12
Nqova Mbomambaqape-qa matev vinivinimba, ndego ezoqa ndezø-etoam
Nǿfuap! No ndakin Nqova Mbomambaqape-qa etoam matev-qá yaq-té qazømbé-qavøiú, zo qazonømbe-bevøpem. No poeveáv, zo taqa yaq-te zøtezateav tøgoat.
12:2 Hab 2:18-19Zo mø̀zøte-zøtéz, zo Keliso unimanqatinteav qazogoam, zo khape mbumbuk ndø-itubát. Geté ndigu khandi mbumbúk mbá, neka manqat manqatemáv. Yaq ndigu zo vø̄tubumam. 12:3 1 Zion 4:2-3Yaq nakémbá, no zo zøtezat-qa nøzøgó: Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape tembøigoat, ndego kopømba mbaín, te-ein, av nqægo, “Yesu bèsoqoēv.” Neka ezoqa kopømba mbaín te-ein, av nqægo, “Yesu ndego Evezøzā,” ndego Mbumbukiam-ge Nqova mbain tøgoat.
12:4 Lom 12:6Matev ndøgo, Nqova Mbomambaqape ezoqa ndezø-etoam, ndøgo vinivinimbá. Geté Nqova ndego, kopó. Neka sasae ndøgo, Evezøza-qa nqazi-matanam, ndøgo vinivinimbá. Geté Evezøza, ndego kopó. Neka matev ndøgo, Mbumbukiam ezoqa mokho-te ndu꞉matanam, ndøgo vinivinimbá. Geté ndego Mbumbukiam kopó, ndego matev ate ndægo, ezoqa ewaqape mokho-te ndu꞉matanam. Gekha matēv ndøgo, Nqova Mbomambaqape ezoqa vinivinimba ndezø-etoam, ndøgo Klisten bawan ezoqam ate ndi꞉gu-qá tøke nonqó.
Ezoqa nøme, Nqova Mbomambaqape matavap loloakh zø-etoumatún. Yaq ndigu manqat matavap loloakh-us ndømanqatatún.
Neka ndego Nqova kopo, ezoqa nøme zøtezat vøzø̄-etoumatun. Yaq ndigu ta zøtezat-te ndøgo, ezoqa zømbe-tøkeé.
Neka ndego Nqova kopo, ezoqa nøme unimanqatin matev vøzø̄-etoumatun.
Neka ndego Nqova kopo, ezoqa nøme, ezoqa khakhæzat nonqo, bazaføgakh vøzø̄-etoumatun.
10 Neka ezoqa nøme, ndego umingiap matev gone nonqo, bazaføgakh vøzø̄-etoumatun.
Neka ezoqa nøme, ndego Mbumbukiam-qa manqat vevezam matev vøzø̄-etoumatun.
Neka ezoqa nøme, ndego zøtezat vøzø̄-etoumatun. Yaq ndigu segé꞉zøtéz, av nqægo, matev nøme, Nqova Mbomambaqape-tē qando-okhō, ó, nqova soqaqape-tē qando-okhō.
Neka ezoqa nøme, ndego manqat vinivinimba-te manqate matev vøzø̄-etoumatun.
Neka ezoqa nøme, ndego nqanek manqat vinivinimba-qa mokho, ezoqa nøme oyøyam matev vøzø̄-etoumatun.
11  12:11 1 Ko 7:7Nqanek matev ate nqægo, Nqova kopo ndøsasaeát. Av ndego ekezan, eqeieqei nde꞉qeivi, ezoqa segezǿ-etoumát, matev.
Ni Klisten ezoqam ate nqazi꞉gu, ni Keliso-qá khá
12  12:12 1 Ko 10:17Ezoqam-qa kha kopó. Geté ta kha-te ndøgo, kha bunøzap vinivinimbá. Kha bunøzap vinivinimba ambá qanegó, geté kha kopó. Keliso-qa yaq-te, matev até kopó. Ni Klisten ezoqam vinivinimbá. Geté ni ate nqazi꞉gu, kha kopó. 13  12:13 Gal 3:28 Ni ezoqa vinivinimbá. Nøme ndigu Zu ezoqám, neka nøme ndigu Glik ezoqám. Nøme yaq-fia mbain sasae ezoqám, neka nøme ndigu, nqonqotøzat ezoqám. Geté ni ate nqazi꞉gu, Nqova kopo mokho-te, ibøkha iz kopo zi꞉ndapém, neka vizimø̄-kha-kopo-en. Mbumbukiam ni ate nqazi꞉gu, Nqova Mbomambaqape kopo nimbi-etoám, ni ande ibøkha me vizī꞉-izim.
