1 Pita
Pita-qa bugukhokhof pepa
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Pita ndøpeawám, ndego Yesu-gi paev ezoqa tuelv nøme gegoam. Ti-te ndígu tenø-peawám, Klisten ezoqam, manqei vinivinimba-te gipanqanim. Ta manqei vinivinimba-te ndøgo, ndigu andé manqei vini-ak me me꞉yageapám.
Pita Lom taon-té gegoám, nqanek pepa gepeawam. Ta taon-te ndøgo, ezoqa kopoáv, manqa-zapazapa vinivinimba ndømatønumám, ate av-té, bugukhokhof khøuwa, ezoqa Bebilon taon-te gi꞉matønumam. Yaq nakémbá, Pita Lom taon-qa yaq-te, yaya me꞉-etá, neka Bebilon mbo-akhá (5:13).
Klisten-av ezoqam, ndigu Klisten ezoqam, ngenøgim matev kandambá gizø-etoumam. Yaq Pita nginik Klisten ezoqam, zita tøpøzu manqat zøkhofotáv, av nqægo: Ndigu tiqa unimanqatin matev, até begeawát, khanakhanakh-us. Neka Pita ndigu matavap zømboqoá. Ndigu manqa mate bezømbo-nàvøe᷄m. Yesu ndigu mø̀ndø-khandí꞉z. Yaq nakémbá, ndigu bazaføgakh-us bewaniáp, oskia ndøgo, yage føgøføgakh tiqeivat. Neka Pita ndigu Yesu-qa qavane-qa yaq-te vø̄e-zømesim. Klisten ezoqam taqa yaq-te timatavupat, yaq kopømbaqapé, bazaføgakh-us tiyagat.
1
No Pitá, nqanek pepa nqæpeaomit. No Yesu Keliso-gé u-aném. No pepa zo-té qatø-peaomít, zo Mbumbukiam gevevesam, zo nandav Pontus neka Galesia neka Kapadosia neka Esia neka Bitinia manqei-te qazo-panqanim, zo nqanek manqei-qape-te ande manqei vini-ak ezoqam me ndøzøte-yage. 1:2 Lom 8:29; 2 Tes 2:13Mbumbukiam, nigi Tat, zo é-møndæ-otév, neka é-vø̄vevesam. Ndego zo Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, āv genekház nqǽgo: Zo tegé ezoqam zógoát, neka Yesu Keliso-qa manqat o-mba vozotó-ndapāt neka zo teqa kouk mokho-te vǿsungutāz.
No āv qate-guligulím nqǽgo: Mbumbukiam-qa kuku matev neka sambi matev, zo nøme mba zømbó-khouwév.
Yage mbomambaqape, ni yan-te ndønimbo-keoge
Ni Mbumbukiam-qa iz, zí-eqatát, ndego nigi Evezøza Yesu Keliso-ge Mbumbukiam neka Eve. Mbumbukiam Yesu Keliso løvøte-te gekhandi꞉v, ndego teqa tanakh kandambaqape mokho-te, ni khandi ndakinak ni-etoám. Yaq ndakin ni te-te, tizio-taná ndǿgo: Ndego ni yage miavmiav ní-etoám. 1:4 Kol 1:12Ta khandi ndøgo, gélanqayák neka gésoqayák neka elavøqase gemǿ-navøemák. Nqanek khandi, Mbumbukiam yan-te, zo nonqo me꞉mendewé, 1:5 Zion 10:28; 17:11zo Mbumbukiam-qa bazaføgakh ndøkhakhasam, zo ndozo-unimanqatinat. Yaq vaev-te, zoqa khandi ndakinak gendóveá. 1:6 1 Pita 5:10; Zems 1:2Zo khøuwa elavøqasi-te nqanek, khamasim matev vinivinimba nqazø-fakhanam, zo mbøni zøvaév. Geté zo khanakhanakh kandambá. 