19
Yaq Pailøt nakhag ezoqam, Yesu zui manqat zø-eín, yaq ndigu sasa ndøndafem, vømø̄zuim. 19:2 Luk 23:11Yaq ndigu nakhag ezoqam, gumbag fakiafakia-us ndø-ogeaném. Yaq kawa-té gimbøe-uzím. Andé kawa ezoqam-qá wawáq. Neka ndabua køkouk, kopømba ande av kawa ezoqam-qa ndabua ndægo, vømbō-uzim. Yaq ndigu otøotam me꞉vewém. Gèzavɨ́n, manqat vømbō-einimin av nqægo, “Zu ezoqam-ge kawa, iké꞉ qo-te,” neka loko vømbō-tøkubømemɨn.
Yaq Pailøt nangó genøfakhán, bavokho, ezoqa ewaqape vøzø̄-ein, “Nqáe! Yesu notøndó-itú, zo-te, zo vøzøté-zøtēz, av nqægo, no teqa manqa-zapa qeiviáv.”
Yaq Yesu gendo-fakhan, gumbag fakiafakia-us neka ndabua køkouk até gembøe-uzupám. Yaq Pailøt gezø-ein, “Ngé! Ezoqam ngének.”
Yaq Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda neka Mbumbukiam-qa khoev vos keoge ezoqam gi-ometam, ndigu āv gini-akhaemém nqǽgo, “Gèlaváo. Tae mutui-té qanø-tøkeó!”
Yaq Pailøt gezø-ein, “Zo ndøndafém, neka tae mutui-te vømø̄-tøkewem. Geté no, teqa manqa-zapa qeiviáv.”
Yaq Zu ezoqam nango gindu-qavøinam, “Ni guguna manqat nqanîgú. Yaq ndøgo āv qane-eín nqǽgo: Nandev yà benaním. Zapa ndǿgo, ndego ekeza kha, Mbumbukiam-gé yo me꞉vewám.”
Yaq Pailøt nqanek manqat ge-ewag, ndego møe nøme mba mbøe-khouwév. 19:9 Met 27:12Yaq nangó genø-ón, khoev mokho-te, Yesu vømømbō-bevap, “Qo gekha manqei-âk?”
Geté Yesu manqa qavøiwateáv. 10 Yaq Pailøt Yesu gembo-ein, “Gê, qo no-te manqa manqate geqambó-qasi? Qo àboqote-qatéq? No iz nqanø̂gó. Tønø-pøovat, yaq sǽnqonqotáq. Ó, tønø-pøovat, no qo tae mutui-té qatǿ-tøkéq.”
11  19:11 Zion 10:18; Kel 2:23; Lom 13:1Yaq Yesu gendo-qavøiu, “Qo no-te matev-qase ambá qómatanamák, Mbumbukiam qo-te amba iz etopøteav tøgonɨn. Yaq nakémbá, ndego ezoqam, no qoqa zenda-te geve, teqa manqa-zapa mø̀ndø-løvuám, qoqa manqa-zapa.”
12  19:12 Luk 23:2; Kel 17:7Pailøt nqanek manqat ge-ewag, yaq ndego nakhoa-qa ndøváo, Yesu ande āv kené-nqonqotāv. Geté Zu ezoqam, āv gindi-akhaemém nqǽgo, “Qo nandev sa toqo-nqonqotav, yaq qo Siza-gé zifú mbá, ndego Lom kawa ezoqam kandambaqape. Zapa ndǿgo, ezoqa av nde꞉manqate nqægo, no kawā, ndego Siza-gé qaqa ezoqám.”
13 Yaq Pailøt tiqa manqat ge-ewag, ndego Yesu bavokhó genø-itú, yaq Pailøt manqa ovøyam qonam nonqo-te vø̄qom. Ta manqei ndøgo, Nandi Manqei mbo-akhayám. Iblu manqat-te, taqa iz Gabatá. 14 Ta khøuwa-te ndøgo, Pasova gigiap khakheinam khøuwá. Yaq ndakin, ande āv khøuwa muín ndægó. Yaq Pailøt Zu ezoqam gezø-ein, “Ngé! Zoge kawa ezoqam ngének.”
15 Geté ndigu gindu-akhaemem, “Yà belaé. Yà belaé. Tae mutui-té qanø-tøkeó.”
Yaq Pailøt gezøbevap, “Gê, no zoge kawa ezoqam, unimanqatín tae mutui-té qatǿ-tøkeō?”
Geté ndigu Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda gindu-qavøinam, “Ni kawa ezoqam kopo mba nigú. Sizá. Ezoqa nøme mbaín.”
16 Taqa zita-te, Pailøt Yesu nakhag ezoqam-qá zenda-té genøvé, tae mutui-te bemø̄-tøkewem.
Yesu tae mutui-te gitøkewem
