14
Mbumbukiam-qa manqat vevezam neka manqat vinivinimba-te manqate-qa yaq-te
14:1 1 Ko 12:31; 14:39Zo kha-mba kuku matev mbo-ové. Neka zo matev upøgim-qa tøgó ndøgo, Mbumbukiam-ge Nqova-te ndøndo-okho. Zoqa poev kandambaqape, tabegó ndøgo, Mbumbukiam-qa manqat vevezam matev tozondapem. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, Nqova Mbomambaqape matev gembo-etoam, manqat vinivinimba-te nde꞉manqate, ndego ambá av nqǣgo, ezoqam-tē genø-manqatē. Geté ndego Mbumbukiam-te mbá genø-manqaté. Ezoqa kopømba mbaín, teqa manqa mokho tindapem. Manqat ndøgo, ndemanqate, khonoam-té qagó. Geté gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa manqat ndevevezam, ndego ezoqam-té genø-manqaté. Yaq manqat ndøgo, ndemanqate, ndego ezoqá nøme-qá unimanqatin me꞉føgøføgakhamɨ́n, neka zita vøzømbē-tøpazɨn neka mbøni vøzømbē-bøiɨn. Gekha ezoqām ndego, manqat vinivinimba-te nde꞉manqate, av Nqova Mbomambaqape ndembøe-etoam, ndego ekeza unimanqatin mba me꞉føgøføgakhamɨ́n. Geté gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa manqat ndevevezam, ndego Klisten bawan ezoqam ate ndi꞉gu-qá unimanqatin ndøføgøføgakhamɨ́n, wambap-te.
No nqanø̂poév, zo ezoqa ate ndøzøte꞉go, Nqova Mbomambaqape-qa etoam matev tozondapem, manqat vinivinimba-te tøzøte-manqatat. Geté noqa poev kandambaqape nqánek: Zo Mbumbukiam-qa manqat zóvevezumát. Gekha ezoqām ndego, Mbumbukiam-qa manqat ndevevezam, ndego ezoqā nøme zømbe-tøkeé. Geté ndego ezoqam, manqat vinivinimba-te nde꞉manqate, ndego teqa manqat mokho-te, ezoqa nøme tøkemáv. Geté ezoqa nøme, teqa manqat mokho te-ovøemat, yaq ezoqa ewaqape-qa unimanqatin kopømbá tøzømbe-føgøføgakham.
Nǿfuap! Ge zô, ndozo-matavap? No zo-te tøtøndonav, yaq no manqat vinivinimba-te sa tøte-manqatat, yaq ndøgo zo áv khazømbé-tøkē? Matev av nqægo gezǿ-tøkeák. Geté no manqat tøte-zømesimat, Mbumbukiam te꞉nømand, o nøtenat eqeieqei tæzø-etoam, o Mbumbukiam-qa manqat tæzø-vevezumat, o nømendim eqeieqei tøtøndo-ndap, yaq ndøgo zo kandambá tøzøtøke.
Pøinda neka gita zombó-matavupát. Ouv tozo-qaqaemat, yaq ezoqa pøinda tikhambøemem o gita tikhanøemem, gete taqa wag eqeieqei mbain tøgoat, yaq gê, ezoqa ouv-qa naq áv kiníndapēm? Géndapemák. O nakhag kawa ezoqam, kipi tekhambøyam, gete taqa wag ndaføyambā mbā, yaq gê, ezoqa áv kinízøtēz, av nqægo, nakhāg? Gézøtezák.
Yaq Klisten wambap mokho-te, matev até kopó. Ezoqa nøme, manqat vini-te mba te꞉manqatat, neka manqat mokho-us manqateav vǿgoāt, yaq gê, ezoqa nøme mokho áv kimbǿe-ndapēm? Mokho gimbó-ndapemák. Manqat ndøgo ndemanqate, ndøgo khokhó sege-manqaté.
10 Manqei-qape-te nqanek, bawabawan-qa manqat vinivinimbá. Kopoav-qapé. Yaq nqanek manqat vinivinimba ate ndægo mokho-ús. 11 Geté no bawa vini ezoqam-qa manqat nøtenateav tøgoat, yaq no teqa manqa mokho nóndapák, neka até ndegó-a, noqa manqa mokho géndapák. 12 Yaq nakémbá, zo mokho-te, matev até kopó. Zo Nqova Mbomambaqape-qa etoam matev upøgim-qa ndozogo, zo matev upøgim-qa tøgó ndøgo, Klisten bawan ate ndi꞉gu, tiqa unimanqatin-te tøzømbe-tøke.
13 Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndego, Nqova Mbomambaqape-qa etoam matev tendap, manqat vinivinimba-te te꞉manqatat, yaq ndego yà beguligulím, Mbumbukiam tèabembøe-tøké, yaq ndego ezoqa nøme ta manqa mokho bezømbē-ovøyam. 14 Unimanqatín. No manqat vinivinimba-te tøte-guligulimat, noge nqova géguligulimít. Geté noqa matavap, khokhó segégoát.