1:7 Prov 17:3; Zech 13:9; Mal 3:3; Zems 1:3Khamasim matev av nqægo, tøzømbe-fakhanám ndǿgo: Zo unimanqatin matev zømbé-khamasimát, eqeieqei tøpøtégo-a. Ate av-té, gol gøinam gi꞉løvusumatun, pageap ndøgo, gol-te tøtøkeapet, vø̄koqovøemɨn, uni vømē-mbomambaqape-ezɨn. Gol ndigu, gigiap fia kandakandá. Geté até ndigú-a, segé-nasiním. Geté zoqa unimanqatin matev, gol ùnime꞉-løvubám. Zo føgøføgakh tozo-geageapat, yaq Yesu Keliso tendoveao, tendoqavan, zo Mbumbukiam gé-eqazó, neka iz kandambaqape neka vizap matev vøzǿ-etoām. 1:8 Zion 20:29; 2 Ko 5:7Zo Keliso ometeáv. Geté zo kuku zøgó, te-te. Até ndakín-a, zo ndego ometupáv. Geté zo sòzo-unimanqatinát, neka khanakhanakh ndø̄zø̄-āsø̄tø̄vē. Ta khanakhanakh ndøgo, kandambá. Khanakhanakh nøme ate ndægo, ùnime꞉-løvuám. Zo khanakhanakh tøzøtegó ndǿgo: Zo mø̀zøte-zøtéz, zo Mbumbukiam ndø̀khandí꞉z. Ndøgo zoqa unimanqatin-qá yaq-fiá.
10  1:10 Met 13:16-17Mbumbukiam ezoqa ande āv kené-khandī꞉z, taqa yaq-te nqanek, tegi manqa vevezam ezoqam, zøtezat ndape-qa ndøgoám. Gèmbovawám. Neka ndigu teqa kuku matev-qa yaq-te, zo ndakin qazondapem, é-møndo꞉-manqatám. 11  1:11 Psa 22; Isa 53; Luk 24:26-27Keliso-ge Nqova, ti mokho-te gu꞉goam, é-møndøzømbo-ovøyám, Keliso nqosøgeap ndǿndáp, yaq vaev-te, ndego iz kandambaqape vǿndāp. Yaq ndigu zøtezat-qa ndøgoám: Matev gekha khøuwa-tē qanǿfakhān, neka ande āv khanéfakhān?
12 Mbumbukiam nginik manqa vevezam ezoqam, āv gene-zømesimám nqǽgo: Matev ndøgo, gi꞉manqatam, ambá av nqǣgo, tiqā khøuwa-tē qanǿ-fakhanām. Geté ndøgo zoqá khøuwa-té qanǿ-fakhanám. Matev ndǿgo, taqa yaq-te qazoyogem, zo ezoqa Nqova Mbomambaqape-qa mokho-te, Mbumbukiam-qa Manqat gi꞉zømesimam, ndego Mbumbukiam yan-te gendo-khofotav. Até enzol ezoqám-a, zøtezat nøme ndape-qa ndøgó, taqa yaq-te.
Ndaføyamba bizigú, Mbumbukiam-qa bøi-te
13 Zo Mbumbukiam, mø̀ndø-khandí꞉z. Yaq zo yage eqeieqei zomǿndapém. Yaq nakémbá, zo vø̀khakheinám, neka zøkeza yage, gènøzøgím. Zo Mbumbukiam-qá kuku matev-te mbá qanotazá, ndøgo zo tezø-etoam, Yesu Keliso tendoveao, tendoqavan. 14  1:14 Lom 12:2; Ef 2:3; 4:17-18Zo Mbumbukiam-gi nakheis ndozogo neka manqa o-mba ndøzømbøe-ndape, yaq zo zøkeza kha, poev soqøsoqa-te, sa ndønqonqotø̀ve᷄, av bugukhokhof qazøtegoam, zo unimanqatin manqat zøtezateav qazogoam. 15 Geté gekha matēv ndøgo, zo ndozo-matanam, zo ndaføyamba ndøgó, ate av-té, Mbumbukiam ekezan ndaføyamba-qape nde꞉go, ndego zo gezø-akha. 16  1:16 Lev 11:44-45; Met 5:48Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo, “Zo ndaføyamba-qape ndøgó. Zapa ndǿgo, no ndaføyamba-qapé.”
