9
Pol sasae-te fia upøgimav ambá genegoám, geté ndego khanakhanákh
9:1 Kel 22:17-18; 26:16; 1 Ko 15:8-9Ge zô, ndozo-matavap? No kopømba mbaîn, gekha matēv ndøgo, Mbumbukiam ndenøtake, amba sa tæmatanamɨn? No kopømbaqapé. Neka gê, no Keliso-gê u-anêm mbà? No nqæ̂gó. Neka gê, no Yesu ometeâv, ndego nigi Evezøza? No mø̀e-omét. Neka gê, ndøgo noqâ sasae zapayâ mbà, zo Evezøza ndozo-unimanqatinat. Āv taoká. Ndøgo noqá sasae zapayá. 9:2 2 Ko 3:2-3Ezoqa nøme ndimatavap, no Keliso-gē u-anēm mbā. Geté zo mø̀zøte-zøtéz, no unimanqatin Keliso-gé u-aném. Zapa ndǿgo, zo Evezøza ndozo-unimanqatinat, zo noqá khakhatáp, av nqægo, no unimanqatin Keliso-gé u-aném.
No ndigu ezoqam, ndigevenoat, āv qazømbé-qavøiú nqǽgo: 9:4 Luk 10:8Ge zô, ndozo-matavap, no neka Banabas, ni Mbumbukiam-qa sasae nqeigu, amba niqa yaq-fia lou vøtīlogɨn-a, ibøkha vøtī-izamɨn, ndøgo ambâ eqeieqeî mbà? Āv taoká. Ndøgo ambá eqeieqeí. Neka gê, ni amba tøni-poeɨn, ni kopømba mbaîn, amba Klisten sakheis teizøkɨmɨn neka namba vøtī-okhoɨn, av ndigu Keliso-gi u-anim nøme neka Evezøza-gi emekheis neka Pita gi꞉goatun? Āv taoká. Ni ambá kopømbaqapé, ni tøni-poeɨn. Neka ge zô, ndozo-matavap, no neka Banabas, ni amba sasae nøme goneav teigonɨn, av ezoqa nøme gi꞉goatun, ndøgo eqeieqeî mbà? Āv taoká. Até ní-té-a, ndøgo ambá eqeieqeí, ni sasae nøme goneav teigonɨn. Gê, nakhag ezoqa tígu, ndigu yage nonqo, sasae nøme gigoatun? Neka gê, khae ogekhæm ezoqa tígu, ndigu ekeza avøe gigiap logemav ndigu? Neka gê, kao keoge ezoqa tígu, ndigu ekezan, kao-qa tete logemav ndigu? Āv taoká. Matev av nqægo, mbaín.
Manqat ndøgo, no nqæmanqate, ambá av nqǣgo, manqei-qape ezoqam-qā matavap-te mbā qando-fakhatē. Āv taoká. Até Mbumbukiam-qá guguna manqát-a, Mozes gini-etoam, gè-unimanqatinát, noqa manqat. 9:9 Deut 25:4; 1 Tim 5:18Ndøgo āv qane-peawáp nqǽgo, “Qo kao-qa manqa-nqa, mboløvø̀na᷄m, wit tag koqogim sasae tugoat.” Ge zô, ndozo-matavap, Mbumbukiam ndego kao mba zǿmatavupam, yaq ndego manqat ndø̄go tene-eīn? 10  9:10 2 Tim 2:6Āv taoká. Geté ndego ni nimatavupám. Unimanqatín. Manqat ndøgo, nqapeawap, ni zapayá qane-peawáp. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, ezoqa nøme-qa khae tekha neka gekha ezoqām ndego, avøe gigiap tepea, ndigu tonotazá ndǿgo: Khae eve, avøe gigiap nøme ndø̀zø-etoám, tiqa yaq-fia. 11  9:11 Lom 15:27Ni zo Mbumbukiam-qa Manqat qati-zømesimat, ni andé tege Nqova-qá avøe gigiap me niti-ogeakhát, zo mokho-te. Yaq ge zô, ndozo-matavap, ni sasae qatigoam, zo yaq gigiap-qase tozoni-etoam, ndøgo kopømbâ mbaìn? 