21
Ngæmam-qa etoam matev Mbumbukiam-te
(Mak 12:41-44)
Yesu Mbumbukiam-qa khoev-te gegoam, yaq gigiap kopoav ezoqam ndøzømét. Ndigu moni ndø-abumát, moni nqeisam nonqo-te ndøgo. Yaq até sævám-a, vø̄-omet. Ngunuk ngæmám. Gigiap-av ezoqám. Zivis mø̀ndømbo-naním. Ngunuk moni mokho khasøkhasis menas mba mu꞉nqeitáz.
21:3 2 Ko 8:12Yesu ngunuk sævam gu-omet, yaq āv gene-eín nqǽgo, “No unimanqatín nqazø-manqate. Ngunuk gigiap-av sævam, moni kandambá gu꞉nqeitaz, āv tiuká, av ezoqa ewaqape nøme, moni gi꞉nqeisumat. Unimanqatín. Ndigu ezoqa nøme, moni kandakandá ginqeisumat. Geté ndigu moni nøme kopoav-qapi ndizø̂gó. Geté ngunuk ngæmam, viní. Ndugu moni ate gimbøegoam, sùgumu-áb. Nøme mbaín, tuqa yage nonqo.”
Mbumbukiam-qa khoev tøsoqa, Zelusalem taon-te ndøgo
(Met 24:1-2; Mak 13:1-2)
Ezoqa nøme, Mbumbukiam-qa khoev-qa yaq-te, āv gini-manqatám nqǽgo, “Mbumbukiam-qa khoev mbomambá tantáv. Nandi kandakanda qaniqaním giniwevém. Neka gigiap qaniqaním gimbøe-fegém, gigiap ndøgo, ezoqa Mbumbukiam-te etoam matev gi꞉goam.”
Geté yaq Yesu gezø-qavøiu, 21:6 Luk 19:44“Khøuwa ndø̀mø-fakház. Yaq nqanek khoev ate ndægo, ndozoqeivi, manqei-té qamǿ-khakhandám. Nandi kopo nøme, nandi nøme-te, gó꞉zaveák.”
Viniv vinivinimba tøfakhanam
(Met 24:3-14; Mak 13:3-13)
Yaq ndigu Yesu gimbo-bevøpem, “Nøméndim ezoqam. Matev nandav, qoqote-manqatam, gekha khøuwā qanéfakhān? Neka andé gekha matev me nitíqeivīm, ni tøtinøten, av nqægo, nqanek matev avønīn gēfakhān?”
Yaq Yesu gezø-qavøiu, “Gò꞉feazoát. Soqaín ndøgo, zo ezoqa titubam. Ezoqa kopoáv, noqá iz-té gindú-okhoát. Ndigu ezoqa āv gizømbé-manqatát nqǽgo, ‘Ezoqa, nó’, ó, ‘Khøuwa mø̀ndø-fakház.’ Geté zo ndigu zø̀pae᷄v. Nakhag neka nøfeap kandakanda-qa yaq-te tozo-ewagat, yaq zo møe ndøgonèma᷄t. Matev av nqægo, bugukhokhof ndø̀kho-fakhanám. Geté manqei-qape-qa vaev, zuá.”
10 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Manqei nøme, manqei nøme namba, nakhag ndǿgoát, neka kawa ezoqa nøme-qa bawan, kawa ezoqa nøme-qa bawan namba, vǿnøfeapāt, 11 neka manqei nøme-te, manqei vǿkukuvøemāt. Manqei kukuvøem kandakandá. Neka manqei vinivinimba-te, ifin matev neka enqoni soqøsoqa ndǿfakhanám, neka matev kandakanda møe-us neka yan-te khakhatap kandakanda vǿfakhanām.
