3
Mbumbukiam-qa bøi-te, eqeieqei ande āv khoqoté-yagāt
Nǿfuap! Manqat nøme nqánek: Zo khanakhanakh-us ndøgó, Evezøza-qa mokho-te.
Manqat nøme, no ndakin tæpeawam, no bugukhokhof mø̀ezø-peawám. Geté no genǿ-ewezák, nango tæzø-peawam. Zo tozombo-paevem, yaq zo gé꞉khakhasumát, khavozam nømendim ezoqam-qa nømendim matev-te. Manqat nqánek: Zo gò꞉feazoát, nandiv ezoqam-te, ndigu kopømba ande av gaqo ndi꞉gu ndi-okho, neka matev soqøsoqa ndimatanam, neka ezoqa ngusu qogøzat-qa ndizøgo. 3:3 Lom 2:29Zapa ndǿgo, uni ngusu-qogøzat-ezoqam-in neka uni Mbumbukiam-gi-ezoqam-in, ní, ni Mbumbukiam-qa iz, tege Nqova mokho-te nqazi-eqawat. Ni Keliso Yesu mba zi꞉khambuváp. Neka ambá ndø̄go tizio-tanā, matev ezoqa ndimatanam.
3:4 Kel 22:3; 2 Ko 11:18Ezoqam-qa matev av nqægo, gigiap-qape tøgonɨn, yaq no ambá noto-vintanɨ́n. Ezoqa ndimatavap av nqægo, ndigu kopømba ndøgo, ezoqam-qa matev matanam-te nduotaza, yaq no kopømba ambá nøme mba notogonɨ́n. 3:5 Luk 1:59; 2 Ko 11:22; Kel 23:6No ande qateqan, khøuwa eit qamendap, no ngusum tìnømbi-kepøtøzém, ate av-té, Mozes-qa guguna manqat ndæmanqate. Neka no uni Izlael-ezoqam-ín. Benzamin khagua bawan-ák. Neka no uni Iblu-kouk-ín. No Felisi ezoqam nogoám, neka Mozes-qa guguna manqat uni vøembøē-pavam, av ndigu gi꞉goatun. 3:6 Kel 8:3No bazaføgakh kandambá qæ-asazat. Neka no Klisten ezoqam nøngiæzotám. No até vøtē-ein, ndøgo Mbumbukiam-qá poév. Mozes-qa guguna manqat-qa bøi-te, no ezoqa ndaføyamba-qape nogoám.
3:7 Met 13:44-46Geté nqanek matev ate ndægo, no qæmatavupam, ndøgo gigiap-qapē, no ndakin Keliso mokho-te, khokho matev nøtevewé. Unimanqatín. No ndakin Keliso Yesu qatenøten, noge Evezøza, ndøgo matev nøme ate ndægo, ùnime꞉-løvuám. Matev nøme ate ndægo, mø̀ndønø-khokho-matév. No pageap nøtevewé. No Keliso mba benøgó, 3:9 Lom 3:21-22neka no te-te bamø̄-tøkenømbem. No Mbumbukiam-qa bøi-te, ambá Mozes-qa guguna manqat paev mokho-tē qate-ndaføyamba-ēn. Geté no ndaføyamba, unimanqatin matev mokho-té qægó, Keliso-te. Mbumbukiam ndømatanám, av nqægo, teqa bøi-te tizi-ndaføyamba-en, Keliso tizi-unimanqatintat. 10  3:10 Lom 6:3-5; 8:17Noqa poev-qape sa nqánek: No Keliso nøme mba batenøtentét, neka Mbumbukiam-qa bazaføgakh vøténøtentēt, ta bazaføgakh ndøgo, Keliso løvøte-te gende-khandi꞉v. Neka no andé Keliso me bate꞉gó, oskiá ndøgo, no nqosøgeap tændap, av ndego ge꞉ndapat. Até ndøgó-a, no tænanim, av ndego ge꞉nanim. 11 Yaq até nó-a, løvøte-te batēsuzam, vøemǿ-khandī꞉n.
