15
Manqat Mbomambaqape mokho-te, gigiap-qape nqánek, Keliso løvøte-te gekhandi꞉v
Nǿfuap! No zo ndakin Manqat Mbomambaqape-qa yaq-te, manqa mate eim-qa nøzøgó, no zo bugukhokhof qatezømas. Zo mòzondapém, nqanek manqat. Yaq zo bazaføgakh-us zøtu꞉-waniáp. Zo manqat nqánek qazøte-khandi꞉zát, zo føgøføgakh tozombo-geatat, av no qate-zømesimam. Mbain tøgoat, yaq zo khokhó sozo-unimanqatiním.
15:3 Isa 53:5-12Manqat ndǿgo tøtezømás, av Mbumbukiam ge꞉nømand. Bugukhokhof nqánek: Keliso niqa manqa-zapazapa evøzam nonqo ndønaním. Mbumbukiam-qa Manqat é-møndo꞉-eín, matev ndø̀fakhān. 15:4 Met 12:40; Kel 2:24-32Yaq ndego gè-otøvém. Geté yaq khøuwa misika-qa zita-te, nqawá genø-khandí꞉v. Até taqa yaq-té-a, Mbumbukiam-qa Manqat é-møndo꞉-eín. 15:5 Luk 24:34; Met 28:16-17Yaq ndego Pita-té gemøfakhán, yaq taqa zita-te, ekeza paev ezoqam tuelv vømøzø̄-fakhan. Yaq taqa zita-te, Klisten ezoqa faev andled mø̀ndømø-løvú, gi-ometam. Nøme kopokopo mø̀ndø-pakhaéz. Geté ezoqa nøme, zua ndøyagé. Kopoáv. 15:7 Kel 1:3-4Yaq taqa zita-te, Zems-té gemøfakhán, neka tegi u-anim ate gi꞉goam vømøzø̄-fakhan.
15:8 Kel 9:3-6Yaq vaev-te, até nó-a, vømønø̄-fakhan. Taqa yaq-te, no andé khøuwa soqain-té qatøqán. 15:9 Ef 3:8; 1 Tim 1:15Zapa ndǿgo, Keliso-gi u-anim mokho-te, ezoqa uni khapelavøqase-in nó. Unimanqatín, no ezoqa eqeieqeí mbá, ezoqa no Keliso-ge u-anem ndinæna. Zapa ndǿgo, no Mbumbukiam-gí bawan ezoqam nøngiæzotám. 10  15:10 2 Ko 11:23No Mbumbukiam-qá kuku matev zapayá, qæ-Keliso-ge-u-anem-en, av no ndakin nqate꞉go. Geté no Mbumbukiam teqa kuku matev, ambá av nqǣgo, khokhō segenø-etoām. Āv taoká. Zapa ndǿgo, sasae ndøgo, no qægoam, ndøgo mø̀ndømø-løvuám, av Keliso-gi u-anim nøme gi꞉sasaetam. Geté unimanqatín. No ambá av nqǣgo, nøkhapus mokho mbā sæsasaetām. Geté Mbumbukiam-qá kuku matev ndøgoám, no namba.
11 Geté ndøgo gigiap-qapé mbá, zo Manqat Mbomambaqape nō tøte-zømesimat o ndigu u-anim nøme ti꞉zømesimat. Zapa ndǿgo, niqa manqat kopó. Yaq zo nqanek manqat mòzo-unimanqatiním.
Løvøte ezoqam-qa khandi꞉zat-qa yaq-te
12 Ni zo qati-zømesimam, av nqægo, Keliso løvøte-tē gendo-khandī꞉v, yaq gê, áv khané꞉go, zo ezoqa nøme av ndøzøte-manqate, av nqægo, ezoqa løvøte-te gendō-khandi꞉vāk? 13 Ezoqa amba løvøte-te khandi꞉zateav tøgonɨn, yaq até Kelisó-a, løvøte-te ambá gékhandi꞉vák. Geté ndego mø̀ndø-khandí꞉v. 14 Neka nøme nqánek: Keliso amba løvøte-te khandi꞉vateav tøgonɨn, yaq manqat ndøgo, ni qati-zømesimam, ambá khokhó. Mokho mbaín. Yaq até zoqá unimanqatín-a, ambá mokho mbaín. Khokhó. 15 Av tægonɨn ndægo, yaq ni Mbumbukiam-qa yaq-te, ambá khavozam ezoqam nigonɨ́n, ni zo nqati-zømesim, Mbumbukiam Keliso løvøte-te gekhandi꞉v. