13
Klisten yage eqeieqei-qa yaq-te
Zo yaqyaq-a, kuku matev até bezøgó. Zapa ndǿgo, zo Keliso mokho-te, evenáp. 13:2 Lom 12:13; Gen 18:1-8; 19:1-3Ezoqa nøme khoev sozozǿ-manqatát. Zo bezømbo-qàsi᷄꞉v. Ezoqa nøme ndigu, matev av gi꞉matønumam ndægo, ndigu khoev, enzol ezoqam zømanqatám. Geté ndigu ekezan zøtezateáv. Ezoqam ndigu, Keliso zapaya, ndimbula-te ndu꞉-nqeitøzat, zo manqa matev bezømbo-nàvøe᷄m. Geté zo ndigu āv qazozømbé-tøké, av zo zøkezan, amba ndimbula-te tøzøte-gonɨn. Neka ezoqam ndigu, tiqa unimanqatin matev zapaya, nqosøgeap ndi-upøgim, āv qazozømbé-tøké, av zo zøkeza kha-te, amba nqosøgeap tozombo-yogeɨn.
13:4 Ef 5:5Nøkenøkem matev, zo ezoqa ewaqape, gèmbovizáp. Zo yaqyaq-a, ùnime꞉-unimanqatinát. Ezoqa vini-te, khokho ndø-òkho᷄. Mbumbukiam yaq-fia ndø̀tá, ti-te ndigu, mambe ndi꞉-okho neka nøkenøkem matev ndingi꞉wat.
13:5 Deut 31:6, 8; Josh 1:5Zo moni-te poev khapé bezømbe-òkho᷄. Geté zo āv qane-mataváp, “Gigiap ság, nqanigu.” Zapa ndǿgo, Mbumbukiam āv gene-eín nqǽgo, “No nóqøuvaqák. Neka qo genømbó-navøemák.” 13:6 Psa 118:6Yaq nakémbá, ni kha føgakh-mbá, neka ni āv qazi꞉-manqaté nqǽgo,
“Noge tøke ezoqam, Evezøzá.
No møe nógoák.
Gê, ezoqa gekhā nǿmatanām?”
Yesu Keliso enendatáv
13:7 1 Ko 4:16Zogi megetapak, ndigu Mbumbukiam-qa Manqat gi꞉zømesimam, zozǿ-matavupát, ndigu atema vaev-te, ande āv kinīyagam. Zo Mbumbukiam āv tøne-unimanqatinát. Yesu Keliso enendatáv. Ndego até kopó, nømøkhaiyā, neka nqægō neka megemege-te ndo꞉go, miavmiav.
13:9 Lom 14:17Ezoqa ndigu, tiqa khokho nømendim matev vinivinimba mokho-te, zo nakhoa vini-te itubam-qa ndizøgo, zøtàke᷄. Ezoqam-qa Klisten matev, Mbumbukiam-qá kuku matév qabezømbe-føgákh. Qanimav av nqǽgo. Ambá ndøgo, lou loge khafeap matev ndimbopaev. Matev av nqægo, ezoqa gezǿ-tøkeák.
Etoam matev eqeieqei-qa yaq-te, av Mbumbukiam ndømbøe-poev
10 Ni Klisten ezoqam, ni andé søvakha gigiap løvusam nonqo me nimbigú. Geté ndigu ezoqam, ndigu søvakha løvusam sasae zua ndigu, av Mozes-qa guguna manqat ndæmanqate, ndigu kopømba mbaín, nqanek søvakha tilog.* 13:10 Nqanek yaya etæ manqát. Niqa søvakha gigiap løvusam nonqo, Yesu-qá tae mutuí, ndøgo niqa manqa-zapazapa evøzam nonqo genanim. Geté ezoqam ndigu, Yesu unimanqatinteav ndigu, neka tiqa manqa-zapazapa evøzam-qa yaq-te, søvakha løvusam sasae-te zua ndo꞉taza, av Mozes-qa guguna manqat ndæmanqate, ndigu Yesu-qa matev kopømba mbaín, tøzøtøke. 11  13:11 Lev 16:27Mbumbukiam-ge iziz ezoqa kandambaqape, ndego kouwat uni khafeap-qape mokho-te, søvakha gigiap-qa kouk mba ndø-upøgimatún, ezoqam-qa manqa-zapazapa zapaya. Geté søvakha ndøgo, manqei viní gimø-taemín, vømø̄-pakhakh-ɨn. Bavokhó, ambá ndøgo, ma ezoqa ndi꞉sokhoe. 12  13:12 Zion 19:17Yesu-qa yaq-te, até kopó. Até ndegó-a, taon bavokhó gemønaním. Yaq teqa kouk, ezoqa bemē-Mbumbukiam-gi-iz. 13  13:13 Iblu 12:2Yaq nakémbá, ni andé taon bavokhó qabizinø-niáv, neka Yesu namba, mivi āv qazimí-ndapém, av ndego mivi ge꞉ndap. 14  13:14 Iblu 11:10, 16; 12:22Zapa ndǿgo, nqanek manqei-qape-te, ni taon mbaín, oskia tøgoat. Geté ni ta taon ndǿgo tizimbo-vawét, megemege-te ndo꞉go, tøgeav. 15  13:15 Psa 50:14, 23Yaq nakémbá, ni Yesu mokho-te, Mbumbukiam-qa iz, oskia bizi-eqawát. Ndøgo andé niqá søvakha løvusam matév, te-te. Yaq ta etoam matev mokho-te, ni āv qazi꞉-unimanqatintét nqǽgo: Yesu nigí Evezøzá. 16  13:16 Filip 4:18Zo matev eqeieqei matanam neka tøkeam matev, yaqyaq-a, bezømbo-nàvøe᷄m. Matev av nqægo, andé Mbumbukiam-te etoam matév. Yaq ndego gèmbøe-khaneát.
Megetapak-qa manqat, o-mba bizio-ndapé
17  13:17 1 Tes 5:12Zogi megetapak-qa manqat, o-mba mo꞉ndapé neka matev āv tønegó, av ndigu ndizømbe-manqate. Ndigu zo gèzø-keogé. Yaq vaev-te, ndigu manqa bèmø-ovøemém, Mbumbukiam-te, tiqa sasae-qa yaq-te, zo mokho-te ngigut. Zo tiqa manqat o-mba tozoto-ndapat, yaq ndigu nqanek sasae khanakhanakh-us ndǿgót. Geté zo goneav tozogoat, yaq ndigu sasae mbøni nqosøgeap-us ndǿgót. Yaq ndøgo ambá soqaín zo-te.
18  13:18 Kel 24:16; 2 Ko 1:12Zo ni gìnindu-guligulím. Ni āv qati-unimanqatinát nqǽgo: Ni manqa-zapa mbaín, niqa mbøni-te nqøugu. Geté ni khøuwa kopoav, matev qanimav matanam-qa nimbogó. 19 No zo guligulim-qa, nøme mba nqánek qazømbegó: No Mbumbukiam nakhamas-te, nango tèabetønde-khofotán zo-te.
Guliguli manqat, Klisten ezoqam-qa yaq-te
20  13:20 Jer 32:40; Ezek 37:26; 1 Pita 2:25No āv qate-guligulím nqǽgo: Mbumbukiam, ndego ni sambi ndini-etoam neka nigi Evezøza Yesu løvøte-te gendo-khandi꞉v, ndego ni ande sip keoge ezoqa kandambaqape me ndinimbi-keoge, neka teqa kouk mokho-te, ezoqa namba poev ndakinak ge-unimanqatin, ndøgo miavmiav ndøgo, 21 ndego Mbumbukiam, zo yà bezøtøkeé. Yaq zo kopømbaqapé, matev eqeieqei ate ndægo zómatønumát, av ndego poev ndømbøego. Yesu Keliso mokho-te, Mbumbukiam ni mokho-te matev ate ndægo bematanám, av ndego ndømbøe-khaneat. Keliso-qa iz, miavmiav, bèto-eqawát.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín!
Vaev manqat
22 Nǿfuap! No nqazǿ-pouwe. Zo nqanek zita tøpøzu manqat, vø̀ndapém. Nqanek pepa, no zo qazø-peaumavun, sekeqapé mbá. 23 Zo vø̀ezøtéz: Nigi nøfu Timoti, ndimbula mokho-te gu꞉goam, mø̀ndø-fakhán. Ndego nakhamas mba tendowav, yaq no te namba nøtøndé-náv, zo vǿezømēt.
24 Niqa khaiya mboma manqat zomøzǿ-eín, zogi megetapak neka Mbumbukiam-gi ezoqa ewaqape ate nandi꞉gu. Nginik Itali manqei-ak, khaiya mboma manqat ndøkhofotaváv, zo-te.
25 Mbumbukiam-qa kuku matev, ndø̀goát zo-te, zo ate ndøzøte꞉go.