12  9:12 Kel 20:34; 2 Ko 11:9Gê, zo ezoqa nøme ndozozø-tøkee, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat ndi꞉zømesim, yaq zo ni kopømba mbaîn tozoni-tøke? Ni sasae kandambá qeigoam, zo mokho-te. Geté ni einiáv av nqægo, yaq-fia bànindapēm. Ni yage føgakh-qape sèindapét. Zapa ndǿgo, soqaín ndøgo, ezoqa niqa yaq-fia manqat zapaya, amba Keliso-qa Manqat Mbomambaqape tisanqawemɨn.
13  9:13 Deut 18:1-3Ge zô, møzøté-zøtez? Ezoqam ndigu Mbumbukiam-qa khoev-te ndisasaeat, ndigu loge gigiap ndǿgo ti-upøgimatún. Neka ndigu ezoqam, Mbumbukiam-te søvakha gigiap ndiløvusam, nøme ndøgo, tiqá. 14  9:14 Met 10:10; Gal 6:6Yaq matev até kopó. Evezøza manqa āv ginimbi-løvuá nqǽgo: Gekha ezoqām ndigu, ezoqa Manqat Mbomambaqape ti꞉zømesimat, ndigu yaq-fia bè-upøgím, tiqa yage nonqo.
15 Geté no manqatemáv av nqægo, no yaq-fia bànøndāp, zapa ndø̄go, no zo mokho-te sasae kandambā nqægot. Neka no nqanek manqat ambá ta zapaya ndø̄go tøte-peaomīt, no yaq-fia ndape-qa nøtegō. Āv taoká. No ezoqam-te tambeáv. No andé khambuváp, taqa yaq-te. Neka no poeveáv, ezoqa nqanek khambuvap matev tinø-ngi꞉nam. No bàtøkhæ-naním. 16  9:16 Jer 20:9Geté no ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat nqate-zømesim, taqa yaq-te, no kopømba mbaín, tøte-khambuvupat. Zapa ndǿgo, nqanek sasae, Mbumbukiam ndøvé, no-te. No bànøgót. No ndæ̀mø-soqoenɨ́n, no ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat amba zømesipøteav tægonɨn. 17 No nqanek sasae amba nøkeza poev-te mba tægoatɨn, yaq no ambá kopømbá. Yaq-fia ndæ̀ndapɨ́n. Geté nqanek sasae, no Mbumbukiam nø-etoám. Nakhoa mbaín, sa tæ-ivav. Oskiá ndøgo, yaq-fia tændap o ndapeav tøgoat. 18 Av tægoat ndægo, yaq gê, noqa yaq-fia gekhâm? Noqa yaq-fia sa nqánek: No ezoqa Manqat Mbomambaqape, yaq-mbá søté-zømesím neka no yaq-fia upøgimáv, ta sasae-te.
Pol ezoqa ewaqape-te, é-møndømø-tigi-ezoqam-ev-ɨ́n
19 No ezoqam-gé sasae ezoqám mbá. Geté no mø̀emø-ezoqa-ewaqape-gé-sasae-ezoqam-en-ɨ́n. Zapa ndǿgo, no ezoqa ewaqape, Keliso-te yozoat-qa nogó.