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam ezoqa løvøte-te amba khandi꞉zateav tegonɨn, yaq ndego até Kelisó-a, ambá gékhandi꞉vák. 16 Zapa ndǿgo, løvøte ezoqam nango khandi꞉zateav tøgønɨn, yaq até Kelisó-a, ndego løvøte-te nango ambá gékhandi꞉vák. 17 Yaq Keliso løvøte-te amba khandi꞉vateav tøgonɨn, zoqa unimanqatin matev, ambá mokho mbaín. Ambá khokhó. Neka zo manqa-zapa-te, ambá zua zogonɨ́n. 18 Neka ndigu Klisten ezoqa nøme, gipakhaez, ambá gemø-soqoezɨ́n. 19 Ni ndakin yage-qa yaq-te mba, Keliso-te tizio-tambat, getē megemege-qa yaq-te, ni Keliso-te ziō-tambatāk, yaq ni uni zí꞉-tanakhamba-én. Yaq ni ezoqa ewaqape nøme zíløvubát, ndigu ti-tanakhamba-ez.
20 Geté Keliso mø̀ndø-khandí꞉v, løvøte-te. Bugukhokhof ndégo tekhandí꞉v. Yaq ni mìzi꞉nøtén, vaev-te até løvøte ezoqa nømé-a, vǿkhandī꞉z. 21  15:21 Lom 5:12Løvøte, ezoqa kopo-té qandowáv. Adám. Neka até løvøte-te khandi꞉nat matév-a, ezoqa kopo-té qandowáv. Yesú. 22 Ni ezoqa ewaqape, Adam mokho-te, sizimú-pakhaentát. Yaq matev até kopó. Ni ezoqa ewaqape, Keliso mokho-te, sizimú-khandí꞉n. 23  15:23 1 Tes 4:16; Veve 20:5Mbumbukiam matev āv genevé nqǽgo: Bugukhokhof, Keliso ndøkhandí꞉v, løvøte-te. Yaq vaev, nqawa tendoqavan, løvøte-te ni ndǿkhandí꞉n, tegi ezoqam. 24 Yaq taqa zita-te, manqei-qape-qa vaev khøuwa vømǿfakhāz. Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu megetapak ezoqam neka kawakawa-za neka gekha ezoqa o nqova nøme, Mbumbukiam namba ndi꞉nøfeap, géngiæzó. Yaq megeat matev, Yesu Eve mbó-etoám. 25  15:25 Met 22:44Yesu manqei-qape até gekhǽ-kawaevtát, atema Mbumbukiam-gi qaqa ezoqam ate ndi꞉gu vømú-ngiæzō, neka ekeza zenda tokhotapak mokho-te vǿu-āb. 26  15:26 Veve 20:14Yaq qaqa matev ate ndægo tumungiu, vaev løvøte ndǿngíu. 27  15:27 Psa 8:6Mbumbukiam-qa Manqat é-møndo꞉-eín, av nqægo, “Matev ate ndægo, teqá zenda tokhotapak mokho-té genø-áo.” Geté unimanqatín. Mbumbukiam gigiap ate nqægo, teqa zenda tokhotapak mokho-te ge-ao, ndego ambá av nqǣgo, até ekeza khá-ya, te mokho-tē genøvē. Āv taoká. 28 Yaq gigiap neka matev ate ndægo, Keliso mokho-te tøugoat, yaq ndego ekeza kha, Mbumbukiam-qá mokho-té genǿvé, te mokho-te ndego, ibugukhokhof gigiap ate ndægo teqa mokho-te gu꞉-ao. Yaq Mbumbukiam yakhapús, gigiap ate ndægo, kawa mó꞉goát.
29 Ezoqa amba løvøte-te khandi꞉zateav tigunɨn, av ezoqa nøme ndi꞉manqate, yaq gekha zapâ, ezoqa nøme løvøte ezoqam-qa iz-te, ibøkha iz gindapemɨn? Løvøte ezoqam amba khandi꞉zateav tigunɨn, yaq tiqa matev, mokho ambá mbaín. 30  15:30 Lom 8:36Yaq até ndøgó-a, niqa kha khøuwa kopoav, Mbumbukiam-qa Manqat zapaya, løvøte-te nqei-awam, ndøgo mokho ambá mbaín. 31 Nǿfuap! Unimanqatín. No nøkeza kha, khøuwa kopoáv, løvøte-té qatø-awám. Até nømé-a, unimanqatín. Yesu Keliso mokho-te, nigi Evezøza, no zo nø̀te-khambuváp. 32  15:32 Isa 22:13No Manqat Mbomambaqape zapaya, Efesus taon-te ezoqa soqøsoqa namba ande gaqo khobokhobos me qate-nøfe꞉pam, yaq ndøgo áv khanømbé-tøkē, ezoqa amba løvøte-te khandi꞉zateav tigunɨn? Matev av nqægo, ambá genǿ-tøkeák. Ezoqa amba løvøte-te khandi꞉zateav tigunɨn, yaq ezoqa nøme-qa manqat ambá unimanqatín, ndigu av ndi꞉manqate nqægo, “Lou sizīlogāt neka ibøkha sizī-izumāt. Zapa ndø̄go, ni avønīn zīpakhaēn.”