13:2 13:2 Lom 12:13; Gen 18:1-8; 19:1-3

13:4 13:4 Ef 5:5

13:5 13:5 Deut 31:6, 8; Josh 1:5

13:6 13:6 Psa 118:6

13:7 13:7 1 Ko 4:16

13:9 13:9 Lom 14:17

*13:10 13:10 Nqanek yaya etæ manqát. Niqa søvakha gigiap løvusam nonqo, Yesu-qá tae mutuí, ndøgo niqa manqa-zapazapa evøzam nonqo genanim. Geté ezoqam ndigu, Yesu unimanqatinteav ndigu, neka tiqa manqa-zapazapa evøzam-qa yaq-te, søvakha løvusam sasae-te zua ndo꞉taza, av Mozes-qa guguna manqat ndæmanqate, ndigu Yesu-qa matev kopømba mbaín, tøzøtøke.

13:11 13:11 Lev 16:27

13:12 13:12 Zion 19:17

13:13 13:13 Iblu 12:2

13:14 13:14 Iblu 11:10, 16; 12:22

13:15 13:15 Psa 50:14, 23

13:16 13:16 Filip 4:18

13:17 13:17 1 Tes 5:12

13:18 13:18 Kel 24:16; 2 Ko 1:12

13:20 13:20 Jer 32:40; Ezek 37:26; 1 Pita 2:25