø̄-tøkeemɨn. Ndego enzol ezoqam kopoav-qapé tendo-khofotazɨn. Tiqa bawan ate tægonɨn, tuelv ndø̀mø-løvuín. 54 Geté Mbumbukiam tegi enzol ezoqam amba tendo-khofotazɨn, yaq gê, Mbumbukiam-qa Manqat áv khané-unimanqatīn, ndøgo qa-ein, av nqægo, matev yà befakhān, av ndakin tæfakhan ndægo?”
55  26:55 Luk 19:47; 21:37Yaq Yesu ezoqa ewaqape gezø-ein, “Ge zô, no pepen ezoqam zøténæmbem, nakhag kaiya neka ndawa-us qazogeavun, no vozó-møvønonām? No khøuwa ate qæpavpavemam, Mbumbukiam-qá khoev-té qæqoám, ezoqa vøtē-zømesimam. Geté ndøgo, zo no møvønoateáv. 56 Geté nqanek matev ate ndægo, tønefakhán ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat tàbete-unimanqatín, av tegi manqa vevezam ezoqam gi꞉peaumam.”
Yaq Yesu nqanek manqat qamømbøe-navøem, tegi paev ezoqam sège-ivøvém. Møe ndøbøín.
Yesu manqa ovøyam-te gindafem
(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Zion 18:13-14, 19-24)
57 Ezoqam ndigu, Yesu gimøvøinam, yaq Kayafas-qá khoev-té ginøndafém, ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape. Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam neka Zu megetapak nøme, é-møndømøváb ndøgo. 58 Pita Yesu até gembopavát. Andé qámbá gendopavam. Yaq Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape-qa khoev-te gemøfakhan, até ndegó-a, uta mokho-te vø̄-on, vos keoge ezoqam namba vømēqonav. Ndego matev qeivi-qa ndøgoám, Yesu andé gekha matev me mbøégonēm. 59 Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Zu ezoqam-gi manqa ovøyam megetapak ate gi꞉goam, Yesu, manqa-zapazapa-qa mbovawát. Yaq ezoqa amba khokho manqat ti-einimin, teqa yaq-te, ndigu ambá gelaemɨ́n.
60 Ezoqa kopoáv gindu-okhoat, khokho manqat gimanqatat, teqa yaq-te. Geté ndigu megetapak nakhoa qeiviáv, vǿelaēm. Yaq vaev, ezoqa menas tinduzáv ndǿgo, gindu-einim, 61  26:61 Zion 2:19-21“Ngenek ezoqam āv gene-eín nqǽgo, ‘No kopømbá. Mbumbukiam-qa khoev nó-evøzám. Yaq khøuwa misika mokho-te, nangó qatǿwév.’ ”
62 Yaq Mbumbukiam-gé iziz ezoqam kandambaqape ndø-itán, Yesu vømbō-ein, “Ge qô, yaq manqa qavøiwat taqágo, nginik qo-te manqat ngi-møvøet?”
63  26:63 Isa 53:7; Met 27:12Geté Yesu manqat einiáv. Yaq Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape gembo-ein, “Khandi Miav-ak Mbumbukiam-qa iz-te, soqoní-eín. Gê, qo Mesayâ? Mbumbukiam-gê Yò?”
64  26:64 Psa 110:1; Dan 7:13; Met 24:30Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No nándev, av qo ndoqote-manqate. Geté no nqazǿ-manqate. Zuá. Zo Ezoqam-ge Yo zomǿ-ometám. Mbumbukiam Bazaføgakh-qape-qá nakeamo zenda-té géqotát. Yaq ndego khaiya ozoz-té genǿgeáv.”
