16
“No zo nqanek manqat ndǿgo tæzømbe-manqaté, zoqa unimanqatin navøepøteav tàbezømbegó. 16:2 Met 24:9; Luk 6:22; Zion 9:22Zo Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te, gizømbé-khafeapát. Unimanqatín. Khøuwa ndø̀mø-fakház. Yaq ezoqa zo løvøte-te ti-abumat, ndigu āv giní-matavupát nqǽgo: Ndigu Mbumbukiam-qā sasae ndøgōt. 16:3 Zion 15:21Ezoqa matev av nqægo, zapa ndǿgo tinígoném, ndigu no mè꞉zøtezák, neka até noge Tát-a, mè꞉zøtezák. Geté no zo nqanek manqat tæzømbe-manqatám ndǿgo, ta khøuwa ndøgo timøfakhaz, yaq zo matavap nango tàbezømbe-vesezú, no ande gekha manqat me nøzømbē-manqatam. No zo bugukhokhof manqat einiáv, taqa yaq-te. Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, no mø̀egoám, zo namba.”
Nqova Mbomambaqape-qa sasae-qa yaq-te
Yaq Yesu tegi paev ezoqam, manqat nøme gezø-ein, “No ndakin nø̀má. Te-te ndégo tøtømá, no ma gende-khofotan. Geté zo ezoqa kopo no-te bevøpøteáv av nqægo, ‘Gê, qo ākhoqotéma?’ Zapa ndǿgo, zo mbøni zøvá, ta zapaya ndøgo, no qazø-ein. 16:7 Zion 14:16Geté no unimanqatín nqazø-manqate. Ndøgo qanimáv zo-te, no tænav. Zapa ndǿgo, no okhoeav tøgoat, yaq ndego tøke ezoqam gendówavák zo-te. Geté no tænav, yaq no ndego notøndó-khofotáv zo-te.
Ndego tendowav, ndego manqei-qape ezoqam āv genézømás nqǽgo: Tiqa matavap soqaín, manqa-zapa neka matev eqeieqei neka Mbumbukiam-qa manqa ovøyam-qa yaq-te. Manqa-zapa-qa yaq-te, ndego te꞉zømas: Manqa-zapa nqánek, ndigu no unimanqatinteav ndøgo. 10 Neka matev eqeieqei-qa yaq-te, ndego te꞉zømas: Ezoqa Mbumbukiam-qa bøi-te, ta mokho-te ndǿgo tiní-eqeieqei-éz, no Tat-te tænav. Yaq zo nango zónømendamák. 11  16:11 Zion 12:31Neka manqa ovøyam-qa yaq-te, ndego te꞉zømas: Mbumbukiam ndego manqei-qape-ge megeat ezoqam, Saitan, manqa ovøyam-te mø̀ndøvé. Ndego yaq-fia nqosøgeap, ndø̀møqeív.
12  16:12 1 Ko 3:1-2No zo-te manqat kandambá, manqa manqate-qa nqægo. Geté zo ndakin kopømba mbaín, mokho tozombo-ndapem. 13 Geté Nqova Mbomambaqape tendowav, ndego unimanqatin manqat mba ndemanqate, yaq ndego zo unimanqatin manqat-té genǿ-itúb, ate ndægo. Ndego ambá av nqǣgo, ekeza matavap-tē genǿ-manqatāt. Geté ndǿgo témanqatát, manqat ndøgo te-ewagat. Neka ndego gé꞉zømesimát, megemege-te ndo꞉go, ande gekha matev me mó꞉fakhanām. 14 Ndego noqa iz ndǿ-eqatát. Zapa ndǿgo, manqat ndøgo, zo te꞉zømesimat, no-té gé-upøgimát. 15 Matev neka bazaføgakh ate ndægo, noge Tat ndømbogo, ndøgo noqá. Yaq nakémbá no qæ-ein av nqægo, manqat ndøgo, ndego Nqova Mbomambaqape zo te꞉zømesimat, ndøgo no-tē gē-upøgimāt.”
Yesu-gi paev ezoqam-qa mbøni vaev matev, khanakhanakh-té qamøzǿ-qambuí
16  16:16 Zion 14:19Yaq Yesu tegi paev ezoqam manqat nøme, āv gezømbe-eín nqǽgo, “Khøuwa khapémbá ngu꞉yoza, yaq zo no sekemba zónømendeák. Yaq taqa zita-te, khøuwa khapémbá tu-ewabat, yaq zo no nqawa ndòzo-nømendám.”
17 Yaq ndigu ekeza paev ezoqa nøme gibond, “Nqanek gekha mokhô, ngenek av ginimbi-ein nqægo, ‘Khøuwa khapēmbā ngu꞉yoza, yaq zo no sekemba zōnømendeāk. Yaq taqa zita-te, khøuwa khapēmbā tu-ewabat, yaq zo no nqawa ndòzo-nømendām.’? Neka ndøgo gekha mokhô, ge-ein av nqægo, ‘Zapa ndø̄go, no Tat-tē qatømā.’?” 18 Yaq ndigu nøme āv ginibondát nqǽgo, “Nqanek manqat, ‘Khøuwa khapēmbā,’ ndøgo gekha mokhô? Ni zì꞉nøtenák, ngenek gekha mē꞉manqate.”
