2 Timoti
Pol-qa pepa qambo-menas, Timoti-te
Megeat Manqat-qase
Pol nqanek pepa nøme, Timoti-te gepeawam, ndego Lom taon-té geyagám. Ndimbula mokho-té gunu꞉goám. Pol āv gene-matøvém nqǽgo: No avønín ndølambém, vǿe-nanīm. Nqanek pepa, vaev pepá, Pol gepeawam. Taqa zita-te, ndego pepa nøme peawapøteáv. Pol Timoti taqa yaq-te ndǿgo tembøe-peawám, ndego Klisten bawan ezoqam, eqeieqei ande āv kezømbé-kewagāt. Neka Timoti ekezan, unimanqatin matev-te, bazaføgakh-us até beyá.
1
No Pól, nqanek pepa nqæpeaomit. No Keliso Yesu-gé u-aném. Ndøgo Mbumbukiam-qá poév. Ndego manqa mbusa, āv genevé nqǽgo: Ni Keliso Yesu mokho-te, yage miavmiav zíndapém. Yaq no ezoqa bàte-zømesím, taqa yaq-te.
1:2 Kel 16:1; 1 Tim 1:2Timoti! No nqanek pepa qo-té qatø-peaomít. Qo andé uni nogé-yo-ín. No nø̀taqambo-khafuát. Mbumbukiam, nigi Tat, neka Keliso Yesu, nigi Evezøza, tiqa kuku matev neka tanakh matev neka sambi matev, ndø̀goát, qo namba.
Ni mivi bizìgu᷄, Mbumbukiam-qa emanqat vototap-te
1:3 Kel 23:1Mbumbukiam mø̀ndæ-otév, no teqa sasae eqeieqei nogó neka nqǣmbō-vīzāp, ate av-té, nogi atanakha-zapazapa-za gi꞉goam. Neka no ike kandambá te-te. No oskia nø̀taqando-mataváp, pavpave nekā lovølova, neka vøtaqandō-guligulimatun. No qataqa-matøvemɨn, qo qoqoviq, no qateqouvaq, yaq no vao kandambá qo-te neka nqawa qamekhe-qa nøgó. Yaq no kopømbá, khanakhanakh tàbenømbe-tøvá. 1:5 Kel 16:1No qoqa unimanqatin matev, mø̀tenøtén. Ndøgo ngusum-te mbá mbá. Qogu qazupuka Lois neka qogu qavo Yunis, unimanqatin matev, av tøzømbe-goám ndǽgo. Neka no āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Qoqa unimanqatin matev, qo mokho-te nandu꞉gu, ndøgo até kopó. 1:6 1 Tim 4:14Yaq nakémbá, no matavap, āv qataqambé-mboqoá nqǽgo: Matev ndøgo, Mbumbukiam geqa-etoam, no zenda qataqambove, qo toqo-matønumat, yaq ndakin qo mokho-te nandu꞉gu, ande gøinam me qoté-khambá, nqawa bēwagim. 1:7 Lom 8:15Zapa ndǿgo, Nqova Mbomambaqape, Mbumbukiam gini-etoam, ndego ambá av nqǣgo, ni møe matev ni-etoumatūn. Geté ndego ni bazaføgakh neka kuku matev neka kha eqeieqei nøzøgim matev ni-etoumatún.
Yaq nakémbá, qo mivi ndø̀go᷄, ezoqa nigi Evezøza-qa yaq-te toqote-zømesimat. Neka noqa yaq-te, no te zapaya ndimbula-te nqatu-utønat, mivi ndø̀go᷄. Geté viniv soqó-eqatát, no namba, Manqat Mbomambaqape zapaya. Mbumbukiam bazaføgakh qá-etoám, 1:9 Ef 2:8-9; Tait 3:5ndego ni gekhandi꞉n, neka gini-akha, ni tegi ezoqam tizigoat neka matev eqeieqei-te vizíyagāt. Ndego ni ambá av nqǣgo, niqa matev matanam zapayā gene-khandī꞉n. Geté ndego āv tømbøe-pøovám, neka ni ekeza kuku matev zapayá gene-khandí꞉n. Manqei-qape khakheinøpøteav qagoam, Mbumbukiam é-møndo꞉pøoá, ndego ni ekeza kuku matev, Keliso Yesu mokho-té ginínømánd. 10  1:10 Iblu 2:14Nqanek matev, ndakin mø̀ndø-fakhán, Keliso Yesu, nigi khandi etoam ezoqam, gegeavun. Ndego løvøte-qa bazaføgakh mø̀ndøngiú neka Manqat Mbomambaqape-qa mokho-te, khandi miavmiav vøndōndap.
11  1:11 1 Tim 2:7Mbumbukiam no nqánek gene-veatán: No teqa u løozu ezoqam neka Keliso-ge u-anem neka nømendim ezoqam nógoát. 12 No matev vinivinimba ta zapaya ndǿgo tøte-potonám. Geté no mivi mbaín. Zapa ndǿgo, no mø̀tenøtén, gekha ezoqām ndego, no nqæ-unimanqatinat. Neka no āv qate-unimanqatinát nqǽgo: Sasae ndøgo, ndego noqa zenda-te geve, ndego kopømbaqapé, gembó-kewagát, atema teqa qavøne khøuwa vømǿndāp.
13 Nømendim manqat eqeieqei, qo no-te qoqo-ewagam, føgøføgakh ndøgeawát neka ezoqa āv tøne-zømesím. Unimanqatin matev neka kuku matev mokho-té qonǿgó, ndøgo Keliso Yesu-te ndøndo-okho. 14  1:14 1 Tim 6:20Nqova Mbomambaqape-qa bazaføgakh mokho-te, ndego ni mokho-te ngu꞉yage, qo unimanqatin manqat, Mbumbukiam qoqa zenda-te geve, eqeieqei mbokeogé.
15 Qo mòqote-qatéq, Esia manqei-ak ate ndi꞉gu, no sège-nøuvøném, até Figelus neka Emogenés-a, no vø̄-nøuvønem. 16 Onesifolus mba ndøgó, no nøuvønateav ndøgo. No āv qate-guligulím nqǽgo: Ndego neka tegi ezoqa nøme, namba ndi꞉yage, Evezøza tanakh tèabezømbegó. Zapa ndǿgo, ndego khøuwa kopoáv, noqa mokho-te, gèkhakheinumám. Neka ndego mivi goneáv, no ndimbula-te nqægo neka auli sen nqate-løvønømbap. 17 Geté ndego nqanek Lom taon-te gefakhan, ndego noqa, gèvawám, bazaføgakh-ús, atema vømø̄qand. 18 Noqa poev nqánek: Evezøza manqa ovøyam khøuwa kandambaqape-te, tanakh bèmbogó. Qo mòqote-qatéq, ndego Efesus taon-te ndøgo, tøke kandambá genøgoam.

1:2 1:2 Kel 16:1; 1 Tim 1:2

1:3 1:3 Kel 23:1

1:5 1:5 Kel 16:1

1:6 1:6 1 Tim 4:14

1:7 1:7 Lom 8:15

1:9 1:9 Ef 2:8-9; Tait 3:5

1:10 1:10 Iblu 2:14

1:11 1:11 1 Tim 2:7

1:14 1:14 1 Tim 6:20