19
Pol Efesus taon-te, Mbumbukiam-qa Manqat ge꞉zømesimam
19:1 1 Ko 3:6Ta khøuwa-te ndøgo, Apolos Kolin taon-te gegoam, Pol manqei popotap-té ge-okhoám, atema Efesus taon-te vømø̄fakhan. Yaq ndego ezoqa nøme tezømét ndǿgo, Yesu gi-unimanqatintam, 19:2 Kel 8:16vøzø̄bevap, “Zo Nqova Mbomambaqape mozóndafem, zo Yesu ande qazøte-unimanqatinim?”
Yaq gindu-einim, “Mbaín. Ni Nqova Mbomambaqape-qa yaq-te yogeáv.”
Yaq Pol gezøbevap, “Av tægoat ndægo, zo gekha ibøkha iz zóndapem?”
Yaq gindu-qavøinam, “Ni ibøkha iz ndǿgo teindapém, av Zion ezoqa gezømbe-etoumam.”
19:4 Met 3:11Yaq Pol gezø-ein, “Gekha ezoqām ndigu, Zion-qa ibøkha iz gindapem, ndigu ta mokho-te ndøgo, āv gini-vøndæmém nqǽgo, ndigu Mbumbukiam-té ginøqambúz. Zion ezoqa gezø-ein, ‘Ndégo tozó-unimanqatiním, noqa zita-te tegeav.’ Ngenek ezoqam, Yesú.”
Yaq ndigu ezoqam, Pol-qa manqat giyogem, ndigu ibøkha iz, Yesu-qá iz-té ginøndapém, ndego Evezøza. 19:6 Kel 8:17; 10:44, 46Ibøkha iz gumundapem, yaq Pol zenda mo꞉vé, ti-te. Yaq Nqova Mbomambaqape ndovís, ti-te. Yaq ndigu bawan vinivinimba-qá manqat-té ginø-manqatám, neka Mbumbukiam-qa manqat vø̄vevezumam. Angana ate gi꞉goam, ibøkha iz gindapem, ande āv tuélv ndi꞉gú.
Yaq Pol Efesus taon-te ndøgo, Zu ezoqam-qá guliguli khoev-té genø-okhoám, ezoqa namba manqat vø̄e-manqatam, kha føgakh-mbá, neka Mbumbukiam-qa Megeat Matev-qa yaq-te vøzø̄-ovøyam. Matev av nqægo, løvøyak misiká gematønumam. Geté ndigu Zu bawan-ak nøme, Pol-qa manqat ndapeáv. Ndigu føgakhín. Yaq ndigu ezoqa ewaqape-qa bøi-te, Yesu-qa Nakhoa gèngi꞉nám. Yaq Pol ndigu ezoqa nøme namba, Yesu gimbopavam, sègeziváz. Yaq khøuwa ate qæpavpavemam, ndego ezoqa Tilanus-qá skul khoev-té gene-zømesimám. 10 Ndego matev av nqægo, viav menás gematønumam. Yaq Zu bawan-ak nekā bawan vini-ak ate gi꞉goam, Esia manqei-te gisokhoam, Evezøza-qa Manqat sùgumu-ewagát.
Skeva-gi nakhei angana, nqova soqøsoqa amba gi꞉ngeasam
11  19:11 Kel 14:3Mbumbukiam Pol mokho-te, umingiap matev viní gematønumam. 12  19:12 Kel 5:15Ezoqa nøme ndabua mba ndø-upøgimám, tata vuogim nonqo neka mim-te faleam nonqo, ndego ge-uzumam, yaq enqoni-us ezoqam-té ginø-aumám. Yaq ndigu enqoni sègezø-navøemɨ́n, neka ezoqa nøme ndigu, nqova soqøsoqa gizømbu-goam, vøzø̄-fakhazɨn.
13 Zu ezoqa nøme, ndigu manqei vinivinimba-te gi-okhoam, nqova soqøsoqa gingeasumam, ndigu ndakin nqova soqøsoqa, amba Yesu-qá iz-té ginø-ngeasamɨ́n, ndego Evezøza. Ndigu āv gini-einimín nqǽgo, “No zo nqova soqøsoqa nqazǿ-manqate: Yesu-qa iz-te, ndego Pol ezoqa nde꞉zømesim, vø̀fakház.”