12 Geté nqanek matev ate ndægo, okhokho-té qanǿ-fakhanám. Zo ezoqa ndø̀khæ-gavemat neka matev soqøsoqa vøzǿ-matønumāt. Ndigu zo manqa ovøyam-té ginǿ-abumát, Zu ezoqam-qa guliguli khoev-te ndøgo, neka zo ndimbula-te vǿnqeisumāt. Neka no zapaya, zo megetapak neka kawakawa-za-qá megemege-té ginǿ-abumát. 13 Matev av nqægo tøfakhanam, yaq zo kopømbaqapé, ndigu ezoqam Manqat Mbomambaqape zøté-zømesimát. 14  21:14 Luk 12:11-12Geté zo naqanøká ndøfofogème᷄m, av nqægo, zo andé gekha manqat me zozǿ-qavøitāt. 15  21:15 Kel 6:10Zapa ndǿgo, manqat eqeieqei neka matavap loloakh, nō nøzǿ-etoumát. Yaq zogi qaqa ezoqam, kopømba mbaín, zoqa manqat tiqavøitat neka vøzǿ-nqagimāt.
16  21:16 Met 10:21-22Até zogí zøvøndipakhá-ya neka namba-qaniap neka zøkeza ezoqam neka zøfuap, segezǿ-qambúz, neka zo ezoqa nøme vǿzitāg. 17 Ezoqa ewaqape zo gésanqabát, no zapaya.
18 Geté zoqa kawa-te, izum ate nandizømbi꞉gu, kopo gezǿ-nasinimák. 19 Zo føgøføgakh ndøwaniáp. Yaq zo khandi zomǿndapém.”
Zelusalem taon ngi꞉wat-qa yaq-te
(Met 24:15-21; Mak 13:14-19)
20 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Zo nakhag ezoqa tozo-zømet, ndigu Zelusalem taon uni ti꞉khawaget, yaq zo søzøté-zøtéz, av nqægo, ndøgo avønín gésoqá. 21 Ta khøuwa-te ndøgo, ezoqa ndigu Zudia plovins-te tiyagat, manqei popotap-té giabenø-khokhóz. Neka ndigu Zelusalem taon-te tiyagat, taon yà be-ivøvém. Neka ezoqa ndigu bavokho to꞉yagat, taon-te betøndò-o᷄z. 22  21:22 Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7Nginik khøuwa, Mbumbukiam-qá yaq qavøiwat khøuwá, ezoqa manqa-zapazapa gi꞉goam. Yaq Mbumbukiam-qa Manqat ate ndægo, gemǿ-unimanqatín, taqa yaq-te ndøpeawap. 23 Ta khøuwa-te ndøgo, ti-te ndigu unimé꞉-soqá, sakheis emu-us ndigu neka nakhei tete ndizøloge. Yage føgakh-qape ndǿfakhán, nqanek manqei-te. Nginik bawan ezoqam, Mbumbukiam-qá qaqa ndǿqeivím.
24  21:24 Psa 79:1; Veve 11:2Zu ezoqa nøme, nakhag kaiya-té ginǿ-pakhaetát, neka nøme vøzǿ-geagimāt, manqei vinivinimba-te sasa ndǿ-itubāt, manqei-qape-te ate nqægo. Yaq Zelusalem taon, bawan vini-ak ndǿtokhonumát, atema bawan vini-ak-gi khøuwa vømǿ-nasinīm.”
Yesu nango tendoqavan
(Met 24:29-31; Mak 13:24-27)
25  21:25 Isa 13:10; Ezek 32:7; Joel 2:31; Veve 6:12-13Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Khøuwa neka løvøyak neka nduku, matev vinivinimba zǿfakhanám. Neka manqei-qape-te nqanek, bawabawan vinivinimba gó꞉bevøpém neka møe vǿgonēm. Zapa ndǿgo, ndaola-te ndøgo, khamøe kandakanda ndǿvumøemát. U-ús. 26 Ezoqa møe khape tøzømbe-khouwevat, matev kandakanda nøme-qa timbøe-kewagat, manqei-qape-te tøfakhanam, yaq bøi zǿgugimát. Até ndøgó-a, gigiap yan-te nqo꞉go, vǿkukuvøēm. 27  21:27 Dan 7:13; Met 26:64; Veve 1:7Yaq ezoqa, Ezoqam-gé Yo ndǿ-ometám. Khaiya ozoz-té genǿgeáv. Bazaføgakh-ús neka waev-qape-ús.
