2 Pita
Pita-qa pepa qambo-menas
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pita gèmbo-menás, Klisten ezoqam ndígu tezø-peawám, ndigu manqei vinivinimba-te giyageapam.
Nqanek pepa mokho-te, Pita ndigu āv gezømbe-peawám nqǽgo: Ndigu yà beto-feazoát. Zapa ndǿgo, khavozam nømendim ezoqam kopoáv, Klisten ezoqam tubam-qa zøgó. Nginik khavozam nømendim ezoqam, matev soqøsoqa, mbomømboma mbo-akhayám. Neka ndigu ezoqa, āv gini-zømesím nqǽgo: Yesu nqawa gendó-qavanák. Yaq Pita ndigu Klisten ezoqam, guguna manqat zøkhofotáv, av nqægo: Ndigu Yesu mokho-te, føgøføgakh bewaniáp neka unimanqatin manqat, bazaføgakh-us bēgeawat.
1
No Saemon Pitá, nqanek pepa nqæpeaomit. No Yesu Keliso-gé sasae ezoqám neka tegé u-aném. No zo-té qatø-peaomít, zo unimanqatin matev mbomambaqape kopo qazondapem, av ni qatindapem. Nqanek unimanqatin matev, nigi khandi etoam ezoqam neka Mbumbukiam Yesu Keliso-qa matev eqeieqei-qape mokho-té qazindapém.
No āv qate-guligulím nqǽgo: Zo Mbumbukiam neka Yesu, nigi Evezøza, qazøte-zøtez, zo kuku matev neka sambi matev nøme mba zømbó-khouwév.
Ni Mbumbukiam gevevendam, ni bazaføgakh bizi-asøzú, Klisten matev-te
Teqa bazaføgakh kandambaqape-qa mokho-te ndøgo, Mbumbukiam-te qandowav, Yesu ni ate ndægo, yage nonqo neka Mbumbukiam-qa poev gone nonqo, sègenimbu-etoám. Zapa ndǿgo, ni mìzi꞉nøtén ndego, ni teqa iz kandambaqape neka matev eqeieqei-qa mokho-te ginindu-akha. Neka ta mokho-te ndøgo, ndego ni manqa mbusa ni-aumám. Manqa mbusa qaniqanimáv neka kandakandá. Ndego tenegó ndǿgo: Zo manqei-qape-qa ngi꞉wat matev-te zøté-khokhóz, ndøgo ezoqam-qa poev matev soqøsoqa-te ndøndo-fakhate neka ezoqa ndøngiæzoat. Neka zo matev, āv tabezømbe꞉gó, av ekeza matev ndægo.
Yaq nakémbá, zo bazaføgakh ndø-asøzú neka zoqa unimanqatin matev-te, matev eqeieqei matanam mo꞉veém. Yaq zoqa matev eqeieqei matanam-te, nøtenat eqeieqei mo꞉veém. 1:6 Gal 5:22-23Neka nøtenat eqeieqei-te, kha nøzøgim matev eqeieqei mo꞉veém. Neka kha eqeieqei nøzøgim matev-te, føgøføgakh waniap matev mo꞉veém. Neka føgøføgakh waniap matev-te, Mbumbukiam-qa poev matev paev mo꞉veém. Neka Mbumbukiam-qa poev matev paev-te, Klisten zøfuap-te kuku matev mo꞉veém. Neka Klisten zøfuap-te kuku matev-te, ezoqa ewaqape-te kuku matev mo꞉veém. Zo nqanek matev vinivinimba oskia tozogoat, neka ndøgo zoqa mokho-te vǿkhouwevtēt, yaq zoqa zøtezat, nigi Evezøza Yesu Keliso-qa yaq-te, ambá av nqǣgo, khokhō segegō, geté mokho mbófakhán. Geté gekha ezoqām ndego, nqanek matev vinivinimba goneav tøgoat, ndego mokho qeiviáv. Ndego andé bøi waev mbain ezoqám, neka ndego manqa mate mø̀ndømbøe-navøém, av nqægo, Mbumbukiam bugukhokhof manqa-zapazapa-te gesungutav.