15 Yaq no gekha nógō? No matev menás sǽgoát. No nqova-té qatǿ-guligulimát, neka até matavap-té-a, vǿe-guligulimāt. Neka no ouv nqova-té qatǿ-qaqaemát, neka até matavap-té-a, ouv vǿe-qaqaemāt. 16 Geté qo Mbumbukiam-qa iz nqova-te mba toqombo-eqatat, yaq gê, ezoqa nøme, ndigu nqanek manqat zøtezateav ndigu, Klisten wambap-te nandav, qoqa ike manqat áv kiní-unimanqatinīm neka “Amen” áv kiní-einīm? Nakhoa mbaín. Zapa ndǿgo, ndigu kopømba mbaín, qoqa manqat-qa mokho timbo-ndapem. 17 Qoqa ike manqat, mbomambaqape ambá qanegó. Geté ezoqa nøme taqa manqa mokho ndapeav tigoat, yaq qoqa manqat ndigu gezǿ-tøkeák, tiqa unimanqatin-te.
18 No ike kandambá, Mbumbukiam-te. Zapa ndǿgo, no manqat vinivinimba-te oskia nøte-manqaté, av Nqova Mbomambaqape matev ndenømbe-etoam. No mø̀eløvúb, zo ezoqa ate ndøzøte꞉go, taqa yaq-te. 19 Geté Klisten wambap mokho-te, no amba manqat mokho-us faev mba tæ-einin, ezoqa zømesim nonqo, ndøgo ambá qanimáv. Ambá ndø̄go, manqat vinivinimba-te, ande gekha taosen manqat tøte-manqatat, ta manqa mokho ezoqa ndapeav ndøgo.
20  14:20 Ef 4:14Nǿfuap! Zo ande nakheis me, sekemba ndø̀go᷄, zoqa zøtezat-te. Unimanqatín, manqa-zapa gone-qa yaq-te, zo andé nakhei nqonqon me me꞉gó. Geté zoqa zøtezat-te, zo ezoqa kandakanda ndøgó. 21  14:21 Isa 28:11-12Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo:
Evezøza ge-ein,
“No nginik bawan ezoqam,
bawa vini-ak-qá mokho-té
neka manqat vinivinimba-té qazømbé-manqatát.
Geté até ndøgó-a, ndigu noqa manqat géyogemák.”
22 Nqanek manqat ni āv qani-nømendím nqǽgo: Ezoqa manqat vinivinimba-te ti꞉manqatat, av Nqova Mbomambaqape ndezømbe-etoam, ndøgo Mbumbukiam-qá khakhatáp. Geté ta khakhatap ndøgo, ambá tiqa ndīgu, ndigu ndi-unimanqatinat, geté tiqa ndígu, unimanqatinteav ndigu.* 14:22 Nqanek khakhatap, ndigu āv qane-zømesím nqǽgo: Ndigu ndø̀soqoéz. Zapa ndǿgo, ndigu unimanqatinteáv. Geté Mbumbukiam-qa manqa vevezam matev, ambá tiqa ndīgu, unimanqatinteav ndigu, geté tiqa ndígu, ndi-unimanqatinat.
23  14:23 Kel 2:13Gèmbo-mataváp. Zo tozo-møvabat, yaq zo ate ndøzøte꞉go, manqat vinivinimba-te tøzøte-manqatat, yaq ezoqa vini te-on, ndego ta matev-qa yaq-te otevateav ndøgo, o Klisten-av ezoqam te-on, yaq ndigu zo bianav mé꞉zǽb. 24  14:24 Zion 16:8Geté zo Mbumbukiam-qa manqat tozo-vevezumat, yaq ezoqa vini te-on, ndego ta matev-qa yaq-te otevateav ndøgo, o Klisten-av ezoqam te-on, yaq ndego ta manqat ndøgo te-ewag, ndøgo teqa mbøni unimé꞉lév. Yaq ndego segé-matøvém, ndego manqa-zapazapa-ús. 25 Teqa matavap, khonoam-te qagoam, bavokhó qanǿfakhán. Yaq ndego ekeza kha, manqei mé꞉laváo, bugug até manqei-té, Mbumbukiam-qa iz vǿ-eqā. Yaq āv gené-eín nqǽgo, “Unimanqatín. Mbumbukiam ngû꞉gú, zo mokho-te.”
Matev ndøgo, Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape ni ndini-etoam, eqeieqei āv khazí꞉-sasaetāt