14 Ezoqa nøme, ndigu matev av nqægo gimatønumam, ndigu Skeva-gí nakhei angana sevén. Ngenek Skeva, Mbumbukiam-gé iziz ezoqa kandambaqapé nømé, Zu ezoqam mokho-te. 15 Yaq khøuwa nøme, ndigu matev amba av nqægo tigonemɨn, yaq nqova soqa, āv gezømbe-eín nqǽgo, “No Yesu mø̀tenøtén, neka Pol vøtēnøten. Geté zo, gekha ezoqâm?” 16 Yaq ndego ezoqam, nqova soqa gembøegoam, até gendego, gèndovuáo, vø̄zitag. Kha kandakandá gezø-khaneam, neka ndabua vøzø̄løvøi. Yaq ndigu gèbǿin, khoev vø̄-ivøvem. Kouk até gezømbo-wavupát.
17  19:17 Kel 5:11Yaq ezoqa ewaqape, Efesus taon-te giyagam, nqanek manqat giyogem, Zu bawan-ak nekā bawan vini-ak, ndigu nqova ndafe kandambá. Yaq Evezøza Yesu, gèmbo-vizumém. 18 Yaq ezoqa nøme, ndigu gi-unimanqatintam, tiqa matev soqøsoqa gèvøndøzém, ezoqa nøme-te. Ezoqa kopoáv, matev av nqægo gigonem. 19 Yaq ndigu ezoqa nøme, manqa-sisi matev vinivinimba gimatønumam, tiqa manqa-sisi mbuk, gèndo-tonqogím, ezoqa ewaqape-qa bøi-te, vø̄løvutømem. Mbuk ndøgo, giløvutømem, taqa fia kandambá tantáv. Silva moni mokho, ande āv fifti taosén ndægó.
20 Yaq ta matev nqanek gi꞉matønømem, Evezøza-qa Manqat sège-vøndavát. Bazaføgakh-ús.
21  19:21 Kel 23:11; Lom 1:13Taqa zita-te, Pol matavap āv genegó nqǽgo: Ndego Masedonia neka Akaya plovins-té geabenøwáv, yaq vaev Zelusalem taon-te bēwav. Yaq Pol nøme ge-ein, “Taqa zita-te, no até Lom taon-té-a, banø̄nav.” 22 Yaq Pol bugukhokhof tegi tøke ezoqa menas, Timoti neka Elastus mo꞉khofotáz, ndøgo Masedonia plovins-te. Geté ndego ekezan, elavøqase nøme mø̀ndø-qovezám, Esia manqei-te ndøgo.
Efesus taon-te, qaqa matev qafakhan
23  19:23 2 Ko 1:8Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu-qa Nakhoa zapaya, qaqa matev kandambá qafakhan.
24 Ezoqa nøme mø̀ndøgoám. Iz nqambógo, Demitliús. Ndego silva gigiap ndøkhakheinumám. Taqa bugug, ande Atemis-qá khoév, tigu mbumbukiam sævam. Ndøgo silva, auli gigiap fia kandakandá. Yaq ndego neka ndigu ezoqa nøme, nqanek sasae namba gi꞉goam, moni kandakandá gi꞉qaqasumam. 25 Yaq Demitlius, ndigu ezoqa sègezømbu-akhá, ndigu sasae kopo gi꞉goam, gezø-ein, “Nǿfuap. Zo mø̀zøte-zøtéz. Ni nqanek sasae-te, moni kandakandá qazi꞉-qaqasumatun. 26 Geté zo àmozo-qeivím neka àmozo-yogém. Ngenek ezoqam Pol, ezoqa ewaqape matavap zøqambuatét. Nqanek Efesus taon mokho-te mbá mbá, geté avønín, até Esia manqei ate ndægó-a. Ndego ezoqa āv gene-zømesimatún nqǽgo: Mbumbuk ndigu, ezoqa zenda gi꞉khakheinøvematun, ndigu uni mbumbuk-aním mbá. Neka ezoqa kopoáv, sège-unimanqatiním. 27 Yaq nakémbá, ni aiyá qabizigú. Soqaín ndøgo, teqa manqat niqa sasae-qa iz mbomambaqape tøngiu. Geté ta-mbá mbá. Uni qæsoqa nqánek, ezoqa ngunuk Atemis, nigu mbumbukiam sævam kandambaqapu, tuqa khoev khokho ti꞉vewat, yaq ta mokho-te ndøgo, ezoqa ngunuk mbumbukiam sævam-qa iz tingi꞉nam, ndugu Esia manqei-te neka manqei-qape-te ate ndægo ndimbovizap.”
