8
Yage ndakinak, Nqova Mbomambaqape mokho-te
Yaq ndakin, gekha ezoqām ndigu, Keliso Yesu mokho-te ndu꞉gu, Mbumbukiam ti-te ndigu yaq-fia gétayák. Zapa ndǿgo, Nqova Mbomambaqape-qa bazaføgakh, ndøgo Keliso Yesu mokho-te, khandi ndøni-etoam, mø̀ndø-nqovotáq, qo manqa-zapa-qa bazaføgakh mokho-te qoqotugoam, ndøgo løvøte-te qa-ituqabat. Mozes-qa guguna manqat, ambá gini-tøkeɨ́n. Geté kopømba mbaín. Zapa ndǿgo, niqa matev, manqa-zapazapa-ús. Geté matev ndøgo, guguna manqat kopømba mbain qagoam, tømatanam, Mbumbukiam ndømatanám. Ndego ekeza Yo ndokhofotáv. Ngenek, teqa kha até kopó, av ni manqa-zapazapa-us ezoqam nqazi꞉gu. Yaq Mbumbukiam, ezoqam-qa manqa-zapazapa, te-te ndégo tenøvé, neka niqa manqa-zapazapa-qa yaq-fia, te-te vø̄ta. 8:4 Gal 5:16, 25Mbumbukiam tenegó ndǿgo: Ni manqei-qape ezoqam-qa matev qazi-ivøvem, neka Nqova Mbomambaqape-qa matev nqazimbo-paev, ni matev eqeieqei zígoát, av guguna manqat ndæmanqate.
Nqáe! Gekha ezoqām ndigu, manqei-qape ezoqam-qa matev ndimbopaev, ndigu manqei-qape ezoqam-qá matev mba mbomataváp. Geté gekha ezoqām ndigu, Nqova Mbomambaqape-qa matev ndimbopaev, ndigu ndǿgo timbo-mataváp, av Nqova Mbomambaqape ndømbøe-poev. Manqei-qape, ezoqam-qa matavap tønøzeinaqavem, taqa qavøiwat, løvøté. Geté Nqova Mbomambaqape tenøzeinaqavem, taqa qavøiwat, khandí neka sambí. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndigu, manqei-qape ezoqam-qa matavap ndøzø-nøzøgim, ndigu Mbumbukiam-gí qaqa ezoqám. Zapa ndǿgo, ndigu Mbumbukiam-qa guguna manqat o-mba upøgimáv. Neka unimanqatín. Ndigu kopømba mbaín, teqa manqat o-mba timbøe-ndapat. Gekha ezoqām ndego, manqei-qape ezoqam-qa matavap ndømbo-nøzøgimit, te-te ndego, Mbumbukiam kopømba mbaín, khanakhanakh tømbogoat.
8:9 1 Ko 3:16; 12:3Geté, zo viní. Zo ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam-qā matev zønøzøgimīt. Geté zo Nqova Mbomambaqape zønøzøgimít, av ndego unimanqatin zo mokho-te ndu꞉yage. Geté gekha ezoqām ndego, Keliso-ge Nqova mbain ndego, ndego Keliso-gé mbá. 10  8:10 Gal 2:20Zoqa kha gènaním, manqa-zapa zapaya. Geté Keliso zo mokho-te tegoat, yaq zo mòzo-ndaføyamba-éz, Mbumbukiam-qa bøi-te, neka Nqova Mbomambaqape vozōndafem, yaq ndego khandi vøzø̄-etoam. 11 Mbumbukiam, ndego Yesu løvøte-te gekhandi꞉v, tege Nqova zo mokho-te tu꞉yagat, yaq ndego Mbumbukiam, Keliso løvøte-te gekhandi꞉v, até zoqá khá-ya tønanim, khandi mbó-etoám, tege Nqova mokho-te, ndego zo mokho-te ndu꞉yage.
12 Nǿfuap! Av tægoat ndægo, Nqova Mbomambaqape ni mokho-te ngu꞉yage, yaq ni matev eqeieqei-té qabizi-yagé, ambá ndø̄go, av niqa manqei-qape matev ni nøzøgim-qa ndøgo. 13  8:13 Gal 6:8; Kol 3:5Zapa ndǿgo, zo kha-qa poev-te tozoyagat, zo ndòzo-pakhaéz. Geté zo Nqova Mbomambaqape mokho-te, zoqa kha-qa poev tozolaem, yaq zo zóyagét. 14 Gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam-ge Nqova ndezø-nøzøgim, ndigu Mbumbukiam-gí nakheís. 