26  14:26 1 Ko 12:8-10Nǿfuap! Av tægoat ndægo, av no qate-manqatavun, yaq zoqa wambap-qa yaq-te, áv khané꞉go? Āv qazøtégoát nqǽgo: Zo ezoqa ewaqape matev vinivinimba zógoát. Ezoqa nøme ouv qaqayám, neka ezoqa nøme nømendim matév, neka ezoqa nøme Mbumbukiam-qá manqat vevezám, neka ezoqa nøme manqat vini-te manqaté, neka ezoqa nøme nqanek Mbumbukiam-qa manqat ovøyám, av ndigu ti꞉manqatat. Gekha matēv ndøgo, zoqa guligulim-te tozo-matønumat, Klisten ezoqam-qá unimanqatin bete-føgøføgakhám. 27 Ezoqa manqat vini-te te꞉manqatat, av Mbumbukiam matev tembøe-etoam, yaq kopømba mbaín, ezoqa kopoav matev kopo tigoat. Geté ezoqa menas o misika mba ndǿmanqatát. Yaq ndigu ezoqam kopømba mbaín, manqat sa tumu-manqatat. Geté ezoqa kopokopo ndǿmanqatát. Yaq ezoqa nøme ta manqa mokho ndøgo, bè-ovøyám, ezoqa mokho bembøē-ndapem. 28 Geté manqa ovøyam nonqo ezoqam mbain tøgoat, yaq gekha ezoqām ndigu, manqat vini-te manqate-qa ndigu, ndigu manqat mbaín, sà beqonøvé. Ndigu Mbumbukiam-te, mokho mbá giabetu-manqaté.
29  14:29 1 Tes 5:21Ezoqa Mbumbukiam-qa manqat tivevezumat, ezoqa menas o misika mba bevevezám. Yaq ndigu ezoqa nøme tiqonavat, tiqa manqat yà begeveaném, eqeieqei tøpøtégo-a. 30 Ezoqa Mbumbukiam-qa manqat tevevezumit, yaq Mbumbukiam ezoqa nøme manqat te꞉-omat, ndego wambap-te teqotat, yaq ndego bugukhokhof ezoqam, Mbumbukiam-qa manqat tevevezumit, teqa manqat yà be-iváv. Yaq manqat ndégo témanqatát, Mbumbukiam manqat nøme ge꞉-omat. 31 Zo ezoqa ate ndøzøte꞉go, Mbumbukiam-qa manqat tozo-vevezumat, zǿ-enendtát. Yaq ndǿgo, ezoqa ewaqape zøtezat tiníndapém, neka zoqa manqat tiqa unimanqatin-te zita bezømbē-tøpaz. 32 Nqova Mbomambaqape, ezoqa manqa vevezam-qa yaq-te tøpøsumáv. Geté gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam-qa manqat ndivevezam, ekezan ndømatøvememɨ́n, ande āv kiní-einīm neka ande gekha khøuwa-tē giní-einīm, manqat ndøgo, Mbumbukiam ge꞉zømas. 33 Zapa ndǿgo, Mbumbukiam, khokho matev poeveáv. Geté ndego matev, sambi-té genø-matønumatún, Mbumbukiam-gi ezoqam-qa wambap mokho-te ate ndægo.
34  14:34 1 Ko 11:3; 1 Tim 2:12Sakheis manqa bezø-feàzu᷄, wambap mokho-te. Kopømba mbaín, manqat sa timanqatat. Geté ndigu megetapak-qá mokho-té giabetu꞉gú. Até Mozes-qá guguna manqát-a, āv tøne-manqaté. 35 Geté ndigu manqa mokho ndape-qa tigoat, ekeza angana bezøbevapát, khoev-te tiqavazat. Zapa ndǿgo, sakheis Klisten wambap-te manqat sa timanqatat, ndøgo eqeieqeí mbá.
36 Gê, áv khané꞉go? Zo áv khazøté-matavap? Gê, Mbumbukiam-qa manqat, zo-té qandó-fakhan? O zo-te mbā qanǿgeavun? Āv taoká. 37  14:37 1 Zion 4:6Ezoqa nøme ndematavap, av nqægo, ndego Mbumbukiam-gē manqa vevezam ezoqām, o ndego Nqova Mbomambaqape-qā etoam matev ndømbôgō, ndego bète-otév, manqat ndøgo, no qazø-peaumavun, ndøgo Evezøza-qá manqa løvuat manqát. 38 Geté ndego nqanek manqat o-mba ndapeav tøgoat, yaq zo teqa manqat ndø-upø̀gi᷄m.
39 Nǿfuap! Manqat ate ndægo, Nqova Mbomambaqape-qa etoam matev-qa yaq-te qate-manqatavun, manqat kandambaqape nqánek: Zoqa poev kandambaqape, qabegó nqanek, Mbumbukiam-qa manqat tozo-vevezumat. Neka zo ezoqa zømbe-khafèa᷄p, manqat vinivinimba-te ti꞉manqatat, av Nqova Mbomambaqape, manqat ndezømbe-etoam. 40 Geté zo matev ate ndægo, ndaføyamba neka eqeieqei ndøgó.

14:1 14:1 1 Ko 12:31; 14:39

14:20 14:20 Ef 4:14

14:21 14:21 Isa 28:11-12

*14:22 14:22 Nqanek khakhatap, ndigu āv qane-zømesím nqǽgo: Ndigu ndø̀soqoéz. Zapa ndǿgo, ndigu unimanqatinteáv.

14:23 14:23 Kel 2:13

14:24 14:24 Zion 16:8

14:26 14:26 1 Ko 12:8-10

14:29 14:29 1 Tes 5:21

14:34 14:34 1 Ko 11:3; 1 Tim 2:12

14:37 14:37 1 Zion 4:6