33 Geté gò꞉feazoát. Zo ezoqam-qa manqat av nqægo andé vǿe-tubām. Zapa ndǿgo, ezoqa soqøsoqa namba toqote-khokhombupat, yaq ndigu qoqa matev eqeieqei segé-ngi꞉nám. 34 Matavap eqeieqei-té qanøqambúz neka manqa-zapazapa matanam é-vø̄-ivøvem. No nqanek manqat tæzømbe-manqaté ndǿgo: Zo ezoqa nøme, Mbumbukiam zøtezateáv. Zo mivi bezøvití, ta zapaya.
Ezoqa løvøte-te tikhandi꞉z, yaq tiqa kha viní
35 Éisa, ezoqa nøme áv gipøtí-bevupēm penømakhaya, “Gê, løvøte ezoqam áv kiní-khandī꞉z? Yaq tiqa kha ande áv khazømbé-goāt, ndigu tinduqavaz?” 36  15:36 Zion 12:24Ezoqa ndigu av ndi꞉manqate, ndigu mokho ndapeáv, taqa yaq-te. Gèmbo-mataváp. Tae nanga toqo-zøgeakh, yaq mbusa naqanøká géfakhanák. Geté tae nanga ndø̀khæ-pakhá. Yaq váev mbusa tøfakhan. 37 Qo gigiap toqo-zøgeakh, kopømba ande av wit ndi꞉gu o gekha gigiap nøme ndægo, qo ambá av nqǣgo, tae-us qó-ogeākh. Geté qo nanga mba qózøgeákh. Yaq tae segéfakhán. 38 Mbumbukiam, ta nanga ndigu, kha ndakinak mbó-etoám, av ndego qambøe-pøovam. Nanga vinivinimba, mbusa bugug vinivinimba zøfakhanamɨ́n.
39 Até gigiap nømé-a, Mbumbukiam gekhakheinam, bugug vinivinimbá. Ezoqam-qa kha viní neka søvakha gigiap-qa kha vini, neka pipisi-qa kha vini neka zonga-qa kha vini. 40 Gigiap nøme, yan-té qano꞉gó neka gigiap nøme manqei-qape-té qagó. Gigiap ndøgo, yan-te nqo꞉go, taqa bugug keoge viní, neka gigiap ndøgo, manqei-qape-te nqago, bugug keoge vini. 41 Khøuwa-qa bugug keoge viní, neka løvøyak-qa bugug keoge vini, neka nduku-qa bugug keoge vini. Neka até ndukú-a, tiqa bugug keoge vinivinimbá.
42 Løvøte ezoqam-qa khandi꞉zat-qa yaq-te, matev até kopó. Ezoqam-qa kha, kopømba ande av tae nanga ndægo, ti-ogeakhem, yaq segé-navøém. Geté løvøte-te tøndo-khandi, yaq nqawa génanimák. 43  15:43 Filip 3:20-21Kha ndøgo, ndø-ozu, bugug soqaín neka bazaføgakh mbaín. Geté løvøte-te tøkhandi, yaq mbomambá segégoát neka bazaføgakh-ús. 44 Kha ndøgo, tø-ozat, ndøgo manqei-qape khá. Geté tøndo-khandi, yaq ndøgo khandi miavmiav khá. Manqei-qape kha nqago, yaq até khandi miavmiav khá-ya, ndø̂gó. 45  15:45 Gen 2:7Mbumbukiam-qa Manqat āv qane-peawáp nqǽgo, “Ndego bugukhokhof ezoqam, Adam, Mbumbukiam khandi mbo-etoám, vø̄-ezoqam-ev.” Geté Keliso, ndego kopømba ande av Adam nøme, vaev-te gegeavun, ndego ekeza Nqova mokho-te, ezoqa khandi ndakinak zø-etoumatún. 46 Geté unimanqatín. Matev ambá av nqǣgo, khandi miavmiav kha bugukhokhof mo꞉geavūn. Geté bugukhokhof, manqei-qape kha mo꞉geavún. Yaq vaév, khandi miavmiav kha tøgeav. 