4
Khavozam nømendim matev-qa yaq-te
Nqova Mbomambaqape-qa manqat, bavokho-qapé. Āv gene-manqaté nqǽgo: Vaev khøuwa-te, ezoqa nøme tiqa unimanqatin Yesu-te, ndø̀-ivøvém. Yaq ndigu khavozam nqova neka nqova soqøsoqa-qa nømendim manqat mbópavát. Ndigu ezoqam, nømendim matev av nqægo ndivøndøzu, ndigu khavozam ezoqám. Tiqa matavap mø̀ndø-soqøsoqoám, yaq ndigu mè꞉zøtezák, gekha matev eqeieqei neka gekha matev soqøsoqa. 4:3 Gen 9:3; Lom 14:6; 1 Ko 10:30-31Ndigu nøkenøkem matev-te neka loge gigiap nøme-te, khafeap mo꞉-aumatún. Geté loge gigiap nqanek, Mbumbukiam ndøkhakheinám. Yaq ni Klisten ezoqam, ni nqazi-unimanqatinat neka unimanqatin manqat qazi꞉nøten, kopømbaqapé, Mbumbukiam ike manqat zimbó-einimát, neka nqanek loge gigiap vizílogāt. Zapa ndǿgo, gigiap ate ndægo, Mbumbukiam gekhakheinam, eqeieqeí. Yaq nakémbá, ni bizi-sanqàwe᷄. Geté Mbumbukiam-te ike manqat zímanqatát, sasa zí-upøgimāt. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Manqat neka guligulim mokho-te, loge gigiap ate ndægo, gè-eqeieqei-ín, Mbumbukiam-qa bøi-te.
Klisten megeat ezoqam eqeieqei-qa yaq-te
Qo Klisten qafuap av toqote-zømesimat ndægo, qo Keliso Yesu-ge sasae ezoqam eqeieqei qógoát. Yaq qo Mbumbukiam-qa Manqat mokho-te, unimanqatin matev-qa yaq-te, ndøgo qo ande lou me ndoqote-loge, neka nømendim manqat eqeieqei mokho-te, qoqombo-pavat, bazaføgakh-us qógoát. 4:7 1 Tim 1:4Ezoqam-qa khokho emanqat vototap matev, ndøgo ezoqa tøkemav ndøgo, zitá qanewuøé. Geté qo bazaføgakh tønø-asøzú ndǿgo: Āv qane-yagé, av Mbumbukiam ndømbøe-poev. Ezoqa sasae tegoat, ekeza kha bazaføgakh etoam nonqo, ndøgo kopømbá. Elavøqase gembótøké. Geté bazaføgakh toqo-asaz, matev toqogo, av Mbumbukiam ndømbøe-poev, ndøgo kandambá tøqatøke. Av toqotegoat ndægo, qo khandi qóndáp, ndakín neka até megemege-té-a. Nqanek manqat unimanqatín. Qanimáv, tizindapem. 10  4:10 1 Tim 2:3-4Yaq nakémbá, ni bazaføgakh zi-asazét neka sasae bazaføgakh-us zigút. Zapa ndǿgo, ni Mbumbukiam-té qazio-taná, ndego khandi Mbumbukiam, ndego ezoqa ewaqape-ge khandi etoam ezoqam. Gekha ezoqām ndigu, ndego ti-unimanqatinim, khandi ndǿqeivím.
11 Nqanek manqat, ezoqa gèzø-manqatét neka gè꞉zømesimít. 12  4:12 Tait 2:15Qo ezoqa besanqàqa᷄, ta zapaya ndøgo, qo ezoqam ndakinak ndoqotego. Geté qo matev eqeieqei ndøgó, manqat-te neka yage-te neka kuku matev-te neka unimanqatin matev-te neka qakeza kha eqeieqei nøzøgim-te. Yaq ezoqa géqamekhám, neka qoqa matev vømbó-paevēm. 13 Qo ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat gèzø-geveám. Gèguguzá, neka gè꞉zømesím, atema no banø̄fakhan.
14  4:14 2 Tim 1:6Bazaføgakh ndøgo, Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape geqa-etoam, Klisten megetapak zenda giqambo-veem, yaq Mbumbukiam-qa manqat givevezømem qoqa yaq-te, ta bazaføgakh ndøgo, ndøsanqàwe᷄. Geté oskia mbogeawát, qoqa sasae-te. 15 Qo bazaføgakh ndø-asøzú, ta matev-te ndøgo, no qataqambe-manqatavun. Até vøgó. Yaq ezoqa āv tiabiti-qeiví: Qo Klisten matev-te, kandambá qoqo-khouweq. 16 Qakeza yage neka nømendim matev, gèqeiví. Até vøyá, nqanek matev-te. Av toqotegoat ndægo, qo qakeza kha qókhandí neka até ndigú-a, voqó-khandī꞉z, ndigu qoqa manqat ti-ewagat.

4:3 4:3 Gen 9:3; Lom 14:6; 1 Ko 10:30-31

4:7 4:7 1 Tim 1:4

4:10 4:10 1 Tim 2:3-4

4:12 4:12 Tait 2:15

4:14 4:14 2 Tim 1:6