2
Klisten ezoqam, sasae mbomambá sa begó
Noge yo! Qo bazaføgakh-us ndøgó, ta kuku matev-te ndøgo, Mbumbukiam Keliso Yesu mokho-te gini-etoam. Manqat ndøgo, qo qoqo-ewagam, no ezoqa kopoav-qa bøi-te qate-zømesimam, ezoqa nøme qoté-zømesimát. Ezoqa ndígu toqoté-zømesimát, ndigu qo ndoqote-qateqat, ndigu unimanqatin ezoqam ndigu, neka ndigu kopømba ndøgo, ezoqa nøme ti꞉zømesimat.
2:3 2 Tim 1:8Qo Keliso Yesu-ge nakhag ezoqam mbomambaqape ndoqogo, yage føgakh-qape soqóndáp, no namba. Qo mòqote-qatéq. Nakhag ezoqam nakhag-te gewavɨn, ndego sasae nøme geagimáv. Geté nakhag mba mbómatavupít. Yaq tege kawa ezoqam, ndego nqanek sasae-te gendo-akha, khanakhanakh tèabetendáp. 2:5 2 Tim 4:8Neka ezoqa bøiat-te gefifingimin, ndego kopømba mbaín, yaq-fia tendap, ndego bøiat-qa matev uni paeveav tøgoat. 2:6 1 Ko 9:7Ezoqam ndego, khae-te sasae bazaføgakh-us ndego, avøe gigiap bugukhokhof ndégo teabelóg, ndøgo tepe꞉tat. Manqat nqanek ùnime꞉-matøvém, no nqataqa-manqate. Evezøza qateqat qá-etoám, qo manqa mokho ate ndægo voqombó-ndāp.
2:8 1 Ko 15:4; Lom 1:3Yesu Keliso qombó-matavupát, ndego Deivid-ge zeo, ndego Mbumbukiam løvøte-te gekhandi꞉v, teqa yaq-te Manqat Mbomambaqape ndæmanqate, no ezoqa nqate-zømesim. 2:9 Ef 3:1, 13; Filip 1:12-14No ta zapaya nqánek qate-potonám, neka ande pepen ezoqam me, auli sen nqate-løvønømbap. Geté Mbumbukiam-qa manqat, kopømba mbaín tøløvøtupat. 10 Yaq nakémbá, no nqanek viniv ate ndægo, sæ̀-eqawát. No ti zapaya ndígu tøte-eqawát, Mbumbukiam gevevesam. Yaq até ndigú-a, Keliso Yesu mokho-te, khandi ndǿqeivím, neka yage miavmiav qanimav-qape bemø̄ndapem.
11  2:11 2 Ko 4:11Nqanek manqat unimanqatín, av nqægo:
Ni Keliso namba sa qazimu-pakhaen,
yaq ni te namba sizimú-yagát.
12  2:12 Met 10:33Ni bazaføgakh-us tizi-waniapat, matev føgøføgakh tøni-fakhanumat,
yaq ni kawa matev zimǿndapém, te namba.
Ni teqa yaq-te tizio-naomem,
yaq até ndegó-a, niqa yaq-te, ndò꞉nawám.
13  2:13 Lom 3:3-4; Tait 1:2Geté ni unimanqatin goneav tøgoat te-te,
ndego unimanqatin até gembógoát ni-te.
Zapa ndǿgo, ndego ekeza manqat gó꞉nawamák.
Mbumbukiam-gi unimanqatin sasae ezoqam-qa yaq-te
14  2:14 1 Tim 6:4; Tait 3:9Nqanek manqat, av no qataqambe-manqatavun, qo ezoqa matavap oskia qozǿ-mboqoatát. Neka qógugubát, Mbumbukiam-qa bøi-te. Ndigu manqa mokho-qa yaq-te, manqa bete-itùmba᷄m. Zapa ndǿgo, manqa itumbam matev av nqægo, ezoqa gezǿ-tøkeák. Geté ndigu segé-ngiæzó, ndigu manqat ti-ewagat. 15  2:15 1 Tim 4:6Qo bazaføgakh ndø-asøzú, Mbumbukiam-qa bøi-te, ezoqa eqeieqei vø̄ego. Qo mivi ndø̀go᷄, qoqa sasae-te, neka ezoqa unimanqatin manqat eqeieqei me꞉zømesím. 16  2:16 1 Tim 4:7Khokho manqat, møe qombónayát, manqat ndøgo, Mbumbukiam-qa Manqat kha-mba oveav ndøgo. Zapa ndǿgo, ta mokho-te, ezoqa Mbumbukiam nøme mba mó꞉sanqawém. 