47 Bugukhokhof ezoqam, ndego manqei-qape-té gendowáv. Mbumbukiam manqeí gene-khakheinøvém. Geté ndego ezoqa nøme, vaev gegeavun, ndego yan-té gendovís. 48 Ni manqei-qape ezoqam, ni até kopó, av Adam nde꞉go, ndego Mbumbukiam manqei ge꞉khakheinøvem. Geté vaev-te, ni løvøte-te tizimø-khandi꞉n, ni andé Keliso me zí꞉goát, ndego yan-te gendovis. 49 Ni ndakin Adam-qá bugug zi꞉keogé, Mbumbukiam manqei ge꞉khakheinøvem. Geté vaev-te, ni Keliso-qá bugug zí꞉kewagát, ndego yan-te gendovis.
50 Nǿfuap! No nqanek manqat tæzømbe-eín ndǿgo: Zo vø̀ezøtéz. Manqei-qape kha neka kouk, kopømba mbaín, Mbumbukiam-qa Megeat Matev-te tømø-oe. Unimanqatín. Gigiap ndøgo, sa qamø-navøemɨn, kopømba mbaín, navupav manqei-te tømø-oe.
51  15:51-52 Met 24:31 15:51 1 Tes 4:15-17Nqáe! No mokho manqat nøtézømás: Ni ezoqa nøme, naqanøká zípakhaenák. Geté ni ate nqazi꞉gu, sizimú-enendtét. 52 Matev nakhamas-té qanǿfakhán. Ndánd segení-nqøóz. Kipi-qá wag zíyogém, ta wag ndøgo, ezoqa tæzømas, av nqægo, vaev mø̀ndø-fakhān. Yaq ezoqa ndigu gipakhaez, ndø̀ndo-khandí꞉z. Yaq ndigu miavmiav ndǿyagát. Yaq até ní-a, ni ta khøuwa-te zua tiziyagat, ni sizimú-enendtét, ti namba. 53  15:53 2 Ko 5:4Kha ndøgo, sa qamø-navøemɨn, bè-enénd, bemø̄-navupav-kha. Løvøte kha ndøgo, bè-enénd, bemø̄-khandi-miavmiav-kha. 54  15:54 Isa 25:8Nqanek matev tøfakhan, manqei-qape kha tø-enend, vømǿ-navupav-khā neka løvøte kha vømǿ-khandi-miavmiav-khā, yaq Mbumbukiam-qa Manqat gemǿ-unimanqatín, ndøgo av qæ-ein nqægo,
“Mbumbukiam-qa khagua, mø̀ndømø-eqá.
Løvøte matev, mø̀ndø-evøzám.
55  15:55 Hos 13:14Lǿvøte!
Gê, qoqa khagua møndǿ-eqa?
Āv taoká. Mø̀ndø-løvuám.
Lǿvøte!
Qoqa sanqava khanáqape, qo ezoqa qoqote-keqasam?
Mbaín. Mø̀ndøqa-navøém!”
56  15:56 Lom 7:13Løvøte-qa bazaføgakh, manqa-zapa-té qando-fakhaté. Neka manqa-zapa-qa bazaføgakh, Mozes-qá guguna manqat mokho-té qando-fakhaté. 57 Geté ike kandambá, Mbumbukiam-te. Yesu Keliso mokho-te, ndego nigi Evezøza, Mbumbukiam ni gìni-tøkeét. Yaq niqa khagua gemǿ-eqá.
58 Yaq nakémbá, nogi nøfuap mbomømboma! Føgøføgakh ndøwaniáp neka matev nøme benøzø̀zo᷄. Evezøza-qa sasae-te, bazaføgakh oskia ndø-asøzú. Zapa ndǿgo, zo mø̀zøte-zøtéz, sasae ndøgo, zo Evezøza mokho-te nandozogo, khokho nonqó mbá.

15:3 15:3 Isa 53:5-12

15:4 15:4 Met 12:40; Kel 2:24-32

15:5 15:5 Luk 24:34; Met 28:16-17

15:7 15:7 Kel 1:3-4

15:8 15:8 Kel 9:3-6

15:9 15:9 Ef 3:8; 1 Tim 1:15

15:10 15:10 2 Ko 11:23

15:21 15:21 Lom 5:12

15:23 15:23 1 Tes 4:16; Veve 20:5

15:25 15:25 Met 22:44

15:26 15:26 Veve 20:14

15:27 15:27 Psa 8:6

15:30 15:30 Lom 8:36

15:32 15:32 Isa 22:13

15:36 15:36 Zion 12:24

15:43 15:43 Filip 3:20-21

15:45 15:45 Gen 2:7

15:51 15:51-52 Met 24:31

15:51 15:51 1 Tes 4:15-17

15:53 15:53 2 Ko 5:4

15:54 15:54 Isa 25:8

15:55 15:55 Hos 13:14

15:56 15:56 Lom 7:13