20  9:20 Kel 21:20-26Zu ezoqam-te, no mø̀emø-Zu-ezoqam-én. Unimanqatín. No ambá av nqǣgo, Mozes-qā guguna manqat mokho-tē qatu꞉gū. Geté no ti-te mø̀emøzø-Mozes-qa-guguna-manqat-paev-ezoqam-én. Zapa ndǿgo, no ndigu ezoqam, Mozes-qa guguna manqat mokho-te ndu꞉gu, Keliso-te yozoat-qa nogó. 21 Neka bawan vini-ak, ndigu Mozes-qa guguna manqat mokho-te goneav ndigu, no mø̀emøzø-Mozes-qa-guguna-manqat-goneav-ezoqam-én. No nøkezan, ambá av nqǣgo, Mbumbukiam-qa guguna manqat mokho-te goneāv. Āv taoká. No Keliso-qá guguna manqat mokho-té qatu꞉gú. Geté no ndigu Keliso-te yozoat-qa nogó, ndigu Mozes-qa guguna manqat mokho-te goneav ndu꞉gu. 22  9:22 2 Ko 11:29Ti-te ndigu, unimanqatin-te bazaføgakh mbain ndøgo, no mø̀emø-bazaføgakh-mbain-ezoqam-én. Zapa ndǿgo, no ndigu Keliso-te yozoat-qa nogó, ndigu unimanqatin-te bazaføgakh mbain ndøgo. Unimanqatín. No ezoqa ewaqape-te, mø̀emø-tigí-ezoqam-én. Zapa ndǿgo, noqa poev kandambaqape nqánek: No ande gekha nakhoa me tæqeiv, ndigu Keliso-té qatǿyozó.
23 No nqanek matev ate ndægo, Manqat Mbomambaqape zapayá qategoatún. Yaq até nó-a, matev mbomømboma batē-upøgim, ndøgo Manqat Mbomambaqape ndæmanqate.
Ni bazaføgakh-us bizibøitít, atema yaq-fia bizimø̄-ndapem
24 Ge zô, møzøté-zøtez? Bøiat-te, ezoqa kopoáv gibøinin, gififingimin. Geté ezoqa kopo mba mo꞉megeɨ́n, yaq-fia vø̄ndapɨn. Yaq nakémbá. Zoqa Klisten matev-te, bazaføgakh-us ndøbøitít, atema yaq-fia vømø̄-upøgim.
25  9:25 Filip 3:14; 2 Tim 4:7-8; 2:4-5Gekha ezoqām ndigu, bøiat-te gififingimin neka yaq-fia upøgim-qa ndigu, ndigu kha-qa poev matev gèvoanemɨ́n, bazaføgakh vø̄-asazɨn. Geté unimanqatín. Ta yaq-fia ndøgo, gindapemɨn, ate nonqo gigiáp mbá. Geté ni nqazi-bøitit, yaq-fia ndøgo tizimø-ndapem, gemǿ-lanqayák. Ndøgo miavmiáv. 26 Yaq nakémbá, no ambá av nqǣgo, khokho sæteitīt. Geté no megemege-te, kha-mba nombo-ovét. Neka no andé kupundam ezoqám. No pingim khokho sa nqagimáv. 27  9:27 Lom 8:13; 13:14No andé nøkeza kha me nøte-khanæmét, neka noqa poev paev-qa nombogó. Soqaín ndøgo, no ezoqa nøme mba tæzø-manqatat, ndaføyamba ndøbøitīt, gete no nøkezan ndaføyamba teitiav tøgoat, yaq yaq-fia ndapeav vǿegoāt.

9:1 9:1 Kel 22:17-18; 26:16; 1 Ko 15:8-9

9:2 9:2 2 Ko 3:2-3

9:4 9:4 Luk 10:8

9:9 9:9 Deut 25:4; 1 Tim 5:18

9:10 9:10 2 Tim 2:6

9:11 9:11 Lom 15:27

9:12 9:12 Kel 20:34; 2 Ko 11:9

9:13 9:13 Deut 18:1-3

9:14 9:14 Met 10:10; Gal 6:6

9:16 9:16 Jer 20:9

9:20 9:20 Kel 21:20-26

9:22 9:22 2 Ko 11:29

9:25 9:25 Filip 3:14; 2 Tim 4:7-8; 2:4-5

9:27 9:27 Lom 8:13; 13:14