15  8:15 2 Tim 1:7; Mak 14:36 8:15-17 Gal 4:5-7; Veve 21:7Zapa ndǿgo, Nqova ndego, Mbumbukiam zo gezø-etoam, ndego ambá av nqǣgo, zo gevøozō, kopømba ande av kawakawa-za, tigi yaq-fia mbain sasae ezoqam ndivøozoat, yaq zo nqawa møe matev-tē qazōyagāt. Āv taoká. Geté zo Nqova Mbomambaqape mokho-te, mòzo-Mbumbukiam-gí-nakheis-éz. Yaq ni ndakin kopømbaqapé, Mbumbukiam, Tat Tat-qa sizimbó-akhaemát. 16  8:16 2 Ko 1:22Mbumbukiam-ge Nqova neka nigi nqova mø̀ndø-tøkuaném. Sùgumu-unimanqatinát, av nqægo: Ni Mbumbukiam-gí nakheís. 17 Ni Mbumbukiam-gi nakheis nqazigu, yaq matev ndøgo, Mbumbukiam ni nonqo genøza, zíndapém. Ni Kelisó namba sizimú-ndapém. Ni viniv tizi-eqatat, av Keliso ge꞉-eqatat, yaq ni yage qanimav-qape sizimú-ndapém, te namba.
Yage qanimav-qape-qa yaq-te, ni tizindapem
18 No āv qate-mataváp nqǽgo: Viniv ndøgo, ni ndakin nqazi-eqatet, khapémbá, yage qanimav-qape namba toqote-khamas, Mbumbukiam ni vaev-te tinindu-veaz. 19 Unimanqatín. Gigiap ate nqægo, Mbumbukiam gekhakheinam, oskia mo꞉qozáp. Gò꞉-etáp. Taqá tøno-keogé ndǿgo, Mbumbukiam ekeza nakheis tendo-veataz, ndigu yage qanimav-qape-te vømǿ-ōz. 20  8:20 Gen 3:17-19Ibugukhokhof, Mbumbukiam gigiap ate nqægo gekhakheinam, ndøgo eqeieqei-qapé. Geté vaev-te, matev gè-enénd, yaq gigiap vø̄soqøsoqoam.* 8:20 Matev ndǿgo tø-enénd, Adam neka Iv Mbumbukiam-qa manqat unimanqatinteav qagoam neka teqa khafeap vø̄nqaonem. Ndøgo ambá av nqǣgo, ekeza poēv, qasoqa. Geté Mbumbukiam ndømatanám. Yaq ndakin gigiap ate nqægo, tonotawé ndǿgo: 21  8:21 Isa 11:6-9Mbumbukiam gigiap ate nqægo, gekhakheinam, ndøgo ndakin ande ndimbula mokho-te nqøugu neka vø̄soqøsoqoam, vaev-te génqovóz neka matev qanimav-qape suguzumbú-etoám, Mbumbukiam-gi nakheis namba. 22 Ni mìzi꞉nøtén: Até ndakín-a, gigiap ate nqægo, Mbumbukiam gekhakheinam, nqosøgeap-té qagó. Yaq ande av sævam nduigu, tui-ova, nqosøgeap tumbo-ewag, gè꞉-esevemét. 23  8:23 2 Ko 5:2-4Geté gigiap mbá mbá, ndø-esevemet. Geté até ní-a, oskiá ndøgo, ni Nqova Mbomambaqape qazindafem, kopømba ande av mbusa me ndæløvøyat, ndøgo Mbumbukiam vaev-te teni-etoam, ni zì-esevemét. Ni ta khøuwa-qa ndǿgo tizio-endupít, Mbumbukiam ni tegi nakheis te-upono neka kha ndakinak vizíndapēm. 24 Ni mìzi-khandí꞉n. Geté matev ndøgo, Mbumbukiam ni ginimbi-ein, tini-etoam, ni ndakin kopømba mbaín, tiziqeivim. Geté ni tizio-taná ndǿgo: Matev ndø̀fakhán. Unimanqatín. Matev toqoqeiv, yaq qo oskia qotó-taqabaták, av nqægo, ndøfakhān. Gê, matev tøfakhan, yaq ezoqa tégo, ndego zua ndo꞉tawe av nqægo, matev ndø̀fakhān? 25 Ni nqazio-tana av nqægo, matev ndø̀fakhān, ndøgo fakhaneav ndøgo, yaq ni até sizimbøé-kewagát. Kopømba mbaín tøni-ewez.
26 Ni sa nqazi-esevemet neka bazaføgakh mbain nqazigu, Nqova Mbomambaqape, gìni-tøkeɨ́n. Ni zì꞉nøtenák, eqeieqei āv khazí꞉-guligulimāt. Gekha manqāt zí-einīm? Yaq Nqova Mbomambaqape ndøvi꞉mát, Mbumbukiam-te, niqa yaq-te. Esevem-ús. 27  8:27 Psa 139:1Yaq Mbumbukiam, ndego ezoqam-qa mbøni mokho-te ndeqeivi, ndego Nqova-qa matavap mø̀ndæ-otév. Zapa ndǿgo, Nqova Mbumbukiam-gi nakheis-qa yaq-te ndemboviam, ndego teqá poev mbopáev.
