12
Ni Yesu mba bizimbo-mataváp, viniv tøni-fakhanumat
12:1 1 Ko 9:24-25Nginik ezoqa ate ndi꞉gu, ni andé ozoz me me꞉khøogønát, neka unimanqatin matev-qa yaq-te ngī꞉nø̄mēndīm. Yaq nakémbá, matev ate ndægo é-bizi-vingitáv, ndøgo ni unimanqatin-te nqatokonat, neka manqa-zapazapa ate ndægo, ndøgo ni nakhamas-te ande ka me ndizi꞉-ndapem. Yaq fifingiap-te, niqa megemege-te nqo꞉go, sizí-bøitít. Ni bizimø̀-vøu᷄n. Niqa bøi, Yesu-te mbá qabenø-føgakhát. Ndego niqa unimanqatin matev-qá zapá. Te mokho-te, ni iziz sizimǿ-khanøzém. Tae mutui-te gitøkewem, ndego nqosøgeap sège-eqá, neka até mivi matév-a, gimbo-etøomem, vø̄ndap. Zapa ndǿgo, ndego é-møndæ-otév, vaev-te, Mbumbukiam khanakhanakh mbó-etoám. Yaq ndego Mbumbukiam-qa nakeamo zenda-te vømø̄qom.
Zo Yesu mbomataváp. Manqa-zapa-us ezoqam, mivi gimbo-etoumat neka matev soqøsoqa vømbō-matønumat, ndego sègendáp. Yaq nakémbá, zo baza bezø̀po᷄s neka mø̀vøu᷄z.
Viniv tøni-fakhanumat, ndøgo Mbumbukiam ni gè꞉guguná
Zoqa nøfe-te, manqa-zapa namba, zoqa kouk waeveáv, vozō-pakhaez. 12:5-6 Prov 3:11-12; Job 5:17; Veve 3:19Geté zo mbøni zøvaév. Gê, zo Mbumbukiam-qa manqat gezømbó-navøem, ndego zo ndezø-manqate, zo tegi nakheis ndozogo, av nqægo?
“Noge yo, qo Evezøza-qa guguna manqat betaqambo-qàsi᷄꞉v.
Neka ndø̀vøu᷄q, ndego qo teqaponqom.
Zapa ndǿgo, ezoqa ndigu, Evezøza kuku ndømbogo ti-te,
ndigu gèguguzá, neka yaq-fia nqosøgeap zø-etoamɨ́n,
ndigu ekeza nakheis ndezæza.”
12:7 Deut 8:5Yaq nakémbá, viniv matev tøzø-fakhanumat, zo sège-eqatét. Zapa ndǿgo, ta matev mokho-te ndøgo, Mbumbukiam zo gèguguzá. Ndøgo zo āv qane-zømesím nqǽgo: Zo Mbumbukiam-gí nakheís. Gê, nakheis tígu, eve gugubumav ndigu? Mbaín. Zo zøve guguzaeav tøgoat, av nakheis nøme nde꞉guguza, yaq zo uni ekeza nakheis-ín mbá. Zo andé mambe nakheís. Nigi manqei-qape tat-za, ni mø̀ndø-gugumbumám, yaq ni vizizø̄-vizupam. Yaq nakémbá, nigi Tat, ndego yan-te ngo꞉go, ni teqa mokho-te, nøme mba bizu꞉gú. Av tizi꞉gonem, ni khandi zíndapém. 10 Nigi manqei-qape tat-za, ni āv tini-gugumbumám, av ekezan eqeieqei gi꞉vewam. Khøuwa andé khapémbá. Geté Mbumbukiam mø̀ndæ-otév, gekha matev eqeieqei, ni-te. Ndego ni ngeguguna, ni tøke-qa nigú. Yaq ni ndaføyamba tàbizi꞉gú, av ekezan nde꞉go. 11  12:11 Zems 3:17-18 Ezoqa teguguq, ta khøuwa-te ndøgo, qo khanakhanakh mbaín. Ndøgo mbøni nqosøgeap-ús. Geté vaev-te, ndigu mokho zǿfakhán, guguna manqat gindapem. Tiqa yage sambi-ús neka ndaføyamba-qapé segégoát.
Ni bazaføgakh bizi-asazét, Klisten matev-te
