3
Qaqae matev-qa yaq-te, Klisten bawan mokho-te
Nǿfuap! No zo-te qægoam, no kopømba mbaín, manqat vøté-zømesīm, av ndigu nqate-zømesim, ndigu Nqova Mbomambaqape ndezømbu꞉gu. Geté no manqat āv qazømbe-manqatám, av ndigu nqazømbe-manqate, ndigu manqei-qape-qa matev zua ndimbopaev. Zapa ndǿgo, zo Keliso-qa matev-te, andé nakhei nqonqon me zøtegoám. 3:2 Iblu 5:12-13; 1 Pita 2:2No zo andé tete nøzømbe-etoumám, ambá ndø̄go, lou føgøføgākh. Zapa ndǿgo, ta khøuwa-te ndøgo, zo kopømba mbaín, manqa mokho vøzømbøé-ndapēm, av ndigu ndi꞉ndape, ndigu Mbumbukiam-qa matev-te e-ma go꞉fisam. Até ndakín-a, zo zuá, kopømba mbaín, mokho tozombo-ndapem. 3:3 1 Ko 1:10-11Zapa ndǿgo, zo zøkeza khatae-qa poev, zua zombopavét. Ge zô, ndozo-matavap? Zo-te nandav, ova matev neka ponqombap matev nandøzøgo, ndøgo khatae-qâ poèv? Unimanqatín. Zo manqei-qape-qa matev-te, zua zoyagé. 3:4 1 Ko 1:12Zapa ndǿgo, ezoqa nøme nandi-manqate, “No Pol nombopaēv,” neka nøme nandi-manqate, “No Apolos nombopaēv.” Matev av nqægo tozogoat, yaq zo manqei-qape ezoqam-qá matavap zua zombopáev.
3:5-6 Kel 18:4, 11, 27-28Gê, Apolos, ndego gekha ezoqâm? Neka no, Pol, gekha ezoqâm? Ni Mbumbukiam-gí sasae ezoqám, ni mokho-te zo Mbumbukiam vozō-unimanqatinim. Mbumbukiam no sasae vini nø-etoám, neka Apolos sasae vini vømbō-etoam. No zo mokho-te, andé ogekhæm sasae me nøtegoám, neka Apolos, ta avøe gigiap ndøgo, ande ibøkha me vømbø̄e-etoumam. Geté zoqa unimanqatin, Mbumbukiam ndø-uminøvemát. Ezoqa ndego avøe vø̄-ogeakh-a, ndego ibøkha vømbō-etoumam, ndøgo gigiap-qapé mbá. Geté gigiap-qape sate ndégo, Mbumbukiam, ndego avøe nde-uminøvem. 3:8-9 Met 16:27; Ef 2:20-22Ogekhæm ezoqam neka ibøkha etoam ezoqam, nginik kopó. Nginik Mbumbukiam-qá sasae mba ndøgó. Yaq nginik ezoqam, yaq-fia āv timí-upøgím, av ekeza sasae gi꞉goam. Ni ezoqa menas, ni kopømbá seitumu-sasaeát, Mbumbukiam-qa sasae-te. Zo andé Mbumbukiam-qá kháe neka andé Mbumbukiam-qá khoév. 10 Mbumbukiam-qa kuku matev mokho-te, ndego genø-etoam, no andé nøte-khoev-puanam-ezoqam-matavap-loloakh-us-én. No uk nø-asáz. Yaq ezoqa nøme, khoev mo꞉wevét, ta uk-te ndøgo, qæ-asaz. Geté, gekha ezoqām ndego, khoev ndewevet, ndego yà beqeiví. Sasae eqeieqei begó. 11  3:11 Isa 28:16; 1 Pita 2:4-6Ta uk ndøgo, ndø-asø̂zú. Ndøgo Yesu Kelisó. Ezoqa kopømba mbaín, nøme te-asaz. 12 Ta uk-te ndøgo, ezoqa nøme, khoev gigiap qaniqaním giniwevét, kopømba ande av gol o silva o mbaqambaqa fia kandakanda ndi꞉gu. Geté ezoqa nøme, tae o peføpefa o gagayag mbá giniwevét. 13  3:13 1 Ko 4:5Yaq vaev-te, Mbumbukiam-qa Khøuwa Kandambaqape-te, ezoqa ewaqape-qa sasae, tønǿqeivát ndǿgo, sasae eqeieqeī pizí꞉goat-a. Gøina ndǿqeív. Gøinam ni ezoqa ewaqape-qa sasae matev, giní-geveá, av nqægo, ta sasae ndøgo, ni qazigoat, gøina wageap-te petéwevāt, penømakhaya. 14 Gekha ezoqam-qā sasae, gøinam-te wageapøteav tøgoat, ndego yaq-fia eqeieqei ndǿndáp. 15 Geté sasae ndøgo, gego, tømbowagim, ndego ezoqam, sasae khokhó segegoám. Ndego ekezan, ndø̀khandí꞉v. Geté andé gøinam-té gindú-qombi꞉nám.
16  3:16 1 Ko 6:19; 2 Ko 6:16Ge zô, møzøté-zøtez? Zo Mbumbukiam-qá khoév. Mbumbukiam-ge Nqova, zo mokho-té gunu꞉yagé. 17 Gekha ezoqām ndego, nqanek Mbumbukiam-qa khoev tengiu, Mbumbukiam ndego géngiú. Zapa ndǿgo, ta khoev ndøgo, Mbumbukiam-qá khoév. Neka ta khoev ndøgo, zó.
18 Zo zøkeza kha, mbøe-khavòza᷄m. Zo mokho-te, ezoqa nøme ndematavap, av nqægo, no manqei-qape ezoqam-qa bøi-te, matavap loloakh-ūs, ndego bèmø-matavap-livilivis-us-ezoqam-év. Yaq av nqægo, ndego segemǿ-matavap-loloakh-us-ezoqam-év. 19  3:19 Job 5:13Zapa ndǿgo, manqei-qape ezoqam-qa matavap loloakh, ndøgo matavap livilivís, Mbumbukiam-qa bøi-te. Taqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, āv qane-peawáp nqǽgo,
“Mbumbukiam ndigu ezoqam,
ndimatavap av nqægo,
‘Ni matavap loloakh-ūs,’
ndigu ekeza khavozam matév genégavém.”
20  3:20 Psa 94:11Neka manqat nøme ndø̄pēāwāp,
“Mbumbukiam, mø̀ndæ-otév:
Matavap loloakh-us ezoqam-qa matavap,
ndøgo mokho mbaín.”
21-22 Yaq nakémbá, zo me꞉khambùva᷄p, av nqægo, zo ande gekha ezoqam me zombø̄epaev. Zapa ndǿgo, ni ate nqati꞉gu, Pol neka Apolos neka Pita, ni zogí. Neka até ndøgó-a, manqei-qape neka khandi neka løvøte neka ndaki yage neka vaev yage, ndøgo zoqá. 23 Geté zo Keliso-gí, neka Keliso, ndego Mbumbukiam-gé.

3:2 3:2 Iblu 5:12-13; 1 Pita 2:2

3:3 3:3 1 Ko 1:10-11

3:4 3:4 1 Ko 1:12

3:5 3:5-6 Kel 18:4, 11, 27-28

3:8 3:8-9 Met 16:27; Ef 2:20-22

3:11 3:11 Isa 28:16; 1 Pita 2:4-6

3:13 3:13 1 Ko 4:5

3:16 3:16 1 Ko 6:19; 2 Ko 6:16

3:19 3:19 Job 5:13

3:20 3:20 Psa 94:11