Ni bazaføgakh bizi-asøzú, atema iziz bizimø̄-khanøzem
12  3:12 1 Tim 6:12, 19No mø̀tenøtén, no ambá av nqǣgo, Keliso-qa matev mùtumundāp, vutumū-ezoqa-mbomambaqape-en. Geté no bazaføgakh zua nø-asazét, vøemǿ-kopømba-ēn, av Yesu Keliso ekeza nde꞉go. Zapa ndǿgo, ndego no ta zapaya nqánek genevé. 13 Nøfuap! No mø̀tenøtén, no matev av nqægo ndapeáv. Zuá. Geté no matev kopo nqánek qægó: Matev ndøgo, no bugukhokhof qægoam, nø̀-ivavtét. Neka bazaføgakh nø-asazét, matev megemege-te ndo꞉go, bamēkhanaz. 14  3:14 1 Ko 9:24Yaq nakémbá, no ndaføyamba nøteitít, atema yaq-fia vøemǿndāp. Ta yaq-fia ndǿgo, yage ova nqo꞉go, ma Mbumbukiam Keliso Yesu mokho-te genømbe-akha.
15  3:15 1 Ko 2:6Ni ezoqa ate nqazi꞉gu, Klisten matev-te qazifindam, niqa matavap kopo betegó, taqa yaq-te. Geté zo ezoqa nøme, matavap vini tøzøgoat, Mbumbukiam zo ndø̀zø-ovøyám. 16 Ság! Gigiap-qape nqánek. Matev ndøgo, ni qazi-matøvemem, eqeieqeī, ta mokho-te até biziyagé.
17  3:17 1 Ko 4:16Nǿfuap. Noqa matev até vømbopáev. Gèzømeté, ndigu ezoqam, matev eqeieqei ndimbopaev, av ni zo qati-zømesimam, neka vozozǿ-pavāt. 18 Zapa ndǿgo, ezoqa nøme, ndigu mø̀ndømø-Keliso-gí-qaqa-ezoqam-éz, ndego tae mutui-te genanim. Ezoqa kopoáv. No zo mø̀ezø-manqatám, taqa yaq-te. No ndakin nqawa nqazømbe-manqate, no nø̀-eív. 19  3:19 Lom 16:18Ndigu vaev khøuwa-te, géngiæzó. Zapa ndǿgo, tigi mbumbukiam, ekeza khá. Tiqa matev, gè꞉khambuváp. Geté ndigu ambá mivi ndøgonemɨ́n. Neka ndigu manqei-qape-qa gigiap mba mbomataváp. 20  3:20 Ef 2:6, 19Geté ni yan mo-manqei-aním, ma nigi khandi etoam ezoqam, Evezøza Yesu Keliso, nqazimbøe-endap, tendoqavan. 21  3:21 1 Ko 15:28, 42-53Ndego niqa nakenake nonqo kha, ndø̀-enénd, vømǿ-mbomambaqapē, av ekeza kha waev-us ndægo. Ekeza bazaføgakh-té genǿ-matanám, ta bazaføgakh ndøgo, ndego gigiap neka matev ate ndægo nde꞉tømbuat, teqa mokho-te vǿugoāt.

3:3 3:3 Lom 2:29

3:4 3:4 Kel 22:3; 2 Ko 11:18

3:5 3:5 Luk 1:59; 2 Ko 11:22; Kel 23:6

3:6 3:6 Kel 8:3

3:7 3:7 Met 13:44-46

3:9 3:9 Lom 3:21-22

3:10 3:10 Lom 6:3-5; 8:17

3:12 3:12 1 Tim 6:12, 19

3:14 3:14 1 Ko 9:24

3:15 3:15 1 Ko 2:6

3:17 3:17 1 Ko 4:16

3:19 3:19 Lom 16:18

3:20 3:20 Ef 2:6, 19

3:21 3:21 1 Ko 15:28, 42-53