12  12:12 Isa 35:3Yaq nakémbá, zo pingi qazø-wauwauam, neka manazap vøzø̄-soqøsoqoam, zo bazaføgakh nango, vø̀-asáz. 13  12:13 Prov 4:26Neka ndø-onìmi᷄t. Geté ndaføyambá sege-apét. Soqaín ndøgo, gømig ndigu, gizø-wauwau-ezam, ate nonqo tizømbe-qambunim. Geté nqawa bèzø-eqeieqei-éz.
14 Zo bazaføgakh ndø-asazét. Ezoqa ewaqape namba, sambi matev-té qayagé, neka āv tøneyagé, av Mbumbukiam ndømbøe-poev. Zapa ndǿgo, gekha ezoqām ndego, av nqægo yageav tøgoat, ndego Evezøza gé-ometák. 15 Zo aiyá qagó. Soqaín ndøgo, Mbumbukiam-qa kuku matev zita tøzøte-wuøem. Neka soqaín ndøgo, zo mokho-te, ande gigiap khaqain-qape me vǿefakhān-a, vǿpanqavøēm, yaq zo Klisten bawan ezoqam kopoav vǿngiæzō. 16  12:16 Gen 25:29-34Zo aiyá qagó. Soqaín ndøgo, zo ezoqa nøme, mambe tøzøte-okhoat o Isao-qa tøzøte-qeivim, ndego Mbumbukiam zita ge꞉wuao. Ndego Isao, yo-khøuwá. Yaq tege eve tumu-lawaqape-evɨn, ndego ambá zenda mbøeveɨ́n, vømbō-guligulimɨn. Geté Isao gèmbøeqasí. Yaq ta matev ndøgo, gèwí. Eveqase mbo-etoám. Lou zapayá gembøe-etoám. 17  12:17 Gen 27:30-40Zo mø̀zøte-zøtéz. Vaev-te, ndego mø̀ndømbo-poé, amba eve-qa guliguli matev tendapɨn. Geté eve, āv gembøe-eín nqǽgo, “Nakhoa mbaín, toqondap.” Yaq Isao sègevín. Ndego poev ùni mbøemát, eve-qa guliguli matev tendapɨn. Geté nakhoa mbaín, matev nango vǿe-enēnd, ndøgo gematanam.
Ni Zayon manqei pøyat-té qazinø-fakhán, ambá ndø̄go, Sainai olol-tē qazinø-fakhān
18  12:18 Exo 19:16-20; Deut 4:11-12Zo Mbumbukiam qazøte-zøtez, zo ambá av nqǣgo, Sainai olol-tē qazonø-fakhāz, av Izlael ezoqam gi꞉fakhaz, Mbumbukiam Mozes guguna manqat gembo-etoam. Ta olol ndøgo, manqei-qape olól. Ta khøuwa-te ndøgo, ndigu olol wageap-us ndøqeivím, neka bøivun vøzø̄-bøi, neka mbe vøzø̄fakhan. Møe-ús. 19  12:19 Exo 20:18-21; Deut 5:22-27Kipi wag kandambaqape zøwagát neka manqa wag vøzø̄-manqatat. Izlael ezoqam nqanek manqa wag giyogem, ndigu møe kandambá. Yaq ndigu Mozes āv gimbøe-viømém nqǽgo, “Mbumbukiam manqat kopo nøme bemanqàte᷄.” 20  12:20 Exo 19:12-13Zapa ndǿgo, Mbumbukiam ndigu āv gezømbe-eín nqǽgo, “Gekha gigiāp ndøgo, olol tøkhanaz, ndøgo løvøte beqeív, oskiá ndøgo, ezoqam o søvakha gigiap tigoat. Nandí giabiti-pouzá, løvøte bēqeivim.” Yaq ti-te ndigu, nqanek manqat khàpumu-føgákh. 21  12:21 Deut 9:19Matev ndøgo giqeivim, olol-te qafakhan, ndigu møe kandambá gigonem. Até Mozés-a, āv gene-eín nqǽgo, “No møe kandambá. Kha sùgunumbu-wageapét.”
