6
Tøke ezoqam seven givevesam
6:1 Kel 4:35Ta khøuwa-te ndøgo, Yesu-gi paev ezoqam, bawan qazø-khouwevtat, yaq ti mokho-te ponqombap ndøfakhán, yaq Zu bawan-ak, ndigu Glik manqat vǿmanqatām-a, yaq ndigu, Iblu manqat vø̄manqatam. Ndigu Zu bawan-ak, Glik manqat gimanqatam, āv gini-einím nqǽgo, “Zo khøuwa kopoav, ngængæm lou-qa yaq-te qazozø-tøkematun, ndigu angana gizø-pakhaez, yaq nigi ngængæm tøke agé upøgimáv.”
Keliso-gi u-anim tuelv, nqanek manqat giyogem, yaq ndigu ezoqa ewaqape ndømøváb, Yesu gi-unimanqatintam, vøzø̄-ein, “Matev av nqægo, eqeieqeí mbá, ni Keliso-gi u-anim, Mbumbukiam-qa Manqat zømesim tei-ivøvem, yaq lou etoam matev-tē qanimbō-ngetøgeapāt. Yaq nakémbá, nigi nøfuap, ezoqa seven zóvevesám, zo mokho-te, ndigu zo qazøte-zøtez, kha Nqova Mbomambaqapē qazømbe-tønøyām, neka ndigu matavap loloakh ndø̄zø̄gō. Yaq ndígu tizí-áb, ezoqa lou tizø-etoumat. Geté ni Keliso-gi u-anim, bazaføgakh ndǿgo teitǿ-asazát, teiguligulimat neka ezoqa Mbumbukiam-qa Manqat vøtí-zømesimāt.”
Ezoqa ewaqape khanakhanákh, nqanek manqat-qa yaq-te. Yaq ndigu Stiven ndøveatøvém, teqa unimanqatin bazaføgakh-us qambogoam neka kha Nqova Mbomambaqape vømbø̄e-tønøyam. Ezoqa nøme givevesam, Filíp neka Plokolús neka Nikanó neka Timón neka Pamenás neka Nikolās. Nikolas, ndego Antiok taon-ak ndøgoám. Geté ndego mø̀ndømø-Zu-bawan-ak-év, yaq ndego Mbumbukiam-anim vømbō-vizupam. Yaq ndigu ezoqa seven, givevesam, Keliso-gi u-anim-té ginø-upøzó. Yaq ndigu gèzø-guligulím, neka zenda vøzømbø̄-awam.
6:7 Kel 2:41; 16:5Mbumbukiam-qa Manqat sège-vøndavát. Yaq Yesu-gi paev ezoqam, Zelusalem taon-te ndøgo, tiqa bawan sà tønø-khouwevtát. Até Mbumbukiam-gí iziz ezoqám-a, ezoqa kopoáv, Yesu-qa manqat vø̄ndapem-a, vø̄-unimanqatinim.
Stiven gimøvøinam
Mbumbukiam Stiven gèmbo-tøkeám neka bazaføgakh vømbō-etoumam. Yaq Stiven, ezoqa mokho-te, umingiap matev kandakanda ndømatønumám. Geté ezoqa nøme, ndigu Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te gimøvøbumam, ndøgo Nqovotøzat Ezoqam-qa Guliguli Khoev gimbo-akhaemam, ndigu Stiven namba, ponqombap ndøngazém. Nøme ndigu Sailini taon-ák neka nøme Aleksandlia taon-ák neka nøme Silisia manqei-ák neka nøme Esia manqei-ák. 10  6:10 Luk 21:15Geté Mbumbukiam-ge Nqova Mbomambaqape, Stiven matavap loloakh mbo-etoám. Yaq ndigu kopømba mbaín, teqa manqat tiløvumem. 11 Yaq ndigu khonoam-te, ezoqa nøme tìnø-nøzøzó ndǿgo, gizø-ein, “Zo ezoqa nøme, meakha manqat zómanqatát, av nqægo, ‘Ngenek ezoqam, Mozes-qá neka Mbumbukiam-qá iz ndøngi꞉tatún. Ni mø̀imbo-yogém, manqat av ge꞉manqatam.’ ” 12 Yaq ta matev mokho-te ndøgo, ndigu ezoqa nøme neka megetapak neka Mozes-qa guguna manqat nømendim ezoqam, qaqa zøløwáz, Stiven-qa yaq-te. Yaq ndigu até gindigonem, Stiven vø̄-møvøinam, Zu megetapak-qa manqa ovøyam-te sasa ndøndafem. 13 Yaq ndigu, ezoqa nøme, khavozam nonqo ndøtonqozó. Yaq ndigu āv gini-einím nqǽgo, “Ngenek ezoqam, Mbumbukiam-qa khoev neka Mozes-qa guguna manqat-qa yaq-te, manqat soqøsoqa oskia ndømanqatatún. 14 Ni ngenek āv qeimbøe-yogém nqǽgo, ‘Ngenek Yesu, Nazalet vemiav-ak, Mbumbukiam-qa khoev géngiú neka niqa matev ate ndægo vǿ-enēnd, Mozes nigi atanakha-zapazapa-za gezø-etoam, yaq ni vizimø̄-ndapem.’ ”
15 Yaq Zu megetapak ate gi꞉goam, manqa ovøyam-te giqonavam, Stiven-te bøi é-møndøzømbo-føgákh. Yaq bugug gimbo-qeivim, ndøgo waev ùnime꞉-papaqá. Andé enzol ezoqam-qá bugug me me꞉kewagám.

6:1 6:1 Kel 4:35

6:7 6:7 Kel 2:41; 16:5

6:10 6:10 Luk 21:15