4
Yage eqeieqei-qa yaq-te, av Mbumbukiam ndømbøe-poev
Nǿfuap! Manqat nøme nqánek: Ni zo mø̀ti-zømesimám, ande āv khazøté-yagāt, yaq Mbumbukiam khanakhanakh vømbøé-asøtāv. Ni mø̀tinøtén, zo āv tøzøte-yagé. Yaq ndakin ni zo nìzøviám, neka nigi Evezøza Yesu-qa iz-te, manqat āv qazimbí-løvuá nqǽgo: Ta matev-te ndøgo, zo vø̀fisám. Zo mø̀zøte-zøtéz, nigi Evezøza Yesu-qa iz-te, zo gekha manqat nitī-zømesimam. 4:3 1 Tes 5:23; 1 Pita 1:16Mbumbukiam-qa poev nqánek: Zo ndaføyamba-qape ndøyagé neka mambe okho matev, kha mbokhanø̀za᷄m. 4:4-5 1 Ko 6:13Neka zøkeza kha gèqeiví. Matev eqeieqei-té qayagé, av Mbumbukiam ndømbøe-poev.* 4:4 Mokho nøme nqánek: Zo angana, zøkeza sakheis eqeieqei zøkeogé. Vizap-ús. Ate av-té, Mbumbukiam ndømbøe-poev. Ezoqa me꞉qovèsa᷄m, av bavokho ezoqam ndi꞉matanam, ndigu Mbumbukiam zøtezateav ndigu. Khafeap ndøgo, Mbumbukiam geve, ndølø̀vua᷄m. Qoge Klisten qafu-te, manqa-zapa ndø̀go᷄, tegu zas voqó-aqonøvēm. Evezøza yaq-fia ndø̀tá, ti-te ndigu, matev av nqægo ndimatanam. Ni zo mø̀izø-manqatám, neka vø̄i-gugubam. 4:7 1 Pita 1:15-16; Iblu 12:14Mbumbukiam, ni ambá av nqǣgo, manqa-zapa gone-qā nimbi-akhā. Geté ni ndǿgo tinimbi-akhá: Ni ndaføyamba-qape zíyagát. 4:8 Luk 10:16; 2 Ko 1:22Yaq nakémbá, gekha ezoqām ndego, nqanek nømendim manqat ndesanqawe, ndego ambá av nqǣgo, ezoqam-qā manqat ndøsanqawē, geté ndego Mbumbukiam-qá manqat ndøsanqawé, ndego zo ekeza Nqova Mbomambaqape ndezø-etoam.
4:9 Zion 13:34No zo-te, kuku matev-qa yaq-te, Klisten bawan ezoqam mokho-te, manqat nøme peaweav tøgoat, ndøgo kopømbá. Zapa ndǿgo, zo Mbumbukiam ekeza me꞉zømás, zo kuku āv khazømbé-goāt, yaqyaq-a. 10 Neka unimanqatín, zo kuku ndøzø̂gó, Klisten ezoqam-te ate ndi꞉gu, nandav Masedonia plovins ate ndægo. Nǿfuap. Ni manqat āv qazimbí-løvuá nqǽgo: Zoqa kuku matev, bèkhouwevtét.
11  4:11 Ef 4:28Zo bazaføgakh ndø-asøzú. Matev eqeieqei-té qayagé, neka zøkeza yage mba ndøndapét. Neka zøkeza zendá qane-sasaeát, ate av-té, ni zo qati-gugubam. 12 Zo matev av ndægo tozogoat, yaq bavokho-ak zo ndø̀zøvizám neka zo ezoqa nøme-te zotótabák, lou neka gigiap-qa yaq-te.
Evezøza tendoqavan, taqa yaq-te
13 Nǿfuap! Ni poeveáv, zo ndigu Klisten ezoqam-qa yaq-te zøtezateav tøgoat, ndigu gipakhaez. Soqaín ndøgo, zo mbøni tøzøvavat, av ezoqa nøme ndi꞉gu, ndigu Yesu-te vintøzateav ndigu. 14  4:14 Lom 14:9; 1 Ko 15:3-4, 12Ni āv qazi꞉-unimanqatinát nqǽgo: Yesu mø̀ndønaním, neka nango vø̄khandi꞉v. Yaq ni ate nqánek qazi-unimanqatinát: Ndigu Klisten ezoqam, gipakhaez, Mbumbukiam Yesu namba ndé-upozó, ndego tendoqavan.
15  4:15-16 1 Ko 15:51-52Manqat ndøgo, ni ndakin teizø-ein, Evezøza ekeza ndø-eín, av nqægo: Ta khøuwa-te ndøgo, ndego Evezøza tendoqavan, ni ezoqam, zua nqaziyage, ni ndigu zíløvubák, ndigu bugukhokhof go꞉pakhaetat. 16 Zapa ndǿgo, manqat bazaføgakh-us-qape ndówáv, neka enzol ezoqam-gi kawa ezoqa nøme vǿ-akhā neka Mbumbukiam-qa kipi wag vǿpā. Yaq Evezøza yan-té gendóvís. Yaq løvøte ezoqam, ndigu Keliso gi-unimanqatinim, ndigu bugukhokhof løvøte-té gindúsúz. 17 Yaq taqa zita-te, Mbumbukiam, ni zua nqaziyage, gékhatómb, vǿ-eqanō, ti namba ndigu, løvøte-te gindusuz. Khaiya ozoz-té genǿkhatómb, yaq ni ova nqo꞉go, Evezøza namba vizimǿ-qaqandām. Yaq ni Evezøzá namba zí꞉yagát, miavmiav. 18 Zo yaqyaq-a, nqanek manqat, zita me꞉tøpøzú.

4:3 4:3 1 Tes 5:23; 1 Pita 1:16

4:4 4:4-5 1 Ko 6:13

*4:4 4:4 Mokho nøme nqánek: Zo angana, zøkeza sakheis eqeieqei zøkeogé. Vizap-ús. Ate av-té, Mbumbukiam ndømbøe-poev.

4:7 4:7 1 Pita 1:15-16; Iblu 12:14

4:8 4:8 Luk 10:16; 2 Ko 1:22

4:9 4:9 Zion 13:34

4:11 4:11 Ef 4:28

4:14 4:14 Lom 14:9; 1 Ko 15:3-4, 12

4:15 4:15-16 1 Ko 15:51-52