28 Yaq ndigu nqanek manqat giyogem, qaqa kandambá gigonem. Yaq āv gini-akhaemát nqǽgo, “Atemis, Efesus taon-gu mbumbukiam sævam, tuqa iz kandambaqapé!” 29  19:29 Kel 20:4; 27:2; Kol 4:10; Filem 24Yaq nakhamas-té, ezoqa ewaqape, taon mokho-te ndøgo, sùgumu-akhayát. Manqa vøe kandambá qapa. Yaq ndigu wambap manqei-té ginøbǿin, Gaius neka Alistakus, ndigu Masedonia plovins-ak menas, Pol namba gigeavun, vø̄gavem. 30 Pol ambá ezoqa ewaqape-qá megemege-té genø-itanɨ́n, manqat vøzø̄-einin. Geté ndigu ezoqam, Yesu gi-unimanqatintam, gètokøvém, tewav. 31 Até plovins megetapak nømé-a, ndigu Pol-gi zifuap gigoam, ndigu manqa ndøkhofotøvém te-te, av nqægo, ndego wambap manqei-te bèwa᷄v. ⌞Soqaín ndøgo, ezoqa timølaem.⌟
32 Ezoqa ewaqape, giwaniapam ndøgo, manqa wag gèzømbo-eqavát. Ezoqa nøme, manqat vini ndø-akhaemám, neka nøme manqat vini vø̄-akhaemam. Neka ezoqa kopoáv, mè꞉zøtezák, av nqægo, gekha mokhō gindīpindam.
33 Yaq Zu bawan-ak nøme, Aleksanda ndøtøpøtøvém, ndego ezoqa ewaqape manqat bemøzø̄-ein. Yaq Aleksanda ezoqa ewaqape, zenda zø-eqá. Manqa khoutam-qa zøgoám. Yaq ambá gezø-ovøyamɨ́n, av nqægo, nqanek matev qafakhan, ndøgo Zu bawan-ak-qá manqa-zapá mbá. 34 Geté ezoqa ewaqape gimatøvemem, av nqægo, ndego Zu bawan-āk, yaq ndigu nøme mba mo꞉-akhaemém, av nqægo, “Atemis, Efesus taon-gu mbumbukiam sævam, tuqa iz kandambaqapé!” Ndigu khøuwa iz kandambá gi꞉khoubim. Ande āv tu awáz ndægó, gi-akhaemat.
35 Yaq vaev-te, ezoqa ewaqape-qa manqat, taon megeat ezoqam zøkhoutāv, gezø-ein, “Éfesus taon-ak. Nogi ezoqam. Ezoqa ewaqape mø̀ndæzøtéz, av nqægo: Ngunuk mbumbukiam sævam Atemis, tuqa khoev neka tuqa nqovønqova, yan-te qandobøi, ni zimbo-kewagatún, ni Efesus taon-ak. 36 Ezoqa kopømba mbaín, manqa tiqavotømem. Yaq nakémbá, zo manqa feazu vø̀-ivøvém. Neka matev-qase, ngetøgeap-te ndøgòne᷄m. 37 Nginik ezoqam, zo khokho qazøtøndo-itub nqanek, ndigu nigu mbumbukiam sævam-qa iz ngi꞉wateáv, neka tuqa khoev-te, gigiap aqonøpøteáv. 38 Demitlius neka nginik ezoqa nøme, sasae kopo gi꞉goatun, manqat tøzøgoat, ezoqam-qa manqa-zapa zapaya, yaq ndigu manqa ovøyam khoev-té giabenøzáv. Manqa ovøyam khøuwa ndø̂gó neka manqa ovøyam iz-akhayapak ndîgú, ndigu manqat gikhakheinumatun. 39 Neka zo manqat nøme tøzøgoat, yaq ni taon manqa manqate møvøna khøuwa-té qabizinø-ovøemém. 40 Ni aiyá qabizigú. Soqaín ndøgo, nigi gaman megetapak, niqa manqa tisøkuzømem, av nqægo, ‘Zo ezoqa ewaqape mbøni sozozømbu-sokhofāt.’ Nqanek matev, nqægo khaiya qafakhan, mokho mbaín. Yaq tinibevap, yaq ni kopømba mbaín, mokho tizi꞉zømas.” 41 Ngenek taon megeat ezoqam, nqanek manqat qamømbøe-navøem, yaq ndigu ezoqa tène-khofosám.

19:1 19:1 1 Ko 3:6

19:2 19:2 Kel 8:16

19:4 19:4 Met 3:11

19:6 19:6 Kel 8:17; 10:44, 46

19:11 19:11 Kel 14:3

19:12 19:12 Kel 5:15

19:17 19:17 Kel 5:11

19:21 19:21 Kel 23:11; Lom 1:13

19:23 19:23 2 Ko 1:8

19:29 19:29 Kel 20:4; 27:2; Kol 4:10; Filem 24