28  8:28 Ef 1:11Ni mìzi꞉nøtén. Ezoqa ndigu, Mbumbukiam-te poev ndøzøgo, gekha matēv ndøgo, tøzøfakhan, ndigu mokho eqeieqei segezǿ-fakhán. Ezoqam ndígu, Mbumbukiam gezø-akha, av ndego ge꞉pøoa. 29  8:29 Kol 1:18; Iblu 1:6Mbumbukiam ndigu é-møndæ-otév, neka vø̄vevesam. Yaq ndigu āv tiabiti꞉gú, av ekeza Yo nde꞉go. Yaq ngenek yo-khøuwa ndǿgoát, neka emekheis kopoav vømbógoāt. 30 Ndigu ezoqam, Mbumbukiam ibugukhokhof gevevesam, ndigu mø̀ndøzø-akhá. Yaq ndigu gezø-akha, ndego eqeieqei me꞉zǽb. Yaq ndigu eqeieqei ge꞉zæb, ndego yage qanimav-qape zǿ-etoám.
Gekha matēv ndøgo, tøni-fakhanumat, ndøgo kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa kuku matev-te tøqatono
31  8:31 Psa 118:6Yaq ndakin, ni áv khazí꞉-einīm, taqa yaq-te, ni qazi-qeivavun? Manqat nqánek: Mbumbukiam ni namba te꞉goat, yaq gê, ezoqa kopømbâ, ni titokhonan? Kopømba mbaín. 32 Gê, ndego ekeza Yo keaevateav qagoam, gete sa gendo-nqonqotav, ni zapaya, yaq ndego ni giní-tøkeāk, gekha matev nøme-te? Āv taoká. Ndego yaq-mbá segení-tøkeát. 33  8:33 Isa 50:8-9Neka gê, ezoqa kopømbâ, ndigu soqøsoqa tizæb, ndigu Mbumbukiam gevevesam? Kopømba mbaín. Ndigu, Mbumbukiam ekezan eqeieqei me꞉zǽb. 34 Neka gê, ezoqa kopømbâ, tiqa yaq-te ti-einim av nqægo, ndigu yaq-fia nqosøgeap ndø̄qeivīm. Āv taoká. Zapa ndǿgo, Keliso Yesu ekezan ndønaním, ti zapaya. Geté ta-mbá taoká ndøgo. Ndego mø̀ndø-khandí꞉v. Yaq ndego ndakin Mbumbukiam-qá nakeamo zenda-té geqomát neka ni zapaya vømbō-vi꞉matun. 35 Av tægoat ndægo, yaq gê, ezoqá o matev kopømbâ, ni Keliso-qa kuku matev-te tøqatono? Gê, ni matev føgakh-qape, o potonam matev, o ngiænoat matev, o ifin, o ndabua mbain, o fofogeap, o pakhapakha khaneam matev ndǿqatono? Āv taoká. Kopømba mbaín. 36  8:36 Psa 44:22Unimanqatín. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Qo zapaya, khøuwa kopoáv,
ni ezoqa løvøte-te ambam-qa nigú.
Ndigu ni sip søvakha gigiap me꞉næná,
ndigu zitøge-qa ndizøgo.”
37 Geté ta matev ate ndægo, qani-fakhanumatun, ni Keliso mokho-te, ndego ni-te kuku ndømbogo, ùni zi꞉pitavét. 38 No mø̀tenøtén. Gekha matēv ndøgo, ni-te tøfakhanumit, ndøgo kopømba mbaín, ni Mbumbukiam-qa kuku matev-te tøqatono. Até løvøté-a, neka até khandí-a, neka até enzol ezoqám-a, neka até nqova soqøsoqá-ya, neka até ndøgó-a, ndakin yage-te o megemege-te tøni-fakhanumit, neka gekha gigiap bazaføgakh-ūs ndøgo, kopømba mbaín, ni tøqatono. 39 Neka gekha gigiāp ndøgo, ova nqo꞉go o mokho-te nqøugu, neka gekha gigiap nømē manqei-qape-te nqago, ndøgo kopømba mbaín, ni Mbumbukiam-qa kuku matev-te tøqatono, ndego ni Keliso Yesu mokho-te gini-etoam, nigi Evezøza.

8:4 8:4 Gal 5:16, 25

8:9 8:9 1 Ko 3:16; 12:3

8:10 8:10 Gal 2:20

8:13 8:13 Gal 6:8; Kol 3:5

8:15 8:15 2 Tim 1:7; Mak 14:36

8:15 8:15-17 Gal 4:5-7; Veve 21:7

8:16 8:16 2 Ko 1:22

8:20 8:20 Gen 3:17-19

*8:20 8:20 Matev ndǿgo tø-enénd, Adam neka Iv Mbumbukiam-qa manqat unimanqatinteav qagoam neka teqa khafeap vø̄nqaonem.

8:21 8:21 Isa 11:6-9

8:23 8:23 2 Ko 5:2-4

8:27 8:27 Psa 139:1

8:28 8:28 Ef 1:11

8:29 8:29 Kol 1:18; Iblu 1:6

8:31 8:31 Psa 118:6

8:33 8:33 Isa 50:8-9

8:36 8:36 Psa 44:22