6
Ni Mbumbukiam namba nqeisasaeat, ni nqeizǿ-pouwe: Zo Mbumbukiam-qa kuku matev qazondapem, até vøwaní, ta mokho-te ndøugu. Soqaín ndøgo, zo khokho sa qazondapem. 6:2 Isa 49:8Mbumbukiam āv gene-manqaté nqǽgo,
“Khøuwa eqeieqei qandap,
no qoqa guliguli manqat mø̀e-ewág.
No màtaqa-tøké,
ta khøuwa-te ndøgo, no qæzav, ezoqa tækhandi꞉z.”
Nqáe! Khøuwa eqeieqei ndakín. Khøuwa ndøgo, Mbumbukiam gezav, ezoqa tekhandi꞉z, ndakín.
Keliso-gi u-anim, Mbumbukiam-qa sasae-te, viniv kandakanda ndi-eqawat
Ni matev eqeieqei mba nimbopáev. Soqaín ndøgo, niqa matev ezoqa tiqa unimanqatin-te tøkhaosam neka ezoqa Mbumbukiam-qa sasae vǿngenøitāt. Geté gekha matēv ndøgo, nqani-fakhanam, ni āv qati-vøndøzú nqǽgo: Ni Mbumbukiam-gí sasae ezoqám. Potonam matev neka ngenøgim matev neka gekha matev føgøføgakh nqani-fakhanam, ni bazaføgakh-us niwaniáp. 6:5 2 Ko 11:23-27Ni gèzitangatún, ndimbula-te vø̄nqeindumatun. Neka ni vø̄ngeandumatun. Ni sasae føgøføgakh nigoatún, neka khøuwa nøme, ni venanqei sømbiam kopømba mbaín, neka ifi nivinumatún. 6:6 1 Tim 4:12Ni matev eqeieqei-té qeiyagé, neka nøtenat nigú. Ni ezoqa matev aiyaiyav-te neka kuku matev-us nizøgó. Mbumbukiam-gé Nqova mu꞉sasaeát, ni mokho-te. Neka niqa kuku matev, ezoqa nøme-te, ngusum-te mba khazeáv. Ni ezoqa unimanqatin manqat mba nizø-manqaté. Ni Mbumbukiam-qá bazaføgakh-té qeitø-sasaeát neka matev eqeieqei nigoatún. Ndøgo niqá nakhag gigiáp, nøfe nonqo neká khakhazam nonqo. Ezoqa nøme, gìnivizáp. Geté nøme ndigu, mivi ni-etoumatún. Ezoqa nøme, iz gìni-eqawát. Geté nøme ndigu, iz gìnivoát. Ezoqa nøme, ni khavozam ezoqam mi꞉næná. Geté ni unimanqatin manqat mba nimanqaté. 6:9 2 Ko 4:10Ezoqa nøme, ni khokho ezoqam mi꞉næná. Geté nøme ndigu, ni mø̀ndæzøtéz. Ni ambá nipakhaenɨ́n. Geté, nqáe! Ni khandi zua nigú. Ni gèzitangatún. Geté ni løvøte, etopøteáv. 10 Ni mbøni nivavatún. Geté ni khanakhanakh oskia ni-asøtøvé. Ni gigiap-av ezoqám. Geté ni mokho-te, ezoqa kopoáv, andé ge꞉-gigiap-kopoav-ezoqam-éz. Ni zenda-zenda mbá qatiyagé. Geté Keliso mokho-te, ate ndægo, niqá.
11 Zo Kolin-ak. Ni manqat ndaføyambá seizø-manqatám. Ni kuku kandambá zo-te. 12 Ni ambá av nqǣgo, kuku matev gèmøni-navøēm zo-te. Geté zo zøkezan zoto-tokém, niqa kuku matev. 13  6:13 1 Ko 4:14No zo ndakin, andé nogi nakheis me nøzømbe-manqaté. Zo āv tøne-matanám, av ni nqeizømbe-matanam. Até zó-a, zo kuku yà bezøgó ni-te.
Ni ezoqa namba bizi꞉-tøkuàne᷄m, ndigu unimanqatinteav ndigu
14  6:14 Ef 5:11Zo ti namba me꞉tøkùa᷄t, ndigu unimanqatinteav ndigu. Gê, matev eqeieqei neka matev soqain, áv khané-tøkuā? Neka gê, waev bøivun namba, áv khané-tøkuā? Kopømba mbaín! 15 Yaq gê, Keliso nqova soqaqape namba, nqova kopo-te áv kiníyagāt? Neka gê, ezoqam nde-unimanqatinat, áv kené-tøkuā, ezoqa nøme namba, ndego unimanqatinteav ndego? 16  6:16 1 Ko 3:16; Lev 26:12Yaq gê, Mbumbukiam-qa khoev, tae khøuwiap namba áv khané-tøkuā? Nakhoa mbaín. Zo mø̀zøte-zøtéz. Mbumbukiam-qa khoev, ní, ndego khandi miav-ak Mbumbukiam. Ndego ekezan, āv gene-eín nqǽgo,
“No ezoqám namba nøtéyagát
neka no ti mokho-té tøtú꞉-okhoát.
No tigí Mbumbukiam tǽgoát
neka ndigu nogi ezoqam vǿgoāt.
17  6:17 Isa 52:11; Veve 18:4Neka Evezøza manqat nøme, āv gene-manqaté nqǽgo:
Vø̀ziváz ndigu, neka ti-te vø̄qataz.
Neka gigiap ndøgo, noqa bøi-te soqain ndøgo,
kha mbokhanø̀ze᷄m.
Yaq no zo ndæ̀khatób.
18  6:18 2 Sam 7:14; Jer 31:9Neka Evezøza, ndego bazaføgakh ate ndægo ndømbogo, manqat nøme āv gene-manqaté nqǽgo:
No Zøve nøzǿgoát
neka zo nogi nakhei angana
neka nakhei mbasi vozonǿ-goāt.”
 

6:2 6:2 Isa 49:8

6:5 6:5 2 Ko 11:23-27

6:6 6:6 1 Tim 4:12

6:9 6:9 2 Ko 4:10

6:13 6:13 1 Ko 4:14

6:14 6:14 Ef 5:11

6:16 6:16 1 Ko 3:16; Lev 26:12

6:17 6:17 Isa 52:11; Veve 18:4

6:18 6:18 2 Sam 7:14; Jer 31:9