21
Yesu ekeza paev ezoqa seven gezøfakhan, yaq ndigu zonga kopoav-qape gizømbe-ndap
Taqa zita-te, Yesu ekeza paev ezoqam nangó genøzø-fakhán. Taibelias kewan-té. Matev āv qanefakhán nqǽgo:
Saemon Pita neka Tomas, iz nøme gimbo-akhaemam Qaqangeap, neka Natanael, ndego Keina vemiav-ak, Gelili plovins-te ndøgo, neka ndigu Zebedi-gi nakhei menas neka Yesu-gi paev ezoqa menas nøme, namba me꞉goám.
21:3-6 Luk 5:4-7Yaq Saemon Pita, ezoqa nøme gezø-ein, “No zonga nømǿ-khakhasám.”
Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Qanimáv. Ni namba zí꞉tiním.” Yaq ti-ová ndǿgo, khagua-te vømø̄ketab. Geté ta lova ndøgo, voe amba me꞉qeivupát. Zonga mbaín.
Yaq khøuwa gefakhatavun, Yesu ndøgeg-té geyám. Geté ndigu paev ezoqam matavapøteáv, av nqægo, ngenek Yesū.
Yaq Yesu gezø-ein, “Nǿfuap. Zonga møndøzømbé-ndap?”
Yaq ndigu gindu-qavøinam, “Mbaín. Ndapeáv.”
Yaq ndego āv gezømbe-eín nqǽgo, “Voe nandav, nakeamo zenda-té qanø-ogím, ma khagua nandøzømbe-bøyat. Yaq zo zonga ndø̀zømbendáp.”
Yaq ndigu āv tini-matønømém, av gezømbe-ein ndægo. Geté ndigu voe nango amba me꞉-itiím. Zapa ndǿgo, zonga khàpumu-khouwéz.
21:7 Zion 13:23; Met 14:29Yaq ndego paev ezoqa nøme, Yesu kuku qambogoam te-te, Pita gembo-ein, “Evezøzá, ngenek.”
Yaq Pita ge-ewag, av nqægo, Evezøza ndøgō, ndego ndabua sekeqape ndøløvøén. Zapa ndǿgo, ndego ta ndabua sekeqape ndøgo, gò꞉khofá, ta lova ndøgo, zonga-qa givawat. Yaq ndego ibøkha-té genøbáf, vø̄tanqa, manqei-te vømø̄qa.
Geté paev ezoqa nøme, khagua-us gibøetam, ùnime꞉-tokhotøvém, manqei-te. Voe zonga-us, sège-livavát. Ndigu qambaqapé mbá, gibøetam. Manqei avønín. Ande āv 100 kifigiáp ndægó.
Yaq giqa ndøgo, gøinam mba mo꞉qeivím, taq-te zonga vō꞉qoqoutøvupat neka flawa vø̄-abam.
10 Yaq Yesu gezø-ein, “Zonga nøme vø̀ndo-upøzonám, nandiv ndakin gizømbe-ndap.”
11  21:11 Luk 5:6Yaq Saemon Pita, khagua-te, nangó genøketáo, voe manqei-te vø̄-iti. Zonga kandakanda kopoáv gizømbe-ndap. Ate gi꞉goam 153́. Geté voe keqavøepøteáv.
12 Yaq Yesu gezø-ein, “Vø̀ndozáv. Lou zólóg.” Ezoqa kopo bevøpøteáv, av nqægo, “Qo gekha ezoqâm?” Zapa ndǿgo, ndigu møe ndøgoném, neka ndigu é-møndæzøtéz, ngenek Evezøzá.
13 Yaq Yesu gøinam-té gendowáv, flawa neka zonga vøndō-upøzo, sasa zø-etoam.
14  21:14 Zion 20:19, 26Ndakin gèmbo-misiká, Yesu ekeza paev ezoqam-te gefakhanam, Mbumbukiam ndego løvøte-te gendo-khandi꞉v, taqa zita-te.
Yesu Pita manqa gembo-løvua
15 Yaq ndigu lou loge qamezømbe-navøem, Yesu Saemon Pita āv gembøe-eín nqǽgo, “Sáemon, Zion-ge yo, qo kuku taqágo, no-te? Neka qoqa kuku matev no-te møndømǿ-løvu, nginik ezoqa nøme-qa kuku matev no-te?”
Yaq Pita gendo-qavøiu, “Evézøza. Qo mòqote-qatéq, no poev nqanø̂gó qo-te.”
Yaq Yesu gembo-ein, “Nogi sip nakheis, gè꞉zøkefé.”