14 Ezoqam-qa kha, ambá av nqǣgo, kha bunøzu kopo mba me꞉gō. Geté gigiap vinivinimbá, nqani-bunøzap. 15 Gê, zenda tokhotapakh amba manqat tø-einin, av nqægo, “No zenda geagim nonqō mbā. Yaq nakēmbā, no kha bunøzū mbā.” Manqat av nqægo tø-einin, yaq gê, ndøgo sekemba kha-qâ gigiâp mbà? Āv taoká. 16 Neka gê, gea amba manqat tø-einin, av nqægo, “No bøī mbā. Yaq nakēmbā, no kha bunøzū mbā.” Manqat av nqægo tø-einin, yaq gê, ndøgo sekemba kha-qâ gigiâp mbà? Āv taoká. 17 Gèmbo-mataváp. Kha ate nqægo, amba bøi mba tøgonɨn, yaq manqat amba áv khané-yogeɨn? Neka kha ate nqægo, amba gea mba tøgonɨn, yaq sisip amba áv khané-vutugiamɨn? 18 Geté matev āv taoká, av nqægo. Mbumbukiam ezoqam-qa kha-te, kha bunøzap vinivinimba āv tenevé, av ekeza qambøe-pøovam, neka sasae vinivinimba vømbō-etoam. 19 Kha ate ndægo, amba kha bunøzu kopo mba tøgonɨn, yaq kha eqeieqei ambá mbaín. 20 Geté matev av nqǽgo: Ezoqam-qa kha-te, kha vinivinimbá ndøbunøzap. Geté kha ndøgo, kopó.
21 Bøi kopømba mbaín, pingim tømbo-ein, av nqægo, “Ság, qo mbain toqogoat. No nøkhapus kopømbā.” Neka kawa kopømba mbaín, zenda tokhotapak vømbó-eīn, av nqægo, “Ság, zo mbain tozogoat. No nøkhapus kopømbā.” 22 Āv taoká. Até ta kha bunøzap nømé-a, ndøgo ande bazaføgakh mbain me ndækeoge, ndøgo gigiap-qapé. Ta kha bunøzap ndøgo mbain tøgoat, yaq kha kopømba mbaín, eqeieqei tøsasaetat. 23 Gekha kha bunøzāp ndøgo, bugug keogeav tøgoat, ni ùni zimbøe-kewagatún. Neka kha bunøzap ndøgo, ni mivi ndøni-etoam, ni eqeieqei zigutumatún. 24 Geté kha bunøzap ndøgo, bugug eqeieqei ndømbogo, ndøgo kopømbá, ni gutøveav tøgoat. Mbumbukiam niqa kha, āv gene-bunøzám nqǽgo: Ta kha bunøzap ndøgo, ande iz mbain me ndækeoge, iz kandakanda mbo-etoám. 25 Mbumbukiam av ge꞉matanam ndægo, zapa ndǿgo: Soqaín ndøgo, kha mokho-te iziz tøugoat. Geté kha bunøzap vinivinimba, yaqyaq-a yà betøkeám. 26 Kha bunøzu kopo, nqosøgeap tømbo-ewagat, yaq kha ate ndægo, sugumbú-ewagét. Neka kha bunøzu kopo, iz kandambaqape tøndap, yaq kha ate ndægo, khanakhanakh sugumú-ndapét.
27  12:27 Lom 12:5Zo Klisten bawan ezoqam-qa yaq-te, matev até kopó: Zo ate ndøzøte꞉go, Keliso-qá khá. Neka ezoqa vinivinimba, zo mokho-te ndu꞉gu, ndigu Keliso-qá kha bunøzáp. 28  12:28 Ef 4:11-12Klisten bawan mokho-te, Mbumbukiam ezoqam vinivinimbá ge-abam. Bugukhokhof Keliso-gí u-aním. Tiqa zita-te, manqa vevezam ezoqám. Neka tiqa zita-te, nømendim ezoqám. Neka nøme ndígu, umingiap matev ndimatanam. Neka nøme ndígu, ndego bazaføgakh gezø-etoam, enqoni ezoqa tikhakhætat. Neka nøme ndígu, ndigu ezoqa ndizø-tøkee. Neka nøme ndígu, ndigu ezoqa nøme ndizømbo-megeat. Neka nøme ndígu, ndigu manqat vinivinimba-te ndi꞉manqate, av Nqova Mbomambaqape ndezømbe-etoam.
29 Ge zô, ate ndøzøte꞉go, Keliso-gî u-anìm? O ge zô, ate ndøzøte꞉go, Mbumbukiam-gî manqa vevezam ezoqàm? O ge zô, ate ndøzøte꞉go, nømendim ezoqâm? O ge zô, ate ndøzøte꞉go, umingiap matev mozó-matønumatun? 30 O ge zô, ate ndøzøte꞉go, Mbumbukiam bazaføgakh møndøzǿ-etoam, enqoni ezoqa tozo-khakhætat? O ge zô, ate ndøzøte꞉go, manqat vinivinimba-te møzøté-manqatatun? O ge zô, ate ndøzøte꞉go, ezoqa nqanek manqat vini-qa mokho mozozǿ-ovøematun? Mbaín. Āv taoká, av nqægo. 31  12:31 1 Ko 14:1Geté zo bazaføgakh tønø-asøzú ndøgo: Nqova Mbomambaqape-qa matev, tozó-upøgím ndǿgo, zoqa Klisten bawan ezoqam ndøzø-tøkee.
Geté matev nøme, no ndakin tæzø-ovøyam, ndøgo mø̀ndøløvú, matev ate ndægo, no qate-manqatavun.

12:2 12:2 Hab 2:18-19

12:3 12:3 1 Zion 4:2-3

12:4 12:4 Lom 12:6

12:11 12:11 1 Ko 7:7

12:12 12:12 1 Ko 10:17

12:13 12:13 Gal 3:28

12:27 12:27 Lom 12:5

12:28 12:28 Ef 4:11-12

12:31 12:31 1 Ko 14:1