(Met 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Yaq nakhag ezoqam, Yesu gèndafém. 17 Yesu tae mutui, ekezan mo꞉-eqatát, gemat. Taon ge-ivav, yaq ta manqei ndǿgo temøfakhán, kawa-pakha manqei ndimbo-akhayam. (Iblu manqat-te, ta manqei-qa iz, Golgotá.) 18 Yaq ndøgo, Yesu tae mutui-té ginø-tøkewém. Até ezoqa menas nømé-a, vø̄tøkebam. Nøme yáq ginø-tøkewém, neka nøme yaq vø̄tøkewem. Yesu livin-mbá gunu꞉-tøkewám. 19 Pailøt manqat ndøpeawám. Yaq tae mutui-té ginø-tøkeém, Yesu-qa kawa qameva. Āv qane-peaupám nqǽgo, “Ngenek Yesú. Nazalet vemiav-ák. Zu ezoqam-gé kawá.” 20 Manqat ndøgo, Iblu manqat-té neka Latin manqat-té neka Glik manqat-té qanø-peaupám. Zu ezoqa kopoáv, nqanek manqat gigeve꞉mam. Zapa ndǿgo, Yesu ma ge꞉tøkewam, qambaqapé mbá, taon-te. 21 Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda, nqanek manqat gigeveømem, yaq Pailøt āv gimbøe-einím nqǽgo, “Qo manqat soqaín soqo-peawám, qoqo-peawam, av nqægo, ‘Zu ezoqam-gē kawā.’ Qo āv qoté-peawám nqǽgo, ‘Ngenek ekezan ndø-eín, av nqægo, no Zu ezoqam-gē kawā.’ ”
22 Geté Pailøt gezø-qavøiu, “Manqat ndøgo, qæpeawam, até bepeawáp.”
23 Ndigu nakhag ezoqam, Yesu tae mutui-te gumu-tøkewem, yaq teqa ndabua gèmøvøemém. Møvøyap foá. Yaq ndigu nakhag ezoqa foa, ezoqa kopokopo, møvøyap kopokopo ndø-upøgimát. Geté ndabua nøme ndøgo, gindapem, viní. Ta ndabua ndøgo, gevewat kopó. Sekeqapé. Potoføpøteáv. 24  19:24 Psa 22:18Yaq nakhag ezoqam yaqyaq-a gibond, “Nqanek ndabua sekeqape, bizi-keqagìme᷄m. Geté zí꞉-otám. Nandi-qasis zínqagevemát. Yaq zíqeivím, ande gekha ezoqam me ndǿndāp, nqanek ndabua.” Nqanek matev tønefakhán ndǿgo, manqat ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat-te ndøpeawap, tàbete-unimanqatín, av qæ-ein nqægo, “Noqa ndabua nøme gè-etøomém neka ndabua sekeqape vø̄e-otømem.” Yaq nginik nakhag ezoqam, āv tinigoném.
25  19:25 Met 27:55-56Yesu-qa tae mutui avønin-te ndøgo, tegu evo mø̀ndøyám. Até tugú namba qawán-a, neka Meli nømu, ndugu Klopas-gu zas, neka Meli nømu, Magdala vemiav-ak, vø̄wanam. 26  19:26 Zion 13:23Yesu evo gu-omet, tege paev ezoqam namba guiyam, te-te kuku qambogoam, yaq ndego evo āv gumbøe-eín nqǽgo, “Évo, nandev ndakin qogé yó.” 27 Yaq ndego paev ezoqam, āv gembøe-eín nqǽgo, “Nanduv ndakin qogú qavó.” Ta khøuwa-te ndøgo, ndego paev ezoqam, ndugu ekeza khoev-té genøkható.
Yesu ge꞉nanim
(Met 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28  19:28 Psa 22:15Yesu mø̀ndæ-otév, matev ate ndægo mø̀ndømukhóu, Mbumbukiam ma gende-khofotav, manqei-qape-te. Yaq ndego āv gene-eín nqǽgo, “No ibøkha naq nøpáp.” Nqanek manqat tene-eín ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat tàbete-unimanqatín, taqa yaq-te manqat qa-ein.
29  19:29 Psa 69:21Avønin-te ndøgo, waen khaqain-qape mø̀ndø-wuøyám. Yaq nakhag ezoqam, ndabua ndøndapém. Yaq waen-té gunu-qoqoném, Isop tae-te sasa ndøløvønemem, Yesu-qa tou-te vømbō-qantøvem. 30 Yesu elavøqase ge-iz, yaq āv gene-eín nqǽgo, “Ndakin mùtumukhóu.” Yaq kawa sègevoá, vø̄nanim.
Yesu totokha-te gikeqatøvem
