5
Ananayas neka Safila, meakha manqat gi-einim
Geté ezoqa nøme mø̀ndøgoám. Iz Ananayás, neka ndego zas vømbōgoam. Tuqa iz Safilá. Até ndegó-a, ekeza manqei nøme, gèwí. 5:2 Kel 4:34-35Geté moni ndigu, gendapaz, nøme gèkhonáb. Tegu zas mø̀ndæ-otév. Yaq moni nøme ndigu, Yesu Keliso-gí u-anim-té genøndapáz. Yaq āv gezømbe-eín nqǽgo, “Moni ndigu, qeiqasem, ngínik.”
5:3 Zion 13:2Yaq Pita Ananayas gembo-ein, “Ánanayas. Gekha zapâ, qo Saitan qoqombotak, qoqa mbøni mokho-te gendo-on, yaq Nqova Mbomambaqape voqombø̄e-khavoz, qo moni nøme qoqokhonab, manqei qoqowi. Ndøgo qakeza manqei ndøgoám. Yaq qo qakeza poev-té qonøwí. Yaq moni qoqoqas, até ndigú-a, gemøqa-qakezanéz. Geté gekha zapâ, qo matavap soqøsoqa qoqo-tonqogim? Qo ambá av nqǣgo, ezoqa mba qombøekhavōz. Geté Mbumbukiam qombøekhavóz.”
Yaq Ananayas nqanek manqat ge-ewag, sègebøiáv, vø̄nanim. Yaq ezoqa ewaqape, manqat giyogem, kha zøkhoí. Yaq ezoqa ndakinak, teqa kha ndabuá gini-løvønømém, bavokho sasa ndø-eqanem, vømø̄-ozem.
Khapé outøpøteáv. Ande āv tri awáz ndægó, zas tūndū-ōn. Ndugu otevateáv, matev ndøgo, qafakhan. Yaq Pita gumbobevap, “Soqoní-eín. Moni ndigu qazoni-etoam, venanqeî, ndigu manqei qazøte-wiim?”
Yaq gundu-qavøiu, “Venanqeí.”
Yaq Pita gumbo-ein, “Gekha zapâ, qeivis namba, manqat qazo-kopo꞉nem av nqægo, Evezøza-ge Nqova Mbomambaqape khamasim-te qazoveem? Nqáe! Ezoqa ndigu, qoge anganeam gi-otøvem, mboqog tambav-té gonowaní. Yaq ndigu até qó-a, gé-eqæqonám.”
10 Pita nqanek manqat ge-ein, yaq ndugu teqa megemege-te sègebøiáv, vø̄nanim. Yaq ndigu ezoqa ndakinak ginduqavaz, gi-ometam av nqægo, mø̀ndønanīm, yaq bavokhó ginø-eqeinám, zivis-qa avønin-te vømø̄-otøvem. 11 Yaq Klisten bawan ezoqam ate gi꞉goam neka ezoqa ewaqape, nqanek manqat giyogem, ndigu kha-khoiv kandambá.
Keliso-gi u-anim, ezoqa kandamba gikhakhæz
12  5:12 Kel 2:43; 14:3 Keliso-gi u-anim, ezoqam-qa mokho-te, umingiap matev kopoáv gimatønumam. Ndigu ezoqam, Yesu gi-unimanqatintam, Solomon-qa lou-qase-té ginøwambám, ndøgo Mbumbukiam-qa khoev-te. 13 Bavokho ezoqam, møe ndøsinønimám. Yaq ndigu Klisten ezoqam namba, tøkuateáv. Geté ndigu gèzø-vizupám. 14 Yaq Evezøza, ezoqa nøme mba mo꞉-unimanqatiním. Ezoqa kandambá. Angana nekā sakheis.
15 Matev ndøgo, ndigu Keliso-gi u-anim gimatønumat, ta zapaya ndøgo, ezoqa nøme enqoni-us ezoqam ndo-upøgimám. Yaq ndigu ekeza venanqei nonqo neka kita-te, nakhoa-té ginø-abumám. Yaq Pita-gé nqovønqova mba bekhantáz, ma ndego te꞉ma. 16 Até vemivemiav nøme-té-a, Zelusalem taon avønin-te ndøgo, enqoni-us ezoqam ndo-upøgimám, neka ezoqa nøme, nqova soqøsoqa giqantavam. Yaq ndigu ezoqa ate gi꞉goam, gèkhakhǽz.
Enzol ezoqam, Keliso-gi u-anim gezøtøke, ndimbula-te gigoam
