4
Keliso-gi u-anim-qa yaq-te
Zo ni āv qaninæná, av nqægo: Ni Keliso-gí sasae ezoqám. Ni Mbumbukiam tene-vevendám ndǿgo, teqa matavap ndøgo, khonoam-te qagoam, ezoqa batī-zømesim. 4:2 Luk 12:42Neka sasae ezoqam-qa yaq-te, zo mø̀zøte-zøtéz, av nqægo: Gekha sasae ezoqām ndigu, ta sasae ndøgo, megeat ezoqam tiqa zenda-te geve, eqeieqei bematanám. No-te, ndøgo gigiap-qapé mbá, av zo no ndøzøte-gevenoat o gekha ezoqa nøme, no ndi꞉gevenoat. Até ndøgó-a, av no nøkeza kha nqate-gevewat, ndøgo gigiap-qapé mbá. Unimanqatín. No nø̀tenøtenák, av nqægo, no manqa-zapa-qase mø̀egō. Geté até ndøgó-a, no kopømba mbaín tæ-ein, av nqægo, “No ndaføyamba-qapē.” Geté ndego, no nde꞉gevenoat, Evezøzá. 4:5 1 Ko 3:8Yaq nakémbá. Zo ezoqa nøme-qa matev, ndøgevèwa᷄t. Sizió-kewagát, atema Evezøza vømǿfakhān. Ta khøuwa-te ndøgo, ndego matev ate ndægo, khonoam-te ndøgo, bavokhó genǿ-awám, neka matavap ate ndægo, ezoqam-qa mokho-te ndøkhonoap, vǿvøndāz. Neka ta khøuwa-te ndøgo, Mbumbukiam yakhapús, niqa iz te-èqā, ó, tevoa.
4:6 Lom 12:3Nǿfuap! No Apolos neka noqa yaq-te, yaya qazømbe-etæavun, no zo nøtegó. Zoqá nømendim nonqó, av nqægo, zo Mbumbukiam-qa Manqat ndøløvùi᷄m. Soqaín ndøgo, zo tøzøte-khambuvupat, neka ezoqa nøme-qa iz tozo-eqatat, gete ezoqa nøme-qa iz, vozó-voatāt. 4:7 Lom 12:6Gê, qakeza kha, ezoqa kandambaqape qotévewe? Gèmbo-mataváp. Gigiap neka matev tǿgo, qo Mbumbukiam-te ndapeav qoqogoam? Āv taoká. Ndøgo ate ndægo, qo Mbumbukiam qa-etoám. Yaq gekha zapâ, ndoqote-khambuvap?
Zo ndozo-matavap, zo matev ate ndægo mòzotumu-ndapém neka andé gigiap kopoav ezoqa me zøte꞉gó neka ni vozō-løvumbam neka kawa iz vozō-tonqogim. Unimanqatín. Zo unimanqatin-te, amba uni tøzøte-fisamɨn neka kawakawa-za-qa iz vozō-upøgimɨn, no ambá khanakhanákh. Yaq ni ambá zo namba kawakawa-za zigonɨ́n. No nqæmatavap, Mbumbukiam ni Keliso-gi u-anim, vaev-té genø-ámb. Ni andé ndimbula ezoqam me nitigú, ndigu gigavemɨn, yaq otøotam-tē ginø-abɨ̄n, ezoqa ewaqape-qa bøi-te sasa ndøzitagɨn, vø̄pakhaezɨn. Manqei-qape ezoqam-qa bøi-te mbá mbá, geté até enzol ezoqám-qá bøi-te-á. 10 Keliso zapaya, ezoqa nøme ni matavap livilivis ezoqam mi꞉næná. Geté zo, matavap loloakh ezoqam me꞉zæzá. Keliso zapaya, ni bazaføgakh, mø̀ndønimbu-navøém. Geté zo mòzomø-bazaføgakh-us-ezoqam-éz. Zoqa iz, gò꞉-eqawát. Geté niqa iz, gèvoát. 11  4:11 2 Ko 11:23-27Até ndakín-a, ni ifin nivinumatún neka ibøkha naq vønī-papumatun. Neka ni ndabua eqeieqei mbaín. Ni gèzitangatún. Neka ni manqei mbaín, teiyagat. 12  4:12 2 Tes 3:8; Met 5:44Ni nikeza zenda-te, sasae kandakanda nigoatún, niqa yage nonqo. Ezoqa ni soqa manqat ndini-manqate, yaq ni Mbumbukiam ndigu tøke-qa nimbo-vi꞉matún. Neka ni ndingiænoat, ni viniv, seìndapé. 13 Ni ezoqa manqa soqøsoqa gini-manqatatun, ni yaq manqat eqeieqeí qeizømbe-qavøiuín. Ni manqei-qape ezoqam-qa bøi-te, mø̀imø-pageap-én. Unimanqatín. Ti-te ndigu, ni andé khavím. Matev av nqægo, zua ndøgó, ndakin.
14 No nqanek manqat, ambá av nqǣgo, zo mivi etoam-qa nopeaumavūn. Āv taoká. Geté zo nakhoa eqeieqei zømesim-qa nogó. Zapa ndǿgo, zo nogí nakheís. Neka no kuku kandambá zo-te. 15  4:15 Gal 4:19Zo nømendim ezoqam kopoav-qape, ambá gezømbigú, zøkeza Klisten yage-te. Geté zo zøvøndipakha, kopoáv mbá. Zo zøve kopo mba zømbegó. Nó. Keliso Yesu mokho-te, no nøzø-zøve-én, zo Mbumbukiam-qa Manqat ande qatezømas. 16  4:16 Filip 3:17Yaq nakémbá, no nqazǿ-pouwe: Zo āv tøneyagé, av no nqateyage. 17  4:17 Kel 19:22No ta zapaya ndøgo, Timoti notøndo-khofotáv, zo-te. Ndego andé nogé yó, Keliso mokho-te. No poev kandambá te-te. Ndego unimanqatin ezoqám. Ndego zo nqawá geabenøzø-eín, av no Keliso Yesu mokho-te nqateyage. Noqa yage matev, āv tøne꞉gó, av no manqei-manqei ate ndægo, Klisten bawan vinivinimba nqate-zømesim.
18 Zo ezoqa nøme, āv qazøte-khambuváp nqǽgo: Pol nqawa gendō-vesezāk. 19 Geté no avønín, é-ndøtøndonáv, zo-te, Mbumbukiam tømbopoe. Yaq no nøkeza bøí qatéqeív, av nqægo: Ezoqam ndigu ekeza iz ndi-eqawat, ndigu unimanqatin bazaføgakh tøpøzømbégo-a, ó, manqat mbā ndǿmanqate. 20  4:20 1 Ko 2:4Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-qa Megeat Matev, ndøgo manqat mbá mbá. Geté matev matanam-ús. Neka ndøgo bazaføgakh-ús. 21 Ge zô, gekhā zǿpoev? No tae-us notøndónāv, zo vøtéfebām, ó, kuku matev-us neka aiyav-tē qatǿgeāv, zo-te?

4:2 4:2 Luk 12:42

4:5 4:5 1 Ko 3:8

4:6 4:6 Lom 12:3

4:7 4:7 Lom 12:6

4:11 4:11 2 Ko 11:23-27

4:12 4:12 2 Tes 3:8; Met 5:44

4:15 4:15 Gal 4:19

4:16 4:16 Filip 3:17

4:17 4:17 Kel 19:22

4:20 4:20 1 Ko 2:4