16  21:16 Kel 20:28Yaq Yesu nangó genømbo-eín, “Sáemon, Zion-ge yo, qo kuku taqágo, no-te?”
Yaq Pita gendo-qavøiu, “Evézøza. Qo mòqote-qatéq, no poev nqanø̂gó qo-te.”
Yaq Yesu gembo-ein, “Nogi sip, gèzø-keogé.”
17 Yaq Yesu nangó genømbo-beváp. Ndakin gèmbo-misiká, gembo-ein, “Sáemon, Zion-ge yo, qo poev taqágo, no-te?”
Yaq Pita mbøni mbová. Zapa ndǿgo, Yesu gèmbo-misiká, gembo-bevupam, av nqægo, “Qo no-te poev taqāgo?”
Yaq Pita gendo-ein, “Evézøza, qo matev ate ndægo mòqote-qatéq. Neka qo mòqote-qatéq, no poev nqanø̂gō qo-te.”
Yaq Yesu gembo-ein, “Nogi sip gè꞉zøkefé. 18 No unimanqatín nqataqa-manqate. Qo ezoqam ndakinak qoqotegoam, qo ndabua segim nonqo qakeza qoløvønøvemám, sasa qoqavɨn, ma taqambe-pøovet. Geté toqo-lawaqape-eq, qo pingim qó-eqagím. Yaq ezoqa vini qáløváz. Yaq ndǿgo tenǿ-itúq, qo ma okho poeveav ndoqotego.”
19  21:19 Met 16:24-25; 2 Pita 1:14Yesu nqanek manqat ge-ein, tene-omát ndǿgo, Pita ande āv kenénanīm neka ta mokho-te ndøgo, ndego Mbumbukiam-qa iz ande āv kembøé-eqā.
Taqa zita-te, Yesu Pita āv gembøe-eín nqǽgo, “No qonøndó-páev.”
Paev ezoqam-qa yaq-te, te-te ndego Yesu kuku qambogoam
20  21:20 Zion 13:23-25Pita gendoqambun, yaq ndego paev ezoqa nøme ndø-omét. Ngenek gèzøpavám. Ezoqa ndégo, te-te ndego, Yesu kuku qambogoam, neka ndego Pasova lou loge-te, Yesu-qa savim-te go꞉vintavam, neka vømbōbevap, av nqægo, “Evézøza, gekha ezoqâm ndego, qo sa teqaqambun?”
21 Pita ndego ezoqam ge-omet, yaq ndego Yesu āv gembøebeváp nqǽgo, “Evézøza, gemâ ngenek? Áv kenénanīm?”
22 Yaq Yesu gembo-qavøiu, “No tønø-pøovat, ndego até teyaget, atema no vøtøndóqavān, yaq gê, ndøgo gekhā ndǿgo, qo-te? Nqanek qoqá matév mbá. Qo soqonøndó-páev.”
23 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ta zapaya ndøgo, Klisten ezoqa bawan mokho-te, manqat āv qane-panqavøém nqǽgo: Ndego paev ezoqam génanimák. Geté Yesu manqat einiáv av nqægo, ndego gēnanimāk. Ndego sa nqánek ge-eín, “No tønø-pøovat, ndego ate teyaget, atema no vøtøndóqavān, gê, ndøgo gekhā ndǿgo, qo-te?”
Vaev manqat, nqanek emanqat-qa yaq-te
24  21:24 Zion 19:35Ndego paev ezoqam, teqa yaq-te Yesu nqanek manqat ge-ein, ezoqam ndégo, nqanek emanqat ate nqægo gevotot neka vø̄peawam. Ni mø̀tinøtén, manqat ndøgo, ndego ge-ein, unimanqatín.
25  21:25 Zion 20:30Yesu matev nøme kopoáv gematønumam. Ta matev vinivinimba ate ndægo, amba tøpeawapɨn, éisa, no nqæmatavap, manqei-qape-te, mbuk ate ndægo, ambá géløvuzuák.

21:3 21:3-6 Luk 5:4-7

21:7 21:7 Zion 13:23; Met 14:29

21:11 21:11 Luk 5:6

21:14 21:14 Zion 20:19, 26

21:16 21:16 Kel 20:28

21:19 21:19 Met 16:24-25; 2 Pita 1:14

21:20 21:20 Zion 13:23-25

21:24 21:24 Zion 19:35

21:25 21:25 Zion 20:30