28 Matev av nqægo tøngazøngazam, zo sège-føgøføgakhæzám. Kawa mba zotó-eqá. Zapa ndǿgo, zo Mbumbukiam avønín génqovotáz.”
Fig tae-qa yaya etæ manqat
(Met 24:32-35; Mak 13:28-31)
29 Yaq Yesu yaya zø-etá, gezø-ein, “Zo fig tae o gekha tae nøme zóqeivát. 30 Zo qazo-qeivimin, esokho qaqabamɨn, yaq zo mø̀zøte-zøtezɨ́n, wavam khøuwa avønín. 31 Yaq matev até kopó. Zo nqanek matev tozo-qeivimat, tøfakhanumat, av no qazømbe-manqatam, yaq zo søzøté-zøtéz, Mbumbukiam-qa Megeat Matev avønín géfakhán.
32 No unimanqatín nqazø-manqate. Ezoqa nøme, ndakin ngiyage, naqanøká gépakhaezák. Até géyagát, atema ta khøuwa-te ndøgo, nqanek matev ate ndægo vømú-fakhanām.* 21:32 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev ngi꞉wat-qa yaq-té abete-manqatám, neka gekha matev vinivinimba nøme ndøgo, ta khøuwa-te ndøgo tøfakhanam.
33 Yan neka manqei-qape ndø̀mø-navøém. Geté noqa manqat, gemǿ-navøemák.”
Aiyá qabizigú, soqaín ndøgo, ni khakheinøpøteav tøgoat
34 Yaq Yesu manqat nøme gezø-ein, “Aiyá qagó. Zo manqei-qape matev-te, kawa ndøvòa᷄, kopømba ande av ibøkha soqa izam matev neka qakeza yage-qa yaq-te khape toqote-fofogeapat. Soqaín ndøgo, ta khøuwa ndøgo, zo ande ka me tøzøte-ndap. 35 Nqanek khøuwa, ezoqa ewaqape-té qanǿfakhán, nqanek manqei-qape-te ngiyage. Nakhamas-té.
36 Zo oskia mo꞉feazoát. Gèguligulím, av nqægo, nqanek matev ate ndægo tøfakhanam, zo bazaføgakh-us tøzøté-waním, yaq vaev Ezoqam-ge Yo-qa megemege-te vozotó-wān.”
37 Ta pula-te ndøgo, khøuwa ate qæpavpavemam, Yesu ezoqa Mbumbukiam-qá khoev-té gene-zømesimám. Yaq qakhagusin ndøgo, ndego Zelusalem taon, gè-ivavɨ́n. Yaq lovølova, Oliv manqei poyat-té gemøbuvɨ́n. 38 Yaq qanaqanus qando-paveɨn, ezoqa ewaqape, Mbumbukiam-qá khoev-té ginøzavɨ́n, lovølova-ús, Yesu-qa manqat vømǿ-yogemɨn.

21:3 21:3 2 Ko 8:12

21:6 21:6 Luk 19:44

21:14 21:14 Luk 12:11-12

21:15 21:15 Kel 6:10

21:16 21:16 Met 10:21-22

21:22 21:22 Jer 5:29; 46:10; Hos 9:7

21:24 21:24 Psa 79:1; Veve 11:2

21:25 21:25 Isa 13:10; Ezek 32:7; Joel 2:31; Veve 6:12-13

21:27 21:27 Dan 7:13; Met 26:64; Veve 1:7

*21:32 21:32 Yesu nqanek manqat ge-ein, yaq ndego Mbumbukiam-qá khoev ngi꞉wat-qa yaq-té abete-manqatám, neka gekha matev vinivinimba nøme ndøgo, ta khøuwa-te ndøgo tøfakhanam.