17 Yaq ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape neka tegi paev ezoqa ate gi꞉goam, ndigu Sadusi ezoqam gigoam, ndigu ova ndø-einím, Keliso-gi u-anim-te. Ova kandambá qazøgoam. 18 Yaq ndigu até gindigonem, Keliso-gi u-anim sègegavém, ndimbula-te vø̄nqeitaz. 19  5:19 Kel 12:7-10Geté ta lova ndøgo, Evezøza-ge enzol ezoqam ndowáv, ndimbula mboqog vøzø̄-mboqogim, ndigu Keliso-gi u-anim bavokho sasa ndøkhatob, 20 vøzø̄-ein, “Zo Mbumbukiam-qá khoev-té qanøzáv. Yaq ezoqam-qá megemege-té qazomǿwán, manqat ate ndægo, khandi-qa yaq-te, vozomé-zømās.”
21 Yaq ndigu u-anim, manqa o-mba mbøendapém, av enzol ezoqam gezømbe-ein. Yaq qanaqanus, khøuwa gendo-eqan, ndigu Mbumbukiam-qá khoev-té ginøzáv, ezoqa vømē-zømesim.
Ta khøuwa iz kopo-te ndøgo, ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape neka tegi paev ezoqam, Zu megetapak ate gi꞉goam ndøpisám. Manqa ndǿ-ovøemém. Yaq ndigu ndimbula khoev-te, manqat ndøkhofotøvém. Ndigu Keliso-gi u-anim, bègeáv. 22 Geté ndigu sasae ezoqam, ndimbula-te gifakhaz, ndigu Keliso-gi u-anim qaseáv, mokho-te ndøugu. Yaq ndigu sègeveséz, manqat vømø̄-einim, 23 “Ni ndimbula khoev-te qeimø-fakhan, mboqog qeizømetat, tokøváp. Neka ndimbula keoge ezoqam mòndo-feazotát, mboqog-te ndøgo. Geté mboqog qeimboqogimem, ezoqam mbaín, mokho-te.”
24 Ndego Mbumbukiam-qa khoev vos keoge ezoqam-ge kawa neka Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda, nqanek manqat giyogem, ndigu gò꞉bevupém, av nqægo, “Gê, ndigu gekha matēv zǿfakhan?”
25 Yaq ezoqam tendowáv ndǿgo, vøzø̄-ein, “Nqáe! Nginik ezoqam, zo ndimbula khoev-te qazo-nqeitaz, Mbumbukiam-qá khoev-té gigú. Ezoqa me꞉zømesimít.”
26 Yaq ndego vos keoge ezoqam-ge kawa neka tegi sasae ezoqam, tinøzáv ndǿgo, nginik Keliso-gi u-anim, nqawa vømøndō-upøzo. Geté ndigu tøpøtøzateáv. Zapa ndǿgo, ndigu møe ndøgoném. Soqaín ndøgo, ezoqa qaqa tizøgo, nandi vǿepōub, neka vǿpakhaēz.
Keliso-gi u-anim, manqa ovøyam-te, Mbumbukiam-qa Manqat manqate-te møe goneav qagoam
27 Yaq ndigu vos keoge ezoqam, Keliso-gi u-anim, Zu megetapak-qá manqa ovøyam-té ginø-tonqozó. Yaq ndego Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape gezø-ein, 28  5:28 Met 27:25“Ni zo khafeap nizømbové, av nqægo, ‘Zo ezoqa Yesu-qa iz-te me꞉zømèsi᷄m.’ Geté nqáe! Zo nandav nømendim manqat, Zelusalem taon-te ate nqægo, sòzo-vøndøzém. Neka zo nī zoni-løvøyáp, ngenek ezoqam gilaem.”
29  5:29 Kel 4:19Yaq Pita neka ndigu Keliso-gi u-anim nøme gizø-qavøiu, “Ni Mbumbukiam-qá manqat bambupáev, ambá ndø̄go, ezoqam-qa manqat. 30 Nigi atanakha-zapazapa-za-ge Mbumbukiam, Yesu løvøte-té gendo-khandí꞉v, ndego zo qazolaem, tae mutui-te qazo-tøkewem. 31  5:31 Kel 2:33-34; Ef 1:20; Iblu 2:10; 12:2Yaq Mbumbukiam ndego ekezan-té genø-eqeiú, neka teqa nakeamo zenda-te vø̄ve. Yaq ndego kawa neka khandi etoam ezoqam ndǿgoát. Yaq ni Izlael ezoqam tàbizi꞉-qambún, yaq Mbumbukiam niqa manqa-zapazapa bembøē-navøem. 32 Matev ndøgo, Yesu gematønumam neka te-te vø̄fakhanumam, ni bǿi qatiqeivám. Yaq ni ezoqa niti-zømesimít. Neka até Nqova Mbomambaqapé-a, ndego Mbumbukiam ndigu tezø-etoumat, ndigu teqa manqa o-mba ndimbøe-ndape, ndego nqanek matev ate ndægo mø̀ndøqeív.”