65  26:65 Met 9:3; Zion 10:33Yaq ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape, mbøni mbonqosøgím, nqanek manqat ge-ewag. Yaq até gendego, ekeza ndabua vø̄keqa, gendo-ein, “Ngenek Mbumbukiam-qá iz ndøngiú. Ság! Bøi vizu ezoqa nøme-qa bizivàwe᷄m. Nqáe! Zo mòzombo-yogém, Mbumbukiam-qa iz gengiu. 66  26:66 Lev 24:16; Zion 19:7Ge zô, áv khazømbøé-matavap?”
Yaq ndigu ezoqa ewaqape gindu-qavøinam, “Unimanqatín. Ngenek manqa-zapa ndøgó. Yà benaním.”
67  26:67 Isa 50:6; 53:5Yaq ndigu até gindigonem, køse vømbø̄e-pisibømem, teqa bugug-te, neka vø̄zuim. Ezoqa nøme, tømøi mbotøkubím, 68 yaq āv gimbøe-einím nqǽgo, “Qo Mesaya toqogoat, ndego Mbumbukiam tendo-khofotav, yaq qotínømánd, av nqægo, qo gekha ezoqām ndǿlavaq?”
Pita Yesu-qa yaq-te go꞉nawam
(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Zion 18:15-18, 25-27)
69 Pita khoev uta mokho-te gu꞉qotam, yaq sasae mbasønakam ndowáv, gumbo-ein, “Até qó-a, Yesú namba qotegoám, ndego Gelili plovins-ak.”
70 Geté ndego gò꞉nawám. Yaq ezoqa ewaqape-qa bugug-te, āv gene-eín nqǽgo, “No nø̀tenøtenák, qo gekhā qotē-manqate.” 71 Yaq ndego uta mboqog-te gendo-fakhan, sasae mbasønakam nømu tùni-omét. Yaq ndugu ezoqa nøme, giwaniapam ndøgo, āv guzømbe-eín nqǽgo, “Ngenek Yesú namba me꞉goám, ndego Nazalet vemiav-ak.”
72 Yaq até nangó, Pita gò꞉nawám, gendo-qavøiu, “No unimanqatín nqataqa-manqate. Mbumbukiam-qa iz-te, no ngenek ezoqam nø̀tenøtenák.”
73 Yaq khapélæ qa-auwam. Yaq até ezoqa nømé-a, giwaniapam, Pita-te vø̄ndozáv, gimbo-einim, “Unimanqatín. Ezoqa nøme qó, te namba qazøtegoam. Ni tøtinøtén ndǿgo, qoqa manqat elavøqase viní. Gelili ezoqam-qá manqát.”
74 Yaq Pita gezø-qavøiu, “No unimanqatín nqazø-manqate. No nandev ezoqam nø̀tenøtenák. No tøte-khavozumit, yaq Mbumbukiam kopømbaqapé, bèlavámb.”
Pita nqanek manqat ge-ein, yaq ndaføyambá, kokolok tūndū-ōgeā. 75  26:75 Met 26:34Yaq Pita manqat gèmbo-matøvém, av Yesu gembøe-ein nqægo, “Kokolok naqanøká gé-ogeayák. Qo noqa yaq-te ndòqotøkhæ-nawám. Misiká toqoto-nawam.”
Yaq Pita bavokhó genøfakhán, vømø̄vin. Eiv baza ùni mbøepós, ge-eivat.

26:2 26:2 Exo 12:1-27; Met 20:18

26:7 26:7 Luk 7:37-38

26:11 26:11 Deut 15:11

26:15 26:15 Zech 11:12; Zion 11:57

26:17 26:17 Exo 12:14-20

26:23 26:23 Psa 41:9

26:28 26:28 Zech 9:11; Exo 24:8; Jer 31:31-34; 1 Ko 10:16

26:30 26:30 Luk 22:39; Zion 18:1

26:31 26:31 Zech 13:7; Zion 16:32

26:32 26:32 Met 28:7, 16

26:34 26:34 Met 26:69-75

26:38 26:38 Zion 12:27

26:46 26:46 Zion 14:31

26:51 26:51 Zion 18:26

26:52 26:52 Gen 9:6; Veve 13:10

26:55 26:55 Luk 19:47; 21:37

26:61 26:61 Zion 2:19-21

26:63 26:63 Isa 53:7; Met 27:12

26:64 26:64 Psa 110:1; Dan 7:13; Met 24:30

26:65 26:65 Met 9:3; Zion 10:33

26:66 26:66 Lev 24:16; Zion 19:7

26:67 26:67 Isa 50:6; 53:5

26:75 26:75 Met 26:34