17  2:17 1 Tim 1:20Nginik ezoqam-qa manqat, andé nqamav me me꞉gó. Sa tønǿ-khouwevtét. Yaq kha unimé꞉-ngiú. Ezoqa nøme ndigu, khokho nømendim manqat av ndi꞉manqate, nøme Imenæús neka nøme Filetús. 18 Nginik ezoqa menas, unimanqatin manqat mø̀ndø-ivøvém. Ndigu āv gini-manqaté nqǽgo, “Khøuwa ndøgo, Mbumbukiam ezoqa løvøte-te tekhandi꞉z, mø̀ndø-fakhán. Ni nango zimǿ-khandi꞉nák.” Yaq ta mokho-te ndøgo, ndigu ezoqa nøme-qa unimanqatin matev, gèngi꞉tít. 19  2:19 Num 16:5; Zion 10:14; 1 Ko 8:3; Isa 52:11Geté Mbumbukiam andé nandi-qapi me me꞉záv. Ndigu bazaføgakh-qapé. Ezoqa kopømba mbaín tikukugimem. Nginik nandi-te āv qano-peawáp nqǽgo: “Evezøza mø̀ndæ-otév, ndigu ezoqam, tegi ndigu.” Neka nøme nqánek: “Gekha ezoqām ndigu, ekeza kha Evezøza-gi ndi꞉vewe, ndigu manqa-zapa zitá giabiti-wuøé.”
20 Khoev-qape mokho-te, ndis fia kandakanda mbá mbá ndøu-awap, ndøgo gol neka silva gi꞉khakheinømem. Geté ndis nøme ndøgo, tae neka ganda mbá gini-khakheinømém. Ndis fia kandakanda ndøgo, lou loge kandakanda-te mbá ginø-upøgimín, lou vø̄e-qoqongɨn. Geté ndis nøme ndøgo, khokho matev neka pageap nonqó. 21 Gekha ezoqām ndego, khokho nømendim manqat møe tembonayat, ndego andé ndis fia kandambaqape me mé꞉goát, ndøgo lou loge kandakanda-te gi-upøgimatun. Ndego Mbumbukiam-ge ndǿgoát. Neka ndego khakheitáp. Gekha matev eqeieqeī ndøgo, Mbumbukiam, tege Kawa ezoqam, ndømbopoev, ndego tego, ndego kopømbaqapé, segégoát.
22  2:22 1 Tim 6:11Yaq nakémbá, poev matev soqøsoqa ndøgo, ezoqa ndakinak-te qafakhanumatun, møe qombónayát. Geté matev ndaføyamba-qape neka unimanqatin matev neka kuku matev neka sambi matev qombópáev, ndigu ezoqa nøme namba, ndigu Mbumbukiam-te mbøni ndaføyamba-qape ndi꞉-akhayam. 23  2:23 1 Tim 4:7Geté khokho manqat ndøgo, av ezoqa nøme ndi꞉manqate, ndigu mokho ndapeav ndigu, møe qombónayát. Zapa ndǿgo, qo mòqote-qatéq, manqat av ndægo, ezoqa ponqombap-té qanø-ituzá. 24 Geté Evezøza-ge sasae ezoqam, beponqòmba᷄p. Ndego ezoqa ewaqape-te, matev aiyaiyav-té geabenøgó. Neka ndego nømendim-te, kopømba begó. Neka ndego mbøni nakha-nakhamas-te, bembo-nqosø̀gea᷄p. 25 Yaq ezoqa nøme, teqa manqat sa tinqagimat, ndego qaqa bègo᷄ ti-te. Geté nakhoa eqeieqei betezømás. Eisa, Mbumbukiam pezømbé-tøkē penømakhaya, yaq ndigu vǿe-qambūz neka unimanqatin manqat vǿe-unimanqatinīm, 26 neka matavap vøzømbé-eqeieqeī neka nqova soqaqape-qa ka-te vøndé-fakhāz, ma ndigu ge꞉gavem, ndigu teqa poev matev timbopavat.

2:3 2:3 2 Tim 1:8

2:5 2:5 2 Tim 4:8

2:6 2:6 1 Ko 9:7

2:8 2:8 1 Ko 15:4; Lom 1:3

2:9 2:9 Ef 3:1, 13; Filip 1:12-14

2:11 2:11 2 Ko 4:11

2:12 2:12 Met 10:33

2:13 2:13 Lom 3:3-4; Tait 1:2

2:14 2:14 1 Tim 6:4; Tait 3:9

2:15 2:15 1 Tim 4:6

2:16 2:16 1 Tim 4:7

2:17 2:17 1 Tim 1:20

2:19 2:19 Num 16:5; Zion 10:14; 1 Ko 8:3; Isa 52:11

2:22 2:22 1 Tim 6:11

2:23 2:23 1 Tim 4:7