Gamaliel-qa manqat, Keliso-gi u-anim-qa yaq-te
33 Ndigu iz-akhayapak, nqanek manqat giyogem, ndigu qaqa kandambá gigonem. Yaq ambá pakhapakha zøkhaneamɨ́n. 34 Geté Zu ezoqam-qa manqa ovøyam-te ndøgo, ezoqa kopo mø̀ndu꞉goám. Teqa iz, Gamaliél. Ndego Felisi ezoqám neka Mozes-qá guguna manqat nømendim ezoqám. Ezoqa vizap kandambá gimbogoam. Yaq ndego gè-itán, ndigu Keliso-gi u-anim bavokho vøkhǣ-khofotaz.
35 Yaq ndego gezø-ein, “Zo nogi ezoqam, Izlael bawan-ak. Aiyá qagó, nginik ezoqam gekha matev tozozø-matanam. 36  5:36 Kel 21:38Zo gèmbo-mataváp. Nupøkhan mbá mbá. Tiudas ndøgoám. Ndego ekeza kha, kandambaqape me꞉veó. Ezoqa fo andléd gimbopavam. Geté ndego gilaem, yaq ndigu te namba gi꞉goam, khokhó sege-panqanimát. Yaq matavap ndøgo, qambogoam, sègembøepá. 37 Taqa zita-te, ta khøuwa-te ndøgo, gaman, ezoqam-qa iziz gindapat, ezoqá nøme ndøfakhán. Teqa iz Zudás. Gelili plovins-ák. Ndego gaman-te nakhag vø̄ngaz. Neka ezoqa kopoáv gimbopavam. Geté até ndégo-a, vø̄laem. Neka tegi paev ezoqam ate gi꞉goam, sège-panqanimát. 38 Yaq nakémbá. No nginik ezoqam-qa yaq-te, āv qazømbé-ovøyám nqǽgo: Zo matev ndømatønø̀me᷄m, ti-te. Sègezø-iváv. Av tiqa sasae neka matev ezoqam-qa matavap-te mba qando-fakhanɨn, yaq segemǿ-navøém. 39 Geté, av nqanek matev Mbumbukiam-te qande-fakhan, yaq zo kopømba mbaín, nginik ezoqam tozozømbø-khaz. Soqaín ndøgo, zo Mbumbukiam namba tozo-nøfeapat.” Yaq ndigu iz-akhayapak, Gamaliel-qa manqat, gè-unimanqatiním.
40  5:40 Kel 4:18Yaq ndigu Keliso-gi u-anim, nango gizø-akha, vøndō-oz. Yaq gèfebám, khafeap vøzømbōve, av nqægo, “Zo ezoqa Yesu-qa iz-te, nqawa me꞉zømèsi᷄m.” Yaq sège-nqonqotáz, vø̄zav.
41  5:41 Met 5:10-12; 1 Pita 4:13Yaq Keliso-gi u-anim, nqanek Zu ezoqam-qa manqa ovøyam gi-ivøvem, ndigu khanakhanakh-ús giqavanat. Ndigu khanakhanakh-us tinigú ndǿgo, Mbumbukiam ndigu eqeieqei ge꞉zæb, Yesu zapaya mivi matev gindapem. 42 Ndigu ezoqa zømesim ivøveáv. Geté khøuwa ate qæpavpavemam, Manqat Mbomambaqape me꞉zømesimám. Mbumbukiam-qa khoev-te neka ezoqam-qa khoev vinivinimba-te, ndigu āv gizømbe-ovøemám nqǽgo: Yesu, ndego Mesayá. Ezoqam ndégo, Mbumbukiam geve, ezoqa tekhandi꞉z.

5:2 5:2 Kel 4:34-35

5:3 5:3 Zion 13:2

5:12 5:12 Kel 2:43; 14:3

5:19 5:19 Kel 12:7-10

5:28 5:28 Met 27:25

5:29 5:29 Kel 4:19

5:31 5:31 Kel 2:33-34; Ef 1:20; Iblu 2:10; 12:2

5:36 5:36 Kel 21:38

5:40 5:40 Kel 4:18

5:41 5:41 Met 5:10-12; 1 Pita 4:13