17  1:17 Lom 2:11; Veve 2:23Gèmbo-mataváp. Mbumbukiam ndego, zo Tat ndozombo-akhayam, ndego ezoqa ewaqape-qa matev ndegevewat, ndego yaq-mba okhomáv. Yaq nakémbá, zo nqanek manqei-qape-te, ande manqei vini-ak ezoqa me nqazøte-yage, zoqa yage-te, Mbumbukiam møe zombógoát.
18 Zo mø̀zøte-zøtéz, zo khokho matev-te qazoyagam, ndøgo zogi atanakha-zapazapa-za-te qando-fakhan, yaq zo Mbumbukiam ambá av nqǣgo, monī genewī, zo vøzøtē-fakhaz. Gigiap av ngi꞉gu, segemǿ-nasiním. 19  1:19 Kel 20:28; Iblu 9:12-14Geté ndego zo andé sip eqeieqei-qapu-qá kóuk genewí, ndugu soqain-qase mbain ndugu. Taqa fia kandamba tantáv. Ndøgo Keliso-qá kóuk. 20  1:20 2 Tim 1:9-10; Ef 1:4Manqei-qape khakheinøpøteav qagoam, Mbumbukiam Keliso é-møndo꞉-veatáv. Geté ndakin vaev khøuwa-te, ndego mø̀ndø-fakhán. Zo nonqó, 21  1:21 Zion 14:6; Lom 5:1-2zo te mokho-te Mbumbukiam ndozo-unimanqatinat, ndego løvøte-te gekhandi꞉v neka iz kandambaqape vømbō-etoam. Yaq nakémbá, zo Mbumbukiam-te mbá qazonø-tazá, neka ndego ndōzō-ūnīmānqātīnāt.
22  1:22 Zion 13:34; Lom 12:10Zo unimanqatin manqat o-mba qazoto-ndapem neka Mbumbukiam-qa bøi-te vozō-eqeieqei-ez, neka izu Klisten-te, poev eqeieqei nandøzøgo, yaq zo yaqyaq-a kuku matev, bèzø-vøovét. 23 Zo nqawá qazonø-qaním. Geté zo ndakin ambá av nqǣgo, ezoqam-qā kōuk qazøteqāz, ndigu tipakhaez. Geté zo Mbumbukiam-qá khandi manqát qazøteqáz. Yaq ndøgo kopømba mbaín, tønavøem. Geté oskia ndǿgoát, miavmiav.
24  1:24-25 Isa 40:6-8Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Ezoqa ewaqape andé gagayag me me꞉gó.
Nakhamas-té ginǿ-nasiním.
Até tiqá iz akhae matév-a, kopó.
Andé gagayag nanga me mé꞉qatáz, vǿnasinīm.
Unimanqatín. Gagayag gèpakhaɨ́n, neka nanga vø̄pomozɨn.
25 Geté Evezøza-qa manqat, oskia ndǿgoát. Miavmiáv.”
Manqat nqánek, zo Manqat Mbomambaqape gi꞉zømesimam.

1:2 1:2 Lom 8:29; 2 Tes 2:13

1:4 1:4 Kol 1:12

1:5 1:5 Zion 10:28; 17:11

1:6 1:6 1 Pita 5:10; Zems 1:2

1:7 1:7 Prov 17:3; Zech 13:9; Mal 3:3; Zems 1:3

1:8 1:8 Zion 20:29; 2 Ko 5:7

1:10 1:10 Met 13:16-17

1:11 1:11 Psa 22; Isa 53; Luk 24:26-27

1:14 1:14 Lom 12:2; Ef 2:3; 4:17-18

1:16 1:16 Lev 11:44-45; Met 5:48

1:17 1:17 Lom 2:11; Veve 2:23

1:19 1:19 Kel 20:28; Iblu 9:12-14

1:20 1:20 2 Tim 1:9-10; Ef 1:4

1:21 1:21 Zion 14:6; Lom 5:1-2

1:22 1:22 Zion 13:34; Lom 12:10

1:24 1:24-25 Isa 40:6-8