10 Nǿfuap! Yaq nakémbá, zoqa Klisten matev-te, bazaføgakh nøme mba mo꞉-asazét, ndøgo Mbumbukiam gezøndo-akha neka vø̄veataz. Zo nqanek matev vinivinimba tozogoat, av qazømbe-manqatavun, zo unimanqatin-te, zó-o꞉azák. 11 Yaq Mbumbukiam zo mboqog zømbó-mboqozó. Kandambá, tezømbo-mboqozo. Yaq zo kopømbaqapé, nigi Evezøza neka Khandi Etoam Ezoqam, Yesu Keliso, teqa megeat matev-te, zomǿ-óz, ma miavmiav ndo꞉kawaevat.
12 Zo nqanek matev vinivinimba-qa yaq-te, mø̀zøte-zøtéz, neka zo unimanqatin manqat-te, føgøføgakh zowaniáp, zo qazondapem. Geté no zo oskia nøzø-manqaté. Soqaín ndøgo, manqa mate tøzømbo-navøem. 13 No nqæmatavap, no zo matavap oskia tæzø-mboqogimat, no nqanek manqei-qape-te, ande palai khoev mokho-te nqatu꞉-yage, ndøgo eqeieqeí. 14  1:14 2 Ko 5:1; Zion 21:18-19No mø̀tenøtén, no nqanek palai khoev avønín nǿ-iváv, vǿe-nanīm. Nigi Evezøza, Yesu Keliso, no āv tenømbe-veáz. 15 Yaq nakémbá, no bazaføgakh no-asazét. No tæqavan, zo nqanek manqat oskia mbomataváp.
Ni Mbumbukiam-qa Manqat, føgøføgakh bizimbo-geawát
16  1:16 Met 17:1-5Ni zo qeizø-manqatam, nigi Evezøza Yesu Keliso bazaføgakh-us tendoqavan, ni ambá av nqǣgo, zo emanqa-emanqa nizø-gɨgimām, ndøgo ezoqam-qa matavap-te qando-fakhatam. Āv taoká. Ni teqa bazaføgakh-qape, nikeza bøí qatiqeivím. 17  1:17 Met 17:5Ni mø̀igøám, te namba, Mbumbukiam, nigi Tat, gembovizam neka iz kandambaqape vømbō-etoam. Ta khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam Eqeiwat-Qape-te, manqat āv qande-fakhán nqǽgo, “Ngenek nogé Yó. No poev kandambá te-te.” 18 Ni Yesu namba, ta olol-te qeitogoam, ma Mbumbukiam ge꞉goam, ni nqanek manqat, yan-te qandovis, nikeza geá qatiyogém.
19 Yaq nakémbá, ni Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam-qa manqat, nøme mba nito-unimanqatinát. Até zó-a, zo tiqa manqat, eqeieqei ndøyogé. Zapa ndǿgo, tiqa manqat, bøivun manqei-te, andé waev me me꞉khaév, atema vømǿpavē, ta khøuwa-te ndøgo, Keliso tendoqavan, neka zoqa mbøni-te, ande pave ndukuam me vøzømbé-sanqatāv. 20 Geté zo vø̀ezøtéz. Gekha manqāt ndøgo, Mbumbukiam-gi manqa vevezam ezoqam, teqa manqat mokho-te gipeaumam, ndigu ambá av nqǣgo, ekeza matavap-te mbā ginø-peaumām. Āv taoká. 21  1:21 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12Ta manqat ate ndægo, ambá av nqǣgo, tiqa poev-tē qando-fakhanām. Geté Mbumbukiam-gé Nqova Mbomambaqape ndønøzøgimám, yaq ndigu ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat vø̄e-zømesimam.

1:6 1:6 Gal 5:22-23

1:14 1:14 2 Ko 5:1; Zion 21:18-19

1:16 1:16 Met 17:1-5

1:17 1:17 Met 17:5

1:21 1:21 2 Tim 3:16; 1 Pita 1:11-12