31  19:31 Deut 21:22-23Ta khøuwa-te ndøgo, Sabat gigiap khakheinam khøuwá. Yaq Zu megetapak poeveáv, ndigu ezoqam, tae mutui-te gitøkebupam, sekemba titøkebupat. Geté nakhamas-té giabenø-pakhaéz. Zapa ndǿgo, nøme tøndopave, Sabat khøuwa kandambaqapé. Yaq ndigu Pailøt āv gimbøe-einím nqǽgo, “Nginik ezoqam, tae mutui-te ngitøkebap, nakhag ezoqam bov bezømøkuí. Yaq ndigu nakhamas-té giabenø-pakhaéz, tae mutui-te é-bē-upøgim.”
32 Yaq nakhag ezoqam tizáv ndǿgo, ndigu ezoqa menas, Yesu namba gi꞉tøkebupam, bov vømøzø̄-møkui. Bugukhokhof ndégo, yaq getøkewam, tìmbo-møkuimém, yaq ndego nøme, getøkewam, vømbō-møkuimem. 33 Geté Yesu-te ginduzav, tikeogém ndǿgo, ndego é-møndønaním. Yaq ndigu teqa bov møkuipøteáv. 34 Geté nakhag ezoqa nøme, até gendego, Yesu-qa totokha-te, sumbianq vø̄e-keqatav. Yaq kouk neka ibøkha tøndo-qouvøém ndǿgo.
35  19:35 Zion 21:24Ndego ezoqam, nqanek matev bøi ge꞉qeiv, emanqat ndøvotót. Emanqat ndøgo, gevotot, unimanqatín. Ndego mø̀ndæ-otév, ndego unimanqatin manqat mba ndømanqaté. Yaq ndego tene-eín ndǿgo, zo tø̀ne-unimanqatiním. 36  19:36 Psa 34:20; Exo 12:46; Num 9:12Nqanek matev tønefakhán ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat tàbete-unimanqatín, av qæ-ein nqægo, “Bazag kopo gembónqoeák.” 37  19:37 Zech 12:10; Veve 1:7Neka manqat nøme āv qane-eín nqǽgo, “Ezoqa te-te ndégo tinǿ-kewagát, gikeqatøvem.”
Yesu manqei-pakha-te gi-eoeinam
(Met 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Taqa zita-te, ezoqa kopo Pailøt-té genøwáv, Yesu-qa kha-qa yaq-te vømømbō-viam. Teqa iz Zoséf. Alimatea vemiav-ák. Ndego Yesu-gé paev ezoqá nømé. Geté khonoam-té genømbo-pavám. Zapa ndǿgo, ndego Zu megetapak-qá møe ndøgoám. Yaq Pailøt sègemboták. Yaq Zosef tenøwáv ndǿgo, Yesu-qa kha tae mutui-te vømøndō-ndap. 39  19:39 Zion 3:1-2Até Nikodemús-a, ndego lova kopo, Yesu-te gemat, vøndōwav. Ndego tae etet sisip mbomømboma ndø-upatavún. Tae etet menas tøkuát, mel neka aloe. Tae etet kandambá. Ande āv 30 kilogrém ndǽgo.
40 Ndigu ezoqa menas, Yesu-qa kha gèndapém, tae etet sisip mbomømboma namba, ndabua papaqa vø̄e-gutøvem, av Zu ezoqam-qa matev qazømbe-goam, ezoqa manqei-pakha-te gi-eoeinamɨn. 41 Ta manqei-te ndøgo, ma Yesu gi꞉laem, khae mø̀ndøgoám. Yaq ta khae-te ndøgo, manqei-pakha mø̀ndø-ozám. Ndakinák. Ta manqei-pakha ndøgo, nandi giløotøzem, bugukhokhof løvøte ezoqa utøveáv. 42 Yaq ndigu Yesu-qa kha timø-utøvém ndǿgo. Zapa ndǿgo, ta khøuwa ndøgo, Zu ezoqam-qá Sabat gigiap khakheinam khøuwá. Yaq khøuwa nøme tøndopave, Sabat khøuwá, neka ta manqei-pakha ndøgo, avønín qagoám.

19:2 19:2 Luk 23:11

19:9 19:9 Met 27:12

19:11 19:11 Zion 10:18; Kel 2:23; Lom 13:1

19:12 19:12 Luk 23:2; Kel 17:7

19:24 19:24 Psa 22:18

19:25 19:25 Met 27:55-56

19:26 19:26 Zion 13:23

19:28 19:28 Psa 22:15

19:29 19:29 Psa 69:21

19:31 19:31 Deut 21:22-23

19:35 19:35 Zion 21:24

19:36 19:36 Psa 34:20; Exo 12:46; Num 9:12

19:37 19:37 Zech 12:10; Veve 1:7

19:39 19:39 Zion 3:1-2