28
Yesu løvøte-te gendo-khandi꞉v
(Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Zion 20:1-10)
Sabat khøuwa qame-navøem, yaq Sande qanaqanus qandopave, Meli, ndugu Magdala vemiav-ak, neka Meli nømu, manqei pakha-té ginøzáv. Ambá gèmø-qeivimín.
Yaq nqova mbaín, manqei qando-kukuvøem. Manqei kukuvøem kandambá. Zapa ndǿgo, Evezøza-gé enzol ezoqam ndovís, yan-te, nandi-qape vø̄-qambesam, manqei-pakha mboqog tambav-te go꞉zavam, nandi mumat sasa mo꞉qom. Teqa kha waev kandambá, vøiyam-ús, neka teqa ndabua ùnime꞉-papaqá. Yaq nakhag ezoqam gi-ometam, ndigu møe kandambá. Kha sègezømbu-wageapát, vø̄-o꞉az. Andé løvøte ezoqam me me꞉singitavát.
Geté ndigu sakheis, enzol ezoqam āv gezømbe-eín nqǽgo, “Zo møe ndøgòne᷄m. No mø̀tenøtén. Zo Yesu-qa zovawét, ndego tae mutui-te gitøkewem. 28:6 Met 12:40; 16:21Ndego nqanek mbaín. Mbumbukiam mø̀ndø-khandí꞉v, løvøte-te. Ate av-té, ekezan manqat ge꞉manqatam. Zøtøndézāv. Manqei ndøgo, ma kha qæveam, nqánek. 28:7 Met 26:32; Mak 14:28Ndakin nakhama ndøzáv, tegi paev ezoqam manqat vømøzø̄-ein. Āv qazozømbé-eín nqǽgo, ‘Ndego mø̀ndø-khandí꞉v, løvøte-te. Yaq ndakin Gelili plovins-té genømá. Ndego é-ndo꞉má ndøgo, zoqa megemege-te. Yaq ndǿgo, tozomǿ-ometám.’ Nqáe! No ndakin mø̀ezø-eín.”
Yaq ndigu sakhei menas, manqei-pakha sège-ivøvém. Nakhamas-té. Møe-ús. Geté até khanakhanakh kandambá. Yaq tegi paev ezoqam-té ginøbøín. Ambá manqat møzø-einín.
Geté nakhoa livin ndøugu, nqáe! Yesu zøfakhán, vøzø̄-ein, “Qanaqanus mbomá, zo-te!” Yaq ndigu tinøzáv ndǿgo, katuk vømbō-møkuim, zenda tokhotapak sasa mbogeagimem, vømbō-vizumem. 10  28:10 Met 26:32Yaq Yesu gezø-ein, “Zo møe ndøgòne᷄m. Nogi paev ezoqam-té qanøzáv, manqat vømøzø̄-ein. Gelili plovins-té giabenøzáv. Yaq no ndǿgo timǿ-nømendám.”
Khokho emanqat, Yesu-qa kha-qa yaq-te qapanqavøem
11 Ndigu sakheis nakhoa-te gi꞉-apat, yaq nakhag ezoqa nøme ndigu, manqei-pakha gimbo-kewagat, taon-té ginøveséz, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda, matev ate ndægo, ande āv khanē-fakhanumat, vømēzømas. 12 Yaq ndigu Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda, megetapak nømé namba me꞉qonáv, manqat vø̄kakambam. Manqat gumu-kopo꞉nem, yaq até gindigonem, nakhag ezoqam moni vøzø̄-etoam. Moni andé kandambá. 13 Gizø-ein, “Zo ezoqa āv qazozømbé-manqatét, ‘Ni nìsømbiát, lova. Yaq tegi paev ezoqam tinduzáv ndǿgo, teqa kha vø̄-aqonømem.’ 14 Geté ndego Lom gaman ezoqam, taqa yaq-te te-ewag, yaq ni āv qeimbøé-einím nqǽgo: Ndøgo zoqá manqa-zapá mbá. Zo mbofofògea᷄p.”
15 Yaq ndigu nakhag ezoqam, moni gindøpøzem, āv tini-matønumám, av gizømbe-ein. Yaq nqanek khokho emanqat, sège-panqavøemát, Zu ezoqam-qa bawan mokho-te. Até ndaki khøuwa-té-a, sège-panqavøemét.
Yesu ekeza paev ezoqam, sasae-qa yaq-te manqa gezø-løvua
(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Zion 20:19-23; Kel 1:6-8)
16  28:16 Met 26:32Yaq Yesu-gi paev ezoqam ileven, Gelili plovins-té ginøzáv, manqei pøyat-te vømø̄qavig. Ate av-té, av Yesu gezømbe-manqatam. 17 Yaq gi-ometam ndøgo, katuk ndømøkuím, vømbō-vizumem. Geté nøme ndigu, gò꞉nakém. 18  28:18 Zion 13:3; Ef 1:20-22Yaq Yesu sègezø-khanøgím, gezø-ein, “Gigiap ate ndægo, yan-te neka manqei-qape-te nqago, Mbumbukiam noqá zenda-té genøvé. No notó-kawaentát.
19  28:19 Mak 16:15-16; Kel 1:8Yaq nakémbá. Bawabawan-te ate ndækhazet, sozó-okhoát, ezoqa noqa manqat vømē-zømesim, yaq ndigu bemø̄-nogi-paev-ezoqam-ez. Yaq ibøkha iz zozǿ-etoumát, Tat-qā iz-tē, neka Yo-qā iz-tē, neka Nqova Mbomambaqape-qā iz-tè. 20 Neka vø̀e-zømesimít. Manqat ate ndægo, av no qazømbe-manqatam, bemø̄ndapem.
Nqáe! No ndæ̀goát zo namba, khøuwa ate ndægo, atema manqei-qape vaev-te.”

28:6 28:6 Met 12:40; 16:21

28:7 28:7 Met 26:32; Mak 14:28

28:10 28:10 Met 26:32

28:16 28:16 Met 26:32

28:18 28:18 Zion 13:3; Ef 1:20-22

28:19 28:19 Mak 16:15-16; Kel 1:8