22 Geté zo viní. Zo ambá av nqǣgo, Sainai olol-tē qazonø-fakhāz. Geté zo Zayon manqei poyat-té qazonø-fakház. Zo khandi Mbumbukiam-qá Zelusalem taon-té qazomø-fakház, yan-te nqo꞉go. Zo ndǿgo tozomø-fakház, ma enzol ezoqam taosen-taosen, khanakhanakh-us ndimøvøza. 23 Zo Mbumbukiam-gi nakheis-qá møvøna-té qazomø-fakház. Nginik ezoqam, andé Mbumbukiam-gí nakhei bugukhokhof qaniap me me꞉gó, zo namba. Neka zoqa iziz, yan-té qano-peawáp. Neka zo Mbumbukiam-té qazonø-fakház, ndego ezoqa ewaqape-qa manqa ovøyam te-ewag. Neka zo ndǿgo tozomø-fakház, ma ndigu ezoqa mbomømboma gi꞉goam, ndigu Mbumbukiam ge-ndaføyamba-ez, tigi nqova ndakin te namba ndigu. 24  12:24 Iblu 8:6; Gen 4:10Zo Yesu-té qazonø-fakház, te mokho-te, Mbumbukiam ezoqa namba, poev ndakinak ge-unimanqatin. Neka zo ndǿgo tozomø-fakház, ma zo ande teqa kouk me gizømbo-pomoyam. Ta kouk-qa manqat, Eibol-qa kouk-qa manqat, ùnime꞉-løvuám. Ndøgo ambá av nqǣgo, yaq-fia tawat-qa ndø-akhayám. Geté ndøgo ni manqa-zapazapa evøzam-qa yaq-té qanimbi-manqaté.
25  12:25 Iblu 2:1-3; 10:26-29Yaq nakémbá, zo aiyá qagó. Zo ndego ndøsanqàwe᷄, ndemanqate. Ndigu ezoqam, ndego gisanqawam, ndego nqanek manqei-qape-te gegugubam, yaq-fia mø̀ndø-ndapém, leg-av manqei-te gipakhaetat. Yaq ni yaq-fia nøme mba zióndapém, ni ndego zita tizi꞉-wuowem, ndego yan-te ndenindo-manqate. 26  12:26 Hag 2:6Ta khøuwa-te ndøgo, manqei ndøkukuvøém, Mbumbukiam-qa manqa wag zapaya. Geté ndakin khøuwa-qa yaq-te, Mbumbukiam manqa mbusa āv genevé nqǽgo, “No manqei nqawá qatǿ-kukugím. Geté manqei-qape mbá mbá. Até yán-a, søtumú-kukugím.” 27 Mbumbukiam ge-ein av nqægo, ndego manqei nqawa tekukugim, taqa manqa mokho nqánek: Gigiap ate nqægo, ndego gekhakheinam, segé-kukugím, vømǿ-soqøsoqoām. Ndego tenégó ndǿgo: Yaq vaev gigiap sa ndǿgo tǿgoát, ndøgo kukuvøem kopømba mbaín tøgoat.
28 Ni Mbumbukiam-qá megeat matev-té qazinǿ-ón. Yaq ndøgo kopømba mbaín, tøkukuvøem, vǿsoqā. Yaq nakémbá. Ni ike manqat zimbó-manqatát, neka teqa iz vizí-eqatāt. Vizap-ús neka møe-ús. Yaq ndego khanakhanakh betēndap. 29  12:29 Deut 4:24; 9:3Ni yà bizimbo-mataváp. Nigi Mbumbukiam andé gøina wageap me me꞉gó. Gigiap ate nqægo, segé-sonqotáv.

12:1 12:1 1 Ko 9:24-25

12:5 12:5-6 Prov 3:11-12; Job 5:17; Veve 3:19

12:7 12:7 Deut 8:5

12:11 12:11 Zems 3:17-18

12:12 12:12 Isa 35:3

12:13 12:13 Prov 4:26

12:16 12:16 Gen 25:29-34

12:17 12:17 Gen 27:30-40

12:18 12:18 Exo 19:16-20; Deut 4:11-12

12:19 12:19 Exo 20:18-21; Deut 5:22-27

12:20 12:20 Exo 19:12-13

12:21 12:21 Deut 9:19

12:24 12:24 Iblu 8:6; Gen 4:10

12:25 12:25 Iblu 2:1-3; 10:26-29

12:26 12:26 Hag 2:6

12:29 12:29 Deut 4:24; 9:3