19 Yesu mø̀ndæ-otév, ndigu ambá gembo-bevøpemɨ́n. Yaq ndego āv gezømbe-eín nqǽgo, “Gê, zo ndǿgo tøzøté-bondet, no av qazømbe-ein nqægo, ‘Khøuwa khapēmbā ngu꞉yoza, yaq zo no sekemba zōnømendeāk. Yaq taqa zita-te, khøuwa khapēmbā tu-ewabat, yaq zo no nqawa ndòzo-nømendām.’? 20 No unimanqatín nqazø-manqate: Zo ndòzo-eivám neka mbøni vøzǿvā. Geté manqei-qape ezoqam, khanakhanakh zǿ-asøtáv. Zo mbøni ndø̀zøvá. Geté zoqa mbøni vaev, segemǿ-qambuí. Yaq zo khanakhanakh møzǿ-asøtáv. 21 Sævam gui-ovaɨn, qakhantavɨn, ndugu mbøni mbovaɨ́n. Zapa ndǿgo, tuqa nqosøgeap khøuwa mø̀ndøndáp. Geté nakhasam geqomɨn, yaq ndugu nqosøgeap sekemba gembó-matavapák. Zapa ndǿgo, ndugu khanakhanákh. Nakhasam ndakinak ndøfakhán, manqei-qape-te. 22 Até zó-a, zo ndakin mbøni zøvavét. Geté zo nqawa ndæ̀zømét. Yaq zo khanakhanakh møzǿ-asøtáv. Yaq ta khanakhanakh ndøgo, ezoqa kopømba mbaín, zo ti꞉vibam. 23  16:23 Met 7:7Ta khøuwa-te ndøgo, zo no sekemba zonǿ-bevapák. No unimanqatín nqazø-manqate. Gekha matēv ndøgo, zo Tat noqa iz-te tozombo-viømemat, ndego segezǿ-etoumát. 24 Atema ndakin, zo Mbumbukiam-te noqa iz-te viimáv. Geté zo gèviám, yaq zo ndòzo-upøgimát. Yaq zoqa khanakhanakh, nøme mba tàbete-tøtøvøyám.”
Yesu manqei-qape-qa bazaføgakh mø̀ndøtokhóm
25 Yaq Yesu tegi paev ezoqam, manqat nøme āv gezømbe-eín nqǽgo, “No zo manqat qazø-manqatam, yaya nøzø-etæám. Geté khøuwa ndø̀mø-fakház, yaq no zo yaya sekemba nøzǿ-etæák. Geté zo Tat-qa yaq-te, manqat bavokhó sæzømbó-manqatát. 26 Ta khøuwa-te ndøgo, zo Tat noqá iz-té qazonømbó-vi꞉mát. No einiáv av nqǣgo, Tat nō nombóvi꞉māt zoqa yaq-te. 27  16:27 Zion 14:21, 23Zapa ndǿgo, ndego Tat ekezan, kukú zo-te. Ndego kuku zo-te tømbøegó ndǿgo, zo no-te kuku ndøzømbego neka vozō-unimanqatinim, av nqægo, no Tat-tē qatøndonāv. 28 Unimanqatín. No Tat-té qatøndonáv, manqei-qape-te vø̄efakhan. Yaq ndakin no manqei-qape nqawá qatǿ-iváv. Yaq Tat-té qatǿqaván.”
29 Yesu nqanek manqat gezø-ein, yaq ekeza paev ezoqam āv gimbøe-einím nqǽgo, “Nqáe! Qo ndakin manqat bavokhó qotø-manqaté. Qo ambá av nqǣgo, yaya sekembā soqoni-etǣ. 30 Ni ndakin mø̀tinøtén, qo matev ate ndægo mòqote-qatéq. Até ezoqam-qá beváp-a, qo é-moqote-qateqɨ́n. Yaq ni nqánek qati-unimanqatinát, av nqægo, qo Mbumbukiam-té qoqotøndoqáv.”
31 Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Ge zô, ndakin tozó-unimanqatinat? 32  16:32 Met 26:31, 56Nqáe! Khøuwa nqágeav. Unimanqatín. Ndøgo mø̀ndø-fakhán. Yaq zo khokhó sozó-panqanimít. Zøkeza kha mba zøtéqeivít, yaq no sozó-nøuvøném. Geté no ambá av nqǣgo, nakhapūs sægō. Zapa ndǿgo, Tat ngêgó, no namba. 33  16:33 Zion 14:27; Lom 5:1; 1 Zion 5:4No zo nqanek tæzømbe-eín ndǿgo: Zo mbøni bøiv tø̀negó, no mokho-te. Zo nqanek manqei-qape-te, viniv zo-eqawát. Geté zo anøzi ndøgó! Zapa ndǿgo, no manqei-qape-qa bazaføgakh, mø̀etømbuá.”

16:2 16:2 Met 24:9; Luk 6:22; Zion 9:22

16:3 16:3 Zion 15:21

16:7 16:7 Zion 14:16

16:11 16:11 Zion 12:31

16:12 16:12 1 Ko 3:1-2

16:16 16:16 Zion 14:19

16:23 16:23 Met 7:7

16:27 16:27 Zion 14:21, 23

16:32 16:32 Met 26:31, 56

16:33 16:33 Zion 14:27; Lom 5:1; 1 Zion 5:4